Warunki korzystania z kampanii leadowych w programie CLAP

Do korzystania z kampanii NEA SMART 2.0 mają zastosowanie następujące warunki:


I. Przedmiot i funkcja programu REHAU CLAP

(1) REHAU opracował kampanię NEA SMART 2.0 w celu umożliwienia odbiorcom końcowym („Konsumentom”) szybkiej i bezpośredniej komunikacji z firmami instalacyjnymi (”Dostawcami”). Konsument otrzymuje możliwość uzyskania oferty.

(2) Kampania NEA SMART 2.0 prowadzona jest przez REHAU sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie przy ul. Poznańskiej 1A, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania, tel. +48 61 849 84 00, e-mail poznan@rehau.com („REHAU”).

(3) Kampania NEA SMART 2.0 oferuje Konsumentom i innym zainteresowanym możliwość wyboru produktów do projektów budowlanych (każdorazowo „Projekt”) zawierających komponenty REHAU oraz wysyłania zapytań ofertowych dotyczących tych Projektów i wymagań („Zapytanie”) do Dostawców.

REHAU według własnego uznania przekaże potencjalnym Dostawcom wybranej usługi wymagania zdefiniowane na podstawie dokonanych wyborów, jak również dane osobowe konieczne do nawiązania kontaktu, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail. Przekazując dane określonym Dostawcom REHAU może m.in. wprowadzić wewnętrzny system oceny i stosować kryteria wyboru oparte na parametrach zdefiniowanych wg uznania REHAU.

(4) Po otrzymaniu zapytania ofertowego Dostawca, który został wybrany przez REHAU do danego Projektu, może złożyć ofertę („Oferta”).

(5) Z chwilą przyjęcia Oferty dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy danym Konsumentem a Dostawcą. Za dostosowanie Oferty do wymagań klienta odpowiada wyłącznie Dostawca. REHAU nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Dostawcę.

(6) REHAU zastrzega sobie prawo do rozwoju kampanii NEA SMART 2.0 oraz do wprowadzania w przyszłości dodatkowych funkcji i/lub rezygnacji z funkcji istniejących. Konsumentowi nie przysługuje roszczenie o korzystanie z kampanii NEA SMART 2.0.

II. Korzystanie z kampanii NEA SMART 2.0

(1) Aby skorzystać z kampanii NEA SMART 2.0 Konsument musi podać dane kontaktowe i osobowe umożliwiające dalszy kontakt oraz opracowanie Zapytania. Podanie danych jest równoznaczne z akceptacją przez Konsumenta w pełni niniejszych warunków, jak również postanowień dotyczących ochrony danych osobowych.

(2) Każda rejestracja wymaga akceptacji REHAU.

(3) REHAU może w dowolnym momencie zablokować dostęp użytkownika do kampanii NEA SMART 2.0, jeśli leży to w prawnie uzasadnionym interesie REHAU, w szczególności w przypadku niewłaściwego korzystania z kampanii NEA SMART 2.0.

III Opłaty

(1) Korzystanie z kampanii NEA SMART 2.0 jest bezpłatne.

(2) W zamian za to oraz jako warunek konieczny korzystania z kampanii NEA SMART 2.0, Konsument udziela wyraźnej zgody na przekazanie wszystkich danych udostępnionych w ramach Zapytania Dostawcy wyznaczonemu przez REHAU (patrz Ochrona danych osobowych). Ponadto Konsument wyraża zgodę na przechowywanie tych danych przez REHAU w celach optymalizacji usług i procesów. Konsument wyraża również zgodę na nawiązywanie kontaktu przez REHAU dla celów optymalizacji usług i procesów.

IV. Ochrona danych osobowych

(1) Aby móc korzystać z usług kampanii NEA SMART 2.0 konieczne jest przetwarzanie danych osobowych. Dane te obejmują w szczególności nazwisko, imię, adres, jak również dane kontaktowe, takie jak adres e-mail czy numer telefonu. Przetwarzanie danych odbywa się w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Do momentu przekazania danych Dostawcy, administratorem danych jest REHAU sp. z o.o. Z chwilą przekazania danych Dostawcy ich administratorem staje się również Dostawca i odpowiada za przestrzeganie postanowień dotyczących ochrony danych; po usunięciu danych w REHAU całkowita odpowiedzialność spoczywa na Dostawcy. Zarówno REHAU jak i Dostawca nie będą wykorzystywać otrzymanych danych do żadnego innego celu poza wskazanym w niniejszym porozumieniu. Cel obejmuje nawiązanie kontaktu przez REHAU i Dostawcę (w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) w celu wyjaśnienia szczegółów dotyczących Zapytania, przekazania ewentualnych Ofert dotyczących Projektów oraz optymalizacji usług i procesów. Dane zostaną usunięte najpóźniej po 2 latach, o ile w wyjątkowych przypadkach nie zachodzą szczególne powody, które uzasadniają dłuższy okres przechowywania danych. W przypadku zawarcia z Dostawcą umowy dotyczącej artykułów REHAU dane osobowe są przechowywane przez okres przynajmniej 15 lat w celu śledzenia przypadków odpowiedzialności za produkt oraz zapewnienia dostaw właściwych części zamiennych na wypadek naprawy.


(2) Konsument może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przerywając proces składania Zapytania. Przed otrzymaniem Oferty informację o wycofaniu zgody należy skierować do REHAU, zaś po otrzymaniu Oferty do Dostawcy. Więcej informacji na temat ochrony danych, w szczególności dotyczących Państwa praw, można znaleźć w naszej ogólnej Informacji dotyczącej ochrony danych osobowych na stronie www.rehau.pl/rodo stanowiącej integralną część niniejszych Warunków.

V Pozostałe postanowienia

(1) Świadczenie usług drogą elektroniczną:

Rozpoczęcie korzystania z oprogramowania jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm., zwana dalej „Ustawą”). W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach korzystania związanych ze świadczeniem za pomocą oprogramowania usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

(2) Usługa jest bezpłatna, dlatego nie przysługuje prawo do korzystania z kampanii NEA SMART 2.0.

(3) Skorzystanie z kampanii NEA SMART 2.0 nie uprawnia do otrzymania Oferty.

(4) REHAU może w dowolnym momencie zaprzestać świadczenia usługi kampanii NEA SMART 2.0.

(5) Stosunek umowny dotyczący oferowanych usług na materiale powierzonym na potrzeby Projektu może zostać nawiązany wyłącznie pomiędzy użytkownikiem kampanii NEA SMART 2.0 a Dostawcą usług na materiale powierzonym.

(6) Prawem właściwym jest prawo polskie. Zmiany niniejszych Warunków wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection