Životné prostredie

Zodpovedné správanie sa voči prírode

V tomto zmysle je neustále upevňované povedomie zamestnancov k ochrane životného prostredia. Realizácia ochrany životného prostredia sa uskutočňuje spoločnými cieľmi, úspešnými ochranymi programami a jednotlivými riešeniami. Zákazníci sú informovaní o vplyve našich produktov na životné prostredie. Aj pri výbere našich dodávateľov sa berie ohľad na kritériá ochrany životného prostredia.

Zaťaženie životného prostredia akýmkoľvek spôsobom berieme veľmi vážne. Na všetkých pobočkách REHAU po celom svete prebieha neustála kontrola, kde sa overujú jednotlivé fázy plánovania nových postupov a produktov. Na obmedzenie podmieneného vypúštania emisií sa berú rozsiahle opatrenia.

000203C4_6008_1 - 6008

Zodpovednosť
Na všetkých pracoviskách aplikuje náš podnik manažment systému životného prostredia podľa normy ISO 14001 a je primerane certifikovaný.


Bezpečnosť

Naše oddelenie bezpečnosti/životného prostredia zabezpečuje dohľad nad dodržiavaním a kontrolou zákonných predpisov, ako aj nad zlepšením manažmentu životného prostredia. Recyklačné aktivity, hodnotenie a voľba materiálov sú koordinované z ekologického hľadiska oddelením stavebníctva, automobilového priemyslu a priemyslu a sú v úzkej spolupráci s oddelením chémie.


Aktivity

Už od 50tych rokov berie spoločnosť REHAU späť odpad vznikajúci pri výrobe a opäť ho zhodnocuje. Od 70tych rokov sú naše výrobky opatrené označeniami materiálu. Koncom 80tych rokov inicioval náš podnik nový vývoj koncepcie triedenia.

Ďalším príkladom pre rozsiahlu zodpovednosť za produkty spoločnosti REHAU je vypracovanie koncepcií recyklovania výrobkov a stavebných prvkov z oblasti automobilového priemyslu. Už vo vývojovom štádiu vypracovávajú naši inžinieri detailný koncept pre neskoršie zhodnotenie stavebných prvkov.

Uvedomenie si významu životného prostredia znamená pre spoločnosť REHAU nielen vyvinúť recyklovateľný tovar, ale aj vyhotoviť také produkty, ktoré umožňujú zhodnotenie recyklovaného materiálu cudzieho pôvodu. Preto sme okrem iného vyvinuli systém recyklácie – kontrolnú šachtu RAURECO, ktorý umožňuje kvalifikované použitie materiálu DSD do formy vysokohodnotného produktu.

Spoločnosť REHAU sa okrem toho veľmi intenzívne zaoberá vývojom nových polymérových prvkov, ktoré umožňujú uplatniť v praxi kombináciu materiálovo špecifických vlastností, ako aj dosiahnuť vysoko hodnotný systém materiálového recyklovania pre stále nové produkty. S je tým spojená redukcia mnohostrannosti materiálov zodpovedajúca princípu recyklácie.

Politika životného prostredia

REHAU vyvíja, produkuje a predáva produkty a systémy zo surovín na báze polymérov, ktorých výroba a použitie zodpovedajú aktuálnym normatívnym požiadavkám životného prostredia.

Záťaž na životné prostredie, ktorá bola vyvolaná činnosťou spoločnosti REHAU, sa prehodnocuje a v čo najväčšej možnej miere sa jej predchádza.
Nepriaznivé pôsobenie nových aktivít, produktov a postupov na životné prostredie sa hodnotí už v plánovacej fáze, a tak sa im čo najhospodárnejšie predchádza.

U zamestnancov sa požaduje zmysel pre zodpovednosť za životné prostredie, zákazníci sú informovaní o vplyvoch produktov na životné prostredie.
Aj pri výbere dodávateľov sa v primeranej miere zohľadňujú vplyvy na životné prostredie.

Stanovujú sa ciele životného prostredia, aby sme jeho ochranu neustále zlepšovali. Ich realizácia sa vykonáva prostredníctvom programov životného prostredia a jednotlivých opatrení.

REACH

1.júna 2007 vstúpila do platnosti nová európska chemická legislatíva REACH. REACH je jednotný regulačný rámec pre registráciu, evaluáciu a autorizáciu chemikálií s cieľom zlepšiť ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľov EÚ. Legislatíva kladie vyššiu mieru zodpovednosti na plecia výrobcov a distributérov pri podávaní bezpečnostných informácií o chemických látkach. Pri výrobe alebo dovoze je potrebné zhromažďovať údaje o ich vlastnostiach a registrovať ich v centrálnej databáze.

Keďže REHAU vyrába a predáva takmer výlučne iba výrobky a nie látky, sme s legislatívou REACH len okrajovo dotknutí. S aplikáciou z legislatívy vyplývajúcich požiadaviek sa zaoberá kompetentný tím.

S konkrétnymi otázkami o REHAU produktoch a o legislatíve REACH sa obracajte prosím na reach@rehau.com.

Engineering progress

Enhancing lives