Klauzula informacyjna dla kandydata

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji

REHAU sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

Nazwa i adres administratora danych
REHAU sp. z o.o.
Baranowo, ul. Poznańska 1a
62-081 Przeźmierowo k. Poznania

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na oferowane stanowisko (wybór kandydata do pracy oraz przedstawienie mu oferty pracy)

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny w związku z art. 22 (1) § 1, § 2 i § 4 Kodeksu pracy
(dotyczy wyłącznie osób, które aplikują na stanowisko związane z zawarciem umowy o pracę)

art. 9 ust. 2 lit. b) RODO - wypełnianie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w związku z art. 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w odniesieniu do danych dotyczących stanu zdrowia)
(dotyczy wyłącznie osób, które aplikują na stanowisko związane z zawarciem umowy o pracę)

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda w odniesieniu do danych innych niż wskazane w przepisach prawa pracy (np. zdjęcie w CV)

Ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes REHAU

Jakie dane są gromadzone?
W przypadku gdy ubiegają się Państwo o zatrudnienie w REHAU, prosimy Państwa – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - o podanie danych personalnych (imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe). Ponadto, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, REHAU ma prawo żądać od Państwa udzielenia informacji na temat Państwa wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Z tego względu dla celów rekrutacji niezbędne jest dołączenie CV.

Obowiązek podania powyższych danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy osób, które aplikują na stanowisko związane z zawarciem umowy o pracę) oraz jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych skutkować będzie odmową udziału w procesie rekrutacji.

REHAU ma prawo żądać udokumentowania danych, o których mowa powyżej, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia (np. przedłożenia do wglądu świadectw, dyplomów z uczelni).

Jeżeli zechcą Państwo udostępnić nam szerszy zakres danych niż wskazany powyżej (np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub dołączając referencje od poprzednich pracodawców), wówczas REHAU będzie przetwarzać Państwa dane na podstawie Państwa dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez działanie.
Również za Państwa zgodą rozmowy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzane zdalnie, w formie rozmowy telefonicznej i/lub wywiadu wideo. W tym celu REHAU współpracuje z zewnętrznymi usługodawcami, którym przekazywane są Państwa dane w zakresie niezbędnym do podjęcia tych działań (np. adres IP).
Mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie będzie powodować wobec Państwa jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Ponadto, mają Państwo możliwość dobrowolnego poinformowania REHAU o stanie swojego zdrowia (orzeczonym stopniu niepełnosprawności), gdy chcą Państwo zrealizować szczególne uprawnienia przysługujące Państwu z tego tytułu.

Prosimy mieć na uwadze, że Państwa dane nie są przechowywane w sposób zanonimizowany i są udostępniane pracownikom naszego działu personalnego.

Skąd pozyskujemy Państwa dane?
Zasadniczo Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa. W niektórych procesach rekrutacyjnych możemy korzystać z agencji rekrutacyjnych lub Państwa dane mogą nam zostać udostępnione przez serwisy internetowe, za pośrednictwem których poszukujemy kandydatów do pracy (np. LinkedIn, Pracuj.pl, OLX), jako odpowiedź na zamieszczone przez nas ogłoszenie.

Kto przetwarza Państwa dane?
Dane osobowe są przekazywane wyłącznie na nasze własne serwery wzgl. do wewnętrznych lub zewnętrznych dostawców usług na terenie Polski lub UE oraz poza nimi. Przekazywanie danych do spółek zależnych lub do zewnętrznych dostawców usług poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 ust. 3 RODO) lub na podstawie standardowych klauzul ochrony danych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które zawierają odpowiednie zabezpieczenia dla osoby, której dane dotyczą.

Tekst standardowych klauzul ochrony danych jest opublikowany na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914.

Ponadto dane są przekazywane usługodawcom w ramach UE lub EOG, którzy wspierają REHAU w wyborze kandydatów do pracy. Dotyczy to w szczególności zewnętrznych dostawców usług w zakresie planowania rozmów kwalifikacyjnych, rozmów wstępnych i innych zadań związanych z procesem rekrutacji. Usługodawcy ci są związani z REHAU umową, której ramy w odniesieniu do żądanego wsparcia wyznaczył dział personalny REHAU. Podlegają oni tym samym wymogom prawnym ochrony danych co REHAU i są zobowiązani umową do poufnego traktowania Państwa danych osobowych. Dane są przy tym przekazywane wyłącznie na potrzeby realizacji zamierzonego celu w procesie rekrutacji.

Podane przez Państwa informacje będą traktowane poufnie i będą udostępniane tylko tym osobom, które są zaangażowane w konkretny proces rekrutacji.

Do przesyłania Państwa danych przez Internet stosowane są nowoczesne techniki szyfrowania.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zostaną automatycznie usunięte w ciągu sześciu (6) miesięcy od zakończenia określonego postępowania rekrutacyjnego, o ile nie doszło do zawarcia z Państwem umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przepisy prawa uniemożliwiają usunięcie danych lub gdy dalsze przechowywanie danych jest konieczne do celów dowodowych.

Państwa prawa
Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych kontrolują następujące organy, do których każdy może się zwrócić:

Inspektor ochrony danych spółki REHAU Industries SE & Co. KG (główna jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 4 nr 16 RODO):

Dr Alexander Walter
REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau, Niemcy
Telefon: 0049 9283 770
E-mail: datenschutz@rehau.com

Wiodący organ nadzorczy w rozumieniu art. 56 RODO:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27
91522 Ansbach
Niemcy

Możecie Państwo również sami skontrolować przestrzeganie przez REHAU przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. W tym celu przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do informacji
 • prawo dostępu do danych osobowych
 • prawo do wycofania zgody
  Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę – zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail: ochronadanych@rehau.com. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • prawo do sprzeciwu
  Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (patrz wyżej) z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
 • prawo do sprostowania, usunięcia danych oraz do ograniczenia ich przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące powyższych praw w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, możecie się Państwo zwrócić do naszego Inspektora ochrony danych, który jest również do Państwa dyspozycji w przypadku próśb o udzielenie informacji, potrzeby zgłoszenia sugestii czy złożenia zażalenia. REHAU udzieli Państwu na żądanie - w miarę możliwości niezwłocznie - pisemnej informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy i jakie dane osobowe dotyczące Państwa są u nas przechowywane. Jeżeli pomimo naszych starań o poprawność oraz aktualność danych, przechowywane informacje są błędne wzgl. nieaktualne, zostaną one na Państwa wniosek sprostowane.


* Sposób postępowania z danymi ogólnymi - patrz: www.rehau.pl/rodo

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection