VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY REHAU S.R.O.

Článok I.
Platnosť

 1. Všeobecné obchodné podmienky vypracované v zmysle ust. §273 zák.č.513/1991 Zb. (ďalej len Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu uzavretého medzi zmluvnými stranami. Odchylné dohovory v zmluve majú prednosť pred znením týchto všeobecných obchodných podmienok.
 2. Vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb., pokiaľ nie je vo všeobecných obchodných podmienkach stanovené inak.
 3. Ak si strany pri jednaní o uzavretí zmluvy navzájom poskytnú informácie označené ako dôverné, nesmie ich osoba, ktorej boli tieto informácie poskytnuté, prezradiť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy, alebo nie. Kto poruší túto povinnosť, je povinný nahradiť druhej strane vzniknuté škody.
 4. Aktuálne platné znenie Všeobecných obchodných podmienok je zverejnené na internetových stránkach REHAU s.r.o. Kupujúci/odberateľ vyjadruje, že sa oboznámil a súhlasí s ich znením, a to buď uplatnením objednávky, prijatím faktúry, podpísaním dodacieho listu o prevzatí tovaru, alebo prostredníctvom e-mailu, kde potvrdí svoj súhlas s ich znením, a to v znení, ktoré je zverejnené na internetovej stránke REHAU s.r.o. ku dňu uzatvorenia zmluvného vzťahu.

Článok II.
Špecifikácia dodávky, prepravné dispozície

 1. Kupujúci je povinný odovzdať predávajúcemu včas všetky špecifikácie týkajúce sa sortimentu, spôsobu balenia a označenia tovaru. Pokiaľ nebudú tieto údaje poskytnuté včas a riadne, je predávajúci oprávnený plniť zmluvu spôsobom obvyklým medzi zmluvnými stranami, prípadne spôsobom zodpovedajúcim bežnej obchodnej praxi s ohľadom na povahu tovaru, jeho množstvo a dobu plnenia.
 2. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škody, ktoré mu vzniknú odovzdaním chybných či neúplných údajov týkajúcich sa prepravy, balenia či iných dispozícií, ktoré kupujúci predávajúcemu oznámi.

Článok III.
Doba plnenia

 1. Predávajúci je oprávnený plniť tiež pred dobou stanovenou v zmluve a kupujúci nie je oprávnený v takom prípade tovar odmietnuť. Predávajúci je oprávnený plniť dodávky formou dielčich dodávok. Ak je splnenie dodávky viazané na úkon zo strany kupujúceho a jeho súčinnosť, je predávajúci povinný plniť zmluvu až potom, keď kupujúci splní dohodnuté podmienky alebo poskytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

Článok IV.
Prechod nebezpečenstva škody na tovare, nadobudnutie vlastníckeho práva

 1. Nebezpečenstvo straty, zničenia, poškodenia alebo znehodnotenia veci prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru adresovaného kupujúcemu prvému dopravcovi, inak v čase, kedy je kupujúcemu umožnené nakladať s tovarom.
 2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Pokiaľ nebudú uhradené všetky ďalšie splatné pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu, zostáva tovar ďalej vo vlastníctve predávajúceho. V prípade, že k úhrade kúpnej ceny dôjde pred odovzdaním tovaru, nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tovaru okamihom, kedy mu bude umožnené s tovarom nakladať.
 3. Tovar bude poistený na výslovné prianie kupujúceho, a to na jeho náklady.

Článok V.
Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou, ak nie je zmluvný vzťah upravený písomnou zmluvou, tak v súlade s dohodou vyplývajúcou z objednávky, dodacieho listu , faktúry alebo inak dosiahnutého konsenzu.
 2. Ak nie je dohodnuté inak, vzniká predávajúcemu právo fakturovať kúpnu cenu v deň, keď kupujúci tovar obdržal. Faktúra je splatná v lehote v nej stanovenej. Povinnosť zaplatiť kúpnu cenu je splnená dňom pripísania celej čiastky predávajúcemu v jeho banke. V prípade omeškania s platením kúpnej ceny má predávajúci právo žiadať z nezaplatenej čiastky úroky z omeškania vo výške 0,1% za každý deň omeškania, a to do dňa zaplatenia faktúry. Tým nie sú dotknuté nároky predávajúceho na úhradu ďalšej škody vzniknutej nezaplatením kúpnej ceny.
 3. Ak bolo dohodnuté zabezpečenie záväzku pre zaplatenie kúpnej ceny, môže predávajúci odoprieť dodanie tovaru do doby, kým bude zabezpečenie patrične preukázané. V prípade zavedenia či zmeny dovoznej prirážky, cla či iného tarifného opatrenia ovplyvňujúceho kalkuláciu ceny, bude kúpna cena zvýšená v náväznosti na uskutočnené zmeny. To isté platí pre prípadný rozdiel v hodnote tuzemskej ( sídlo REHAU s.r.o.) a zahraničnej faktúry vzniknutý v deň ich splatnosti z dôvodu zmeny devízového kurzu pre prípad, že zmluvné strany majú rozdielnu menu. Rozdiel vo výške kúpnej ceny je kupujúci povinný uhradiť do 14 dní od uskutočneného vyúčtovania. Ceny vychádzajú z aktuálnych nákladových faktorov. Pokiaľ došlo k zmene výrobných nákladov, napr. zvýšením cien surovín, energie alebo miezd, vyhradzuje si predávajúci právo upraviť kúpnu cenu v náväznosti na tieto zmeny. Ak sa porovnaním zistí, že cena výrobných nákladov tovaru je vyššia v čase, keď mal predávajúci tovar dodať, ako v čase uzavretia zmluvy, bude pri výpočte konečnej ceny relevantný čas dodania tovaru.
 4. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu nezávisle na prevzatí tovaru a prípadnej reklamácie. Započítanie pohľadávok kupujúceho voči predávajúcemu ako kompenzácia nárokov, zadržovanie platby či tovaru z dôvodov akýchkoľvek nárokov kupujúceho je vylúčené.

Článok VI.
Nároky z vád tovaru

 1. Podstatné porušenie zmluvy zo strany predávajúceho predpokladá, že predávajúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo v tomto čase s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, bolo rozumné predvídať, že druhá strana nebude mať záujem na plnení predávajúceho pri takomto porušení zmluvy. Ak nie sú tieto kritériá podstatného porušenia zmluvy splnené, ide o nepodstatné porušenie. V pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy je nepodstatné.
 2. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar podľa možností čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.
 3. Ak je tovar predávajúcemu odosielaný môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia.
 4. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadil, aby sa prevzal v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

Nároky z vád tovaru pri podstatnom porušení zmluvy.

 1. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:
  • požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru,
  • požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
  • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
  • odstúpiť od zmluvy.
 2. Voľba medzi týmito nárokmi z vád tovaru patrí kupujúcemu len, ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. V opačnom prípade má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 3. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť.
 4. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Nároky z vád pri nepodstatnom porušení zmluvy

 1. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať:
  • dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru
  • zľavu z kúpnej ceny
 2. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie vád uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody.
 3. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v tejto lehote môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, na čo však musí predávajúceho vopred upozorniť.
 4. Pokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru, zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.
 5. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom mu ho dodal.
 6. Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal mať tovar bez vád a hodnotu, ktorú mal mať tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Záruku na farebnú stálosť nemožno u plastových výrobkov poskytnúť.

Článok VII.
Tolerancie

 1. Pre hadice a profily, s výnimkou výrobkov zo silikónu, iných elastomérov a výrobkov z penových materiálov, pokiaľ v dohodnutých normách DIN, podnikových normách ani nikde inde nie je stanovené inak, platia dohodnuté nasledujúce tolerancie a odchýlky, kedy platí, že v rámci tejto tolerancie je tovar bez vád:
  • U profilov, pokiaľ sú zmerateľné:
   • Šírka, výška a priemer DIN 16941-3 A, veľmi hrubá;
  • U izolačných hadíc:
   • Zvláštne rozmery: v spojení s DIN 40621 "izolačné hadice B (netextilné)":
   • Vnútorný priemer: +/- 5%
   • Hrúbka steny +/- 10%
  • U ostatných hadíc:
   • Vnútorný priemer: do 5 mm + 0,1/-0,2 mm
   • Nad 5 do 8 mm + 0,2/-0,3 mm
   • Nad 8 mm +2,5%/-3%
  • Hrúbka steny:
   • do 0,7 mm +0,1/-0,1 mm
   • Nad 0,7 mm +0,15/-0,15 mm
   • Nad 1,5 mm +/- 10%
  • Pre výrobné dĺžky platí nasledovná dĺžková tolerancia, merané pri izbovej teplote bezprostredne po dokončení.
   • U profilov: v spojení s DIN 16941 - 3 A
   • U zväzkov a rolí +/- 2%
 2. Údaje tvrdosti Shore - A sa pre rozsah tolerancie rozumejú od +/- 3 u termoplastov a +/- 5 elastomérov. Bežné obchodné odchýlky vzhľadu, hmotnosti a farby neoprávňujú k reklamácii dodávky. Znázornenie, miery a hmotnosti v našich zoznamoch, podnikových normách, ponukách a potvrdených objednávkach sú len približné. Odchýlky v rozmeroch, hmotnosti, množstve a vlastnostiach sú prípustné v porovnaní a príslušnými normami. Záruku na dodržanie nemožno poskytnúť.

Článok VIII.
Ostatné dojednania

 1. Obalový materiál je počas 14-tich dní odo dňa dodania oslobodený od fakturácie a musí byť do týchto 14-tich dní vrátený predávajúcemu v použiteľnom stave. Kartóny a vnútorné balenie sa nevracia. Pokiaľ je dodávaný štandardný výrobok v štandardnom kartónovom balení, kartóny sa neúčtujú. Špeciálne balenie tovaru (napr. kartóny, debny, debnenie a pod.) môže byť použité, pokiaľ to podľa úvahy predávajúceho bude nevyhnutné alebo žiaduce. Pri špeciálnom balení bude predávajúci kupujúcemu účtovať cenu balenia vo výške vlastných nákladov.
 2. Pre prípad dohody kupujúceho a predávajúceho o možnosti vrátenia tovaru po jeho dodaní bude predávajúci účtovať manipulačný poplatok 20% z hodnoty tovaru. Vrátený tovar musí byť v bezchybnom, čistom a opäť predajnom stave. Náklady na spiatočnú dopravu hradí kupujúci. Vrátenie tovaru v zmysle dohody je však možné len do 6 mesiacov od kúpy. Neštandardné artikle a tovar, ktorý bol vyrobený špeciálne pre zákazníka, nie je možné vrátiť. Za obaly poskytnuté predávajúcim- kovové klietky s paletou z plastu bude účtovaný poplatok 77,00 EUR/kus a za obaly - kovové klietky s paletou z dreva 58,00 EUR/kus. Pri vrátení týchto vratných paliet bude táto suma bez ďalších zrážok dobropisovaná v plnej výške. Dopravu zabezpečuje odberateľ/kupujúci. Jednorazové palety a obaly dodané s materiálom sa stávajú vlastníctvom kupujúceho a nevracajú sa späť predávajúcemu. Tieto obaly sú dodané pri zachovaní obvyklých platobných podmienok.
 3. Pokiaľ podľa prepravných dispozícií nebude možné tovar dopraviť do miesta určenia, je predávajúci oprávnený, pokiaľ možno po podaní správy kupujúcemu, dodať tovar do iného miesta určenia, a to na náklady kupujúceho. Akékoľvek náklady naviac, ktoré vzniknú nutnosťou uskutočniť dodávku špeciálnym spôsobom alebo cestou prepravy (napr. špeciálny vagón alebo spešnina) a ostatné náklady naviac (napr. franco dom, špeciálna doprava, poplatky pri nižšom stave vody) hradí kupujúci.
 4. Kupujúci sa zaväzuje oznámiť predávajúcemu prípadné začaté konanie o vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie ne jeho osobu, bez ohľadu na to, či návrh podal kupujúci lebo iný veriteľ.
 5. Výsledky tvorivej duševnej činnosti, ako napríklad návrhy riešenia, technické profily a podobne sa považujú za práva priemyselného duševného vlastníctva, požívajú ochranu podľa platnej právnej úpravy Slovenskej republiky a európskeho práva, ich používanie inou osobou ako ich majiteľom – REHAU s.r.o. je podmienené súhlasom autora alebo majiteľa.
 6. Formy, šablóny a ostatné prípravky zostávajú vo vlastníctve REHAU s.r.o. aj vtedy, keď náklady na ne boli naúčtované objednávateľovi či kupujúcemu.
 7. Pokiaľ REHAU s.r.o. zhotovuje alebo objednáva na zákazku zákazníka modely, formy, náradia,ostatné prípravky pre formy, je časť nákladov zvlášť vyfakturovaná. Pretože týmito dielčimi nákladmi nie sú kryté náklady na návrh, stavbu, dopravu a know-how a údržbu, zostávajú modely a formy, rovnako ako náradie vrátane príslušenstva vlastníctvom REHAU s.r.o.. To isté platí pre zmeny, rovnako ako pre náhradné modely a náradia a následné formy. Náklady na náradie, formy atď. sú splatné s pripočítanou daňou z pridanej hodnoty po vystavení faktúry.
 8. Pokiaľ REHAU s.r.o. podlieha informačným povinnostiam vyplývajúcim z ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), REHAU s.r.o. nezodpovedá za plnosť a správnosť informácií, ktoré obdržal od svojho subdodávateľa.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade nedodržania platobných podmienok kupujúcim alebo pri vzniku okolností, ktoré by mohli znížiť kreditnú dôveryhodnosť (bonitu) kupujúceho. Odstúpenie od zmluvy má za následok okamžitú splatnosť všetkých pohľadávok predávajúceho bez ohľadu na splatnosť eventuálne prijatých zmeniek. Predávajúci po odstúpení od zmluvy dokončí zahájenú objednávku jedine v prípade, že mu kupujúci zaplatí zálohu alebo mu poskytne iné záruky.
 2. Kupujúci nie je oprávnený svoje zmluvné práva voči firme REHAU s.r.o. bez výslovného súhlasu predávajúceho postúpiť na tretiu osobu, prípadne postúpiť zmluvu uzavretú s REHAU s.r.o., alebo jej časť, či práva a povinnosti z nej vyplývajúce, ani tieto práva alebo pohľadávky započítať voči pohľadávkam predávajúceho.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre vzájomné zmluvné vzťahy, pokiaľ v zmluve uzavretej medzi zmluvnými stranami nebolo dohodnuté inak.
 4. Vecná príslušnosť súdu je daná Civilným sporovým poriadkom . Ako miestne príslušný súd si zmluvné strany dohodli miestne príslušný súd predávajúceho.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection