Compliance w REHAU

REHAU postrzega siebie jako odpowiedzialną firmę rodzinną, która kieruje się uczciwością w relacjach handlowych oraz angażuje na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podstawowe wartości i zasady postępowania zostały określone w naszym wewnętrznym Kodeksie Postępowania oraz uszczegóławiających je wytycznych antykorupcyjnych. Zasady te są wiążące dla wszystkich pracowników REHAU na całym świecie, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy szczebla hierarchii organizacyjnej. Od naszych partnerów w łańcuchu dostaw oczekujemy, że będą oni podzielać nasze wartości i zasady, a zatem zaakceptują nasz Kodeks Postępowania dla Dostawców.

Działanie zgodnie z prawem to podstawowa zasada, którą REHAU kieruje się od momentu założenia firmy. Wysiłki podejmowane przez REHAU na rzecz compliance (tj. zapewnienie zgodności działań podejmowanych przez organizację z prawem oraz regulaminami wewnętrznymi) dotyczą w szczególności kluczowych obszarów jak zwalczanie korupcji, naruszenie prawa konkurencji, pranie pieniędzy i prawo ochrony środowiska. Ponadto następujące tematy są traktowane z najwyższym priorytetem:

  • nieprzestrzeganie lub groźba nieprzestrzegania wewnętrznych wytycznych w obszarze compliance (Kodeks Postępowania REHAU oraz Kodeks Postępowania dla Dostawców)
  • nieprzestrzeganie lub groźba nieprzestrzegania wymogów prawnych
  • skargi lub informacje o wszelkich zagrożeniach dla praw człowieka i ochrony środowiska lub wszelkich naruszeniach obowiązków w zakresie praw człowieka i prawa ochrony środowiska zgodnie z LkSG (niemiecka ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw)
  • zgłoszenia dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi wdrażającymi dyrektywę Unii Europejskiej 2019/1937 w sprawie ochrony sygnalistów.

REHAU posiada globalny system zarządzania zgodnością (ang. Compliance Management System). Jego celem jest planowanie, zarządzanie i kontrola działań firmy w zakresie compliance. Wszyscy pracownicy Grupy REHAU przechodzą regularne szkolenia poświęcone tematyce compliance. Również dostawcy są instruowani w zakresie stawianych im oczekiwań. Kultura otwartego dialogu, zaufanie, przejrzystość i wysoki poziom świadomości wyzwań związanych z compliance przyczyniają się do tego, że pytania dotyczące compliance lub problemy w pojedynczych przypadkach zasadniczo mogą zostać szybko wyjaśnione. Naszym celem jest życie w kulturze compliance zgodnie z mottem „Compliance w REHAU: Zgodność – Zobowiązanie - Zaufanie” (ang. „Compliance at REHAU: Comply - Commit - Trust”).

Pracownicy, jak również osoby trzecie mogą w każdej chwili dokonać zgłoszenia ewentualnego naruszenia zgodności za pośrednictwem internetowego systemu zgłaszania nieprawidłowości (REHAU Compliance Communication System - CoCoS), który spełnia najwyższe standardy ochrony i bezpieczeństwa danych.

Zgłoszeń można dokonywać również pocztą tradycyjną i elektroniczną.

Więcej informacji na temat składania zgłoszeń oraz nasze zasady postępowania znajdą Państwo tu.

General Counsel Grupy REHAU, Chief Compliance Officer Grupy REHAU, centralny dział compliance oraz lokalnie wyznaczone osoby do kontaktu w zakresie compliance kierują działaniami podejmowanymi na rzecz compliance w REHAU. Skuteczność systemu zarządzania zgodnością jest sprawdzana co najmniej raz w roku i doraźnie; w razie potrzeby inicjowane są odpowiednie działania w celu jego dalszego rozwoju.

W przypadku jakichkolwiek pytań można w każdej chwili skontaktować się z działem compliance Grupy:
e-mail: compliance@rehau.com
tel.:  +49 9283 77 2075

REHAU Industries SE & Co. KG
Group Compliance
Helmut-Wagner-Straße 1
95111 Rehau
Niemcy

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection