Regulamin promocji „NEA SMART 2.0”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem sprzedaży premiowanej „”NEA SMART 2.0” (dalej: „Promocja”) i fundatorem gratisu jest REHAU sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie przy ul. Poznańskiej 1a, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049439, której kapitał zakładowy wynosi 46 500 000,00 zł, numer NIP 781-00-16-806, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja jest organizowana w celu promocji produktów Organizatora objętych sprzedażą premiowaną wśród konsumentów.
 3. Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), który reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji, jak również w oparciu o Warunki korzystania z kampanii leadowych w programie CLAP udostępnione na stronie www.rehau.com/pl-pl/warunki-korzystania-z-kampanii-leadowych-nea-smart
 4. Promocja jest ogłaszana i organizowana za pośrednictwem www.rehau.pl/regulator-nea (dalej: „Strona Promocji”). Informacje o Promocji są również udostępniane za pośrednictwem portali społecznościowych Facebook oraz Instagram.
 5. Promocja stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 6. Otrzymanie przez uczestnika Promocji świadczenia w postaci gratisu określonego w dalszej części Regulaminu nie zależy od przypadku, w związku z czym Promocja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).‍


II CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI ORAZ PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

 1. Sprzedaż produktów premiowanych uprawniających do wzięcia udziału w Promocji trwa od dnia 1 listopada 2023 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku lub do wyczerpania puli gratisów (dalej: „Okres Promocji”), co zostanie ogłoszone przez Organizatora na Stronie Promocji.
 2. Promocją objęty jest zakup systemu regulacji temperatury ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego marki REHAU NEA SMART 2.0 o wartości minimum 2800 zł brutto (dalej: „Produkt Objęty Promocją”).
 3. Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedaż Produktów Objętych Promocją prowadzona jest przez dystrybutorów Organizatora.‍


III UCZESTNICY PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”), na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki:
  a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  b. jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
  c. mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  d. na zasadach określonych w Regulaminie dokonała w Okresie Promocji, przed wyczerpaniem puli gratisów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zgłoszenia do Promocji i zakupu Produktu Objętego Promocją zgodnie z pkt IV Regulaminu;
  e. nie jest pracownikiem lub/oraz zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownikiem Organizatora, a także członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób.
 2. Osoba chcąca zostać Uczestnikiem Promocji zobowiązana jest przed przystąpieniem do Promocji zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Warunkami korzystania z kampanii leadowych w programie CLAP, dostępnymi na Stronie Promocji.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja dokumentów, o których mowa w punkcie 2 powyżej, i spełnienie wszystkich określonych w nich warunków. Poprzez wzięcie udziału w Promocji dana osoba staje się jej Uczestnikiem.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji, jak również odmówić przyznania gratisu, o którym mowa w pkt IV ust. 2 Regulaminu, w stosunku do Uczestnika, wobec którego w wyniku postępowania wyjaśniającego, przeprowadzanego przez Organizatora, udowodniono działania niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami, obowiązującym prawem, gdy Uczestnik w niedozwolony sposób wpływa lub ingeruje w mechanizm Promocji lub gdy dopuszcza się jakichkolwiek działań naruszających dobra osobiste Organizatora oraz prawa własności intelektualnej przysługujące Organizatorowi powodujących lub mogących spowodować szkodę majątkową lub niemajątkową dla Organizatora.‍


IV ZASADY PROMOCJI I UCZESTNICTWA

 1. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi, który spełnił łącznie warunki określone w Regulaminie, gratisu (dalej: „Gratis”) w postaci jednego (1) regulatora pokojowego NEA SMART 2.0 o wartości 573,45 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych, 95/100). Regulator pokojowy NEA SMART 2.0 jest dostępny w kolorze białym lub czarnym (w wariancie przewodowym lub bezprzewodowym, z czujnikiem wilgotności lub bez czujnika wilgotności). Do celów Promocji Organizator ufundował łącznie 100 sztuk regulatorów pokojowych NEA SMART 2.0.
 2. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik zobowiązany jest w Okresie Promocji, przed wyczerpaniem puli Gratisów, spełnić łącznie następujące warunki:
  a. zapoznać się z Regulaminem oraz z Warunkami korzystania z kampanii leadowych w programie CLAP dostępnymi na Stronie Promocji;
  b. wypełnić formularz zgłoszenia uczestnictwa w Promocji dostępny na Stronie Promocji, zawierający następujące elementy
  (i) obowiązkowe:
  - imię i nazwisko Uczestnika,
  - adres e-mail Uczestnika,
  - województwo, w którym Uczestnik ma swój adres zamieszkania,
  - oświadczenie o zapoznaniu się przez Uczestnika z Regulaminem oraz z Warunkami korzystania z kampanii leadowych w programie CLAP oraz o zaakceptowaniu ich treści, jak - również o zapoznaniu się przez Uczestnika z zasadami przetwarzania danych osobowych,
  - wysłanie zgłoszenia poprzez kliknięcie przycisku „WYŚLIJ”
  (ii) opcjonalne:
  - dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji marketingowych dotyczących wybranej grupy produktowej na podany przez Uczestnika adres e-mail;
  Dane wprowadzone przez Uczestnika muszą być zgodne z prawdą.
  c. dokonać, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zakupu Produktu Objętego Promocją u dystrybutora Organizatora, o którym mowa w pkt II ust. 2 Regulaminu;
  d. wysłać czytelne zdjęcie lub skan dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) Produktu Objętego Promocją na adres e-mail: support.clap.pl@rehau.com, z dopiskiem „Promocja NEA SMART 2.0”. Jeden dowód zakupu można wykorzystać tylko jeden raz do zgłoszenia uczestnictwa w Promocji.
 3. Kompletne zgłoszenie (dalej: „Zgłoszenie do Promocji”) stanowi łączne wypełnienie wszystkich wymogów określonych w pkt IV ust. 2 Regulaminu. Tylko kompletne Zgłoszenia do Promocji stanowią podstawę uczestnictwa w Promocji i mogą być podstawą przyznania Gratisu.
 4. Każdy Uczestnik, niezależnie od ilości kupionych Produktów Objętych Promocją, może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz, według procedury przedstawionej w pkt IV ust. 2 Regulaminu, oraz otrzymać jeden Gratis.
 5. Uczestnik traci prawo do brania udziału w Promocji i otrzymania Gratisu w przypadku skorzystania przez Uczestnika z ustawowego lub umownego (przyznanego przez sprzedawcę) prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Objętego Promocją. Uczestnik, który zarejestrował chęć udziału w Promocji, a następnie odstąpił od zakupu Produktu Objętego Promocją, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi na adres e-mail: support.clap.pl@rehau.com. W wypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży w zakresie Produktu Objętego Promocją, którego zakup był podstawą otrzymania przez Uczestnika Gratisu, Uczestnik zobowiązany jest do zwrócenia Organizatorowi na własny koszt otrzymanego Gratisu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu Objętego Promocją.
 6. Organizator dokona weryfikacji Zgłoszeń do Promocji i jest uprawniony odmówić przyjęcia Zgłoszenia do Promocji, w przypadku gdy zaistnieje przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
  a. Zgłoszenie do Promocji nie jest kompletne lub zawiera nieprawdziwe dane Uczestnika;
  b. Uczestnik nie spełnił w terminie jednego lub więcej warunków wskazanych w Regulaminie;
  c. nadesłane przez Uczestnika zdjęcie/skan dowodu zakupu nosi ślady manipulacji (ingerencji w oryginalną treść) lub jest nieczytelne/-y wzgl. uszkodzone/-y w sposób uniemożliwiający jego odczytanie;
  d. na dowód zakupu dokonano wcześniej wydania Gratisu w ramach Promocji.
  Organizator jest uprawniony do dokonania weryfikacji przesłanego dowodu zakupu u dystrybutora Organizatora i odmówi przyjęcia Zgłoszenia do Promocji, w przypadku gdy nie zostanie pozytywnie zweryfikowana oryginalność i prawdziwość przedstawionego dowodu zakupu lub gdy został on już zgłoszony przez innego Uczestnika lub Uczestnik skorzystał z ustawowego lub umownego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Objętego Promocją.
 7. W przypadku odmowy przyjęcia Zgłoszenia do Promocji, o którym mowa w ust. 6 powyżej, lub wykluczenia Uczestnika z Promocji z powodów, o których mowa w pkt III ust. 4 Regulaminu, Organizator poinformuje Uczestnika o odmowie przyjęcia Zgłoszenia do Promocji lub o wykluczeniu Uczestnika z Promocji wiadomością e-mail wysłaną na adres podany w Zgłoszeniu do Promocji w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zgłoszenia do Promocji lub podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika. W przypadku wykluczenia Uczestnika Organizator ma ponadto prawo skierować do niego roszczenie o zwrot nienależnie otrzymanego Gratisu lub nie wydać Gratisu, który został przyznany, lecz nie został jeszcze wydany Uczestnikowi.
 8. Udział w Promocji jest dobrowolny i nieodpłatny.


V REALIZACJA WYDAŃ GRATISÓW

 1. Organizator po otrzymaniu Zgłoszenia do Promocji przystępuje do weryfikacji zgodności Zgłoszenia do Promocji z wymogami Regulaminu.
 2. Po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia do Promocji, Organizator informuje Uczestnika o przyznaniu Gratisu na podany w Zgłoszeniu do Promocji adres e-mail.
 3. Uczestnik w odpowiedzi zwrotnej na wiadomość e-mail od Organizatora dokonuje wyboru koloru (biały lub czarny) i wariantu (przewodowy lub bezprzewodowy, z czujnikiem wilgotności lub bez czujnika wilgotności) Gratisu oraz podaje adres pocztowy do jego wysyłki. W przypadku wyczerpania puli Gratisu w danym kolorze i wariancie, Organizator wyśle Gratis w dostępnym kolorze i wariancie.
 4. Organizator wysyła Uczestnikowi Gratis na adres podany zgodnie z ust. 3 powyżej przesyłką kurierską w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora kompletnego, prawidłowego i zgodnego z postanowieniami Regulaminu Zgłoszenia do Promocji. Koszt przesyłki kurierskiej ponosi Organizator.
 5. Organizator podejmuje jednokrotną próbę doręczenia Gratisu na adres wskazany przez Uczestnika zgodnie z ust. 3 powyżej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Gratisu w przypadku podania nieprawidłowego adresu lub nieodebranie przesyłki w terminie.
 6. Dostawa Gratisów możliwa jest jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Gratisu na osoby trzecie. Gratis nie podlega zamianie na inną gratyfikację. ‍


VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA W PROMOCJI

 1. Organizator oświadcza, iż Gratisy przyznawane w ramach niniejszej Promocji są przekazywane w związku ze sprzedażą premiową towarów lub usług, o której mowa w art. 21 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991, Nr 80, poz. 350 ze zm.).
 2. Wartość Gratisu nie przekracza kwoty 2.000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych, 00/100), w związku z czym Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Gratisu w myśl przepisów, o których mowa w ust. 1 powyżej, tym samym Organizator nie pobiera zryczałtowanego podatku dochodowego od wydanych Gratisów.‍


VII WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI - FACEBOOK

 1. Organizator udostępnia informacje o Promocji m.in. za pośrednictwem sieci społecznościowej Facebook prowadzonej przez firmę Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlandia (dalej: „Meta”).
 2. Uczestnik niniejszym całkowicie zwalnia Meta z odpowiedzialności oraz przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Promocja w żadnym wypadku nie jest sponsorowana, popierana przez Meta ani też nie jest przez nią administrowana ani w żaden sposób z nią kojarzona.‍


VIII USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Promocji Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Promocji.
 2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Promocji należy rozumieć takie usługi jak:
  a. udostępnienie Regulaminu oraz Warunków korzystania z kampanii leadowych w programie CLAP na Stronie Promocji,
  b. umożliwienie dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Promocji za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Promocji,
  c. umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu.
 3. Rozpoczęcie korzystania z usług wymienionych w ust. 2 powyżej jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie urządzenia elektronicznego (w szczególności komputera, tabletu lub smartfona) z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką typu Internet Google Chrome, Mozilla Firefox, Explorer, Edge, Opera, Safari (w ich najaktualniejszych oficjalnych wersjach).
 5. Organizator informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług elektronicznych w ramach Promocji może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Uczestnika, jako użytkownika Internetu, przykładowo z zagrożeniem pozyskania danych przez osoby nieuprawnione, zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem. Z tego względu Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują takie zagrożenia, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu realizacji usług, o których mowa w ust. 2 powyżej, w sposób wskazany w pkt IX Regulaminu. Organizator rozstrzyga reklamacje w sposób i w terminie wskazanym w pkt IX Regulaminu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usług opisanych w ust. 2 powyżej treści o charakterze bezprawnym.
 8. Uczestnik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie przed ich realizacją (przed wysłaniem zgłoszenia chęci udziału w Promocji).
 9. Więcej informacji na temat świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora dostępnych jest na stronie www.rehau.com/pl-pl/regulamin-świadczenia-usług-drogą-elektroniczną.‍


IX TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników w formie pisemnej na adres: REHAU Sp. z o.o., Baranowo, ul. Poznańska 1 A, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania z dopiskiem „PROMOCJA NEA SMART 2.0 - reklamacja” lub e-mailem na adres: support.clap.pl@rehau.com z dopiskiem w tytule „PROMOCJA NEA SMART 2.0 - reklamacja” najpóźniej do dnia 15.06.2024 roku, natomiast reklamacje związane z brakiem możliwości wysłania formularza zgłoszenia uczestnictwa na Stronie Promocji niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 30.04.2024 roku lub do wyczerpania puli Gratisów, w zależności co nastąpi wcześniej. Termin wpływu reklamacji rozumie się jako dzień wpłynięcia reklamacji do Organizatora w przypadku złożenia reklamacji pocztą albo datę wprowadzenia wiadomości e-mail przez Uczestnika do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Organizator mógł zapoznać się z jej treścią, w wypadku złożenia reklamacji e-mailem. W przypadku doręczenia reklamacji z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej Uczestnik otrzyma potwierdzenie wpływu wiadomości do Organizatora poprzez wiadomość e-mail wysłaną na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania. W celu weryfikacji zakupu Produktu Objętego Promocją Organizator ma prawo żądać dołączenia do reklamacji oryginału dowodu zakupu Produktu Objętego Promocją, którego dotyczy reklamacja. Organizator zobowiązany jest zwrócić Uczestnikowi otrzymany oryginał dowodu zakupu w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Uczestnika tego dokumentu.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony w ten sam sposób, w jaki złożył reklamację, tj. formie pisemnej - listem poleconym lub e-mailem.‍


X DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest REHAU Sp. z o.o., Baranowo, ul. Poznańska 1a, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania (dalej: „Administrator”).
 2. Inspektorem ochrony danych spółki REHAU Industries SE & Co. KG (w tym wspólnym Inspektorem ochrony danych pozostałych europejskich spółek należących do Grupy REHAU Industries SE & Co. KG zgodnie z art. 37 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: „RODO”) jest: dr Alexander Walter, tel.: 0049 9283 770, e-mail: datenschutz@rehau.com.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe wskazane w pkt IV ust. 2 i pkt V ust. 3 Regulaminu w następujących celach:
  a. umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Promocji oraz przeprowadzenia Promocji zgodnie z postanowieniami Regulaminu; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prawie do organizacji Promocji i umożliwieniu Uczestnikom wzięcia w niej udziału zgodnie z Regulaminem,
  b. księgowo-podatkowym w przypadku przyznania Gratisu; podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych,
  c. ustalenia, dochodzenia wzgl. obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie wzgl. obrona przed roszczeniami,
  d. marketingu bezpośredniego produktów i usług REHAU; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność REHAU,
  e. marketingu bezpośredniego produktów i usług REHAU z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność REHAU z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie udzielonych zgód.
 4. W celach wymienionych w ust. 3 powyżej może być konieczne przekazanie danych do innych spółek REHAU, w tym do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: „EOG”). Przekazywanie danych poza EOG odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w państwie trzecim (art. 45 ust. 3 RODO) lub na podstawie standardowych klauzul ochrony danych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które zawierają odpowiednie zabezpieczenia dla osoby, której dane dotyczą.
  Tekst standardowych klauzul ochrony danych jest opublikowany na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914.
  W ramach Grupy REHAU pracownicy otrzymują dostęp do danych personalnych tylko, gdy jest to konieczne do wypełniania ich obowiązków.
  Ponadto Administrator może przekazywać dane personalne osobom trzecim, poza spółkami REHAU, aby móc korzystać z usług technicznych lub organizacyjnych, które są mu potrzebne do realizacji wspomnianych celów lub jego pozostałej działalności. Usługodawcy Administratora są zobowiązani umownie do przetwarzania danych personalnych wyłącznie na zlecenie Administratora i zgodnie z jego instrukcjami. Administrator zobowiązuje swoich usługodawców również do dochowywania środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących ochronę danych personalnych. W przypadku gdy dostawcy usług znajdują się w krajach, w których obowiązujące przepisy nie zapewniają stopnia ochrony danych personalnych porównywalnego z prawem polskim, to Administrator zapewni poprzez zawarcie stosownych umów, że dostawcy usług, których to dotyczy, będą przestrzegać wymaganego prawem stopnia ochrony danych.
 5. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników Promocji tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, w jakich zostały one zebrane, względnie przez okres czasu określony przepisami prawa lub w ramach wytycznych urzędowych. W przypadku gdy dane osobowe nie są już potrzebne, są one usuwane, bądź też blokowane.
  Ponadto dane osobowe Uczestnika są usuwane, względnie blokowane, niezwłocznie po cofnięciu przez Uczestnika zgody, jak również zgłoszeniu uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości udziału w Promocji.
 7. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do:
  a. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  b. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 8. Ponadto Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna on, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Administrator w związku z przeprowadzaniem Promocji nie podejmuje wobec Uczestników decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonuje ich profilowania.
 10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępnych jest na stronie internetowej www.rehau.pl/RODO w dokumencie o nazwie „Ochrona Danych Osobowych”.


XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora, jak również na stronie www.rehau.pl/regulator-nea
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są możliwe wyłącznie pod warunkiem, że zmiana taka nie naruszy praw nabytych przez Uczestników, będzie spowodowana koniecznością dostosowania Regulaminu do rozstrzygnięć właściwych organów lub będzie wymagana ze względu na przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub będzie spowodowana koniecznością ochrony Uczestników lub Organizatora przed naruszeniami Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Zgłoszeń do Promocji przesłanych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu, nie zmienia ich warunków. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Uczestników po rozpoczęciu Promocji.
 4. Organizator powiadomi Uczestników o każdorazowej zmianie Regulaminu w formie komunikatu na stronie www.rehau.pl/regulator-nea oraz w wiadomości e-mail wysłanej na adresy podane przez Uczestników w formularzu zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, o którym mowa w pkt IV ust. 2 Regulaminu.
 5. Uczestnik może w każdym czasie podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w Promocji. W tym celu Uczestnik powinien przesłać oświadczenie o rezygnacji z udziału w Promocji w formie pisemnej na adres REHAU Sp. z o.o., Baranowo, ul. Poznańska 1 A, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania z dopiskiem „PROMOCJA NEA SMART 2.0 – rezygnacja” lub mailowej (w formie skanu) na adres support.clap.pl@rehau.com. Oświadczenie powinno być własnoręcznie podpisane przez Uczestnika. Na podstawie oświadczenia o rezygnacji Organizator wykreśli daną osobę z grona Uczestników Promocji.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory powstałe na tle postanowień Regulaminu Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection