Právne odporúčania

Vitajte na našej webovej stránke. Spolocnost REHAU sa teší vášmu záujmu o náš podnik a naše produkty. Radi by sme vás oboznámili s právnymi pokynmi o zaobchádzaní s informáciami, ktoré sme pre vás dali na internet.


I. Dohoda o použití našej webovej stránky

Informácie a odporúcania uvedené na tejto webovej stránke (dalej „informácie) sa pripravujú podla najlepších znalostí a vedomostí.

Snažíme sa informácie neustále aktualizovat, takže by mali byt v case, v ktorom sa na ne pozriete, správne a podla najnovšieho stavu.

Spolocnost REHAU (dalej podnik) sa za žiadnych okolností nezaväzuje realizovat aktualizáciu informácií uverejnených na svojich webových stránkach, alebo ich opravu.

Okrem toho si podnik vyhradzuje právo v každom case zmenit alebo korigovat obsah svojich stránok bez predchádzajúceho oznámenia.

Neposkytujú sa žiadne uistenia alebo záruky týkajúce sa úplnosti alebo presnosti týchto informácií.

Podnik nerucí za škody akéhokolvek druhu, ktoré vyplynú z použitia týchto informácií tomu, komu tieto informácie boli podané dôverne alebo ak sa týkali produktu, ktorý s nimi súvisí.

Tieto informácie sa nesmú vysvetlovat ako odporúcania na použitie akýchkolvek informácií, produktov, procesov, zariadení a formulácií. Vylúcené sú tiež všetky výslovné alebo mlcanlivé záruky týkajúce sa obchodnej schopnosti, spôsobilosti na urcité úcely alebo možnosti nepochybenia voci zákonom.

Podnik neposkytuje žiadne výslovné ani tiché prísluby, že použitie týchto informácií nepoškodzuje akékolvek patenty, autorské práva a ochranné znacky.

Tieto informácie nesmú byt chápané ako formulácie, ktoré sú v rozpore s akýmkolvek patentom, autorským právom a ochranným oznacením.


II. Duševné vlastníctvo

Autorské práva

Všetky informácie, ktoré sú zverejnené na webovej stránke, sú vlastníctvom podniku a podliehajú autorským právam, platným v danom case, ktoré sú verejnosti k dispozícii na webe.

Kópie podkladov, ktoré obsahuje webová stránka, smú byt použité len na informacné úcely a na cisto súkromné použitie.


Obchodné znacky

Pokial nie je uvedené inak, alebo z okolností jednoznacne nevyplýva inak, platia všetky názvy firiem, logá ako aj registrované produkty a znacky ( oznacené znakom ® poprípade ™ ) podniku, ktoré sú uvedené na našej internetovej stránke.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu podniku sa nesmú používat.


Povinnosti užívatelov

Každý návštevník internetových stránok, ktorý dáva podniku k dispozícii informácie, poskytuje podniku neobmedzené prevodné práva vo vztahu k týmto informáciám a oprávnuje podnik podla vlastného uváženia ich použit.

Informácie poskytnuté návštevníkmi sa nepokladajú za dôverné. Musia byt presné a správne a nesmú poškodzovat záujmy tretích osôb.


Hypertext-Links

Podnik v žiadnom prípade nerucí za obsah webových stránok, ku ktorým sú ponúkané linky. Tieto linky sa pripravujú ako služba užívatelom webových stránok podniku. Ich obsah si podnik výslovne neprivlastnuje.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection