Teslim Ve Ödeme Şartları

Delivery and payment conditions - click for English


I.

Aşağıda yazılı teslim ve tediye şartları, siparişin yerine getirilmesiyle birlikte alıcı tarafından kabul edilmiş sayılır, alıcı bu şartlara uyacağını taahhüt etmiş olur. Alıcıya farklı şartlar tanındığı taktirde bunlar ancak yazılı teyidimizle (yazılı olarak) geçerlilik kazanır.

II.

Tekliflerimiz fiyat, miktar, teslim süresi ve teslim imkanları bakımından bağlantısızdır (bilataahütdür). Siparişlerle bunlara ait tamamlayıcı şartlar ancak tarafımızca teyit edilmeleri halinde kabul edilmiş sayılır. Teklifimizin verilmesinden veya sözleşmenin yapılmasından sonra gümrük nispetleri, KDV oranları, ithal giderleri, sigorta primleri veya benzer rüsum ve giderlerde meydana gelecek ek yahut değişmeler alıcıya aittir. Siparişlerde olan "önceki gibi" ibaresi her halükarda mala ait olup, fiyatla ilgili değildir.

III.

Teslimat / sevkiyat daima alıcının nam ve hesabına ve riski kendisine ait olmak üzere fabrika yahut sevk ambarı teslimi yapılır. Malın riski, sevke hazır olduğunun bildirilmesiyle birlikte (tümü ile) alıcıya geçmiş olur. Malın sigortası ancak alıcının açıkça istemesi halinde ve masrafı kendisine ait olmak üzere yapılır. Malın teslimi standartlar dahilindeki karton ambalajlarda yapıldığı takdirde, ambalaj için ayrıca özel ücret istenmez. Malın takdirimize göre (karton, sandık, kafes, vb.) değişik ambalaja ihtiyaç göstermesi durumunda, bu gibi ambalajlar maliyetine hesaplanır. Ambalajın, navlunu alıcıya ait olmak üzere, alıcıya varış tarihinden itibaren 14 gün içinde kullanılmış olarak iade edilmesi ve bu ambalajın sandık ve kafeslerden ibaret olması halinde, bedeli geri ödenir, ancak kartonlarla içi ambalajlar geri alınmaz. Sevk yolu ve şeklinin seçimi göndericiye aittir.

IV.

Verilen siparişleri bir an önce yerine getirmek için çaba gösteriyoruz; ancak teslim süresine uyma hususunda bir garanti veremiyoruz. İşletmede meydana gelecek arızalar, grev ve lokavt hareketleriyle trafikteki aksaklıklar, hammadde darlığı ve diğer, zorunlu nedenlere dayanan, önceden kestirilemeyen durumlarla sair, irademizin dışında meydana gelen, sipariş edilen ürünlerin tümüyle yahut kısmen imali ve / veya teslimin engelleyen olaylar, teslim yükümlülüğümüzü o nispette kaldıracağı gibi bize akdi fesih etme, yahut malı teslim mükellefiyetini erteleme hakkını verir; alıcı bu durum ve olaylar nedeniyle tazminat talebinde bulunamaz. Tesadüfler, felaketler yahut zorunlu nedenlerin sebep olacağı teslimattaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Miktar bakımından %10 fazla ya da eksik mal verme hakkımız saklıdır; bu pay özel imalatlarda %20'ye kadar çıkabilir.

V.

Kısmi sevkiyata izin verilir. Her kısmi sevkiyat tek başına bir iş sayılır. Bu işin yerine getirilmesi veya getirilmemesi, ondan sonraki işleri etkilemez.

VI.

Bazı hallerde ve taksitli işlerde mülkiyetin mahfuz kalacağı ibaresini koydurabiliriz. Alıcı, tesellüm ile birlikte ve / veya sipariş teyidini aldıktan sonra, mülkiyet hakkının saklı tutulma işlemini kabul ettiğine icra daireleri nezdinde beyan vermeyi onaylar. Bu taktirde alıcı, mülkiyet hakkı mahfuz mal için, yeni (fabrika çıkış) değer üzerinden yangın ve hırsızlık sigortası yaptırmakla yükümlüdür. Sigortalayan, hasar halinde sigorta şirketine karşı vaki olacak tazminat taleplerini, sigortalı (mahfuz) malın değeri oranında satıcıya devir ve temlik etmeyi (peşinen) kabul eder. Ayrıca alıcı mülkiyet hakkı saklı, sigortalı mala karşı üçüncü şahıslarca girişilecek (hukuki) fiilleri satıcıya derhal bildirmekle yükümlüdür.

VII.

Ödeme özel bir anlaşma yoksa 15 gün içinde tam (net) meblağ üzerinden yapılacaktır. Ödeme vadesinin aşılması halinde borçlu, ihtara hacet kalmaksızın temerrüt duruma düşer. Ödeme vadesinin 15 gün aşılmasından itibaren gecikme faizi (vade farkı) talep etme hakkımız saklıdır. Gecikme faizi oranı üç büyük bankanın kredi faizi oranlarının ortalaması nispetindedir.

VIII.

Senet ve çekler ancak, bunların iadesi karşılığında daima nakit para istenebileceği kayıt ve şartla kabul edilir. Bunların vadelerinde ibraz edilip edilmediği ve protestolarının zamanında yapılıp yapılmadığının sorumluluğu kabul edilmez. İskonto masrafları alıcıdan alınır.

IX.

Teslimat ve ödeme ile ilgili konularda satıcının ticari merkezindeki mahkemeler yetkili olacaktır. Tüm ihtilaflar için yetkili mahkeme, ihtilaflı bedelin yüksekliğine bakılmaksızın, REHAU Polimeri Kimya San.A.Ş.'ye ait, ilgili mahkemedir. Bu kural, senet ve çeklerle ilgili davalar için de geçerlidir. Alıcı ile satıcı arasındaki akdin tümü Türk Hukuku'na tabidir.

X.

Ödeme, malın varıp varmadığına ve noksanı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yerine getirilir. Alıcı veya siparişi veren, herhangi bir karşı talebi yahut itirazı nedeniyle mahsup yahut iade talebinde bulunamaz. Ödeme şartlarına uyulmaması yahut alıcının itibarını zedeleyen, kredisini düşüren olayların meydana gelmesi halinde tüm alacaklarımız, muhtemelen alınmış senetlerin vadesine bakılmaksızın, muaccel hale gelir. Bu gibi hallerde, henüz yapılmamış teslimatlar için peşin ödeme yahut teminat isteme, veya akdi fesih etme ya da akdin yerine getirilmemesi nedeniyle tazminat isteme hakkımız saklıdır, ayrıca satıcı, malın üçüncü kişilere satılmasını men edebileceği gibi mal hakkında her türlü tasarruf hakkı mahfuzdur.

XI.

Şikayetler satıcıya derhal, en geç malın varışından itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak yapılır, aksi taktirde malın noksanlığı, kusurundan kaynaklanacak tazminat hakkı ileri sürülemez, bayi ve müşterilerimize yapılacak malın kusuru ile ilgili şikayetler geçersizdir. Malın noksan / kusurlu tesliminden, teslim edilmemesinden, akdin müspet anlamda ihlalinden yahut, özellikle mukavelede ve müsaade dışı fiiller olmak üzere, mukavele dışı sorumluluktan kaynaklanan tazminat talepleri satıcının seçimine göre yalnızca malın yerine yenisi verilerek yahut mal üzerinden düzeltme yapılarak yerine getirilir, bu gibi mallar için daha önceki teslim şartlarının aynısı uygulanır. Bunun dışında herhangi bir talep ileri sürülemez. Her halükarda geçerli olan en yüksek (azami) tazminat bedeli sarf edilen miktara isabet eden satış bedelidir. İş kaybı yahut maddi hasara yahut dolaylı (izleyen) zarara veya cari olmayan fiillere dayanan tazminat talepleri ileri sürülemez. Ticari teamüle uygun kalite, ağırlık ve renk farkları şikayet konusu olamaz. Plastiklerde boyaların sabitliği konusunda garanti verilmez. Müşterinin hangi hukuki sebeplerle olursa olsun, tüm taleplerinde zaman aşımı süresi malın sevk tarihini takip eden 2 (iki) yıldır.

XII.

Hortumlar ve profiller için, silikonlu ve elastomerli mallar hariç ve standartlarda, normlarda yahut kayıtlarda aksine kayıtlı olmadıkça aşağıdaki paylar (toleranslar) karşılıklı kabul edilmiş sayılır:

- Profillerde, ölçülebilir nitelikte ise, genişlik, yükseklik ve çap DIN 7168, çok kaba:
Ölçüm alanı 1 mm'den az olan cidar kalınlıklarında = %20

Ölçüm alanı 1 mm'den fazla olan cidar kalınlıklarında = %10

- İzolasyon (yalıtım) hortumlarında:
En = %5

Cidar kalınlığı = %10


- Sair hortumlarda:
İç çapı = %2,5

Cidar kalınlığı = %10


- RAU-PVC sert borularda (özel ebatlar):

Çapı = %2,5

Cidar kalınlığı = %10

Borular hariç, fabrika uzunluklar için imalattan hemen sonra oda ısısında ölçülen, aşağıdaki toleranslar kabul olunur.

Profiller RAU-PVC, sert asgari = 2 mm = %0,5
Profiller RAU-PVC, yumuşak asgari = 2 mm = %1,0
Profiller RAU-CAB asgari = 2 mm = %1


XVI.

Alıcı akitten / mukaveleden doğan haklarını, satıcının açık izni olmaksızın üçüncü şahıslara devredemez.

Desteler ve kangallar için:

1,5 m 'den - 50 m'ye kadar = %0,5

2,50 m'den fazla = %0,4

Shore A sertlik değerleri termoplastlarda = 3, elastomerlerde = 5 toleranslara göre alınacaktır.

XIII.

Tarafımızca meydana getirilen kroki, şekli ve kalıplarla özellikle profiller için imalat hakkı müessesemize aittir. Bunların gerek yapım taklidi özel müsaademize tabidir. Sipariş sahibi, vereceği ölçü ve donelere göre üretilecek ve teslim edilecek malların üçüncü şahıslara ait korunmuş hakları ihlal etmediğini garanti eder. Kalıplar, şablonlar ve sair araç gereçler, bedelleri sipariş sahibince ödenmiş olsa bile mülkiyetimizde kalmaya devam eder. Modeller, formlar, alet edevat ve kalıpları müşteri siparişine göre imal yahut tedarik ettiğimiz taktirde, bunlara ait masrafların bir bölümü ek olarak / ayrı fatura edilir. Böylece masrafların ancak bir bölümü ödenmiş olduğundan modeller, kalıplar, alet edevat ve aksesuarların mülkiyeti bize ait olmaya devam eder. Aynı husus bunlarda yapılacak değişikliklerle yedek modeller, kalıplar, bunları izleyen formlar, avadanlıklar için söz konusudur. Avadanlık ve form / kalıp masrafları vs. ıskartalar ve KDV dahil derhal ödenecektir; aksine anlaşma yapılabilir. Son teslimattan beri 3 yıl geçmiş ise, saklama yükümlülüğümüz kalkmıştır. Uygulama ile ilgili yazılı ve sözlü danışmanlık hizmetlerimiz, üçüncü şahısların muhtemelen korunmuş hakları dahil, bila taahhüt ve bila mesuliyet verilmekte olup, ürünlerimiz ve yöntemlerimizin alıcının amaçlarına uygun olup olmadığının bizzat müşterice incelenmesi yerine geçmez. Buna rağmen tazminat ödememiz söz konusu olduğu taktirde bu tazminat kalite ile ilgili noksan ve kusurların kapsamını aşamaz.

XIV.

Alıcı, yasalardan kaynaklanan zorunluluklarla akitten döndüğü ve fesih hakkını kullandığı taktirde satıcı, akdin feshinden doğan masraflarını isteme hakkını saklı tutar.

XV.

Fuarlar ve seyahatlerde alınan siparişlerle bayi ve müşterilerimizin kabul ettiği siparişler ancak teyidimiz halinde geçerlilik kazanır. Bayi ve müşterilerimiz tahsilat yetkisine haiz değildir.

Engineering progress

Enhancing lives