KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1.    Amaç
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden REHAU Polimeri Kimya San. A.Ş tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak siz gerçek kişi tedarikçilerimizi ve/veya tüzel kişi tedarikçilerimizin yetkililerini ve çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu: REHAU Polimeri Kimya San. A.Ş
Adres: Kore Şehitleri Cad. N33 Zincirlikuyu / İstanbul
Mail: istanbul@rehau.com
KEP : rehau@hs03.kep.tr
Online başvuru linki

2.    İşlenen Kişisel Veriler

Veri Kategorileri

Bu Kategoride İşlenen Veri Tiplerine Örnekler

Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız, imzanız

İletişim Verisi

Telefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresiniz, kurumsal e-posta adresiniz

Hukuki İşlem Verisi

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgileriniz, Dava dosyasındaki bilgileriniz

Müşteri İşlem Verisi

Fatura, senet, çek bilgileriniz, sipariş bilginiz, talep bilginiz

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi

Güvenlik kamerası kayıtlarınız

Finans Verisi

Banka hesap bilgileriniz

Mesleki Deneyim Verisi

Öğrenim durumunuz, diplomalarınız, sertifikalarınız, aldığınız eğitimler, becerileriniz, aldığınız kurslar


3.    Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda yer alan Kişisel Verileriniz;
•    Sizlerle/Sizlerin yetkilisi veya çalışanı olduğunuz firma ile iletişim faaliyetlerini yürütmek,
•    Sizlerle/Sizlerin yetkilisi veya çalışanı olduğunuz firma ile mal/hizmet satım alım süreçlerini yürütmek,
•    Finans ve muhasebe işlerini yürütmek,
•    Şirketimizin emniyetini ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile bunlara ilişkin idari, teknik tedbirleri sağlayabilmek,

•    Tedarik zinciri süreçlerini yürütmek,
•    İş sağlığı, güvenliği süreçlerini yürütmek,
•    Lojistik faaliyetlerini yürütmek,
•    Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizi teyit edebilmemiz; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz,
•    İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi muhafaza edebilmemiz; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlerini gerçekleştirmemiz; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünü sağlayabilmek, bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri alabilmek,
•    Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, yasal takipleri ve hukuki süreçleri yürütebilmemiz
amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek ve sınıflandırılacaktır.
 

4.    Kişisel Verilerinizin 3.Tarafa Aktarımı ve Amacı
REHAU Polimeri Kimya San. AŞ. Tedarikçi, alt iş veren ve iş ortağına ait veriler, REHAU Polimeri Kimya San. AŞ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, REHAU Polimeri Kimya San. AŞ. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, REHAU Polimeri Kimya San. AŞ.‘nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, REHAU Polimeri Kimya San. AŞ.‘nin ve REHAU Polimeri Kimya San. AŞ. ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki olarak savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için, hukuki süreçlerin takibi için anlaşmalı olduğumuz avukatlık bürolarına, şirketimizin mali bilançolarının oluşturulması için mali müşavirlere, mal/hizmet sözleşmelerinin ifası için bankalara, ve REHAU şirket kural ve politikalarına uygunluğumuzun teyidi için REHAU AG ‘ye ve bağlı şirketlerimize, evrak ve ürün gönderebilmemiz amacıyla kargo şirketlerine, muhasebe işlerini yürütebilmek için muhasebe desteği aldığımız şirketlere, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile REHAU Polimeri Kimya San. AŞ.’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere özel önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve uygulanması da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde REHAU Polimeri Kimya San. AŞ. ve Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5.    Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
(i)    kanunlarda açıkça öngörülmesi
(ii)    veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
(iii)    bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
(iv)    ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanun’un 4. Maddesinde sayılan Genel İlkelere uygun olarak;
a)    Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,
b)    Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
c)    Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,
d)    İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
e)    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (e-mail, kağıt ortamında, formlarla, telefonla, vb.) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde yukarıda belirtilen yerlere aktarılabilecektir.

6.    Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. REHAU ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

7.    Başvuru Hakkının İstisnaları
Kanun’un 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, ilgili kişilerin Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmaları mümkün olmayacaktır.
•    Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
•    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

8.    Başvuru Yöntemi ve Formu
İlgili kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak REHAU’ya başvurabilir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, KVKK BAŞVURU BİLGİLENDİRMESİ’ nde bulunan başvuru formun doldurulması suretiyle aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile başvurulabilecektir.
Şirkete iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13. Maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.


Başvuru Yöntemi

Başvuru Yapılacak Adres

Başvuruda Yer Alması Gereken Bilgi

1. Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya noter vasıtasıyla

Kore Şehitleri Cad. No 33 Zincirlikuyu

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

rehau@hs03.kep.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3. Şirket Sisteminde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

REHAU sisteminde kayıtlı bulunan elektronik
posta adresi kullanılmak suretiyle

istanbul@rehau.com

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

4. Şirket Sisteminde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde REHAU sisteminde bulunmayan elektronik posta adresi kullanmak suretiyle

istanbul@rehau.com

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.


Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca gecikmeksizin gereği yapılacaktır.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Md. 7
Ücret: Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.


Genel olarak verilerin saklanma ve imha bilgilerine “ KVKK-4 KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI “ ‘ından ulaşabilirsiniz.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection