Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


1.    Amaç
Bu politika REHAU Polimeri Kimya San. A.Ş (“REHAU)’nin, çevrimiçi ziyaretçi ile web sitesi https://www.rehau.com/tr-tr kullanıcılarının gerekli hallerde kişisel verilerini işlediğimiz gerçek ve tüzel kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır.

Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgisi aşağıdadır.

Veri Sorumlusu : REHAU Polimeri Kimya San. A.Ş
Posta Adresi : Kore Şehitleri Cad. N 33 Zincirlikuyu İstanbul
E-posta Adresi : istanbul@rehau.com
KEP : rehau@hs03.kep.tr
Online başvuru linki

2.    Tanımlar
Bu politika kapsamında;
REHAU: Sitenin sahibi olan REHAU Polimeri Kimya San. A.Ş’ yi,
İlgili kişi//tüzel - gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,
Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Site: https://www.rehau.com/tr-tr adresinde yer alan web sitesini,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücade Edilmesi Hakkında Kanun’u,
6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, ifade eder.
 

3.    Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi
3.1.    Web Sitesi Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) Kişisel Verilerinin İşlenmesi
Siteyi kullanan kullanıcılar talep ve önerilerde bulunmak amacıyla; ad, soyad, e-posta, mesaj, sektör ve formun konusu şeklindeki bilgileri https://www.rehau.com/tr-tr/kontakt linkinde yer alan formu doldurarak iletebilirler.
Kullanıcılar paylaştıkları bu kişisel verileri Site tamamen kendi iradeleri ile paylaştıklarını, bu
verilerin sadece ilettikleri talep ve önerilerin değerlendirmesi amacıyla talep edildiğini kabul ederler. Bunun yanı sıra Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait trafik bilgileri, 5651 Sayılı Kanun uyarınca işlenmektedir.

4.    Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Aktarımı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması
Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, REHAU nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md.12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Fakat kişilerin hukuki olarak savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu kurum ve kuruluş görevlilerine resmi talep doğrultusunda bilgi verebilmek için paylaşılabilecektir.
REHAU işlediğin kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı erişimi önlemek ve hukuka aykırı veri işlemeleri engellemek amacıyla asgari olarak aşağıdaki önlemleri almaktadır:

•    Web sitesi üzerinden kişisel verilerin alındığı tüm sayfalar SSL sertifikası ile korunmaktadır.
•    Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.
•    Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu network firewall ile korunmaktadır.
•    Web Sitemizde çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmamaktadır.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. İşbu Kişisel Verilerin korunması Politikasında belirtilen amaçlar ve kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun md.11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)    7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f)    (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

5.    Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi
Kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişi grupları Web Sitesi üzerinden paylaştıkları ve/veya bizzat kendilerinin verdikleri, sözleşme ilişkisi dolayısıyla alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri istanbul@rehau.com adresine ulaşarak yapabilirsiniz.

6.    Kişisel Veri Saklama Süresi
Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel verilerin saklanması süresi 5651 sayılı Kanun uyarınca 2 yıldır.

7.    Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

REHAU ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

8.    Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

İlgili Kişi Grubu

Veri Kategorisi

Çevrimiçi ziyaretçi

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Hukuki İşlem Verisi

Gerçek Kişi ,tedarikçi, bayi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Hukuki İşlem Verisi, Finansal Veri, Kurumsal Kimlik Verisi, Görsel ve İşitsel Veri, Özel Nitelikli Kişisel Veri, Özlük Verisi


9.    Politikada Yapılabilecek Değişiklikler ve Güncellemeler
REHAU bu Politikada yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Politika metni hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.

10.    Başvuru Hakkının İstisnaları
Kanun’un 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, ilgili kişilerin Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmaları mümkün olmayacaktır.
•    Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
•    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

11.    Başvuru Yöntemi ve Formu
İlgili kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak REHAU’ya başvurabilir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, KVKK BAŞVURU BİLGİLENDİRMESİ’ nde bulunan başvuru formun doldurulması suretiyle aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile başvurulabilecektir.
Şirkete iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13. Maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.


Başvuru Yöntemi

Başvuru Yapılacak Adres

Başvuruda Yer Alması Gereken Bilgi

1. Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya noter vasıtasıyla

Kore Şehitleri Cad. No 33 Zincirlikuyu

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

rehau@hs03.kep.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3. Şirket Sisteminde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

REHAU sisteminde kayıtlı bulunan elektronik
posta adresi kullanılmak suretiyle

istanbul@rehau.com

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

4. Şirket Sisteminde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde REHAU sisteminde bulunmayan elektronik posta adresi kullanmak suretiyle

istanbul@rehau.com

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.


Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca gecikmeksizin gereği yapılacaktır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Md. 7
Ücret: Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.


Genel olarak verilerin saklanma ve imha bilgilerine “ KVKK-4 KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI “ ‘ından ulaşabilirsiniz.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection