Klauzula informacyjna dla kandydata

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy w REHAU

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danychREHAU sp. z o.o.
Cele przetwarzania

rekrutacja na konkretne stanowisko pracy
przyszłe rekrutacje

Podstawa prawna

W przypadku rekrutacji na konkretne stanowisko pracy:

 • obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 221kodeksu pracy – w zakresie danych wynikających z przepisów
 • prawnie uzasadniony interes REHAU sp. z o.o. w zakresie danych nadmiarowych,które przekazał kandydat, a które REHAU uzna za przydatne w ocenie kompetencji kandydata do pracy

W przypadku przyszłych rekrutacji:

 • zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a)
Odbiorcy danychspółki REHAU, jak również podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym dostawcy usług IT i rekrutacyjnych
Prawa osoby, której dane dotyczą
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • w przypadku pozyskania zgody prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
Więcej infomacjiszczegółowe informacje poniżej oraz pod adresem: ochronadanych@rehau.com


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
 

Administrator danych osobowych

Nazwa administratora: REHAU sp. z o.o.
Adres pocztowy: Baranowo, ul. Poznańska 1a, 62-081 Przeźmierowo
Adres email: ochronadanych@rehau.com
Numer telefonu: +48 61 84 98 400 

Kontakt w/s ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się pod adresem: ochronadanych@rehau.com 

W jakich celach są przetwarzane dane osobowe?

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji na konkretne stanowisko pracy wzgl. na przyszłe rekrutacje, jeżeli wyrazi Pani/Pan taką zgodę.

Jeżeli rekrutacja odbywać się będzie ze wsparciem usług agencji rekrutacyjnej, dane posłużą do obliczenia wynagrodzenia dla agencji rekrutacyjnej (udostępnienie informacji o zaproponowanym wynagrodzeniu dla kandydata).

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

W ramach procesu rekrutacyjnego przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, język komunikacji, dane kontaktowe, wykształcenie: szkoła, daty rozpoczęcia i zakończenia, dane poprzednich pracodawców: nazwa pracodawcy i daty rozpoczęcia i zakończenia, dodatkowe uprawnienia, zawód, tytuł zawodowy / naukowy, pozostałe informacje zawarte w CV.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, do czasu wycofania zgody lub przez okres 3 lat od momentu złożenia CV. 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

W przypadku rekrutacji na konkretne stanowisko pracy:

 • obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 221kodeksu pracy – w zakresie danych wynikających z przepisów
 • prawnie uzasadniony interes REHAU sp. z o.o. w zakresie danych nadmiarowych, które przekazał kandydat, a które REHAU uzna za przydatne w ocenie kompetencji kandydata do pracy

W przypadku przyszłych rekrutacji:

 • zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a)

W przypadku udostępnienia informacji agencji rekrutacyjnej dot. wysokości wynagrodzenia podstawą prawną jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) - rozliczenie pomiędzy pracodawcą a agencją.

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Bez podania swoich danych kandydat nie może wziąć udziału w rekrutacji. 

Do jakich odbiorców przekazywane będą dane osobowe?

Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym spółkom REHAU, jak również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie REHAU, m.in. dostawcom usług IT oraz rekrutacyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami REHAU.

Jeśli Pani/Pan został polecony przez agencję rekrutacyjną, to REHAU przekaże informacje tej agencji na temat wysokości Pani/Pana wynagrodzenia, jakie zostało uzgodnione w czasie rekrutacji.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Przekazywanie danych poza EOG następuje na bazie standardowych klauzul ochrony danych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które zawierają stosowne gwarancje dla podmiotu danych. Treść standardowych klauzul ochrony danych została opublikowana na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=PL

Przekazywanie danych poza EOG jest związane z skorzystaniem z systemu eRecruiter spółki eRecruitment Solutions sp. z o.o. 

Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. żądania ich sprostowania,
 3. żądania usunięcia danych,
 4. żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. wniesienia skargi do organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo w każdym momencie wycofać zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach. W celu wycofania zgody należy przesłać stosowną informację z adresu e-mail, który został podany w procesie rekrutacji.

W celu skorzystania z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z REHAU. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.


Engineering progress

Enhancing lives