Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

ważny od 28.01.2022

§ 1 Zakres zastosowania, rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z następujących usług Grupy REHAU (zwanej dalej „Grupą REHAU”):
 • usługa „Formularza kontaktowego” – usługa polegająca na umożliwieniu przekazania danych kontaktowych w celu otrzymania wsparcia specjalistów Grupy REHAU w zakresie produktów Grupy REHAU,
 • usługa „Zgłoszenia udziału w szkoleniu” – usługa polegająca na umożliwieniu zgłaszania udziału w szkoleniach Grupy REHAU (szkolenia stacjonarne) oraz w webinariach Grupy REHAU (szkolenia, w których udział odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość),
 • usługa „Punktu sprzedaży” – usługa umożliwiająca wyszukiwanie punktów sprzedaży produktów Grupy REHAU, w tym także poszczególnych rodzajów produktów Grupy REHAU,
 • usługa „Konfiguratora żaluzji REHAU” – usługa dostępu do narzędzia umożliwiającego konfigurowanie żaluzji Grupy REHAU,
 • usługa „Wyszukiwarki obrzeży REHAU” – usługa umożliwiająca wyszukiwanie i dobór obrzeży Grupy REHAU,
 • usługa „Do pobrania” – usługa umożliwiająca wyszukiwanie na stronie internetowej REHAU plików zawierających określone treści oraz zapisywanie ich w pamięci urządzenia elektronicznego posiadającego taką funkcjonalność w celu zapoznawania się z tym treściami,
 • usługa „Portalu Klientów” – usługa polegająca na zapewnianiu dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną świadczonych poprzez ten portal oraz dostępu do informacji Grupy REHAU na temat produktów „Grupy REHAU”,
 • usługa „Kalkulatora Ciśnienia Wiatru” – usługa dostępu do narzędzia umożliwiającego obliczanie parametrów obciążania wiatrem wskazanych przez użytkownika elewacji budynków,
 • usługa „REHAU Docs” – usługa przekierowania do portali App Store oraz Google Play w celu umożliwienia pobrania aplikacji mobilnej REHAU Docs,
 • usługa „Referencje” – usługa umożliwiająca wyszukiwanie obiektów referencyjnych, w których zastosowane zostały produkty Grupy REHAU,
 • usługa „REHAU@Home” – usługa umożliwiająca podanie określonych informacji w celu otrzymania niewiążącej oferty na konkretny projekt instalacji domowej,
 • usługa „Konfiguratora techniki instalacyjnej” - usługa dostępu do narzędzia umożliwiającego sporządzanie niewiążących ofert dla klientów końcowych w ramach aplikacji REHAU@Home,
 • usługa „REHAU Connect” – usługa polegająca na umożliwieniu klientom końcowym podania określonych informacji w celu wysłania zapytania ofertowego na okna i drzwi, w przypadku partnerów handlowych REHAU jest to natomiast usługa dostępu do narzędzia umożliwiającego nawiązanie kontaktu z klientem końcowym w celu sporządzenia niezobowiązującej oferty.
2. Usługodawcą wyżej wymienionych usług jest REHAU sp. z o.o., Baranowo, ul. Poznańska 1 A, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania (Polska), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 49439, NIP: 781-001-68-06, REGON: 630161920, z kapitałem zakładowym 46.500.000,00 PLN (zwana dalej „REHAU”).
3. Niniejszy regulamin będzie zwany dalej Regulaminem.
4. Wyszczególnione w ust. (1) niniejszego paragrafu usługi są dostępne za pośrednictwem strony internetowej umieszczonej w szczególności na domenie www.rehau.pl (zwanej dalej „stroną internetową REHAU”).
5. Dla poszczególnych usług wymienionych w ust. (1) niniejszego paragrafu a także dla innych usług, do których dostęp jest zapewniany poprzez usługi wymienione w ust. (1) niniejszego paragrafu mogą obowiązywać także indywidualne regulaminy czy warunki korzystania. O obowiązywaniu takich regulaminów czy warunków korzystania Klient zostanie poinformowany, w szczególności poprzez informacje zawarte na właściwej dla danej usługi stronie internetowej. W takiej sytuacji postanowienia indywidualnych regulaminów lub warunków korzystania mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
6. Informacyjnie wskazuje się, że przykładowo dla usługi „Konfiguratora żaluzji REHAU” obowiązują także „warunki handlowe” dostępne poprzez podstronę internetową https://portal.rehau.com/rehaucp-pl/pl/configurator/rauvoletrequest/start. Dla usługi „Portalu Klientów” obowiązują także „Warunki użytkowania Portalu Klienta REHAU” dostępne na podstronie internetowej https://www.rehau.com/pl-pl/regulamin-uzytkowania-portalu-klienta.
7. Usługi wymienione w ust. (1) niniejszego paragrafu, za wyjątkiem usługi „Formularza kontaktowego”, usługi „Punktu sprzedaży”, usługi „Do pobrania”, usługi „REHAU Docs”, usługi „Referencje”, usługi „REHAU@Home” oraz usługi „REHAU Connect” są dostępne wyłącznie dla przedsiębiorców, tj. podmiotów korzystających z tych usług w zakresie związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do tych świadczeń realizowanych w ramach usług wymienionych w ust. (1) niniejszego paragrafu, które nie stanowią świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm., zwana dalej „Ustawą”). Informacyjnie wskazuje się, że dla składanych przez Klientów zamówień produktów Grupy REHAU mają zastosowanie „Warunki Dostaw i Płatności” dostępne między innymi na podstronie internetowej  https://www.rehau.com/pl-pl/warunki-dostaw-i-platnosci. Klient składając zamówienie akceptuje postanowienia „Warunków Dostaw i Płatności”.

§ 2 Warunki świadczenia - wymagania techniczne oraz wymogi dotyczące rejestracji i logowania

1. Wymogiem dla korzystania z usług wymienionych w § 1 ust. (1) Regulaminu jest posiadanie urządzenia elektronicznego (w szczególności komputera, tabletu lub smartfona) z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką  typu Internet Google Chrome, Mozilla Firefox, Explorer, Edge, Opera, Safari (w ich najaktualniejszych oficjalnych wersjach).

2. Dla korzystania z wybranych usług wymienionych w § 1 ust. (1) Regulaminu może być wymagana wcześniejsza rejestracja Klienta oraz logowanie za pomocą określonej nazwy użytkownika lub numeru Klienta oraz określonego hasła.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. (2) niniejszego paragrafu dla korzystania z danej usługi REHAU niezbędna jest wcześniejsza rejestracja Klienta w REHAU poprzez kontakt z regionalnym Biurem Handlowo-Technicznym REHAU lub z wykorzystaniem udostępnionego na właściwej dla danej usługi podstronie internetowej formularza rejestracyjnego. W ramach rejestracji Klient ma prawo zgłosić korzystających w imieniu Klienta użytkowników z poszczególnych usług, o których mowa w ust. (2) niniejszego paragrafu (dalej „Użytkownicy”), pod warunkiem, że usługi te posiadają taką opcję. Klient odpowiada za działania zgłoszonych przez siebie Użytkowników jak za działania własne. Ilekroć mowa w Regulaminie o Kliencie, strony mają na myśli także Użytkownika zgłoszonego przez danego Klienta.

4. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail numer Klienta (o ile nie został on nadany wcześniej) lub nazwę użytkownika oraz osobiste hasło Klienta, względnie osobne hasła dla każdego ze zgłoszonych Użytkowników („Dane Logowania”) zapewniające dostęp do usług, o których mowa w ust. (2) niniejszego paragrafu. W przypadku wybranych usług Klient ma możliwość samodzielnego określenia Danych Logowania podczas procesu rejestracji na właściwej dla danej usługi podstronie internetowej.

5. W sytuacji, o której mowa w ust. (2) REHAU może odmówić rejestracji wybranym przez siebie Klientom, bez podania przyczyny tej odmowy. Klientowi nie przysługuje roszczenie o rejestrację. Z ważnych przyczyn (np. naruszenie przez Klienta bądź Użytkownika warunków Regulaminu czy indywidualnych regulaminów dla poszczególnych usług REHAU, bądź ze względów bezpieczeństwa danych przechowywanych przez REHAU) REHAU może zablokować dostęp Klienta lub poszczególnych Użytkowników lub ograniczyć go do poszczególnych funkcjonalności usług, o których mowa w ust. (2) niniejszego paragrafu. REHAU dokłada starań by poinformować o tym fakcie Klienta, podając przyczynę zablokowania dostępu.

6. W celu korzystania z usług, o których mowa w ust. (2) niniejszego paragrafu niezbędne jest każdorazowe logowanie przy pomocy Danych Logowania. Klient oraz Użytkownicy nie mogą przekazywać swoich Danych Logowania osobom trzecim. Klient oraz Użytkownicy powinni przechowywać inne niż osobiste hasło Dane Logowania w innym miejscu niż to osobiste hasło. Klient oraz Użytkownicy powinni przechowywać Dane Logowania w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7. Dane wprowadzane przez Klienta na etapie rejestracji muszą być zgodne z prawdą. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania REHAU o zmianach, które nastąpiły po rejestracji.

8. W przypadku, jeśli Użytkownik zakończy pracę w przedsiębiorstwie Klienta lub z innych przyczyn zostanie przez Klienta pozbawiony prawa korzystania z usług, o których mowa w ust. (2) niniejszego paragrafu w imieniu Klienta, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym REHAU. Do czasu poinformowania REHAU o odebraniu danemu Użytkownikowi uprawnień do korzystania z usług, o których mowa w ust. (2) niniejszego paragrafu, domniemuje się, że Użytkownik jest upoważniony do korzystania z tych usług w imieniu Klienta.

§ 3 Warunki świadczenia - pozostałe kwestie

1. Klient może korzystać z usług wymienionych w § 1 ust. (1) Regulaminu oraz wyświetlać lub pobierać informacje i treści udostępnione przez REHAU w ramach świadczenia tych usług wyłącznie w ramach prawa do odczytu oraz wyłącznie w celu korzystania z tych usług i dla celów współpracy z REHAU czy podmiotami oferującymi produkty Grupy REHAU. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek ingerowania w zawartość i strukturę tych informacji i treści, w szczególności do ich zmiany czy usuwania.

2. REHAU dąży do zapewnienia stałej dostępności usług wymienionych w § 1 ust. (1) Regulaminu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

3. REHAU może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie usług wymienionych w § 1 ust. (1) Regulaminu lub zmienić warunki ich świadczenia, w szczególności jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające spełnienie wymagań dotyczących zachowania ciągłości świadczenia tych usług, takie jak np. awaria sieci telekomunikacyjnej, klęski żywiołowe, w sytuacjach szczególnego zagrożenia i konieczności zachowania ochrony integralności sieci.

4. REHAU nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wymienionych w § 1 ust. (1) Regulaminu oraz za zmianę warunków ich świadczenia. Wskazane postanowienie nie dotyczy świadczenia usługi „Formularza kontaktowego”, usługi „Punktu sprzedaży”, usługi „Do pobrania”, usługi „REHAU Docs” oraz usługi „Referencje”, chyba, że do przerwy w świadczeniu tych usług dojdzie na skutek przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi REHAU lub usługi te są świadczone na rzecz podmiotów nie będących konsumentami.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku korzystania z usług wymienionych w § 1 ust. (1) Regulaminu niezgodnego z ich przeznaczeniem, prawem lub Regulaminem.

6. W przypadku wykorzystywania usług wymienionych w § 1 ust. (1) Regulaminu dla celów, dla których zostały one udostępnione Klientowi, korzystanie z nich jest nieodpłatne. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że nieodpłatność ta dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną, nie dotyczy np. obowiązku zapłaty za zamówione produkty Grupy REHAU z wykorzystaniem usług wymienionych w § 1 ust. (1) Regulaminu czy samego wzięcia udziału w szkoleniach stacjonarnych i webinariach, które mogą być odpłatne.

7. REHAU udziela każdemu Klientowi nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z programów udostępnianych w ramach usług, o których mowa w § 1 ust. (1) Regulaminu, tylko i wyłącznie w celu korzystania z tych usług oraz na okres korzystania przez Klienta z tych usług.

8. Klient nie może przekazywać udostępnionych w ramach świadczenia usług, o których mowa § 1 ust. (1) Regulaminu informacji i treści oraz nie może przekazywać dostępu do programów udostępnionych w ramach usług, o których mowa w § 1 ust. (1) Regulaminu w sposób odpłatny lub nieodpłatny, całkowicie lub częściowo jakimkolwiek innym osobom.

9. W odniesieniu do wszystkich usług, których dotyczy Regulamin, REHAU zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzane dane przez Klientów, w tym za ich poprawność a także za otrzymywane przez Klienta wyniki, pod kątem możliwości ich rzeczywistego zastosowania i osiągnięcia zamierzonych przez Klienta celów, spełnienia norm budowlanych w tym Polskich Norm. Wskazane postanowienie dotyczy w szczególności takich usług jak: usługa „Konfiguratora żaluzji REHAU”, usługa „Wyszukiwarki obrzeży REHAU”, usługa „Kalkulatora Ciśnienia Wiatru”. REHAU informuje, że prawidłowe korzystanie z usług, których dotyczy Regulamin może wymagać znajomość odpowiednich norm, w tym norm budowlanych czy zagadnień natury technicznej.

10. REHAU informuje, że posiada zgody kontrahentów Grupy REHAU umożliwiające Klientom wyszukiwanie podmiotów oferujących produkty Grupy REHAU i nawiązanie z nimi kontaktu.

11. Z wyjątkiem praw, które zostały wyraźnie udzielone Klientowi na podstawie Regulaminu oraz pozostałych praw, Klientowi nie są przyznawane żadne inne prawa, niezależnie od ich rodzaju, w szczególności do nazw firmy i praw własności użytkowej (takich jak patenty, wzory użytkowe, marki itp.) czy intelektualnej, REHAU nie jest również zobowiązana do przyznawania Klientowi takich praw.

12. Zakazane jest, w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 1 ust. (1) Regulaminu, dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności obrażających osoby trzecie czy nawołujących do nienawiści.

13. Zakazane jest wysyłanie niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 Ustawy czy prowadzenie marketingu bezpośredniego, o którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800 ze zm.), a także wykorzystywanie usług świadczonych przez REHAU do przekazywania niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 Ustawy czy też prowadzenia marketingu bezpośredniego.

14. Wyrażenie zgody na marketing bezpośredni, o którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800 ze zm.) oraz na przesyłanie aktualnych informacji handlowych za pomocą formularzy umieszczonych na stronach internetowych REHAU, a także w programach, do których dostęp jest zapewniany za pośrednictwem tych stron internetowych jest równoznaczne z wystąpieniem odpowiednio skutku, o którym mowa w art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego (tj. wyrażeniem zgody na marketing bezpośredni z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących) i w art. 10 ust. 2 Ustawy (tj. zamówienie informacji handlowej)”.

15. REHAU zastrzega, że w odniesieniu do usługi „Zgłoszenia udziału w szkoleniu” zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji uczestnictwa Klienta lub osób przez niego wskazanych w szkoleniach organizowanych przez REHAU, zarówno stacjonarnych jak i webinariach. Każdorazowo zgłoszenie udziału w szkoleniu z wykorzystaniem usługi „Zgłoszenia udziału w szkoleniu” jest potwierdzane z wykorzystaniem adresu e-mail podawanym przy dokonywaniu zgłoszenia. W przypadku szkoleń odpłatnych przyjęcie zgłoszenia może być uzależnione od wcześniejszego uiszczenia opłat z tytułu udziału w danym szkoleniu.

16. W odniesieniu do usługi „Zgłoszenia udziału w szkoleniu” Klient zobowiązuje się poinformować osoby przez niego zgłaszane o ich obowiązkach wynikających z  odpowiednio „Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych REHAU” lub „Regulaminu uczestnictwa w webinariach REHAU” dostępnych na stronie internetowej REHAU jak i samego Regulaminu.

§ 4 Szczególne regulacje dotyczące strony internetowej REHAU, dotyczące treści zamieszczonych na tej stronie oraz dotyczące treści odsyłających

1. REHAU zastrzega sobie prawa autorskie oraz wszelkie pozostałe prawa ochronne do strony internetowej REHAU, wraz z jej podstronami oraz innymi stronami internetowymi REHAU, a także do programów, do których dostęp jest zapewniany za pośrednictwem tych stron internetowych, łącznie z ich układami oraz wszystkimi treściami czy instrukcjami. 

2. Nazwy handlowe, opisy oraz znaki towarowe opublikowane na stronie internetowej REHAU, na jej podstronach oraz innych stronach internetowych REHAU, podlegają ochronie prawnej, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą REHAU.

3. Klient zobowiązuje się przestrzegać praw REHAU, w szczególności zobowiązuje się nie zmieniać ani nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich lub nazw marki lub pozostałych danych z treści umieszczonych na stronie internetowej REHAU, na jej podstronach oraz innych stronach internetowych REHAU a także w programach, do których dostęp jest zapewniany za pośrednictwem tych stron internetowych.

4. Jeśli REHAU zamieszcza odnośniki do stron internetowych osób trzecich, REHAU nie przejmuje odpowiedzialności za treść tych stron internetowych. REHAU wyraźnie oświadcza, iż nie przewłaszcza sobie treści stron internetowych osób trzecich. Stała kontrola przez REHAU stron internetowych należących do osób trzecich nie jest możliwa. Korzystanie z odnośników w celu przechodzenia na strony osób trzecich odbywa się na własne ryzyko Klienta.

5. REHAU dokłada istotnych starań by jego zasoby były wolne od tzw. złośliwych programów (malware). Z uwagi na fakt, że REHAU nie jest w stanie zagwarantować ich całkowitego braku, przed rozpoczęciem pobierania plików w ramach korzystania z usług wymienionych w § 1 ust. (1) Regulaminu Klient jest zobowiązany do zatroszczenia się o odpowiednie działania zabezpieczające, w szczególności o korzystanie z aktualnych programów wykrywających tzw. złośliwe programy.

6. REHAU w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie, nie przejmuje odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji poprawności, aktualności ani kompletności informacji i treści przechowywanych na stronie internetowej REHAU, na jej podstronach, innych stronach internetowych REHAU oraz na stronach internetowych, do których odsyłają wcześniej wymienione strony, a także w ramach programów komputerowych, do których dostęp jest zapewniany za pośrednictwem tych stron internetowych.

7. Za pośrednictwem usług wymienionych w § 1 ust. (1) Regulaminu, REHAU udostępnia informacje o ogólnych cechach i warunkach używania produktów Grupy REHAU oraz ich systemach. Informacji przekazywanych w ramach usług, o których mowa w 1 ust. (1) Regulaminu nie należy uznawać za doradztwo REHAU dotyczące używania produktów Grupy REHAU w indywidualnym przypadku. 

8. Pomimo regularnego doskonalenia przez REHAU treści szkoleniowych REHAU nie może przyjąć na siebie gwarancji kompletności i jakości udostępnianych w ramach usług wymienionych w § 1 ust. (1) Regulaminu informacji. Kompletne dane i informacje dotyczące produktów i systemów REHAU podawane są każdorazowo we właściwych dokumentach technicznych dotyczących danych produktów Grupy REHAU i ich systemów. Dokumenty te są przekazywane przez właściwe biura sprzedaży produktów REHAU lub na stronie internetowej REHAU (www.rehau.pl). Przestrzeganie zdefiniowanych w tych dokumentach wytycznych jest wiążące dla Klientów.

9. Roszczenia względem REHAU, dotyczące odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne, spowodowane zastosowaniem lub brakiem zastosowania prezentowanych w ramach usług wymienionych w § 1 ust. (1) Regulaminu informacji i treści, względnie zastosowaniem błędnych i niekompletnych tych informacji i treści, są co do zasady wyłączone.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne, sąd właściwy i prawo właściwe

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad w usługach wymienionych w § 1 ust. (1) Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać wysłana wiadomością e-mail na adres poznan@rehau.com, zawierać przyczynę złożenia reklamacji, określać zakres żądania Klienta oraz zawierać aktualne dane Klienta umożliwiające kontakt z Klientem.

3. Termin wpływu reklamacji rozumie się jako dzień wpływu do REHAU pisma spełniającego wymogi określone w ust. (2), tj. dzień wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że REHAU mógł zapoznać się z jego treścią albo dzień doręczenia pisma REHAU osobiście przez Klienta lub przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W przypadku doręczenia reklamacji z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej Klient otrzyma potwierdzenie wpływu pisma do REHAU poprzez wiadomość e-mail wysłaną na podany przez Klienta adres e-mail.

4. REHAU rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia jej wpływu. W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, reklamację uważa się za nieuwzględnioną.

5. Reklamacja może być złożona w terminie do jednego miesiąca od dnia wystąpienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, pod rygorem utraty prawa Klienta do reklamacji. Reklamację złożoną po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

6. Wszelkie spory związane z usługami, o których mowa w § 1 ust. (1) Regulaminu, po negatywnym rozpatrzeniu reklamacji albo w sytuacji złożenia reklamacji po upływie terminu wskazanego w ust. (5) niniejszego paragrafu, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby REHAU. Prawem właściwym jest prawo polskie. Określony w niniejszym ustępie sąd i prawo właściwe pozostają właściwe także dla wszelkich innych sporów powstałych na tle postanowień Regulaminu.

§ 6 Dane osobowe

REHAU zbiera i przetwarza dane osobowe przekazane przez Klienta w ramach korzystania z usług wymienionych w § 1 ust. (1) Regulaminu, będąc w takiej sytuacji administratorem danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na podstronie internetowej REHAU https://www.rehau.com/pl-pl/ochrona-danych-osobowych w dokumencie o nazwie „Ochrona Danych Osobowych”.

§ 7 Okres obowiązywania umowy, rozwiązanie umowy, zmiana regulaminu, postanowienia końcowe
1. Rozpoczęcie korzystania z usług wymienionych w § 1 ust. (1) Regulaminu (za wyjątkiem umowy na świadczenie usługi „Portalu Klientów”, usługi „Kalkulatora Ciśnienia Wiatru”, usługi „Konfiguratora techniki instalacyjnej” oraz usługi „REHAU Connect” dedykowanej dla partnerów handlowych REHAU) jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy.

2. Umowy na świadczenie usług, o których mowa w ust. (1) niniejszego paragrafu są zawierane na okres ich świadczenia i podlegają wypowiedzeniu wyłącznie z ważnych powodów.

3. Skutek w postaci zawarcia umowy na świadczenie usługi „Portalu Klientów”, usługi „Kalkulatora Ciśnienia Wiatru”, usługi „Konfiguratora techniki instalacyjnej” oraz usługi „REHAU Connect” dedykowanej dla partnerów handlowych REHAU, występuje z chwilą zakończenia rejestracji Klienta w sposób określony w § 2 ust. (4) Regulaminu.

4. Umowa na świadczenie usług, o których mowa w ust. (3) niniejszego paragrafu, jest zawierana na czas nieokreślony. O ile nie zostało to odmiennie uregulowane w indywidualnym regulaminie lub warunkach korzystania z danej usługi, tego rodzaju umowa może być wypowiedziana przez Klienta w każdym czasie, poprzez wysłanie REHAU pisemnego żądania usunięcia konta Klienta w ramach danej usługi. REHAU ma prawo wypowiedzieć Klientowi umowę na świadczenie usług, o których mowa w zdaniu pierwszym z 10-dniowym terminem wypowiedzenia, o którym Klient winien zostać poinformowany poprzez przesłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail stosownego oświadczenia REHAU. Ponadto, REHAU ma prawo wypowiedzieć tego rodzaju umowę w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta lub Użytkownika warunków Regulaminu, o czym REHAU zobowiązany jest poinformować Klienta, przedstawiając pisemne lub mailowe uzasadnienie. Klient ma w takim przypadku prawo złożyć reklamację w trybie przewidzianym w § 5 Regulaminu.

5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przez REHAU przed zawarciem danej umowy na świadczenie usług, o których mowa w § 1 ust. (1) Regulaminu na stronie internetowej REHAU, czyli w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, także na każde jego żądanie.

6. Ustalone między REHAU a Klientem regulacje odmienne od tych zawartych w Regulaminie wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Zachowania formy pisemnej wymaga także samo zniesienie powyższego wymogu.

7. REHAU zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie ustalonym przez REHAU, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej REHAU. W przypadku zmiany warunków Regulaminu REHAU udostępni stosowną informację na stronie internetowej REHAU. Rozpoczęcie korzystania z usług wymienionych w § 1 ust. (1) Regulaminu oznacza także w takim wypadku akceptację zmienionych warunków Regulaminu.

8. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu stanie się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione odpowiednią regulacją, która jest do nich najbardziej zbliżona, a którą strony uzgodniłyby, gdyby przewidziały nieważność lub nieskuteczność danego postanowienia.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2022 r.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection