Rozvoj zaměstnanců

V každém z našich zaměstnanců spatřujeme talent. V rámci naší podpory talentů chceme zviditelnit Váš specifický talent a dále jej rozvíjet. Vsázíme na inovativní myšlení a jednání, na vlastní odpovědnost a na to, aby se člověk mohl trvale rozvíjet. V rychle se měnícím prostředí skrývajícím mnohé výzvy se snažíme flexibilně a jednotlivě propojovat Vaše požadavky s našimi nároky za účelem realizace společného vývoje a pokroku.

Abychom mohli tento vývoj podporovat v souladu s našimi podnikovými hodnotami a aktivitami, vedle široce koncipovaného katalogu pro zvyšování kvalifikace jsme zavedli speciální programy.

Naše nabídka pro zvyšování kvalifikace zahrnuje široké spektrum možností, které umožňují identifikovat a podporovat potenciál našich zaměstnanců. Přitom klademe zvláštní důraz na to, abychom byli schopni obsazovat pracovní místa s požadavkem na příslušnou kvalifikace vlastními pracovníky. Coby partner pro vzdělávání a zvyšování kvalifikace Vás prostřednictvím nabídky odborně zaměřených seminářů a vzdělávacích programů připravujeme na plnění Vašich budoucích pracovních úkolů. 

Nástin nabízených seminářů

REHAU Vám nabízí nabídku odborně zaměřených a profesionálních seminářů pro podporu Vašeho profesního i osobního vzdělávání. Tato nabídka je zaměřená na aktuální i budoucí tematické oblasti. Očekávají Vás semináře a workshopy pod vedením odborníků. Tyto vzdělávací akce mají vést k rozvoji Vašich odborných a metodických kompetencí, vůdčích schopností, jazykových znalostí i sociálních kompetencí. 

E-Learning

E-learning, vyučování prostřednictvím digitálních vzdělávacích médií, je ve společnosti REHAU samostatným směrem vzdělávání nebo v podobě tzv. „Blended Learning“ (např. didaktické propojení různých učebních metod).
Prostřednictvím e-learningu si např. osvojíte aktuální podnikatelské dovednosti. Samostatně se rozhodnete, kdy a event. kde se přihlásíte a budete online využívat výukový portál REHAU. Zaměstnanci na celém světě si mohou prohlubovat vlastní vzdělání až ve dvanácti jazycích na našem šestijazyčném výukovém portálu, v tematických oblastech jako je compliance (jednání v souladu s právními předpisy), bezpečnost podnikání, řízení kvality atd.
V projektu „Future Learning“ i nadále vyvíjíme nové a inovativní metody (mimo jiné interaktivní výuka, videa s prezentací našich odborníků, atd.) a po krátké fázi pilotního režimu je poskytujeme našim kolegyním a kolegům na celém světě

Koučování

Coby individuální způsob dalšího rozvoje zaměstnanců nabízíme koučování. Jedná se o důvěrný poradenský rozhovor při zachování rovnocenného postavení zúčastněných. Vyjádřeno jinými slovy se při koučování jedná o druh poradenství, v jehož rámci Vám kouč formou cílených otázek pomáhá hledat řešení a formulovat otázky šité na míru Vaší situaci, za něž budete odpovědní vy sami. Tzn., že Vám kouč nepředkládá žádné přímé návrhy řešení, nýbrž Vám pouze napomáhá identifikovat příčiny problému a vytvářet vlastní řešení. 

Vedoucí pracovníci mohou použít koučování pro vlastní podporu, např. pro budoucí převzetí některé z (nových) vedoucích funkcí. Nabídka je samozřejmě k dispozici i zaměstnancům rozvíjejícím vlastní odbornost a kariéru v oblasti vedení projektů, např. pro sledování změnového řízení.

Leadership ACADEMY

Digitalizované pracovní činnosti klade na vedení pracovníků zcela nové a různorodé požadavky. Velkou pozornost proto věnujeme poradenské činnosti zaměřené na naše vedoucí pracovníky s ohledem na reflexi a vývoj vedení. Tento proces zakládající se na výměně informací podněcuje vědomé vytváření perspektiv vlastních schopností. Vedle nástrojů pro zpětnou vazbu, jako je např. 360° zpětná vazba, nabízíme celou řadu seminářů, workshopů a školení pro e-learning, které pokrývají kompetence pro management a řízení i podnikatelské a sociální kompetence. 

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection