KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

1.    Amaç
Ziyaretçilerimizin REHAU Polimeri Kimya San. A.Ş ’nin, bünyesine ait tesislerini ziyaret esnasında edinilen kişisel verilerini işlediğimiz gerçek ve tüzel kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır.

Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgisi aşağıdadır.
Veri Sorumlusu : REHAU Polimeri Kimya San. A.Ş
Posta Adresi : Kore Şehitleri Cad. N 33 Zincirlikuyu İstanbul
E-posta Adresi : istanbul@rehau.com
KEP : rehau@hs03.kep.tr
Online başvuru linki
Web Sitesi: https://www.rehau.com/tr-tr

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında,
•    İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
•    Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
•    Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlara devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

2.    Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi
Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
•    Ziyaretçi görsel verisi; Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri
•    Diğer ziyaretçi verileri; Araç bilgileri, çalıştığı kurum ve ünvanı
•    İsim Soy isim ve TC Kimlik bilgileri

REHAU Polimeri Kimya A.Ş’ ni ziyarete geldiğinizde, işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

3.    Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar vermeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:
•    Ziyaretçilerin takibinin yapılması

Kişisel verilerinizin saklama süresi 2 yıldır.

4.    Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

Bizimle paylaşmış olduğunuz ve görsel dahil tüm kişisel verileriniz, REHAU nezdinde kilitle koruma altında bulunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md.12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Fakat kişilerin hukuki olarak savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu ve kuruluş görevlilerine resmi talep doğrultusunda bilgi verebilmek için paylaşılabilecektir.
•    Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
•    Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
•    Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
•    Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
•    Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
•    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.


5.    Başvuru Hakkının İstisnaları
Kanun’un 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, ilgili kişilerin Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmaları mümkün olmayacaktır.
•    Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
•    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

6.    Başvuru Yöntemi ve Formu
İlgili kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak REHAU’ya başvurabilir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, KVKK BAŞVURU BİLGİLENDİRMESİ’ nde bulunan başvuru formun doldurulması suretiyle aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile başvurulabilecektir.
Şirkete iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13. Maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.


Başvuru Yöntemi

Başvuru Yapılacak Adres

Başvuruda Yer Alması Gereken Bilgi

1. Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya noter vasıtasıyla

Kore Şehitleri Cad. No 33 Zincirlikuyu

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

rehau@hs03.kep.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3. Şirket Sisteminde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

REHAU sisteminde kayıtlı bulunan elektronik
posta adresi kullanılmak suretiyle

istanbul@rehau.com

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

4. Şirket Sisteminde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde REHAU sisteminde bulunmayan elektronik posta adresi kullanmak suretiyle

istanbul@rehau.com

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.


Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca gecikmeksizin gereği yapılacaktır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Md. 7
Ücret: Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Genel olarak verilerin saklanma ve imha bilgilerine “ KVKK-4 KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI “ ‘ından ulaşabilirsiniz.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection