INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

REHAU na tému ochrany osobných údajov

Spoločnosť REHAU sa teší z vašej návštevy našej webovej stránky a vášho záujmu o našu spoločnosť a naše výrobky. Ochranu vašich osobných údajov pritom berieme veľmi vážne a zodpovedne. Preto chceme, aby ste sa pri navštívení našich internetových stránok cítili bezpečne. Zabezpečenie vašich osobných údajov ako meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, je pre nás dôležitou požiadavkou, ktorú zohľadňujeme pri našich obchodných procesoch. Naše webové aktivity uskutočňujeme v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov a bezpečnosti dát. Nižšie sa dozviete, ktoré informácie zhromažďujeme a ako s nimi zaobchádzame. Webové stránky REHAU AG + Co môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje.

Osobné údaje

Zber a spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v rámci zákonných ustanovení. Dodržiavanie predpisov na ochranu osobných údajov je kontrolované nasledujúcimi orgánmi, na ktoré sa môže každý obrátiť:

Splnomocnenec na ochranu osobných údajov spoločnosti REHAU AG + Co:

pán Dr. Alexander Walter
REHAU AG + Co
Rheniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
95111 Rehau, Germany
telefón: 09283 770
e-mail: datenschutz@rehau.com


Dozorný úrad:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 4826/12
820 07 Bratislava - Ružinov, Slovensko


1. Meno a adresa zodpovedného orgánu

REHAU AG + Co
Rheniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
95111 Rehau, Germany
Onchodný register prvostupňového súdu Hof, HRA 2232
IČ DPH: DE 132 944 654


2. Účely spracovania a právny základ

Prostredníctvom našich webových stránok nezhromažďujeme osobné údaje bez vášho vedomia v žiadnom prípade. Sami rozhodujete o tom, či nám v rámci registrácie, objednávky alebo dopytu takéto údaje oznámite alebo nie.

Keď nám údaje poskytnete v rámci súhlasu, môžete tento súhlas na používanie vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať. Spracovanie údajov je zákonné až do okamihu odvolania súhlasu.

Vaše osobné údaje spracujeme na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR vo všeobecnosti, aby sme odpovedali na váš dopyt, spracovali vašu žiadosť alebo vám umožnili prístup k špeciálnym informáciám alebo ponukám.

Pre poskytovanie služieb zákazníkom môže byť aj naďalej potrebné,

Proti tomuto používaniu údajov môžete kedykoľvek namietať z dôvodov, ktoré vyplynú z vašej osobitnej situácie.

Pokiaľ sa spracovanie osobných údajov uskutoční na účel spracovania vašej požiadavky, príp. realizovania zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR), REHAU vám v rámci získavania údajov oznámi, ktoré údaje sú nevyhnutne potrebné.

Samozrejme, budeme rešpektovať, keď nám nebudete chcieť prenechať vaše osobné údaje na podporu našich služieb zákazníkom – zvlášť pre priamy predaj alebo prieskum trhu. Samozrejme, že vaše osobné údaje nepredáme tretím stranám ani inak nespeňažíme.

3. Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len dovtedy, pokým to bude potrebné pre účely, na ktoré boli získané, príp. pokým je uchovávanie uložené zákonom alebo úradnými nariadeniami. Len čo vaše údaje nebudeme potrebovať, vymažeme ich alebo zablokujeme.

Ďalej vymažeme alebo zablokujeme vaše údaje okamžite po odvolaní vášho súhlasu, ako aj pri oprávnenej námietke proti ich spracovávaniu.


4. Plánované odovzdanie údajov tretím krajinám

Na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov môžeme vaše osobné údaje odovzdať iným spoločnostiam REHAU. Iné spoločnosti môžu vaše osobné údaje vo vlastnom záujme použiť na rovnaké účely ako my. Zvlášť sa môžu tieto osobné údaje na uvedené účely vo vlastnom záujme spracovávať. V rámci skupiny REHAU získajú zamestnanci prístup k vašim osobným údajom, pokiaľ si to bude vyžadovať plnenie ich činnosti. Odovzdanie osobných údajov pobočkám mimo EHS sa uskutoční buď na základe rozhodnutia Komisie o primeranosti (čl. 45 ods. 3 GDPR), alebo na základe štandardných doložiek o ochrane údajov (čl. 46 ods. 2 písm. c GDPR), ktoré obsahujú primerané záruky pre dotknutú osobu. Text štandardných doložiek o ochrane údajov je zverejnený na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Ďalej môžeme vaše osobné údaje odovzdať tretím stranám mimo skupiny REHAU, aby sme mohli využívať technické a organizačné služby, ktoré potrebujeme na splnenie uvedených účelov alebo inej našej obchodnej činnosti. Naši poskytovatelia služieb sa zmluvne zaviazali, že osobné údaje budú spracovávať len na základe nášho poverenia a podľa našich inštrukcií. Našich poskytovateľov zaväzujeme aj k dodržiavaniu technických a organizačných opatrení, ktoré zabezpečia ochranu osobných údajov. Ak sa poskytovatelia služieb nachádzajú v krajinách, v ktorých použiteľné zákony nestanovujú ochranu osobných údajov porovnateľnú s nemeckým právom, potom zmluvne zabezpečíme, aby títo poskytovatelia služieb dodržiavali zákonom predpísanú úroveň ochrany osobných údajov (štandardné doložky o ochrane údajov, príp. EU-US Privacy Shield Framework). Podrobnejšie informácie o tom si môžete vyžiadať od našej zodpovednej osoby.


5. Používanie live chat nástroja SnapEngage

Táto webová stránka používa SnapEngage, live chat službu spoločnosti SnapEngage, LLC. SnapEngage používa cookies, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Tieto vygenerované informácie sa prenášajú výlučne na server SnapEngage v EÚ a tam sa ukladajú, aby sa vyhodnotilo vaše používanie live chatu a aby sme ho mali k dispozícii ako report. SnapEngage poskytne tieto informácie v prípade potreby tretím stranám, ak je to zákonom predpísané alebo ak tretie strany tieto údaje majú z poverenia SnapEngage spracovať. SnapEngange v žiadnom prípade nespojí vašu skrátenú IP adresu s inými údajmi SnapEngage. Podrobnosti nájdete v upozorneniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov SnapEngage, ktoré môžete získať tu: http://snapengage.com/privacy-policy/
SnapEngage nám postúpi na požiadanie tieto údaje, pričom budú použité výlučne na interné účely, príp. na nadviazanie kontaktu zo strany našej spoločnosti.
 

6. Používanie služby na webovú analýzu Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu na webovú analýzu spoločnosti Google Inc. Google Analytics používa tzv. cookies, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie získané pomocou cookies o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivovania anonymizácie IP na tejto stránke však Google vašu IP adresu v rámci členských krajín Európskej únie alebo v iných krajinách EHS predtým skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie úplná IP adresa a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie, aby vyhodnotil používanie webovej stránky, aby zostavil reporty o aktivitách webovej stránky a aby poskytol prevádzkovateľovi webovej stránky ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. V rámci Google Analytics sa IP adresa poskytnutá vaším prehliadačom nespojí s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v takomto prípade pravdepodobne nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť zberu údajov vytvorených pomocou cookies a vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj šíreniu týchto údajov zo strany Google tým, že si stiahnete a nainštalujete doplnok pre prehliadač dostupný pod týmto odkazom http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Zberu údajov nástrojom Google Analytics môžete zabrániť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. Nastaví sa Opt-Out cookie, ktorý zabráni do budúcnosti zberu vašich údajov pri navštívení tejto webovej stránky: Deaktivovať Google Analytics

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html, príp. na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/.
Upozorňujeme na skutočnosť, že na našej webovej stránke bol Google Analytics rozšírený o kód „gat._anonymizeIp();“, aby sa zabezpečil anonymný zber IP adries (tzv. IP masking).

7. Používanie služby na webovú analýzu etracker

Na tejto webovej stránke sa technológiami etracker GmbH zbierajú a ukladajú údaje na účely marketingu a optimalizácie. Z týchto údajov je možné pod pseudonymom zostaviť používateľský profil. Používajú sa na to cookies, ktoré umožňujú rozpoznanie internetového prehliadača. Údaje získané technológiami etracker sa bez zvláštneho súhlasu dotknutej osoby nepoužijú na to, aby bol osobne identifikovaný návštevník tejto webovej stránky a aby bol spojený s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Zber a ukladanie údajov sa môže kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať: Deaktivovať etracker


8. Používanie doplnku Facebook

Na našej stránke používame Custom Audience Pixel od spoločnosti Facebook Inc. Môže sa tak sledovať správanie používateľov po tom, ako boli kliknutím na reklamu Facebooku presmerovaný na webovú stránku poskytovateľa. Tento postup slúži na to, aby sa mohla vyhodnotiť účinnosť reklám Facebooku pre štatistické účely a účely prieskumu trhu a prispieť k optimalizácii reklamných opatrení do budúcnosti. Získané údaje sú pre nás anonymné, teda nám neposkytnú závery vedúce k identite používateľov. Avšak údaje Facebook ukladá a spracováva, takže je možné spojenie s príslušným profilom používateľa a Facebook môže údaje používať na vlastné reklamné účely podľa smernice Facebooku o používaní osobných údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/
Tieto údaje umožnia Facebooku a jeho partnerom napojenie reklamných oznamov aj mimo Facebooku. Ďalej sa na tieto účely môže do vášho počítača uložiť cookie.


9. Používanie doplnku Youtube

Na začlenenie videí na naše webové stránky používame okrem iného doplnky spoločnosti YouTube LLC (v zastúpení Google Inc.). Keď použijete našu webovú stránku, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube, pričom sa zobrazí doplnok. Tým sa serveru YouTube oznámi, ktoré stránky ste navštívili. Ak ste pri tom na YouTube prihlásený ako člen, YouTube priradí tieto informácie k vášmu osobnému používateľskému kontu. Pri použití doplnku, príp. napríklad po kliknutí na tlačidlo štart nejakého videa sa tieto informácie rovnako priradia k vášmu používateľskému kontu. Tomuto priradeniu môžete zabrániť tak, že sa pred použitím našich webových stránok odhlásite z vášho používateľského konta YouTube a ostatných používateľských kont firiem YouTube LLC a Google Inc. a vymažete príslušné cookies týchto firiem. Ďalšie údaje o spracovaní údajov a upozornenia týkajúce sa ochrany osobných údajov zo strany YouTube (Google) nájdete na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


10. Používanie doplnku Microsoft

Naša webová stránka používa Conversion Tracking od Microsoft Corporation. Microsoft Bing Ads uloží do vášho počítača cookie, pokiaľ ste sa našu webovú stránku dostali cez reklamu Microsoft Bing. Microsoft Bing a my môžeme týmto spôsobom zistiť, že niekto klikol na reklamu, bol presmerovaný na našu webovú stránku a dostal sa na vopred určenú cieľovú stránku (konverznú stránku). Dozvieme sa pritom len celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu Bing a potom boli presmerovaní na konverznú stránku. Osobné informácie o identite používateľa sa neoznamujú. Ak sa nechcete zúčastniť tohto sledovacieho procesu, môžete odmietnuť uloženie cookies, ktoré sú na to potrebné – a to nastavením prehliadača, ktoré všeobecne deaktivuje automatické ukladanie cookies. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a cookies, ktoré používa Microsoft Bing, nájdete na webovej stránke Microsoftu: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/


Automaticky zozbierané informácie, ktoré nie sú osobné údaje

Keď navštívite naše webové stránky, automaticky (teda nie prostredníctvom registrácie) sa zbierajú informácie, ktoré nie sú priradené určitej osobe (napr. používateľ internetového prehliadača a operačného systému; názov domény webovej stránky, z ktorej ste prišli; počet návštev, priemerná doba návštevy, vyvolané stránky). Spoločnosť REHAU použije tieto informácie na to, aby zisťovala atraktivitu našej webovej stránky a zlepšovala jej obsah. Keď navštívite niektorú z našich stránok, pravdepodobne sa tieto informácie vo forme súboru cookie uložia do vášho počítača, ktorý ho pri vašej najbližšej návšteve automaticky rozpozná. Cookies umožňujú napríklad prispôsobiť webovú stránku vašim záujmom alebo uložiť vaše heslo, aby ste ho nemuseli vždy nanovo zadávať. Keď všeobecne zakážete cookies, máte možnosť nastaviť váš prehliadač tak, aby cookies z vášho pevného disku počítača vymazal, všetky cookies blokoval alebo vás upozornil pred uložením cookie.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača ukladá väčšinou nejaká webová stránka. Cookies plnia pritom rozličné účely. Nepredstavujú však riziko, keďže im chýba akákoľvek aktívna schopnosť. Teda nemôžu vykonávať žiadne škodlivé činnosti. Obsahujú takmer výlučne informácie, ktoré sú potrebné pre pohodlné používanie internetu.

Klasické príklady úloh súborov cookies: prihlasovacie údaje, uloženie obsahu košíka, analýza používateľa, polia formulárov.
Informácie, ktoré môžu cookies ukladať: životnosť, názov servera, unikátne ID, údaje obsahu.

Používanie súborov cookies

Bezpečnosť údajov

Máme k dispozícii technické a organizačné postupy, aby sme zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov a chránili vaše osobné údaje proti neoprávnenému a nezákonnému spracovávaniu a/alebo strate, zmene, oznámení alebo prístupu.

Vaše práva

Máte možnosť sami skontrolovať dodržiavanie právnych predpisov na ochranu osobných údajov zo strany spoločnosti REHAU. Prináležia vám nasledujúce práva:

Ak máte otázky k týmto právam týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na nášho splnomocnenca na ochranu osobných údajov, ktorý vám je k dispozícii v prípade žiadosti o informácie, podnetov alebo sťažností. Na požiadanie vám spoločnosť REHAU podľa možnosti obratom písomne oznámi podľa platného práva, či a ktoré osobné údaje o vás sú u nás uložené. Ak by napriek našim snahám o správnosť a aktuálnosť údajov boli uložené nesprávne údaje, budú na základe vašej žiadosti opravené.

Engineering progress

Enhancing lives