Právní pokyny

Vítáme Vás na internetových stránkách firmy REHAU. Těší nás, že jste projevili zájem o naši společnost a její výrobky. Rádi bychom Vás, prostřednictvím následujících informací, seznámili s právními pokyny, týkajícími se zacházení s informacemi, které na Internetu zveřejňujeme.

I. Ujednání ohledně používání našich internetových stránek

Veškeré informace a doporučení zveřejněné na těchto internetových stránkách (dále jen “informace”), byly poskytnuty s nejlepším vědomím a svědomím. Naší snahou bylo, aby návštěvník těchto stránek měl průběžně k dispozici správné a aktuální informace. Firma REHAU (dále jen “společnost”), však není v žádném případě povinna provádět aktualizaci popř. korekturu informací zveřejňovaných prostřednictvím svých internetových stránek. Z tohoto důvodu si společnost vyhrazuje veškerá práva, obsah svých internetových stránek kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit popř. upravit. Z tohoto nevyplývá žádné poskytnutí záruky co se týče úplnosti nebo přesnosti zveřejněných informací.

Společnost neručí za poškození jakéhokoliv druhu, které by vzniklo v souvislosti s využitím informací, případně jako důsledek jejich aplikace na jakýkoliv výrobek.

Poskytnuté informace nesmějí být použity jako návod k výrobkům, procesům nebo úpravám. Vyloučeny jsou také veškeré formy záruky vztahující se na prodejnost, vhodnost pro konkrétní účely, nebo protizákonné jednání.

Společnost negarantuje ani neposkytuje žádným způsobem záruku, že použití informací nepoškodí jakékoliv patenty, autorská práva popř. obchodní značky. Informace nesmějí být chápány jako formulace, které by byly v rozporu s některými patenty, autorskými právy popř. obchodními značkami.

II. Duševní vlastnictví

Vlastnická práva
Veškeré informace, které jsou obsaženy na těchto internetových stránkách, jsou považovány za duševní vlastnictví firmy REHAU a podléhají autorským právům společnosti platným v okamžiku vsupu na internetové stránky.
Kopie a podklady obsaženy na těchto internetových stránkách mají pouze informační charakter a jsou určeny výhradně pro soukromé použití.

Obchodní značky
Pokud není uvedeno jinak, popř. pokud toto jednoznačně nevyplývá z okolností, náleží veškeré zmiňované obchodní názvy, loga, stejně tak jako výrobky a obchodní značky (např. označení jako ®, popř. TM) společnosti REHAU, a nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti používány.

Povinnosti uživatele
Každý návštěvník internetových stránek, který jejich prostřednictvím poskytuje společnosti jakékoliv informace, souhlasí zároveň s tím, že společnost REHAU je oprávněna tyto informace dále zpracovávat pro svoji potřebu
a dle vlastního uvážení. Informace se tímto nepovažují za důvěrné. Musejí být však přesné a v souladu s předpisy, a nesmějí poškozovat zájmy třetí osoby.

Hypertextové odkazy
Společnost v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za obsah internetových stránek, které jsou nabízeny prostřednictvím hypertextových odkazů. Tyto odkazy jsou zveřejňovány v rámci servisu pro uživatele internetových stránek. Z jejich obsahem se společnost neztotožňuje, ani za něj neručí.

NÁPADY, KTERÉ INSPIRUJÍ. ŘEŠENÍ, KTERÁ PŘICHÁZEJÍ.