Upravljanje dobavljačima

Međunarodno prihvatljiv

Stub sistema upravljanje dobavljačima je dosljedno upravljanje materijalnim grupama. Za svaku grupu materijala nadležan je jedan „Lead Buyer“ (nabavka) i jedan „Lead Engineer“ (tehnika). Pomoćni instrument za donošenje odluke je sistem ocjenjivanja dobavljača (LBU©), kojim se dobavljači paritetno procijenjuju prema objektivnim komercijalnim i tehničkim kriterijumima. O rezultatima otvoreno razgovaramo sa našim dobavljačima. Sistem LBU© odražava efikasnost naših dobavljača, a time predstavlja i osnovu za razvoj i integraciju dobavljača u našu grupu dobavljača

Informacije o materijalu