VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA ZÁKAZNÍCKEHO PORTÁLU

STAV APRÍL 2020

§ 1 Oblasť použitia

(1) Tieto podmienky používania upravujú používanie zákazníckeho portálu (ďalej len „portál“) skupiny REHAU (ďalej len „spoločnosť REHAU“) osobami s prístupovými právami do portálu (ďalej len „používatelia“). Každý používateľ je pritom vždy priradený spoločnosti (ďalej len „zákazník“).

(2) Prostredníctvom portálu poskytuje spoločnosť REHAU svojim zákazníkom a záujemcom rôzne služby a informácie. Aktivovaní používatelia môžu prostredníctvom portálu v závislosti od oprávnenia pristupovať na dokumenty, cenníky, katalóg výrobkov a ďalšie obsahy, prezerať zmluvy a stav skladu a využívať celý rad funkcií na prípravu objednávok, vybavenie objednávok a sledovanie objednávok.

(3) Ak majú pre jednotlivé oblasti portálu platiť doplňujúce, zvláštne podmienky používania (či už v súčasnosti alebo v budúcnosti), budú na to používatelia výslovne upozornení. Tieto zvláštne podmienky používania majú potom prednosť pred týmito všeobecnými podmienkami používania.

(4) Úpravy odlišné od týchto podmienok používania medzi spoločnosťou REHAU a používateľom musia byť v písomnej podobe. Zrušenie tejto písomnej požiadavky sa môže realizovať takisto len písomne.

(5) Spoločnosť REHAU si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky používania s účinkom do budúcna.
 

§ 2 Registrácia a prihlasovanie

(1) Využívanie portálu si vyžaduje zákaznícke konto v spoločnosti REHAU a osobnú registráciu používateľa. Zákaznícke konto sa eventuálne vytvorí v rámci registrácie.

(2) Po úspešnej registrácii používateľ dostane osobné prístupové heslo. Prihlásenie do portálu je možné použitím používateľského mena určeného spoločnosťou REHAU (obvykle e-mailová adresa používateľa) a hesla. Používateľ musí zmeniť prístupové heslo po prvom prihlásení.

(3) Neexistuje žiadny nárok na registráciu. Spoločnosť REHAU môže zakázať vytvorenie zákazníckeho konta alebo kedykoľvek bez udania dôvodu zablokovať prístup jednotlivých používateľov alebo ho obmedziť na určité časti portálu.

(4) Používateľ nesmie sprístupniť heslo tretím osobám a používateľské meno potrebné na prihlásenie musí vždy uchovávať oddelene od svojho hesla.
Používateľ je povinný si zvoliť bezpečné heslo a chrániť ho pred zneužitím. Ak používateľ zistí, že sa prístupové údaje zneužívajú, musí to bezodkladne oznámiť spoločnosti REHAU. Používateľ je v tomto prípade povinný ihneď zmeniť svoje heslo. Ak naďalej hrozí nebezpečenstvo zneužitia, potom je spoločnosť REHAU oprávnená zablokovať prístup na portál.

(5) Informácie, ktoré používateľ poskytne pri registrácii, musia byť pravdivé. Zmeny vzniknuté po registrácii sa musia bezodkladne oznámiť spoločnosti REHAU.

(6) V prípade, ak používateľ opustí spoločnosť zákazníka, alebo ak sa majú z iného dôvodu zrušiť jeho prístupové práva, je potrebné o tom bezodkladne informovať spoločnosť REHAU.

(7) Ak sa prístupové údaje poskytnuté používateľovi nezhodujú s osobnými údajmi (meno používateľa sa zobrazuje v portáli v časti Osobné nastavenia), je používateľ povinný informovať o tom spoločnosť REHAU.

(8) Spoločnosť REHAU si z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo vymazať prístupové údaje, ktoré neboli použité na prihlásenie do portálu dlhšie ako 12 mesiacov. Opätovné aktivovanie vymazaného používateľa je možné kedykoľvek.
 

§ 3 Služby spoločnosti REHAU

(1) Používateľ si môže prezerať alebo prebrať informácie poskytnuté spoločnosťou REHAU na portáli. Pokiaľ ide o prístup k súborom uloženým v častiach Dokumenty a REHAU AKADÉMIA, získa používateľ len oprávnenie na čítanie; to znamená, že tu uložené informácie nemôže meniť ani vymazať.

(2) Spoločnosť REHAU má právo na úplné alebo čiastočné zastavenie prevádzky portálu. Občasné prerušenie prevádzky je potrebné z dôvodu aktualizácie softvéru. Spoločnosť REHAU nijako neručí za prerušenia dostupnosti portálu.
 

§ 4 Povinnosti používateľa

(1) Používateľ je zodpovedný za všetky činnosti vykonané na portáli so svojimi prihlasovacími údajmi.

(2) Používateľ nesmie na portáli o.i.

  • spôsobiť ujmu žiadnym osobám ani porušiť ich práva osobnosti
  • používať portál na reklamné alebo iné komerčné účely

V prípade porušenia týchto ustanovení si spoločnosť REHAU vyhradzuje právo okamžite zablokovať prístup používateľa na portál. Spoločnosť REHAU si okrem toho vyhradzuje právo vymazať obsah a materiál porušujúci vyššie uvedené ustanovenia. Pri nenáležitom používaní portálu zodpovedá používateľ spoločnosti REHAU a tretím osobám a odškodní spoločnosť REHAU v prípade, ak tretie strany uplatnia nároky.

(3) Po každom použití sa používateľ musí odhlásiť z portálu. Ak používateľ zistí zneužitie svojich prihlasovacích údajov alebo má podozrenie, že prihlasovacie údaje boli zneužité, je používateľ povinný bezodkladne o tom informovať spoločnosť REHAU.
 

§ 5 Práva na používanie

(1) Spoločnosť REHAU udeľuje používateľovi nevýhradné a neprevoditeľné právo na používanie informácií poskytnutých na portáli, ako aj dokumentácie, podľa nariadení spoločnosti REHAU.

(2) Používateľ nesmie prenechať informácie a dokumentácie poskytnuté prostredníctvom portálu tretím osobám, či už za odplatu alebo bezodplatne, úplne ani v podobe výňatkov, ak na portáli nie je výslovne upozornené na to, že obsahy sú určené na zverejnenie alebo prenechanie tretím osobám.

(3) Používateľ nesmie vkladať a/ani zobrazovať webové stránky patriace portálu a ich obsahy do okna/v okne (frame) prostredníctvom hypertextových prepojení.

(4) Okrem tu výslovne udelených práv na používanie alebo iných práv nezískava používateľ žiadne ďalšie práva rovnakého druhu, najmä čo sa týka firemných mien a obchodných ochranných práv (ako sú patenty, priemyselné vzory, obchodné značky atď.), a spoločnosť REHAU nie je povinná mu tieto práva poskytnúť.
 

§ 6 Práva na obsah portálu – duševné vlastníctvo

(1) Spoločnosť REHAU si na všetky stránky portálu vyhradzuje autorské práva a všetky ostatné ochranné práva, vrátane grafickej úpravy a celého obsahu.

(2) Používateľ bude dbať na práva spoločnosti REHAU a nebude meniť ani odstraňovať žiadne poznámky o autorskom práve a/alebo ochranné známky a/alebo iné údaje v obsahoch.
 

§ 7 Hypertextové prepojenia

Ak spoločnosť REHAU odkazuje na webové stránky tretích strán, nepreberá spoločnosť REHAU žiadnu zodpovednosť za obsahy týchto webových stránok tretích strán. Spoločnosť REHAU si neprisvojuje obsahy webových stránok tretích strán. Spoločnosť REHAU nemôže vykonávať permanentnú kontrolu webových stránok tretích strán. Používateľ preto môže používať prepojenia odkazujúce na cudzie webové stránky na vlastnú zodpovednosť.
 

§ 8 Odmena

Spoločnosť REHAU poskytuje svojim zákazníkom portál ako bezplatnú službu.
 

§ 9 Ručenie

(1) Vírusy. Spoločnosť REHAU sa neustále usiluje udržiavať portál a webové stránky v rámci portálu bez vírusov a iného škodlivého softvéru. Spoločnosť REHAU však nemôže zaručiť neprítomnosť vírusov. Používateľ preto musí pred preberaním, na vlastnú ochranu a na zabránenie zavlečenia škodlivého softvéru do portálu prijať vhodné bezpečnostné opatrenia – najmä použitie aktuálneho antivírusového programu.

(2) Spoločnosť REHAU nepreberá žiadnu záruku, garanciu ani zodpovednosť za správnosť, aktuálnosť alebo úplnosť informácií uložených na portáli.

(3) Spoločnosť REHAU ručí neobmedzene

  • v prípade zámeru alebo hrubej nedbanlivosti,
  • za smrteľné poranenie, telesné poranenie alebo ublíženie na zdraví,
  • podľa kogentných predpisov aplikovateľných ustanovení zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom, ako aj
  • v rámci ďalších kogentných zákonných ustanovení.

Inak je ručenie spoločnosti REHAU vylúčené.
 

§ 10 Osobné údaje a štatistika používania

(1) Spoločnosť REHAU pri zhromažďovaní, používaní a spracovávaní osobných údajov používateľa dodržiava aplikovateľné predpisy v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov (https://www.rehau.sk/policy).

(2) Na zlepšenie služieb poskytovaných prostredníctvom portálu si spoločnosť REHAU vyhradzuje právo zaznamenávať a vyhodnocovať automatizované štatistiky o frekvencii využívania a spôsobe využívania rôznych funkcií portálu.
 

§ 11 Sídlo súdu a aplikovateľné právo

(1) Miestna príslušnosť súdu je sídlo spoločnosti REHAU.

(2) Platí zákonné právo aplikovateľné v sídle spoločnosti REHAU.

Engineering progress

Enhancing lives