Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych w REHAU

Miło nam gościć Państwa na stronie internetowej REHAU. Dziękujemy za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem oraz naszymi produktami. Zapewniamy, że kwestię ochrony Państwa prywatnych danych traktujemy bardzo poważnie i chcemy, aby podczas odwiedzin naszej strony internetowej czuli się Państwo dobrze. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej, jest dla nas ważne i mamy je nieustannie na uwadze. Naszą aktywność w sieci prowadzimy w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz w zakresie bezpieczeństwa danych.

Niniejsza informacja jest skierowana do wszystkich osób, z którymi współdziałamy, włączając w to naszych klientów, osoby odwiedzające nasze strony internetowe, użytkowników naszych aplikacji/oprogramowania, innych użytkowników naszych produktów oraz usług, jak również osoby odwiedzające nasze oddziały (dalej: „Państwo”).

Poniżej dowiedzą się Państwo, jakie dane ewentualnie gromadzimy i jak z nimi postępujemy. Strony internetowe REHAU mogą zawierać odesłania do stron innych oferentów/firm trzecich. Niniejsze oświadczenie nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od REHAU.

Dane osobowe

Dane osobowe są zbierane oraz przetwarzane w ramach przepisów ustawowych. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych kontrolują następujące podmioty, do których mogą się Państwo zwrócić:

Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych REHAU Sp. z o.o.
E-mail: ochronadanych@rehau.com

Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych Grupy REHAU
E-mail: datenschutz@rehau.com

Organ nadzorczy:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa

1. Nazwa i adres odpowiedzialnego podmiotu

Administratorem Danych Osobowych jest
REHAU Sp. z o.o.
Baranowo, ul. Poznańska 1a
62-081 Przeźmierowo k. Poznania
Numer KRS:  0000049439
Numer NIP:    781-00-16-806

2. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Bez Państwa wiedzy za pośrednictwem naszych stron internetowych nie gromadzimy żadnych danych osobowych. Wyłącznie Państwo decydują o tym, czy w ramach rejestracji, zamówienia lub ankiety chcą Państwo udostępnić nam swoje dane, czy też nie.

O ile REHAU przetwarza dane osobowe, dotyczy to w szczególności Państwa imienia i nazwiska, jak również służbowych danych kontaktowych takich jak nazwa firmy, stanowisko, numer telefonu lub adres e-mail.

Jeżeli udzielają nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, to taką zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - ogólnie rzecz ujmując - w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, opracowania Państwa zleceń oraz zamówień, względnie umożliwienia Państwu zapoznania się ze specjalnymi informacjami lub ofertami.

Ponadto w celu utrzymania relacji handlowych z klientami może okazać się konieczne przechowywanie, przetwarzanie oraz na przykład udostępnianie Państwa danych osobowych przedsiębiorstwom grupy REHAU, aby lepiej sprostać Państwa oczekiwaniom, bądź też w celu udoskonalania naszych produktów oraz usług.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w powyższych celach.

Korzystamy (lub osoby trzecie działające na nasze zlecenie) również z tych danych, w ramach istniejących relacji gospodarczych lub w ramach zgody, w celu informowania Państwa o ofertach REHAU dla Państwa przedsiębiorstwa lub w celu przeprowadzania ankiet online, dzięki którym będziemy mogli lepiej spełnić Państwa wymagania.

W dowolnym momencie mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do celów marketingu lub reklamy.

Oczywiście uszanujemy Państwa decyzję, jeżeli nie zechcą Państwo udostępnić nam swoich danych osobowych w celu utrzymania relacji handlowych, zwłaszcza na potrzeby marketingu bezpośredniego czy badania rynku. Zapewniamy, iż nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych osobom trzecim, ani w inny sposób zbywać ich na rynku.

Przetwarzanie danych odbywa się ponadto w celu zawarcia, realizacji oraz zakończenia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przy tym może zaistnieć konieczność przekazania danych osobie trzeciej w celu sporządzenia oferty oraz realizacji umowy. Jeżeli gromadzimy Państwa dane osobowe bezpośrednio w celu opracowania Państwa zapytania, względnie do realizacji umowy, to REHAU informuje Państwa, jakie dane są do tego celu niezbędne.

Oprócz zbierania Państwa danych za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych na naszych stronach internetowych, pozyskujemy dane dla podanych celów również bezpośrednio od Państwa wzgl. z ogólnodostępnych źródeł.

3. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celu, w jakim zostały one nam przez Państwa udostępnione, względnie przez okres czasu określony przepisami prawa lub wytycznymi urzędowymi. W przypadku gdy Państwa dane nie są już potrzebne, są one usuwane, bądź też blokowane.

Ponadto Państwa dane osobowe są usuwane, względnie blokowane, niezwłocznie po cofnięciu przez Państwa zgody lub zgłoszeniu uzasadnionego sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.

4. Przekazywanie danych do państw trzecich

Do realizacji celów wymienionych w niniejszej informacji możemy przekazywać Państwa dane do innych spółek REHAU. Spółki te mogą przetwarzać Państwa dane osobowe dla swoich potrzeb w takich samych celach, w jakich my je przetwarzamy. W ramach Grupy REHAU pracownicy otrzymują dostęp do Państwa danych osobowych, o ile jest to konieczne do realizacji powierzonych im zadań.

Przekazywanie danych do oddziałów znajdujących się poza EOG następuje w oparciu o decyzję Komisji stwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony (art. 45 ust. 3 RODO) lub na bazie standardowych klauzul ochrony danych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które zawierają stosowne gwarancje dla podmiotu danych. Treść standardowych klauzul ochrony danych została opublikowana na stronie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Poza tym możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, poza spółkami REHAU, w ramach korzystania z usług technicznych lub organizacyjnych, potrzebnych nam do realizacji wyżej wspomnianych celów lub związanych z prowadzoną przez nas działalnością. Nasi usługobiorcy są zobowiązani umownie do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi wytycznymi. Zobowiązujemy naszych usługobiorców do stosowania środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących ochronę danych osobowych. W przypadku gdy usługobiorcy zlokalizowani są w krajach, w których nie ma uregulowań prawnych zapewniających stopień ochrony danych osobowych nie mniejszy niż wynikający z przepisów prawa unijnego, to z takimi usługobiorcami zawieramy umowy, w których zobowiązują się oni do zagwarantowania wymaganego prawnie poziomu ochrony danych (standardowe klauzule ochrony danych wzgl. EU-US Privacy Shield Framework). Więcej informacji na ten temat udzieli Państwu nasz Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych.

5. Stosowanie narzędzia SnapEngage Live-Chat-Tool

Nasza strona internetowa korzysta ze SnapEngage, usługi Live Chat firmy SnapEngage, LLC. SnapEngage wykorzystuje pliki cookies, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Generowane w ten sposób informacje są przekazywane wyłącznie na serwer SnapEngage na terenie UE, gdzie przeprowadzana jest analiza stopnia wykorzystania przez Państwa usługi Live Chat oraz sporządzany dla nas raport w tym względzie. W żadnym wypadku SnapEngage nie będzie zestawiał Państwa skróconego adresu IP z innymi danymi. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie https://snapengage.com/privacy-policy/
SnapEngage będzie przekazywał nam te dane na żądanie. Będą one wykorzystywane dla poprawy jakości komunikacji i nawiązania z Państwem kontaktu z naszej strony.

6. Stosowanie usługi Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych oferowanej przez Google Inc. Google Analytics korzysta z plików cookies, plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W przypadku włączenia funkcji anonimizacji adresu IP na stronie, Google najpierw skraca Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie operatora strony internetowej firma Google wykorzysta te informacje w celu wykonania analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, stworzenia raportu aktywności na stronie, jak również świadczenia innych usług na rzecz operatora związanych z użytkowaniem strony internetowej oraz Internetu. W ramach Google Analitics przekazany adres IP przez Państwa przeglądarkę nie będzie kojarzony z innymi danymi gromadzonymi przez firmę Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, iż w takim przypadku korzystanie w pełni z wszystkich funkcji strony internetowej może zostać ograniczone. Ponadto mogą Państwo zablokować gromadzenie przez firmę Google danych (wraz z adresem IP) generowanych przez plik cookie dotyczących użytkowania przez Państwa strony internetowej, jak również zapobiec przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Gromadzenia danych przez Google Analytics można również uniknąć klikając na poniższy link. W tym momencie uruchomiony zostaje plik cookie Opt Out, który uniemożliwi pobieranie Państwa danych podczas odwiedzin naszej strony internetowej w przyszłości: Deaktywuj Google Analytics


Szczegółowe informacje dotyczące warunków użytkowania narzędzia Google Analytics oraz ochrony danych osobowych zawarte są na stronie http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub na stronie https://www.google.pl/intl/pl/policies/. Informujemy, że na naszej stronie internetowej narzędzie Google Analytics zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();“, w celu zapewnienia zanonimizowanego rejestrowania adresów IP (tzw. IP-Masking - maskowanie adresów IP).

7. Stosowanie usługi etracker

Na niniejszej stronie internetowej, przy użyciu technologii etracker GmbH, gromadzone i przechowywane są dane, wykorzystywane w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Z danych tych można utworzyć - pod pseudonimem - profil użytkownika. Mogą być do tego celu wykorzystane pliki cookies. Pliki cookies umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Zgromadzone dane nie będą - bez wyrażania odrębnej zgody przez zainteresowanego - wykorzystywane w celu identyfikacji odwiedzającego witrynę ani łączone z danymi osobowymi właściciela pseudonimu. Zgodę na gromadzenie i zapisywanie danych przez etracker można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość: Deaktywuj usługę etracker.

8. Stosowanie wtyczki Facebook

Na naszej stronie internetowej stosujemy „piksel śledzenia konwersji” firmy Facebook Inc. Pozwala on na śledzenie zachowania użytkowników, którzy kliknęli na zamieszczone na portalu społecznościowym firmy Facebook ogłoszenie reklamowe i zostali przekierowani na stronę internetową oferenta. Procedura ta ma na celu ocenę skuteczności reklam zamieszczanych na portalu społecznościowym dla celów statystycznych oraz badania rynku i może przyczynić się do optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Zgromadzone dane są dla nas anonimowe, nie pozwalają więc na identyfikację użytkowników. Dane są jednak zapisywane i przetwarzane przez firmę Facebook w celu umożliwienia połączenia ich z konkretnym profilem użytkownika oraz wykorzystywania dla celów własnej reklamy zgodnie z polityką ochrony danych osobowych portalu społecznościowego firmy Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Dane mogą umożliwiać firmie Facebook oraz jej partnerom wyświetlanie ogłoszeń reklamowych na portalu społecznościowym oraz poza nim. Ponadto w tych celach na Państwa komputerze może zostać zapisany plik cookie.

9. Facebook Lead Ads

Facebook Lead Ads używamy w celu otrzymywania danych kontaktowych użytkowników, którzy interesują się naszymi produktami i usługami na Facebooku. Nasze oferty reklamowe na Facebooku są tym samym rozszerzone o inne możliwości komunikacji, w szczególności o opcję dla użytkownika, która przez formularz kontaktowy umożliwi wysłanie zapytania o dalsze informacje odnośnie naszych produktów i usług. W przypadku, kiedy interesant odeśle taki formularz, podane przez użytkownika dane zostaną zapisane na Facebooku jako Lead i przekazane do nas. Tych danych użyjemy tylko w celu określonym w Lead Ad, np. nazwisko do osobistej rozmowy, adres e-mail do przysłania pożądanych informacji odnośnie produktów lub numer telefonu do nawiązania kontaktu telefonicznego. Dalsze informacje odnośnie Facebook Lead Ads znajdują się bezpośrednio na Facebooku na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/.

10. Stosowanie wtyczki YouTube

W celu zamieszczania filmów wideo na naszych stronach internetowych korzystamy m.in. z wtyczek firmy YouTube LLC (reprezentowanej przez Google Inc.). Podczas korzystania z naszej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube i wyświetlana zostaje wtyczka. Za pomocą wtyczki serwer YouTube uzyskuje informację, którą z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem YouTube, YouTube przyporządkuje tą informację do Państwa osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, np. po kliknięciu na przycisk uruchomienia filmu wideo, informacja ta zostanie również przyporządkowana do Państwa konta. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się przed rozpoczęciem korzystania z naszych stron internetowych z konta użytkownika YouTube oraz z innych kont firm YouTube LLC i Google Inc., a także usuwając odpowiednie pliki cookies tych firm. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz wskazówki dotyczące ochrony danych przez YouTube (Google) znajdą Państwo na stronie: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

11. Stosowanie wtyczki Microsoft

Nasza strona internetowa korzysta z usługi śledzenia konwersji firmy Microsoft Corporation. W momencie, gdy wejdą Państwo na naszą stronę internetową poprzez reklamę Microsoft Bing, Microsoft Bing Ads zapisuje na Państwa komputerze plik cookie. Dzięki temu Microsoft Bing oraz my możemy rozpoznać, że ktoś kliknął na reklamę, został przekierowany na naszą stronę internetową i dotarł do wcześniej zdefiniowanej strony docelowej (strony konwersji). Poznajemy przy tym jedynie łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ogłoszenie Bing, a następnie zostali przekierowani na stronę konwersji. Nie są nam udostępniane żadne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w procedurze śledzenia, czyli tzw. trackingu, mogą Państwo zablokować zapisanie niezbędnego do tego celu pliku cookie – na przykład poprzez wybór takiego ustawienia w przeglądarce internetowej, które deaktywuje ogólnie automatyczne zapisywanie plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz stosowanych przez Microsoft Bing plikach cookies dostępne są na stronie internetowej firmy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement/.

Dane zbierane automatycznie niebędące danymi osobowymi

Kiedy odwiedzają Państwo na nasze strony internetowe, czasami automatycznie (a więc nie w wyniku rejestracji) zbierane są informacje, które nie są przyporządkowane do konkretnej osoby (np. używana przeglądarka internetowa oraz system operacyjny; nazwa domeny strony internetowej, z której nastąpiło wejście na naszą stronę; liczba odwiedzin, średni czas przebywania na stronie, wyświetlane strony). Wykorzystujemy te informacje w celu zbadania atrakcyjności naszych stron internetowych oraz ulepszania ich treści. Jeżeli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron internetowych, istnieje możliwość, że na Państwa komputerze pozostawimy plik cookie, który pozwoli automatycznie rozpoznać Państwa urządzenie przy ponownej wizycie na naszej stronie. Informacje typu cookies pozwalają na przykład na dostosowanie strony internetowej do Państwa zainteresowań. Ponadto pliki cookies umożliwiają zapamiętanie Państwa loginu oraz hasła w Państwa przeglądarce, aby nie było konieczne wprowadzanie ich za każdym razem na nowo. Jeżeli, co do zasady, nie akceptują Państwo stosowania plików cookies, mają Państwo możliwość zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej w taki sposób, aby usuwała cookies z twardego dysku komputera, blokowała wszystkie cookies lub ostrzegała Państwa, zanim plik cookie zostanie zapisany w pamięci Państwa komputera.

Cookies

W przypadku cookies mamy do czynienia z małymi plikami tekstowymi, które najczęściej strona internetowa zamieszcza na komputerze użytkownika. Cookies mają wiele zastosowań. Nie stanowią one jednak zagrożenia z uwagi na brak zdolności do „czynnego” działania, w konsekwencji czego, nie mogą wykonywać szkodliwych operacji. Cookies zawierają przede wszystkim informacje potrzebne do komfortowego korzystania ze stron internetowych.

Klasyczne przykłady działania cookies: zapamiętywanie danych logowania, zabezpieczanie koszyka zakupów, analiza użytkownika, wypełnianie pól formularza.
Informacje, które mogą zostać zapamiętane w cookies: czas funkcjonowania pliku cookie, nazwa serwera, Unique ID, treść danych.

Zastosowanie cookies

 • Session cookies
  Session cookies to czysto techniczne cookies, konieczne do sprawnego działania naszej strony internetowej.
 • Tracking cookies
  Za pośrednictwem tracking cookies analizowane jest – oczywiście całkowicie anonimowo – zachowanie użytkowników podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Dzięki temu REHAU oraz ewentualnie odpowiedzialny podmiot uzyskujemy cenne informacje na temat użytkowania strony internetowej. Umożliwia nam to lepsze dopasowanie jej do potrzeb odwiedzających.
 • Cookies komercyjne
  Obok naszych plików cookies stosujemy cookies pochodzące od osób trzecich w celu wyświetlania spersonalizowanej informacji marketingowej na stronach internetowych REHAU oraz osób trzecich. Proces ten jest określany mianem „retargeting” i bazuje na Państwa aktywności na naszej stronie internetowej.

Bezpieczeństwo danych

REHAU dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi oraz organizacyjnymi zapewniającymi ochronę Państwa danych osobowych przed ich przetwarzaniem przez osoby nieuprawnione wzgl. przed przetwarzaniem niezgodnym z prawem i/lub ich niezamierzoną utratą, zmianą, upublicznieniem lub udostępnieniem.

Państwa prawa

Przestrzeganie przez REHAU wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych podlega Państwa kontroli. W tym celu przysługują Państwu m.in. następujące prawa:

 • prawo do informacji o okolicznościach przetwarzania danych osobowych,
 • prawo dostępu do treści danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące powyższych praw w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mogą się Państwo zwrócić do naszego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych. Nasz Pełnomocnik jest do Państwa dyspozycji również w przypadku próśb o udzielenie informacji, potrzeby zgłoszenia sugestii czy złożenia zażalenia. Na żądanie REHAU udzieli Państwu - w miarę możliwości niezwłocznie - pisemnej informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy i jakie dane osobowe dotyczące Państwa są u nas przetwarzane. Jeżeli okaże się, że mimo naszych starań o poprawność oraz aktualność danych, przetwarzane informacje są błędne wzgl. nieaktualne, zostaną one na Państwa wniosek sprostowane.

Stan: 11/2019

Engineering progress

Enhancing lives