Uslovi isporuka i plaćanja

Pravilnik o Uslovima isporuke i plaćanja privrednog društva REHAU d.o.o.

I. Općenito

1. Naše isporuke robe, usluge i ponude zasnivaju se isključivo na sljedećim uslovima. Isti vrijede i za sve buduće poslovne odnose, također i kada nisu još jednom izričito dogovoreni. Najkasnije pri preuzimanju robe ili usluge ovi uslovi smatraju se prihvaćenima. To znači da se ne prihvaćaju potvrde kupca uz pozivanje na njegove uslove poslovanja. Odstupanja od ovih uslova važeća su samo ukoliko ih mi pismeno potvrdimo.

2. Ovime potvrđujemo da podatke o kupcu koji se odnose na zajedničku poslovnu saradnju tretiramo u skladu sa propisima o zaštiti poslovnih podataka. 

II. Ponuda i sklapanje ugovora

1. Naše ponude su, ukoliko se izričito ne navede drugačije, neobavezujuće. Uzorci i probe su neobavezujući okvirni podaci. Zaključci i dogovori postaju obavezujućima tek nakon naše pismene potvrde narudžbe ili nakon isporuke robe, pri čemu u posljednjem slučaju račun nadomješta potvrdu narudžbe.

2. Omiljena oznaka prilikom davanje narudžbe “kao što smo već imali” odnosi se u svim slučajevima samo na izvedbu, a ne na cijenu.
Za oznaku proizvoda mjerodavna je samo REHAU - oznaka artikla.
Dodatno navođenje oznake artikla kupca je neobavezno.

3. Naši savjeti u vezi tehnike primjene u usmenom i pismenom obliku su neobavezujući - također i u odnosu na sva zaštićena prava trećih osoba - i ne oslobađaju kupca od vlastitog ispitivanja naših proizvoda zbog njihove prikladnosti za namjeravane postupke i svrhe. 

III. Cijene

1. Naše cijene se podrazumijevaju, ukoliko se drugačije ne ugovori, iz fabrike ili skladišta uz dodatak pakovanja i prijevoza, kao i poreza na dodanu vrijednost koji važi na dan isporuke. 

2. Cijene su, ukoliko se izričito ne navede drugačije, slobodno formirane i zasnivaju se na momentalnim faktorima troškova. Ukoliko do dana isporuke nastupe promjene faktora troškova, na pr. uslijed povišenja cijena primarnih materija ili troškova proizvodnje, zadržavamo pravo na odgovarajuću prilagodbu naših cijena.

3. Za narudžbe za koje cijene nisu ugovorene, vrijede naše cijene na dan isporuke.

4. Prodajne cijene, kao i sve ponude i kalkulacije podrazumijevaju se, ukoliko se izričito ne dogovori drugačije, u konvertibilnim markama. 

IV. Uslovi plaćanja

1. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, plaćanje se vrši unaprijed. Mjesto izvršenja za plaćanja je Sarajevo.

2. Naši opunomoćenici za prodaju nisu ovlašteni za naplaćivanje robe.

3. Neizvršenje plaćanja ili dodatno zaračunavanje moguće je samo ako je protuzahtjev kupca neosporan ili sudski pravomoćan.

4. U slučaju prekoračenja roka plaćanja bez prethodne opomene zaračunavaju se zatezne kamate.

5. Mjenice i čekovi preuzimaju se na naplatu samo zbog plaćanja, pri čemu ne garantujemo za pravovremenu prezentaciju ili protestiranje. U slučaju prihvaćanja mjenica zaračunava se diskont(iranje) i nastali troškovi; prihvaćanje se vrši samo uz zadržavanje prava da se u svakom trenutku zatraži plaćanje u gotovini uz povrat papira. Kod plaćanja sa čekovima popust se može odobriti ako su nam čekovi prijevremeno predani. U slučaju prihvaćanja mjenica ne odobrava se popust. 

6. U slučaju prekoračenje dospijeća plaćanja imamo pravo zaračunati zakonske zatezne kamate u visini određenoj člankom 3. Zakona o visini stope zatezne kamate, važeće na dan kada je kupac prekoračio rok plaćanja, koje kamate teku od dospijeća dugovanog iznosa pa do isplate. 

7. Kod kašnjenja plaćanja smjesta dospijevaju svi još otvoreni računi odnosno iznosi mjenica i utuživi su. U slučaju nepridržavanja uslova plaćanja ili okolnosti koje mogu umanjiti kreditnu sposobnost kupca, imamo pravo na promptno dospijeće svih naših potraživanja bez obzira na rok evtl. preuzete mjenice koja još ne dospijeva. Osim toga imamo pravo izvršiti preostale isporuke samo uz plaćanje unaprijed ili davanje garancija. Ukoliko se plaćanje unaprijed ili davanje garancije ne izvrši po isteku primjerenog roka imamo pravo odustati od ugovora glede još neizvršenih usluga sa posljedicom da se svi zahtjevi kupca u vezi još neizvršenih usluga gase.

8. Mi imamo pravo zaračunati kupcu naša sveukupna potraživanja sa svim potraživanjima koja kupac zbog isporuka ili iz drugih pravnih razloga potražuje od nas.

V. Pravo zadržavanja vlasništva i daljnje garancije

1. Roba ostaje naše vlasništvo sve do potpune isplate svih potraživanja od strane kupca, uključujući i buduća potraživanja. 

2. Prerada i preinaka robe koju mi isporučujemo uz zadržano pravo vlasništva vrši se uz isključenje sticanja vlasništva prema članu 119. Zakona o stvarnim pravima uvijek po našem nalogu, ali bez obaveza na nas. Prerađena roba služi nam kao garancija samo u visini vrijednosti robe na koju polažemo pravo vlasništva. Pri preradi robe od strane kupca sa drugim robama koje nam ne pripadaju nastaje odgovarajuće proporcionalno suvlasništvo privrednog društva REHAU d.o.o. na novoj stvari (po računskoj vrijednosti) sa posljedicom, da je to od sada roba sa zadržanim pravom vlasništva u smislu ovih uslova. 

3. Kupac ima pravo prerađivati robu s pravom vlasništva u redovnom poslovanju i prodavati je. 

4. Kupac nam već sada kao garanciju ustupa sva potraživanja koja mu pripadaju uključujući potraživanja po saldu iz konto-korentnih sporazuma, obradu i preradu ili spajanje robe koju smo mu mi isporučili; isto vrijedi jednako za zahtjev kupca iz ostalih pravnih razloga (osiguranje, nedozvoljena radnja itd.) u odnosu na robu sa pravom vlasništva. Ustupanje se u svakom slučaju ograničava na vrijednost robe prema našem računu u trenutku isporuke. Ako je kupčev kupac skinuo ustupanje potraživanja sa sebe, tada smo kupac i mi u takvom međusobnom odnosu da nam se ustupaju gore navedena potraživanja bilo koje vrste. Kupac će nas opunomoćiti da ostvarimo potraživanja u njegovo ime za naš račun, čim kupac u skladu sa sljedećom odredbom više nema pravo zatražiti potraživanja u vlastito ime.

5. Mi opozivo opunomoćujemo kupca da potraživanja koja nam je ustupio naplati na svoj račun i u vlastito ime. Čim kupac ne izvršava svoju obvezu prema nama ili nastane jedna od okolnosti navedenih u poglavlju IV, t. 8, kupac će nam na naš zahtjev u skladu sa ustupanjem dati potrebne informacije i dokumentaciju. Mi također imamo pravo dužnicima kupca direktno prijaviti ustupanje i zatražiti da nam doznače tražene iznose.

6. Isporučena roba ne smije se bez naše saglasnosti niti plijeniti niti se smije zbog osiguranja predati u vlasništvo. U slučaju zahtjeva od strane trećih lica za robom sa pravom vlasništva, kupac će izvijestiti o našem vlasništvu, nas će smjesta o tome obavijestiti i pružiti će nam svu potrebnu pomoć za očuvanje naših prava. 

7. Ako se kupac ne ponaša u skladu sa ugovorom – naročito u slučaju kašnjenja plaćanja – imamo pravo iskoristiti svoje pravo zadržavanja vlasništva i zahtijevati da nam se smjesta vrati roba na koju polažemo pravo vlasništva i da mi ili naši opunomoćenici smjesta steknemo vlasništvo na toj robi ili da evtl. zatražimo ustupanje prava na izdavanje kupca prema trećima. Korištenje prava zadržavanja vlasništva ne znači odstupanje od ugovora.

8. Ako vrijednost instrumenata osiguranja plaćanja prelazi visinu naših potraživanja za više od ukupno 20%, obavezni smo u tom iznosu na zahtjev kupca osloboditi instrumente osiguranja po našem izboru.

9. Kupac mora robu nad kojom postoji pravo vlasništva u dovoljnoj mjeri osigurati od požara i provale. Potraživanja od osiguravajućih društava po nastaloj šteti već nam se sada ustupaju u visini vrijednosti robe sa pravom vlasništva.

VI. Rokovi isporuke i usluge

1. Mjesto izvršenja za isporuke je Sarajevo ili sjedište tvornice ili skladišta ovlaštenog za isporuku. Rokovi isporuke ili usluge su održani ako do njihovog isteka isporučeni predmet napusti tvornicu ili se izda obavijest o spremnosti za otpremu odnosno usluga se izvrši.

2. Rok isporuke ili usluge se primjereno produljuje pri mjerama u okviru poremećaja u radu, naročito u slučaju štrajka ili obustave kao i u slučaju nastupanja nepredvidivih smetnji koje su izvan našeg utjecaja, ukoliko se može dokazati da te smetnje znatno utjeću na proizvodnju ili isporuku predmeta isporuke ili izvršenje usluge. Isto vrijedi ako okolnosti nastupe kod naših dobavljača kao i ako nastupe za vrijeme našeg kašnjenja. U slučaju duljih prekoračenja rokova i mi i – nakon prethodne obavijesti – i kupac imamo pravo na odustajanje od ugovora.
Početak i kraj takvih poremećaja javiti ćemo u važnim slučajevima kupcu što je moguće ranije.

3. U slučaju prekoračenja roka isporuke ili usluge kupac ima pravo odrediti nam primjereni rok za isporuku odnosno uslugu uz prijetnju odbijanja i po isteku naknadnog roka bez rezultata odustati od ugovora. Za zahtjeve za naknadu štete zbog kašnjenja vrijedi poglavlje VIII, 2. 

4. Roba za koju se izda obavijest da je spremna za otpremu mora se smjesta preuzeti; ukoliko se to ne izvrši imamo je pravo otpremiti po vlastitom izboru ili skladištiti na trošak i riziko kupca po vlastitoj procjeni; isto vrijedi ako se otprema ne može izvršiti iz razloga za koje ne snosimo krivicu. Nakon obavijesti o spremnosti robe za otpremu roba se smatra isporučenom i može se zaračunati.

5. Vrsta transporta, transportno sredstvo, transportni put, kao i vrsta i obim potrebnih zaštitnih sredstava i izbor špeditera ili prijevoznika, kao i pakiranje je prepušteno našem izboru. To se vrši prema našoj procjeni i pažnji uobičajenoj u prometu uz isključenje svakog jamstva. Roba se osigurava samo na izričitu želju kupca i to na njegov teret.

6. Djelomične isporuke su dozvoljene. Količinski višak ili manjak isporuke od 10%, a kod posebnih izvedbi od 20% dopušta nam se uz zaračunavanje. 

VII. Prijelaz rizika

1. Sa predajom robe špediteru ili prijevozniku, a najkasnije po napuštanju fabrike ili skladišta, riziko prelazi, ukoliko se drugačije ne dogovori, u svakom slučaju na kupca.

2. Reklamacije zbog nepotpune, manjkave ili krive isporuke moraju nam se smjesta i bez odlaganja po prispjeću robe (vidljivi nedostaci), odnosno po otkriću nedostatka (skriveni nedostaci) pismeno javiti. U protivnom se isporuke smatraju odobrenima i bez nedostataka.

VIII. Garancija za nedostatke i ostale garancije

1. Kod manjkavih isporuka naša garancija se ograničava po našem izboru na novu isporuku ili popravak. Ukoliko nova isporuka ili popravak ne uspiju, kupac može po svom izboru zahtijevati poništenje ugovora ili sniženje naknade troškova. 

2. Daljnji zahtjevi kupca iz bilo kojeg pravnog razloga, kao na pr. zahtjevi za naknadu štete zbog manjkave ili zakašnjele isporuke, iz pozitivne povrede ugovora, zahtjevi zbog povrede obveza izvan ugovora, naročito obveza savjetovanja i objašnjavanja, uključujući i dugovanja pri sklapanju ugovora su isključeni. Pravo na naknadu izgubljene dobiti ili posredne štete ili šteta kao posljedice nedostatka robe u svakom je slučaju isključeno. Isključenje, odnosno ograničenje garancije ne vrijedi, ukoliko snosimo krivicu za namjerno djelovanje ili grubi nemar (krajnju nepažnju). Isto ne vrijedi nadalje u slučaju pomanjkanja svojstava koja su izričito obećana, ako je osiguranje upravo služilo da se kupca osigura od štete, koje nisu nastale na samom predmetu isporuke. Kod isporuke obrtnicima obaveza naknade za materijalnu štetu prema propisima o obligacionim odnosima, kao i za zahtjeve po garanciji za proizvode, koji se mogu izvesti iz drugih propisa - osim u slučaju namjerne radnje ili grubog nemara (krajnje nepažnje) - je isključena, za privatne korisnike ne vrijede ograničenja garancije kod zahtjeva po garanciji za proizvode. U slučaju povrede važnih ugovornih obaveza – osim u slučaju namjere ili grubog nemara (krajnje nepažnje) – garantujemo samo za štete koje su tipične za ugovor i mogu se razumno predvidjeti.

3. Garancija za postojanost boja ne može se preuzeti kod proizvoda iz polimernih materijala, ukoliko se izričito ne dogovori drugačije.

IX. Tolerancije

1. Za crijeva i profile vrijede, sa izuzetkom artikala iz pjenastih materijala, ukoliko se u ugovorenim DIN-normama, fabričkim normama i inače ne navede drugačije (na pr. u tehničkim uslovima isporuke) slijedeće tolerancije:

kod profila, ukoliko je mjerivo:
širina, visina i promjer DIN 16941-3 A vrlo grubo;

kod izolacionih crijeva/ posebne dimenzije:
prema DIN 40621 “izolaciona crijeva B (bez tkanja)”:
unutrašnji promjer: +- 5% 
debljina stijenke: +- 10% 

kod ostalih crijeva:

unutrašnji promjer:

do 5 mm

+0,1/ - 0,2 mm


preko 5 do 8 mm

+0,2/ - 0,3 mm


preko 8 mm

+2,5%/ - 3%

debljina stijenke:

do 0,7 mm+0,1/ - 0,1 mm


preko 0,7 do 1,5 mm+0,15/-0,15 mm


preko 1,5 mm+- 10%


za fabričke dužine vrijede tolerancije dužine, mjerene na sobnoj temperaturi neposredno nakon izrade:
kod profila i crijeva: prema DIN 16941-3 A, kod snopova i koluta: +- 2%

kod crijeva i profila iz silikona vrijedi DIN 7715 E3.

2. Podaci o Shore-A tvrdoći podrazumijevaju se za područje tolerancije od +- 3 kod termoplasta i +- 5 kod elastomera.

Uobičajena odstupanja u pogledu težine i boje nisu razlog za podnošenje reklamacije na isporuku.
Slike, dimenzije i težine u našim listama, TL, fabričkim normama, ponudama i potvrdama narudžbe su samo približne; odstupanja od mjere, težine, broja komada i kvalitete u okviru su uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama. Garancija za pridržavanje se ne preuzima.

X. Modeli i alati

1. Za skice, nacrte i alate koje smo mi izradili imamo u svakom slučaju za određene artikle pravo na isključivo vlastitu izradu. Prenošenje na treće osobe kao i umnožavanje te dokumentacije kao i alata, upotreba i otkrivanje njihovog sadržaja nije dozvoljeno, ukoliko se izričito ne odobri. Kršenje ove odredbe obavezuje na naknadu štete. Pridržana su sva prava za slučaj dodjele patenta i za registrovanje upotrebnih uzoraka. Kupac preuzima garanciju da izrada i isporuka predmeta proizvedenih po njegovim podacima ne nanosi povredu zaštićenih prava trećih osoba. 
Modeli, šablone i ostali uređaji ostaju isključivo naše vlasništvo i tada kada se naručitelju zaračunaju troškovi.

2. Ukoliko mi po nalogu kupca izrađujemo ili nabavljamo modele, kalupe, alate i slične uređaje za formiranje, za to posebno zaračunavamo jedan dio troškova. Budući da se tom participacijom u troškovima ne pokrivaju naši troškovi za ideje, izradu, uhodavanje, KNOW-HOW i održavanje, modeli i kalupi kao i alati uključujući i pribor ostaju u našem vlasništvu. Isto vrijedi za promjene kao i dodatne modele i alate i razvijene oblike. Troškovi alata i kalupa itd. mogu se platiti uz dodatak zakonskog poreza na dodanu vrijednost sa izdavanjem računa. Ukoliko su od posljednje isporuke njima izrađenih proizvoda protekle 3 godine, nismo u obavezi njihovog daljnjeg čuvanja

XI. Mjesto suda i ostalo

1. Kao mjesto suda za sve međusobne zahtjeve i obveze, također i za potraživanja po mjenicama i čekovima, bez obzira na mjesto plaćanja kao i parnice o promjeni i smanjenju bez obzira u čijim se rukama nalazi sporni predmet, vrijedi Sarajevo.

2. Ukoliko ugovorni partner obustavi svoje plaćanje ili zatraži stečajni postupak nad svojom imovinom ili pak sudski ili izvansudski nagodbeni postupak, privredno društvo REHAU d.o.o. ima pravo odustati od ugovora za njegov neizvršeni dio.

3. Vrijedi pravo Bosne i Hercegovine. Primjena Sporazuma Ujedinjenih nacija od dana 11.04.1980. godine o ugovorima o međunarodnoj prodaji roba je isključena. 

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection