Privacyverklaring

REHAU is blij met uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Wij willen dat u zich op uw gemak voelt wanneer u contact opneemt met REHAU. Daarom hechten wij veel belang aan de veiligheid van uw persoonsgegevens die u moet opgeven wanneer u contact opneemt met REHAU, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

Deze informatie over de privacybescherming is bedoeld voor alle personen met wie REHAU in contact komt, zoals klanten, leveranciers, dienstverleners, andere handelspartners, geïnteresseerden, bezoekers van onze websites, gebruikers van onze apps/toepassingen, andere gebruikers van onze producten of diensten en bezoekers van onze vestigingen (gezamenlijk aangeduid met "u"). Ze bevat de informatie overeenkomstig art. 13 en 14 AVG.

1. Begrippen

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Onder de term "persoonsgegevens" verstaan we alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. "Verwerking" omvat elk proces of elk geheel van processen dat al dan niet met behulp van geautomatiseerde methoden wordt uitgevoerd met betrekking tot persoonsgegevens, zoals verzamelen, registreren, organiseren, ordenen, bewaren, bewerken of veranderen, uitlezen, opvragen, gebruiken, bekendmaken door middel van verzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, vergelijken of verbinden, beperken, wissen of vernietigen.

Andere termen in verband met de gegevensbescherming worden gebruikt overeenkomstig de definities in Art. 4 AVG.

2. Naam en adres van de bevoegde instantie

REHAU N.V.
Databankweg 26A
3821 AL Amersfoort
Handelsregister: Kamer van Koophandel Gooi en Eemland, nummer 08022220
BTW-nummer: NL001118821B01

3. Algemene verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag

REHAU verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens met name in de volgende gevallen:

Help ons alstublieft, uw gegevens up-to-date te houden, door ons over veranderingen van uw persoonsgebonden gegevens te informeren, met in het bijzonder uw contactgegevens.

Voor zover REHAU persoonsgegevens verwerkt, gaat dit meer bepaald om uw naam en uw zakelijke contactgegevens zoals bedrijf, functie, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook contract- en transactiegegevens. Voor bepaalde doeleinden, die verderop gedetailleerd worden beschreven, kunnen nog andere gegevenscategorieën worden verzameld.

Naast uw gegevens die wij via onze contactformulieren op onze website registreren, verzamelen wij ook gegevens rechtstreeks bij u of via algemeen toegankelijke bronnen (bijvoorbeeld handelsregister, overheidsdiensten, internet), voor zover dit noodzakelijk is voor het doel.

4. Specifieke verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag

Hieronder leggen wij uit voor welke doeleinden REHAU welke persoonsgegevens verwerkt. In geval van zich niet herhalende feiten zal REHAU in de concrete verwerkingssituatie in de regel opnieuw specifiek op deze informatie wijzen en zo nodig aanvullende informatie verstrekken.

4.1. Verwerking van gegevens met het oog op de voorbereiding, afsluiting en uitvoering van contracten

Als productiebedrijf verwerkt REHAU persoonsgegevens in het kader van de verwervings- (zie ook 4.10.) en verkoopprocessen, alsook voor de afhandeling van contracten. Daarvoor worden gegevens met name verwerkt voor de voorbereiding van contracten, voor de offerteverwerking, het verstrekken van klantenadvies, de inkoop, productie en levering van goederen, het contractbeheer en de behandeling van klachten.

In het kader van deze activiteiten worden met name de volgende gegevenscategorieën verwerkt:

Het kan in dit verband nodig zijn dat wij om een offerte op te stellen en het contract af te wikkelen de gegevens doorgeven aan derden die betrokken zijn in de toeleveringsketen of die anderszins noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van het contract.

Om de kredietwaardigheid van onze zakenpartners te controleren, verwerken wij gegevens die wij overeenkomstig de wettelijke voorwaarden ontvangen van kredietregistratiebureaus (bijvoorbeeld Schufa). Daarnaast behoudt REHAU zich het recht voor, de betalingservaringen met klanten te melden aan een betalingservaringspool van een scoring-bedrijf (Creditreform, Bisnode) om het risico op wanbetaling verder te beperken. De betalingservaringen met natuurlijke personen vallen hier niet onder.

Om de financiële transacties te optimaliseren, behoudt REHAU zich het recht voor, vorderingen op haar zakelijke klanten in het kader van een debiteurenfinanciering over te dragen aan een herfinancieringsmaatschappij. Alleen bedrijfsgerelateerde gegevens (naam van de debiteur, reden, bedrag, vervaldatum van de vordering) worden doorgegeven met het oog op de debiteurenfinanciering. Voor zover dit nodig is voor de controle van de vordering, zal de herfinancieringsmaatschappij de genoemde bedrijfsgegevens doorgeven aan derden met het oog op de beoordeling van de kredietwaardigheid.

De rechtsgrondslag voor de debiteurenfinanciering/factoring, voor zover het in uitzonderlijke individuele gevallen om persoonsgegevens gaat, is Art. 6 Iit. f AVG.

Indien gegevens rechtstreeks voor de verwerking van een aanvraag of de uitvoering van een overeenkomst worden verzameld, laat REHAU u altijd weten welke gegevens absoluut noodzakelijk zijn. Voor zover niet u zelf, maar uw werkgever of een andere contractueel met u of uw werkgever verbonden derde de contractuele partner is, vindt de verwerking van de gegevens plaats op basis van Art. 6 Iit. f AVG. De gegevens worden verwerkt voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor de afhandeling van het contract of om andere wettelijke verplichtingen en plichten, bijvoorbeeld in verband met productaansprakelijkheid (bijvoorbeeld informatie-, mededelings- en waarschuwingsplichten) na te komen.

Voor zover de verwerking op grond van Art. 6 Iit. f AVG plaatsvindt, kunt u zich daar te allen tijde tegen verzetten om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

4.2. Gebruik van het klantenportaal

REHAU biedt een klantenportaal aan waar klanten gebruik van kunnen maken voor een vereenvoudigde orderverwerking, toegang tot bepaalde productconfiguratoren en andere diensten. Tijdens het registratieproces wordt meegedeeld welke gegevens vereist zijn voor het gebruik van het klantenportaal. Het doel en de rechtsgrondslag worden beschreven in paragraaf 4.1. Andere vrijwillig verstrekte gegevens zullen worden gebruikt om contact met u op te nemen (zie paragraaf 4.10.).

Bij gebruik van het klantenportaal worden de verschillende transacties opgeslagen en gearchiveerd overeenkomstig de wettelijke opslagvoorschriften op basis van Art. 6 Iit. c AVG.

U kunt het gebruik van het klantenportaal en de opslag van uw persoonsgegevens in het klantenportaal te allen tijde beëindigen, voor zover deze opslag niet noodzakelijk is voor de naleving van een overeenkomst. Neem hiervoor contact op met het verkoopkantoor dat voor u bevoegd is: Contact opnemen. Dit heeft geen gevolgen voor de opslag van de transacties die hebben plaatsgevonden.

4.3. Gebruik van het leveranciersportaal

REHAU onderhoudt een leveranciersportaal. Wanneer u zich als leverancier registreert, wordt u op de hoogte gebracht van het soort en de omvang van de gegevens die nodig zijn voor de registratie. De gegevens worden gebruikt voor alle bedrijfsprocessen in verband met de inkoop van goederen en diensten, met inbegrip van maatregelen voor kwaliteitsborging, beheer van leveranciersrelaties, afwikkeling van contracten, risicobeheer, gebruik van informatie- en communicatiesystemen, optimalisatie van interne processen en beheer van het leveranciersportaal. Voor deze doeleinden kan het ook nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere bedrijven van de REHAU-groep en dat deze bedrijven van de groep contact met u opnemen.

4.4. Sollicitatieprocedure (Art. 6 Iit. b AVG)

Voor de sollicitatieprocedure bestaan er aanvullende instructies inzake de gegevensbescherming, die afzonderlijk zullen worden meegedeeld in het kader van de sollicitatie.

4.5. Deelname aan evenementen en bezoek ter plaatse (Art. 6 Iit. f AVG)

Wij zouden graag persoonlijk met u kennismaken tijdens een bezoek ter plaatse of op een van onze evenementen. Wij verwerken uw persoonsgegevens om evenementen te organiseren en uit te voeren en u informatiemateriaal ter beschikking te stellen. Tijdens evenementen kunnen wij de gegevens eventueel doorgeven aan sprekers en deelnemers. Dat is belangrijk om een goed verloop van het evenement te garanderen. Bovendien gebruiken wij de verzamelde gegevens om onze evenementen te beoordelen en op te volgen.

Om feedback te verzamelen gebruikt REHAU ook de functies van SurveyMonkey. Als u aan een enquête deelneemt, is daarbij het privacybeleid van SurveyMonkey (https://nl.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/) van toepassing.

Voor de documentatie van de evenementen of voor persberichten en public relations kunnen foto- en video-opnamen worden gemaakt van de evenementen. Daarbij worden ook persoonlijke (beeld)gegevens verwerkt. U kunt zich te allen tijde tegen deze verwerking verzetten om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. In dat geval verzoeken wij u deze redenen vooraf mee te delen aan de fotografen of organisatoren, die rekening zullen houden met uw bezwaar en de nodige maatregelen zullen treffen.

4.6. Gebruikmaking van diensten (advies)

Naast onze producten en systeemoplossingen biedt REHAU een uitgebreide dienstverlening. Deze omvat ook advies- en servicediensten, die wij onder andere aanbieden per telefoon, e-mail, contactformulier en soms ook ter plaatse. Met deze service willen wij u graag ondersteunen bij de keuze, het gebruik en de toepassing van REHAU-systemen.

In het kader van deze dienstverlening kunnen de gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn en die u ons bezorgt in verband met de serviceaanvraag, zoals contactgegevens / persoonlijke basisgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres enz.), samen met de betreffende producten en de probleemstelling worden opgeslagen. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat wij u bij eventuele latere vragen doelgericht verder kunnen helpen op basis van uw eerdere servicegeschiedenis. De basis voor deze gegevensopslag is het legitieme belang bij een consistente en doeltreffende adviesactiviteit. Uw gegevens worden alleen opgeslagen in direct verband met de specifieke servicevraag. Voor zover de servicegegevens relevant zijn om ons te verdedigen tegen aansprakelijkheidsclaims, met name in verband met de productaansprakelijkheid, zal REHAU ze ook voor dit doel verwerken. De gegevens zullen worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor dit doel, uiterlijk na het verstrijken van de verjaringstermijnen die van toepassing zijn op deze aansprakelijkheid.

Voor zover de gegevens alleen verwerkt worden op basis van Art. 6 Iit. f AVG, hebt u het recht zich tegen de opslag te verzetten om redenen die in uw persoon liggen.

4.7. Toegang tot het bedrijfsterrein voor de levering van goederen of om een dienst of werk te verrichten

In dit geval kunnen wij naast uw gegevens die direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contractuele relatie, zoals naam, voornaam, bedrijf, facturatiegegevens en voertuigidentificatiegegevens, ook de duur van uw verblijf bij REHAU registreren op basis van art. 6 Iit. f AVG. Het doel hiervan is om in een noodgeval en wanneer een evacuatie noodzakelijk is, te weten welke mensen zich in het gebouw of op het terrein bevinden. Indien u voor zakelijke doeleinden aanwezig bent, kan de duur van het verblijf ook worden gebruikt om interne processen te controleren en te optimaliseren en om te controleren of de opgegeven prestaties (bijvoorbeeld op facturen) kloppen.

Tijdens de levering van goederen worden op verschillende locaties ook camera's gebruikt om de logistieke processen te controleren.

Op grond van wettelijke voorschriften of Art. 6 Iit. f AVG om aan te tonen dat voldaan is aan de verplichtingen inzake de verkeersveiligheid, worden ook de veiligheidsinstructies gedocumenteerd die de bezoeker ontvangt.

Uiteraard kunt u zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik op grond van Art. 6 Iit. f AVG om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Videobewaking gebeurt op onze locaties alleen openlijk. Speciale borden zullen u hierop wijzen. Deze videobewaking dient ter beveiliging van onze productie- en onze gegevensverwerkingsinstallaties. Zo garanderen wij een nog betere bescherming van persoonsgegevens.

4.8. Bedrijfscommunicatie en externe presentatie (Art. 6 Iit. f AVG)

Bij deelname aan evenementen, bezoek aan onze beursstand en andere events, worden van deze evenementen foto- en video-opnamen gemaakt voor de documentatie van deze evenementen, voor persberichten en pr-doeleinden en voor de bedrijfscommunicatie. Daarbij worden ook persoonlijke (beeld)gegevens verwerkt.

Dit beeldmateriaal wordt zowel elektronisch gepubliceerd op sociale media zoals Facebook, maar ook in gedrukte media. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 Iit. f AVG voor de bedrijfscommunicatie.

Voor zover het maken van opnamen feitelijk mogelijk en juridisch toegestaan is, zal bij elk evenement nog specifiek op deze beeldopnamen worden gewezen. Indien de verwerking op grond van Art. 6 Iit. f AVG plaatsvindt, kunt u zich te allen tijde tegen dit gebruik verzetten om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. U kunt van dit recht gebruikmaken door deze redenen vooraf mee te delen aan de fotograaf, die hier bij zijn werk passend rekening mee zal houden. Wij bezorgen u graag meer informatie over specifieke evenementen.

4.9. Compliance, rechtshandhaving en voorkomen van strafbare feiten (Art. 6 Iit. f AVG)

Voor zover de wet dit voorschrijft, gebruikt REHAU persoonsgegevens om rechtsvorderingen in te stellen en zich bij juridische geschillen te verdedigen. In het kader van de compliance-eisen van de onderneming kunnen de gegevens ook worden gebruikt om strafbare feiten te verhinderen, te onderzoeken of te voorkomen.

Daarvoor worden, naast de bovengenoemde gegevenscategorieën, ook kredietwaardigheidsgegevens, bezoekgegevens, rekeninggegevens alsmede correspondentie-, aankoop- en verkoopgegevens gebruikt, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het beoogde doel. REHAU maakt ook gebruik van een intern klokkenluidersysteem voor met naam en toenaam gemelde en anonieme tips over inbreuken op de compliance. Deze gegevens worden krachtens de toepasselijke wetgeving of onmiddellijk na afsluiting van het betrokken geval verwijderd of volledig geanonimiseerd.

In de regel wordt de veiligheid ook gewaarborgd door systemen voor de beveiliging van gebouwen en installaties en voor de beveiliging van onze gegevensverwerkingsfaciliteiten, zoals door toegangscontrole of videobewaking. Bovengenoemde controles gebeuren op onze locaties alleen openlijk. U kunt zich hier ter plaatse nog gedetailleerd over informeren.

Voorts verwerken wij uw persoonsgegevens in verband met de controles van zakenpartners die in het kader van de compliancevoorschriften gebruikelijk zijn. Voor zover wij uw persoonsgegevens niet rechtstreeks bij u hebben opgevraagd, hebben wij deze in het kader van de due diligence uit publiek toegankelijke bronnen en databanken verzameld. De uit deze bronnen verzamelde gegevens worden uitsluitend voor dit doel verwerkt en gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor dit doel. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Iit. c AVG, voor zover de due diligence op wettelijke voorschriften berust of op Art. 6 Iit. f AVG, het legitieme belang van de onderneming om haar zakenpartners te beoordelen om risico's te beperken. Indien de verwerking gebaseerd is op Art. 6 Iit. f AVG, kunt u zich hiertegen verzetten om redenen die verband houden met uw persoon.

4.10. Reclamecommunicatie en marktonderzoek (Art. 6 Iit. f AVG)

Voor zover dit wettelijk is toegestaan op basis van Art. 6 Iit. f AVG of wanneer u ons uw toestemming geeft (Art. 6 Iit. a AVG), verwerken wij uw gegevens met name voor reclamecommunicatie, klanttevredenheidsonderzoeken, reclamecampagnes en voor het organiseren van wedstrijden. Zo kunnen wij ons product- en dienstenaanbod verder verbeteren en doelgerichter handelen.

In het kader van deze activiteiten kunnen wij de gegevens verwerken die hiervoor vereist zijn, zoals contactgegevens / persoonlijke basisgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres enz.). Alleen wanneer wij over een specifieke toestemming beschikken, zullen wij ook andere gegevens verwerken die u ons voor dit doel verstrekt, zoals interesses, persoonlijke voorkeuren of beroepssituatie.

In geval van een reeds bestaande klantenrelatie of indien u daarmee hebt ingestemd, ontvangt u de bovengenoemde informatie doorgaans via elektronische post. Voor de rest vindt het verstrekken van informatie aan zakenpartners die geen consumenten zijn, telefonisch of analoog plaats.

Voor de genoemde doeleinden kan het noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens meedelen aan bedrijven binnen de REHAU Groep, om beter te kunnen inspelen op uw wensen of om onze producten en diensten voortdurend te verbeteren. In ieder geval kunt u zich overeenkomstig Art. 21, lid 2 AVG te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden, of overeenkomstig Art. 7, lid 3, AVG te allen tijde uw toestemming intrekken voor de toekomst.

Wij analyseren de beschikbare gegevens over handelstransacties, contracten en aanvragen voor de verdere ontwikkeling van onze producten, diensten en bedrijfsprocessen, maar ook voor marktonderzoek. Deze kunnen in geen geval worden teruggevoerd naar individuele natuurlijke personen. Uiteraard respecteren we het, als u ons uw persoonlijke gegevens ter ondersteuning van onze klantrelatie niet wenst te geven - vooral voor direct marketing of marktonderzoek.

4.11. Naleving van wettelijke verplichtingen (Art. 6 Iit. c AVG)

REHAU is onderworpen aan tal van wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking en opslag van persoonsgegevens. Het gaat hier bijvoorbeeld om handels- en fiscaalrechtelijke opslagvoorschriften overeenkomstig het Duitse Wetboek van Koophandel en het Duitse Belastingwetboek.

Om aan deze verplichtingen te voldoen, verwerken wij uw gegevens in de benodigde omvang en geven deze eventueel in het kader van wettelijke meldplichten door aan de verantwoordelijke autoriteiten.

4.12. Andere verwerkingsdoeleinden

Ook in het kader van het kwaliteitsmanagement vindt een gegevensverwerking plaats, om de klanttevredenheid te bepalen en te verbeteren, om onze producten en diensten verder te ontwikkelen, om aan onderzoek en ontwikkeling te doen en om de IT-beveiliging en IT-werking te verbeteren. Dit laatste punt omvat ook de verwerking om onbevoegde toegang tot persoonsgegevens op te sporen en te verhinderen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is Art. 6 Iit. f AVG. Tenzij hiervoor toestemming werd gegeven, zullen deze gegevens nooit worden teruggeleid naar individuele natuurlijke personen.

In bepaalde gevallen kunt u zich tegen deze verwerking verzetten om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

4.13. Bekendmaking van gegevens aan derden

Voor de bovengenoemde doeleinden kunnen de gegevens worden bekendgemaakt aan derden die de bevoegde instantie ondersteunen om de genoemde doeleinden te bereiken. De bekendmaking vindt ofwel plaats in het kader van een orderverwerking in de zin van Art. 28 AVG, een gezamenlijke verantwoordelijkheid volgens Art. 26 AVG of als een gegevensoverdracht in het kader van een opdracht tot zakelijke dienstverlening.

Voor de bekendmaking van gegevens aan ontvangers in derde landen, zie paragraaf 6 hieronder.

5. Duur van de opslag

Wij slaan uw persoonsgegevens slechts op zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, of zo lang de opslag wettelijk of in het kader van overheidsrichtlijnen bepaald is. Wij verwijderen of blokkeren uw gegevens zodra deze niet meer nodig zijn.

Bovendien verwijderen of blokkeren wij uw gegevens onmiddellijk na herroeping van uw toestemming en bij gerechtvaardigd verzet tegen de verwerking.

6. Geplande gegevensoverdracht in derde landen

Voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met andere REHAU bedrijven. Die andere bedrijven kunnen uw persoonsgegevens in hun eigen belang gebruiken voor dezelfde doeleinden als wij. Meer bepaald kunnen zij uw persoonsgegevens in hun eigen belang verwerken voor de genoemde doeleinden. Binnen de REHAU Groep hebben werknemers alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun taken. Gegevensoverdracht aan vestigingen buiten de Europese Unie is gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Commissie (Art. 45, lid 3 AVG) of op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (Art. 46, lid 2, punt c AVG), die passende garanties bieden voor de betrokken persoon. De tekst van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming wordt gepubliceerd op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_nl.

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden buiten de REHAU-bedrijven, om gebruik te kunnen maken van technische of organisatorische diensten die wij nodig hebben voor de uitvoering van de genoemde doeleinden of onze andere bedrijfsactiviteiten. Onze dienstverleners zijn contractueel verplicht de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en volgens onze instructies te verwerken. Wij verplichten onze dienstverleners er ook toe de technische en organisatorische maatregelen te treffen die de bescherming van persoonsgegevens garanderen. Indien de dienstverleners gevestigd zijn in landen waar de geldende wetgeving geen bescherming van persoonsgegevens voorziet die vergelijkbaar is met het Europees recht, zullen wij er contractueel voor zorgen dat de betreffende dienstverleners het wettelijk voorgeschreven niveau van privacybescherming halen (standaardbepalingen inzake gegevensbescherming). Nadere informatie is verkrijgbaar bij onze privacy-verantwoordelijke.

7. Online gegevensgebruik / bezoek aan onze web

Hieronder leggen wij uit welke informatie wij bij een bezoek aan onze websites eventueel verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Websites van REHAU kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is.

Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij informatie op over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en tijd van uw bezoek, en uw IP-adres. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de werking van de pagina's, met name om een vlotte verbinding mogelijk te maken en een correct gebruik van onze website te garanderen. Wij kunnen deze gegevens niet naar u terugkoppelen.

Wij verzamelen via onze website geen persoonsgegevens zonder uw medewerking. Alleen u beslist of u dergelijke gegevens aan ons bekend wilt maken of niet, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, bestelling of enquête.

Daarnaast gebruiken wij op onze website met name de volgende technologieën:

7.1. SnapEngage Live-Chat-tool

Deze website maakt gebruik van SnapEngage, een live-chat-dienst van SnapEngage, LLC. Als u op de cookiepagina's instemt met deze functie of actief gebruikmaakt van Live Chat SnapEngage, worden er cookies opgeslagen op uw computer die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken . Deze gegenereerde informatie wordt uitsluitend naar een server van SnapEngage in de EU verzonden en daar opgeslagen om uw gebruik van de chat te evalueren en aan ons beschikbaar te stellen in de vorm van rapporten. SnapEngage zal deze informatie ook overmaken aan derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of derden deze gegevens in opdracht van SnapEngage moeten verwerken. SnapEngage zal in geen geval uw verkort IP-adres in verband brengen met andere gegevens van SnapEngage. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van SnapEngage, dat u hier kunt raadplegen: http://snapengage.com/privacy-policy/
SnapEngage zal deze gegevens op verzoek met ons delen. Dit gebeurt uitsluitend voor intern gebruik en indien toegestaan ook om contact met u op te nemen.

7.2. Chatbot / DialogFlow

Wanneer u onze 'REHAU Chatbot'-dienst wilt gebruiken (bijvoorbeeld via onze website www.rehau.com of in mobiele apps), moet u hier uitdrukkelijk mee instemmen op onze cookiepagina's. In dat geval worden persoonsgegevens, zoals o. a. chatgeschiedenissen, IP-adressen en cookies verzameld en opgeslagen door de dienstverleners Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Botcopy Inc, een Delaware Corporation gevestigd in Santa Monica, CA. Deze informatie is nodig om de 'REHAU Chatbot'-dienst te kunnen aanbieden.
Meer informatie hierover vindt u op: https://policies.google.com/privacy/ en op https://www.botcopy.com/privacy/ en https://www.botcopy.com/gdpr/.

7.3. Gebruik van de Google Analytics webanalysedienst

Wanneer u op de cookiepagina's akkoord gaat met het gebruik van onze website, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies', kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie over uw gebruik van de website die het cookie oplevert, wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. REHAU heeft op deze website IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte vooraf verkort door Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten te leveren die verbonden zijn met het website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres zal niet met andere gegevens van Google worden gecombineerd. U kunt de opslag van Cookies verhinderen via de instellingen van uw browsersoftware. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle zult kunt benutten. Bovendien kunt u verhinderen dat de door de cookies verzamelde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google worden verzonden en deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacybescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://www.google.nl/intl/nl/policies/.
Wij wijzen erop dat op onze website Google Analytics werd uitgebreid met de code 'gat._anonymizeIp();' om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

7.4. Google Tag Manager

Wanneer u op de cookiepagina's akkoord gaat met het gebruik van onze website, maakt deze website gebruik van de Google Tag Manager. Tag Manager verzamelt geen persoonsgegevens. De tool activeert andere tags, die van hun kant soms gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookieniveau een deactivering werd uitgevoerd, blijft deze van kracht voor alle tracking tags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd. Het privacybeleid van Google in verband met deze tool vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

7.5. Google Ads Remarketing

Wanneer u op de cookiepagina's akkoord gaat met het gebruik van onze website, maakt onze website gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. Hiermee maken wij reclame voor deze website in de Google zoekresultaten, maar ook op websites van derden. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google plaatst hiervoor een cookie in de browser van uw eindapparaat, dat automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u hebt bezocht.

Een uitgebreidere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op het internet bekijkt te personaliseren. Als u in dit geval tijdens uw bezoek aan onze website bent ingelogd bij Google, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing op te stellen en te definiëren. Daarvoor worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te vormen. U kunt het installeren van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl

Ook kunt u zich bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info informeren over de installatie van cookies en hiervoor instellingen uitvoeren. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de installatie van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies accepteert of cookies alleen voor bepaalde gevallen accepteert of algemeen weigert. Als u geen cookies accepteert, kan de werking van onze website beperkt zijn. Meer informatie en het privacybeleid met betrekking tot reclame en Google vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

7.6. Gebruik van Google reCaptcha

Wij gebruiken de reCAPTCHA-service van Google in onze contactformulieren waarmee u service- en informatieaanvragen kunt indienen bij REHAU.
Het doel van deze controle is een vijandige aanval op onze websites te herkennen, door onderscheid te kunnen maken tussen een menselijke gegevensinvoer en een geautomatiseerde, machinale invoer. Het gebruik van deze toepassing is noodzakelijk om de service die REHAU via zijn contactformulieren aanbiedt beschikbaar te kunnen stellen, en is dus gebaseerd op art. 6 I b DSGVO. Het is ook noodzakelijk om de dienstverlening te verzekeren, omdat de website anders onvoldoende beschermd zou zijn tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en spam. Het gebruik is derhalve ook in het belang van de ontvangers van de dienst. Daarom wordt uw gegevensinvoer doorgestuurd naar Google en daar verwerkt. Het IP-adres en eventueel andere gegevens die door Google voor de dienst worden gebruikt, worden naar Google doorgestuurd.

U kunt onze contactformulieren dus alleen gebruiken als u ermee instemt dat Google reCaptcha wordt gebruikt om de site te beschermen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen uw gegevens ook worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen) zonder een passend gegevensbeschermingsniveau.

Om ook in dat geval een toereikend gegevensbeschermingsniveau te waarborgen bij het overdragen van persoonsgegevens, treffen wij aanvullende maatregelen overeenkomstig Art. 44 e.v. van de DS-GVO (Duitse wet inzake gegevensbescherming), waardoor wij garanderen dat de gegevensoverdracht in principe toegestaan is (bv. door het afsluiten van EU-standaardovereenkomsten).

Voor zover de effectiviteit van de standaardcontractbepalingen niet onomstotelijk vaststaat, baseren wij de gegevensoverdracht ter vervanging op Art. 49 DS-GVO, met name op uw uitdrukkelijke toestemming of op de noodzaak van een risicovrije verstrekking van contactformulieren.

De VS worden door de EU beschouwd als een land zonder passend gegevensbeschermingsniveau. Er zou met name een risico bestaan dat uw gegevens voor controledoeleinden worden verwerkt door de Amerikaanse autoriteiten, mogelijk zonder voldoende rechtsbeschermingsmogelijkheden.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid vindt u op https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html of https://www.google.com/privacy

De verantwoordelijke instantie voor deze gegevensverwerking is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De volgende gegevens worden aan de verantwoordelijke instantie overgemaakt voor de autonome verlening van een dienst, de verdediging tegen vijandige aanvallen: uw webaanvraag, het IP-adres, het browsertype, de browsertaal, de datum en het tijdstip van uw aanvraag, een of meer cookies, die eventueel uw browser kunnen identificeren.

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van Google reCAPTCHA, dan mag u de contactformulieren waarin Google reCAPTCHA wordt gebruikt niet invullen!

Indien u gebruik wenst te maken van de diensten van REHAU zonder gebruik van Google reCAPTCHA, kunt u ons altijd een e-mail of brief sturen en zullen wij uw aanvraag op een andere manier behandelen.

7.7. Facebook-plug-in

Wanneer u op de cookiepagina's akkoord gaat met het gebruik van onze website, zullen wij op onze website de "visitor action pixel" van Facebook Inc. gebruiken. Zo kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat zij door op een Facebook-advertentie te klikken naar de website van de aanbieder zijn omgeleid. Dit proces is bedoeld om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, en het kan helpen om toekomstige reclamecampagnes te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en geven ons dus geen mogelijkheid om de identiteit van de gebruikers vast te stellen. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, overeenkomstig de Facebook Data Use Policy https://nl-n l.facebook.com/about/privacy/

De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties aan te bieden op en buiten Facebook. Verder kan voor deze doeleinden een cookie op uw computer worden opgeslagen.

U kunt zich verzetten tegen het verzamelen van pixels door Facebook en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Hiervoor gaat u naar de pagina die door Facebook is opgezet en volgt u de instructies in verband met de instellingen voor op gebruik gebaseerde reclame: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
U kunt uw bezwaar ook kenbaar maken op de website http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. dat ze gelden voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

7.8. Facebook Remarketing

Wanneer u op de cookiepagina's akkoord gaat met het gebruik van onze website, maken wij op onze website gebruik van de remarketing-functie "Custom Audiences" van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook"). Deze functie dient om bezoekers van de website op het sociale netwerk Facebook doelgericht aan te spreken met reclame die gebaseerd is op hun interesses. Daarvoor werd op de website de remarketing-tag van Facebook geïmplementeerd. Deze tag brengt bij een bezoek aan de website een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers tot stand. Hierdoor wordt aan de Facebook-server meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook koppelt deze informatie aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u daarna het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien.

U kunt de remarketing-functie "Custom Audiences" hier deactiveren. Voor meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Facebook, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/

7.9. Facebook Lead Ads

Wanneer u op de cookiepagina's akkoord gaat met het gebruik van onze website, gebruiken wij Facebook Lead Ads om contactinformatie te verkrijgen van gebruikers die op Facebook interesse tonen voor onze producten en diensten. Daardoor worden onze advertenties op Facebook uitgebreid met verdere interactiemogelijkheden, met name de mogelijkheid voor de gebruiker om via een contactformulier meer informatie aan te vragen over onze producten en diensten.Wanneer een geïnteresseerde bezoeker een dergelijk formulier verstuurt, worden de door hem verstrekte gegevens als 'lead' opgeslagen bij Facebook en aan ons doorgegeven. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het in de Lead Ad vermelde doel. Dit kan bijvoorbeeld de naam zijn voor een persoonlijke aanspreking, het e-mailadres om de gewenste productinformatie te verzenden of het telefoonnummer om telefonisch contact op te nemen.Meer informatie hierover vindt u rechtstreeks bij Facebook via https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/.

7.10. YouTube-plugin

Wanneer u op de cookiepagina's akkoord gaat met het gebruik van onze website, gebruiken wij onder andere plug-ins van YouTube LLC (vertegenwoordigd door Google Inc.) om video's weer te geven op onze webpagina's. In dat geval wordt, zodra u onze website gebruikt, een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht waarbij de plug-in wordt geïnstalleerd. Hierdoor wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u als lid bent aangemeld bij YouTube, wijst YouTube deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in, bijvoorbeeld na het klikken op de startknop van een video, wordt deze informatie eveneens aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze koppeling voorkomen door u af te melden op uw YouTube-gebruikersaccount en andere gebruikersaccounts van YouTube LLC en Google Inc. en de bijbehorende cookies van deze bedrijven te verwijderen voordat u onze website gebruikt. Meer informatie over de gegevensverwerking en het privacybeleid bij YouTube (Google) vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

7.11. Microsoft-plugin

Wanneer u op de cookiepagina's akkoord gaat met het gebruik van onze website, maakt onze website gebruik van Conversion Tracking van Microsoft Corporation. Daarbij plaatst Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer wanneer u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent beland. Op die manier kunnen Microsoft Bing en wij weten dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website werd doorgestuurd en op een vooraf gedefinieerde doelpagina (conversiepagina) is terechtgekomen. Wij kennen daardoor alleen het totaalaantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar de conversiepagina. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker meegedeeld. Als u niet wenst deel te nemen aan deze trackingprocedure, kunt u ook weigeren dat het hiervoor noodzakelijke cookie wordt geplaatst – namelijk door uw browser in te stellen om de automatische instelling van cookies algemeen te deactiveren. Meer informatie over de privacybescherming en de gebruikte cookies bij Microsoft Bing vindt u op de website van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement/

7.12. Outbrain

Wanneer u op de cookiepagina's akkoord gaat met het gebruik van onze website, maken wij op onze website gebruik van de technologie van de provider Outbrain UK Ltd., waarmee onze gebruikers worden doorverwezen naar aanvullende content binnen onze website en op websites van derden die mogelijk ook interessant is voor hen. De leestips die Outbrain bijvoorbeeld onder een artikel plaatst, worden bepaald op basis van de inhoud die de gebruiker eerder heeft gelezen. Outbrain gebruikt cookies om deze op interesse gebaseerde aanvullende content weer te geven. Om het IP-adres te anonimiseren, wordt het laatste octet van het IP-adres verwijderd om een volledige anonimisering te garanderen.
U kunt zich op elk moment verzetten tegen de tracking door Outbrain om op interesses gebaseerde aanbevelingen weer te geven, via https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

7.13. Adform

Wanneer u op de cookiepagina's akkoord gaat met het gebruik van onze website, wordt op deze website de technologie van Adform A/S gebruikt. Dit systeem gebruikt cookies voor het volgen en sturen van digitale reclamecampagnes. Adform slaat door het plaatsen van cookies geen persoonsgegevens op zoals naam, e-mailadressen of andere persoonlijke gegevens. Alle informatie is volkomen geanonimiseerd en bevat technische informatie zoals de weergavefrequentie en -datum van advertenties, de gebruikte browser of het geïnstalleerde besturingssysteem. Het is niet mogelijk deze informatie naar uw persoon te herleiden. Aangezien IP-adressen in Duitsland als persoonsgegevens worden beschouwd, slaat Adform in Duitsland nooit volledige IP-adressen op, maar wordt het laatste octet weggeknipt om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen. Gebruik hiervoor deze link: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Hierdoor wordt een zogenaamd OptOut-cookie opgeslagen op uw apparaat, dat aan de technische systemen aangeeft dat er in de toekomst geen gegevens meer mogen worden gemeten en geen cookies meer mogen worden geplaatst.

7.14. REHAU Account / cidaas

Als u gebruikmaakt van onze "REHAU Account"-dienst (bijvoorbeeld via https://accounts.rehau.com of in mobiele apps), worden de persoonsgegevens opgevraagd en opgeslagen die minimaal noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. De onderliggende dienst – productnaam "cidaas" – wordt geleverd door onze verwerker Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim.
Meer informatie hierover vindt u op: https://www.cidaas.com/privacy-policy/.

7.15. Cloudflare

Wanneer u gebruikmaakt van onze "REHAU Account"-dienst (bijvoorbeeld via https://accounts.rehau.com of in mobiele apps), worden persoonsgegevens, zoals geanonimiseerde IP-adressen en cookies, verzameld door de serviceprovider Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA en maximaal zeven dagen bewaard. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de veiligheid van de dienst te verbeteren en wordt uitsluitend voor dat doel verzameld.
Meer informatie hierover vindt u op: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies en op https://www.cloudflare.com/nl-nl/privacypolicy/.

7.16. Andere cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die meestal vanaf een website op de computer worden geplaatst. Cookies kunnen zeer uiteenlopende gebruiksdoelen hebben. Ze zijn echter technisch nooit gevaarlijk, omdat ze geen enkele 'actieve' functie hebben. Ze kunnen dus geen schadelijke toepassingen uitvoeren. Ze bevatten vrijwel uitsluitend informatie die nodig is voor een aangenaam internetgebruik. Bovendien hebben wij ook zelf een termijn vastgesteld voor het verwijderen van cookies. Zonder uw hernieuwde toestemming worden deze vanaf de datum van de eerste inzameling maximaal 12 maanden bewaard. Wij treffen daarvoor de nodige technische maatregelen om deze automatische verwijdering te verzekeren.

Klassieke voorbeelden van taken van cookies: inloggegevens, winkelwagen beveiligen, gebruikersanalyse, formuliervelden. Gegevens die in cookies kunnen worden opgeslagen, zijn: levensduur, naam van de server, unieke ID, inhoudsgegevens.

Gebruik van cookies:

Wij zullen alleen andere cookies gebruiken als u daarvoor toestemming hebt gegeven in het kader van onze Cookie Consent Manager-pagina's. Wij hebben deze cookies als volgt gestructureerd:

Lijst van cookie-aanbieders
Lijst van cookies

Consentmanager:

Wij hebben op onze website de toestemmingsmanagementtool "consentmanager" (www.consentmanager.net) van Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Zweden, info@consentmanager.net) geïntegreerd om toestemming te vragen voor gegevensverwerking of voor het gebruik van cookies of soortgelijke functies. Met consentmanager hebt u de mogelijkheid uw toestemming te geven of te weigeren voor bepaalde functionaliteiten van onze website, bv. voor de integratie van externe elementen, de integratie van streaming content, statistische analyse, bereikmeting en gepersonaliseerde reclame. U kunt consentmanager gebruiken om uw toestemming te geven of te weigeren voor alle functies of alleen toestemming te geven voor bepaalde doeleinden of functies. U kunt uw instellingen achteraf ook nog wijzigen. De integratie van consentmanager heeft tot doel de gebruikers van onze website in staat te stellen zelf te beslissen over de voornoemde zaken en hen tijdens het verdere gebruik van onze website de mogelijkheid te bieden eerdere instellingen te wijzigen. In het kader van het gebruik van consentmanager worden zowel persoonsgegevens verwerkt als informatie over de gebruikte eindapparatuur, zoals het IP-adres.
De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6, lid 1 S. 1, lit. c) i.c.m. Art. 6, lid 1 S. 1, lit. a) i.c.m. Art. 7 lid 1 AVG en subsidiair lit. f). Door de gegevensverwerking helpt consentmanager ons (volgens de AVG de verantwoordelijke) onze wettelijke verplichtingen na te komen (bv. bewijsplicht). Onze legitieme belangen bij de verwerking situeren zich in de opslag van de gebruikersinstellingen en -voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies en andere functionaliteiten. Consentmanager slaat uw gegevens op zolang uw gebruikersinstellingen actief zijn. Twee jaar nadat de gebruikersinstellingen werden ingesteld, wordt opnieuw om toestemming gevraagd. De ingestelde gebruikersinstellingen worden dan opnieuw opgeslagen voor die periode.
U kunt zich verzetten tegen de verwerking. Uw recht van verzet berust op redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Om zich te verzetten, kunt u per e-mail contact opnemen via info@consentmanager.net.

8. Gegevensbescherming

Wij beschikken over technische en organisatorische beveiligingsprocedures om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en/of tegen onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang.

9. Uw rechten

De naleving van de privacyregels wordt gecontroleerd door de volgende instanties, waar iedereen terecht kan met vragen:

Privacyverantwoordelijke van REHAU Industries SE & Co. KG (+ gemeenschappelijke functionaris voor gegevensbescherming van andere Europese groepsmaatschappijen van REHAU Industries SE & Co. KG overeenkomstig Art. 37 II AVG):

De heer Dr. Alexander Walter
REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau, Duitsland
Telefoon: +49 (0)9283 770
E-mail: datenschutz@rehau.com

Bevoegde toezichthoudende autoriteit in de zin van Art. 56 AVG:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

U hebt ook zelf de mogelijkheid te controleren of REHAU de voorschriften inzake de gegevensbescherming naleeft. Hiervoor beschikt u over de volgende rechten:

Als u vragen hebt over deze rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming, waar u ook terechtkunt met verzoeken om informatie, suggesties of klachten. Op verzoek zal REHAU u zo spoedig mogelijk schriftelijk en overeenkomstig de geldende wetgeving meedelen of en welke persoonsgegevens over u bij ons worden opgeslagen. Mocht er ondanks onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de gegevens correct en up-to-date zijn, foutieve informatie zijn opgeslagen, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection