VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ ZÁKAZNICKÉHO PORTÁLU REHAU

STAV DUBEN 2020

§ 1 Oblast platnosti

(1) Předkládané podmínky pro používání zákaznického portálu upravují používání zákaznického portálu (dále jen: portál) skupiny REHAU (dále jen: REHAU) pro osoby, které disponují přístupovými právy k portálu (dále jen: uživatelé). Každý uživatel je přitom přiřazený určitému podniku (dále jen: zákazník).

(2) Prostřednictvím portálu poskytuje REHAU svým zákazníkům a zájemcům různé služby a informace. Uživatelé s přístupovými kódy mají, v závislosti na konkrétním oprávnění, na portálu přístup k dokumentům, ceníkům, produktovému katalogu a dalším materiálům, mají možnost ukládání a mohou využívat celou řadu funkcí vhodných pro přípravu, realizaci a sledování objednávek.

(3) Budou-li pro jednotlivé oblasti portálu aktuálně či v budoucnu platné doplňující, specifické podmínky pro jeho používání, budou na to uživatelé výslovně upozorněni. Takové specifičtější podmínky pro používání portálu pak mají přednost před všeobecně platnými podmínkami.

(4) Ustanovení dohodnutá mezi REHAU a uživatelem, která se liší od těchto podmínek pro používání portálu, se musí potvrdit písemně. Tento požadavek na písemnou formu dohody lze zrušit rovněž pouze písemně.

(5) REHAU si vyhrazuje právo na provádění změn těchto uživatelských podmínek, a to kdykoliv, s platností do budoucna.
 

§ 2 Registrace a přihlášení

(1) Pro používání portálu se musí u společnosti REHAU zřídit zákaznický účet a osobní registrace uživatele. Zákaznický účet lze založit i v rámci registrace.

(2) Po úspěšné registraci obdrží uživatel osobní vstupní heslo. Společně s uživatelským jménem (zpravidla e-mailová adresa uživatele), které stanoví REHAU, se lze přihlásit do portálu. Při prvním přihlášení musí uživatel změnit vstupní heslo.

(3) Není žádný nárok na registraci. REHAU může bez uvedení důvodů odmítnout založení zákaznického účtu nebo kdykoliv zablokovat přístup jednotlivým uživatelům či omezit přístup pouze na určité části portálu.

(4) Uživatel nesmí své heslo zpřístupnit třetím osobám; uživatelské jméno potřebné k přihlášení musí mít uložené vždy odděleně od svého hesla.
Uživatel je povinen zvolit bezpečné heslo a chránit je proti zneužití. Zjistí-li uživatel, že jsou přístupové údaje zneužívány, musí o tom společnost REHAU neprodleně informovat. Uživatel je v tomto případě povinen heslo neprodleně změnit. Existuje-li nadále nebezpečí zneužití, je společnost REHAU oprávněna zablokovat přístup k portálu.

(5) Údaje, které uživatel uvede během registrace, musí být pravdivé. Změny, ke kterým dojde po zaregistrování, se musí neprodleně sdělit společnosti REHAU.

(6) V případě, že určitý uživatel opustí firmu zákazníka nebo se má z jiného důvodu ukončit jeho přístupové oprávnění, musí o této záležitosti neprodleně informovat firmu REHAU.

(7) V případě, že přístupové údaje, které jsou známé uživateli, nesouhlasí s osobními údaji (jméno uživatele se na portálu zobrazí pod „Osobní nastavení“), se uživatel zavazuje informovat společnost REHAU.

(8) REHAU si vyhrazuje právo na vymazání takových přístupových údajů, pomocí nichž neproběhlo přihlášení k portálu déle než 12 měsíců. K vymazání přístupových údajů by došlo z bezpečnostních důvodů. Opětovné zpřístupnění portálu již vymazaného uživatele lze provést kdykoliv.
 

§ 3 Služby poskytované společností REHAU

(1) Uživatel si může otevírat či stahovat informace, které společnost REHAU poskytne na portálu. S ohledem na přístup k souborům uloženým v sekcích Dokumenty a REHAU AKADEMIE obdrží uživatel oprávnění výlučně ke čtení; informace obsažené v těchto sekcích nemůže ani měnit, ani mazat.

(2) REHAU si vyhrazuje právo na kompletní či částečné zastavení provozu portálu. Čas od času se musí přerušit provoz portálu z důvodu aktualizace softwaru. REHAU nepřebírá odpovědnost za přerušení disponibility portálu.
 

§ 4 Povinnosti uživatele

(1) Uživatel nese odpovědnost za veškeré aktivity na portálu prováděné pod jeho přihlašovacími údaji.

(2) Uživatel nesmí na portálu mimo jiné:

  • poškozovat jiné osoby nebo porušovat jejich osobnostní práva;
  • používat portál k reklamním nebo jiným komerčním účelům.

V případě porušení těchto povinností si REHAU vyhrazuje právo na neprodlené zablokování přístupu uživatele k portálu. REHAU si kromě toho vyhrazuje právo na vymazání textů a materiálů, které porušují výše uvedená ustanovení. V případě zneužívání portálu nese uživatel vůči REHAU a možným třetím osobám odpovědnost a zprošťuje tím REHAU nároků požadovaných třetími osobami.

(3) Po každém použití je uživatel povinen odhlásit se z portálu. Pokud zjistí, že dochází ke zneužívání jeho přihlašovacích údajů nebo pojme podezření na zneužívání, uživatel se zavazuje, že o tom neprodleně vyrozumí společnost REHAU.
 

§ 5 Uživatelská práva uživatele

(1) REHAU přizná uživateli nevýlučné a nepřenosné právo na používání informací i dokumentace poskytnuté na portálu, a sice podle zadání společnosti REHAU.

(2) Uživatel nesmí třetím osobám postupovat informace a poskytnout dokumentaci přes portál, a to ani za poplatek nebo zdarma, ani zcela, ani částečně, pokud se na portálu výslovně neupozorňuje na skutečnost, že jsou texty určeny k uveřejnění či postoupení třetím osobám.

(3) Uživatel má zakázáno integrovat a/nebo zobrazovat v dílčím okně webové stránky přináležející k portálu nebo jejich obsah prostřednictvím hypertextových odkazů.

(4) Kromě uživatelských práv či ostatních práv, která zde byla uživateli výslovně udělena, mu nebudou udělena žádná další práva jakéhokoliv druhu, zvláště pak práva na název společnosti a průmyslová práva (jako jsou patenty, užitné vzorky, značky atd.), a REHAU se ani nezavazuje uživateli taková práva poskytnout.
 

§ 6 Práva na obsah portálu – duševní vlastnictví

(1) REHAU si na všech stránkách portálu, včetně rozvržení i celého obsahu, vyhrazuje autorská i veškeré další ochranná práva.

(2) Uživatel bude respektovat práva společnosti REHAU a zvláště nebude měnit či odstraňovat záznamy o autorských právech a/nebo označení obchodních značek a/nebo jiné údaje obsažené na portálu.
 

§ 7 Hypertextové odkazy

Bude-li REHAU odkazovat na webové stránky třetích osob, REHAU nepřebírá odpovědnost za obsah těchto webových stránek třetích osob. REHAU si výslovně nepřivlastňuje obsahy webových stránek třetích osob. REHAU nemůže provádět neustálou kontrolu webových stránek třetích osob. Používání hypertextových odkazů za účelem zhlédnutí cizích webových stránek nepatřících společnosti REHAU provádí uživatel na vlastní nebezpečí.
 

§ 8 Úhrada

REHAU poskytuje svým zákazníkům portál coby bezplatnou službu.
 

§ 9 Odpovědnost

(1) Viry. REHAU se neustále snaží zajišťovat ochranu portálu a webových stránek, které jsou na něm k dispozici, před napadením viry a jiným škodlivým softwarem. REHAU ovšem nemůže garantovat, že portál není infikovaný viry. Uživatel se proto před stahováním postará o používání přiměřených bezpečnostních nástrojů, zvláště o používání aktuálního virového skeneru, a sice za účelem zajištění vlastní ochrany i za účelem zabránění proniknutí škodlivého softwaru do portálu.

(2) REHAU neručí za správnost, aktuálnost či úplnost informací uložených na portálu, nepřebírá za ně odpovědnost ani záruku.

(3) REHAU ručí neomezeně

  • v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti;
  • v případě smrti, tělesného zranění nebo poškození zdraví;
  • podle zákonných předpisů příslušných platných ustanovení zákona o odpovědnosti za výrobky a
  • v rámci dalších zákonných ustanovení.

Jinak je odpovědnost REHAU vyloučena.
 

§ 10 Osobní údaje a statistika používání portálu

(1) REHAU respektuje při zjišťování, používání i při zpracovávání osobních údajů uživatele aplikovatelná zákonná ustanovení pro ochranu osobních údajů. Další informace jsou k dispozici v Informacích o ochraně dat na https://www.rehau.cz/policy.

(2) Za účelem vylepšování služeb poskytovaných prostřednictvím portálu si REHAU vyhrazuje právo na automatizovanou evidenci statistik četnosti a způsobu používání portálu a na vyhodnocování těchto statistik.
 

§ 11 Příslušnost soudu a rozhodné právo

(1) Příslušnost soudu je dána sídlem společnosti REHAU.

(2) Rozhodným právem je právo platné v sídle společnosti REHAU.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection