ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КЛИЕНТСКИЯ ПОРТАЛ

АКТУАЛНОСТ КЪМ АПРИЛ 2020 г.

Чл. 1 Сфера на приложение

(1) Настоящите условия уреждат ползването на клиентския портал (по-долу наричан „портал”) на група REHAU (по-долу наричана „REHAU”) от лица с право на достъп до портала (по-долу: потребители). Всеки потребител при това се причислява винаги към дадена фирма (по-долу: клиент).

(2) С портала REHAU предлага на клиентите различни услуги и информация. Потребители, на които е разрешен достъп, могат чрез портала в зависимост от правомощията си да се запознаят по-отблизо с документи, ценови листи, продуктовия каталог и други теми, да разглеждат договорите и складовите наличности, както и да използват редица функции за подготовка, реализация и проследяване на поръчки.

(3) Ако за отделни раздели от портала понастоящем или в бъдеще са в сила допълнителни, специални условия за ползване, това ще бъде изрично указано на клиентите. Такива по-специфични условия за ползване се прилагат преимуществено пред настоящите общи условия за ползване.

(4) Различаващи се от тези условия за ползване разпоредби между REHAU и потребителя задължително се сключват в писмена форма. Отмяната на това изискване за писмена форма също може да се извърши само в писмена форма.

(5) REHAU си запазва правото да променя тези условия за ползване по всяко време с валидност за в бъдеще.
 

Чл. 2 Регистрация и вход

(1) За използването на портала клиентът първо трябва да бъде регистриран при REHAU, както и да му се създаде клиентски акаунт. Клиентският акаунт се създава евентуално в рамките на регистрацията.

(2) След успешна регистрация клиентът получава лична начална парола. Входът в портала е възможен с определено от REHAU потребителско име (обикновено имейл адрес на потребителя).
Началната парола трябва да бъде променена от потребителя при първия вход в портала.

(3) Не съществува право на регистрация. REHAU може по всяко време да откаже създаването на клиентски акаунт или да блокира достъпа отделни потребители, или да го ограничи до определени рубрики от портала, без да е необходимо да посочва причини.

(4) Потребителят няма право да разкрива паролата си на трети лица; той трябва винаги да съхранява необходимото за входа потребителско име отделно от личната си парола.
Потребителят е задължен да избере сигурна парола и да я защитава от злоупотреба. Ако потребителят установи, че данни за достъп се използват неправомерно, той трябва незабавно да уведоми за това REHAU. В такъв случай потребителят е задължен да промени паролата си незабавно. Ако продължава да съществува опасност от злоупотреба, REHAU има право да блокира достъпа до портала.

(5) Данните, които потребителят вписва при регистрацията, трябва да отговарят на истината. Настъпилите промени след регистрацията трябва да се съобщят незабавно на REHAU.

(6) В случай че даден потребител напусне предприятието на клиента или оторизацията му за достъп трябва да бъде прекратена поради друга причина, REHAU следва да бъде уведомен незабавно за това.

(7) Ако познатите на потребителя данни за достъп не съвпадат с личните данни (името на потребителя се показва в портала под „Лични настройки“), потребителят е задължен да информира за това REHAU.

(8) REHAU си запазва правото по причини, свързани със сигурността, да изтрие данни за достъп, с които не е влизано в портала повече от 12 месеца. Ново разрешаване на достъпа до портала за потребителя е възможно по всяко време.
 

Чл. 3 Предоставяни услуги от REHAU

(1) Потребителят има право да извиква или сваля предоставената на разположение в портала от REHAU информация. Във връзка с достъпа до публикуваните в разделите „Документи” и „REHAU академия” документи той получава само оторизация за четенето им; той не може нито да променя, нито да изтрива поместените в тях данни.

(2) REHAU има право да прекрати изцяло или частично поддържането на портала. Периодично се налагат прекъсвания на поддържането за актуализация на софтуера. REHAU не гарантира разполагаемостта на портала.
 

Чл. 4 Задължения на потребителя

(1) Потребителят отговаря за всички свои действия в портала след въвеждането на данните му за вход.

(2) В частност при ползването на портала клиентът няма право:

  • да причинява щети на лица или да накърнява личните им права;
  • да използва портала за рекламни или други търговски цели.

При нарушение на тези забрани REHAU си запазва правото да блокира незабавно достъпа на потребителя до портала. Освен това REHAU си запазва правото да изтрива сведения и материали, нарушаващи предходните разпоредби.

При злонамерено използване на портала потребителят носи отговорност спрямо REHAU и евентуални трети лица и в това отношение освобождава REHAU от претенции от трети лица.

(3) След всяко ползване потребителят трябва да излезе от парола. Ако той узнае за злоупотреби с данните му за входа или има подозрения за злоупотреба, той е задължен незабавно да уведоми за това REHAU.
 

Чл. 5 Права на ползване на клиента

(1) REHAU предоставя на клиента неизключително и непрехвърлимо право да използва предоставената в портала информация и документация.

(2) Клиентът няма право да предоставя на трети лица публикуваната в портала информация и документация нито срещу заплащане, нито безвъзмездно, нито изцяло, нито частично, доколкото в портала не е изрично обърнато внимание и указано, че определено съдържание е предназначено за публикуване или предоставяне на трети лица.

(3) На клиента се забранява да включва и/или визуализира принадлежащите към портала или неговото съдържание уеб страници посредством хипервръзка в подпрозорец (рамка).

(4) Извън изрично предоставените права на ползване или други права на клиента с настоящото на него не се предоставят никакви други права, независимо от вида им, в частност на фирмени наименования и права върху обекти на индустриалната собственост (като патенти, полезни модели, марки и пр.), нито пък REHAU е задължен да предоставя подобни права на клиента.
 

Чл. 6 Права върху съдържанието на портала – интелектуална собственост

(1) REHAU си запазва авторските и всички други права върху обекти на интелектуалната собственост по отношение на всички страници на портала, в това число и неговия дизайн и цялостно съдържание.

(2) Клиентът ще съблюдава правата на REHAU и в частност няма да променя или отстранява никакви отметки за авторското право и/или обозначения на марки, и/или други данни в съдържанието.
 

Чл. 7 Активни линкове

Когато REHAU препраща към уеб страници на трети лица, REHAU не поема отговорност за тяхното съдържание. REHAU изрично не си присвоява съдържанието на уеб страници на трети лица. REHAU няма възможност да упражнява непрекъснат контрол върху уеб страниците на трети лица. Следователно използването на линкове към чуждите на REHAU уеб страници е за собствен риск на клиента.
 

Чл. 8 Възнаграждение

REHAU предоставя на клиентите си използването на портала като безвъзмездна услуга.
 

Чл. 9 Отговорност

(1) Вируси. REHAU постоянно полага усилия за защитата на портала и съдържащите се в него уеб страници от вируси или друг вреден софтуер. При все това REHAU не може да гарантира отсъствието на вируси. Поради това преди свалянето – както за собствена защита, така и за възпрепятстване от заразяването на портала с вируси – клиентът ще се погрижи за подходящи средства за защита, в частност за използването на актуална антивирусна програма.

(2) REHAU не поема гаранция или отговорност за верността, актуалността или пълнотата на публикуваната в портала информация.

(3) REHAU носи неограничена отговорност

  • при предумишленост или груба небрежност;
  • за физически наранявания, увреждане на здравето и живота;
  • според задължителните предписания на приложимите разпоредби на законодателството относно отговорността за продуктите;
  • и в рамките на други задължителни разпоредби по закон.

В противен случай отговорността на REHAU е изключена.

 

Чл. 10 Лични данни и статистика

(1) При събирането, използването и обработката на лични данни за клиента REHAU спазва приложимите разпоредби на законодателството за защита на личните данни.
Допълнителна информация ще намерите в информацията за защита на личните данни (https://www.rehau.bg/policy).

(2) За подобряване на предоставяните чрез портала услуги REHAU си запазва правото автоматично да набира, анализира и оценява статистика за честотата и начина на използване на различни функции на портала.
 

Чл. 11 Компетентна съдебна инстанция и намиращо приложение законодателство

(1) Компетентната съдебна инстанция се определя по седалището на дружеството на REHAU.

(2) Валидно е законодателството, намиращо приложение по седалище на дружеството на REHAU.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection