Whistleblowing

INFORMACE POSKYTOVANÉ NA ZÁKLADĚ ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také jen „zákon“) společnost REHAU Automotive, s.r.o., IČO: 45799261, se sídlem Čestlice, Obchodní 117, okres Praha-východ, PSČ 25170, spisová značka C 10452 vedená u Městského soudu v Praze (dále také jen „společnost“) informuje o zavedení vnitřního oznamovacího systému pro podávání oznámení o možném protiprávním jednání.

1. Cíl právní úpravy

Hlavním cílem zákona je účinná ochrana osob, které učiní oznámení o protiprávním jednání odehrávajícím se při práci nebo při výkonu jiné obdobné činnosti. Postup při tzv. whistleblowingu upravuje nová směrnice společnosti, která má zajistit ochranu oznamovatele, jeho identity, postup po podání oznámení, související práva a povinnosti apod.

2. Oznamovatel

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (dle § 2 odst. 3 zákona) dozvěděla o možném protiprávním jednání, a která na takové protiprávní jednání společnost upozornila.

Oznamovateli je přiznáno chráněné postavení spočívající v ochraně jeho totožnosti a v zákazu tzv. odvetných opatření činěných vůči němu v souvislosti s podaným oznámením. Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

3. Oznámení

Oznámením se rozumí podání fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které má znaky trestného činu nebo přestupku, nebo které porušuje zákon nebo jiný právní předpis nebo předpis EU v oblastech stanovených v zákoně.

4. Příslušná osoba

Společnost určila příslušné osoby, na které se oznamovatelé mohou s důvěrou obracet, a to:

  • Tomáš Kroulík
  • Thorsten Schlütter
  • Laura-Ioana Şanta

(není-li uvedeno jinak, dále společně také jen „příslušná osoba“)

Příslušná osoba přijímá a posuzuje důvodnost podaných oznámení a případně navrhuje následná opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. V souvislosti s výkonem uvedených činností je příslušná osoba vázána mlčenlivostí tak, aby byla zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele (a dalších osob) a důvěrnost informací uvedených v oznámení.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově či právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

5. Pro podání oznámení lze využít následující komunikační kanály:

Elektronicky:
na email: whistleblowing.cz@rehau.com 
prostřednictvím systému CoCoS: https://www.bkms-system.ch/REHAU 

Osobně či telefonicky:
Osobně či telefonicky níže uvedené příslušné osobě: 
Mgr. Tomáš Kroulík, tel.: +420 724 156 446 

Příslušnou osobu je možné kontaktovat telefonicky v pondělí a ve středu v časovém rozmezí 10:00 až 16:00 hodin. Osobní setkání je možné s příslušnou osobou domluvit telefonicky.

6. Ostatní

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti - https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ 

Společnost tímto informuje, že nevylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b, h) nebo i) zákona.


REHAU Automotive, s.r.o.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection