ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИ

REHAU се радва на проявения от Вас интерес към нашата компания и нашите продукти. Желаем да се чувствате добре при контакт с REHAU. Поради това сигурността на Вашите лични данни, които се набират при установяване на контакт с REHAU, като имена, адрес, телефонен номер или адрес на електронна поща, е въпрос от особено важно значение за нас.

Тази информация за защита на данните е ориентирана към всички лица, с които REHAU работи съвместно, включително клиенти, доставчици, доставчици на услуги, други бизнес партньори, потенциални купувачи, посетители на нашите уеб сайтове, потребители на нашите приложения, други потребители на нашите продукти или услуги и посетители на място в нашите офиси (наричани заедно „Вие", „Вас" или „Ваш"). Тя съдържа информации съгласно член 13 и 14 на Общия регламент относно защитата на данните.

1. Понятия

Обработването на личните данни се извършва в рамките на законовите разпоредби.

Понятието „Лични данни" означава всякаква информация, която се отнася за идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице. „Обработване" е всеки процес, извършен със или без помощта на автоматизирани методи или всяка такава поредица от процеси във връзка с личните данни, като набирането, отчитането, организацията, подреждането, съхранението, адаптирането или промяната, прочитането, анкетирането, използването, публикуването чрез предаване, разпространение или друга форма на предоставяне, сравняването или свързването, ограничаването, изтриването или унищожаването.

Други правни понятия за защита на данните се използват в съответствие с член 4 на Общия регламент относно защитата на данните.

2. Име и адрес на отговорните институции

РЕХАУ ЕООД
Бул. Черни връх  №57, ет. 10
1407 София
България

3. Общи цели на обработването и правни основания

REHAU набира и обработва личните Ви данни по-специално в следните случаи:

Моля, помогнете ни да поддържаме актуални Вашите данни, като ни информирате за промени във Вашите лични данни, по-специално в данните за контакт.

Доколкото REHAU обработва лични данни, това се отнася по-специално за Вашите имена, както за Вашите служебни данни за контакт като предприятие, функция, телефонен номер или адрес на електронна поща, както и данни за договори и транзакции. За специални цели, които са описани по-долу подробно, могат да бъдат набирани други категории от данни.

Освен отчитането на Вашите данни чрез нашите формуляри за контакт на нашия уеб сайт, ние набираме данни, доколкото е необходимо за целта, и директно от Вас, съответно чрез общодостъпни източници (например Търговския регистър, официални институции, интернет).

4. Отделни цели на обработването и правни основания

По-долу ще Ви споделим за какви цели REHAU кои лични данни обработва. При неповтарящи се обстоятелства REHAU по правило обръща внимание специално на тази информация в конкретната ситуация за обработване и подава, доколкото е необходимо, допълнителна информация.

4.1. Обработване на данни за подготовката, сключването и изпълнението на договори

Като произвеждащо предприятие REHAU обработва лични данни в рамките на набирането на клиенти (за това и в точка 4.10.) и процеса на продажби, както и за реализацията на договори. За целта се обработват по-специално данни за сключване и обвързване с договори, обработване на оферти, консултации на клиенти, закупуването, производството и доставката на стоки, управлението на договорите и обработването на рекламациите.

В рамките на тези дейности по-специално се обработват посочените по-долу категории от данни:

При това може да е необходимо да предадем данните за изготвяне на оферта и реализирането на договора на трети лица, които са свързани във веригата на доставки или по друг начин са необходими за реализирането на договора.

За целите на проверката на надеждността и платежоспособността на нашите бизнес партньори обработваме данни, които получаваме при законосъобразни условия от служби за икономическа информация (например компанията за кредитна информация Schufa). Освен това REHAU си запазва правото за допълнително минимизиране на риска от неплащане да съобщава опита си относно плащанията с клиенти на пул за обмен на опит в плащанията на компания за кредитен рейтинг (Creditreform, Bisnode). Изключение от това прави опитът при плащания с физически лица.

За оптимизиране на финансовите транзакции REHAU си запазва правото да преотстъпва вземания срещу свои бизнес клиенти в рамките на финансиране на вземанията на компания за рефинансиране. При това се предават само отнасящи се до компанията данни (име на длъжника, основание, размер, падеж на вземането) за целите на рефинансиране на вземанията. Когато е необходимо за проверката на вземането, компанията за рефинансиране ще предаде посочените данни за компанията за проверка на надеждността и платежоспособността на трети лица.

Правното основание за финансирането на вземанията/факторинга е, доколкото в съответния случай са засегнати лични данни, член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните.

Когато набирането на данни се извършва директно за обработването на запитване или реализацията на договор, REHAU съответно ще Ви съобщи кои данни са задължително необходими. Когато партньор по договора не сте самите Вие, а Вашият работодател или друго трето лице, свързано по друг начин с Вас или с Вашия работодател по договор, обработването на данните се извършва на базата на член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните. Данните се обработват, доколкото данните са необходими за реализация на договора или на други правни задължения, например по закона за отговорност за продуктите (например задължения за указания, обяснения и предупреждения).

Доколкото обработването се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните, можете да се противопоставите на това по всяко време по причини, които се дължат на Вашата специална ситуация.

4.2. Използване на клиентския портал

REHAU предлага на клиентите си за лесно обработване на поръчки, за достъп до определени конфигурации на продукти и за други сервизни услуги използването на клиентски портал. Преди регистрирането Вие бивате информирани кои данни са необходими за използване на клиентския портал. Целта и правните основания са описани в точка 4.1. Други, доброволно давани данни се използват за установяване на контакт (вижте точка 4.10).

При използването на клиентския портал се запаметяват отделните транзакции и се архивират съгласно законовите предписания за съхранение на базата на член 6, параграф 1, буква в) на Общия регламент относно защитата на данните.

Можете да прекратите използването на клиентския портал и съхранението на личните Ви данни, доколкото това не е необходимо за изпълнението на даден договор, по всяко време. Моля, за целта да се свържете с отговарящия за Вас търговски офис: Свържете се с нас. Това не засяга запаметяването на извършените транзакции.

4.3. Използване на портала за доставчици

REHAU поддържа портал за доставчици. При регистрацията Ви като доставчик ще бъдете информиран за вида и обхвата необходимите за регистрацията данни.  Данните се използват за всички бизнес процеси във връзка с възлагането на поръчки за стоки и услуги, включително мерки за гарантиране на качеството, управление на взаимоотношенията с доставчиците, реализацията на договори, управление на риска, използване на информационни и комуникационни системи, оптимизиране на вътрешните процеси и администриране на портала за доставчици. За тези цели може да се наложи да предадем Вашите лични данни на други дружества от групата REHAU и тези дружества от групата да се свържат с Вас.

4.4. Вземане на участие в мероприятия и посещение на място (член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните)

Много ще се радваме да се запознаем лично с Вас в рамките на посещение на място или на някое от нашите мероприятия. При това обработваме личните Ви данни, за да организираме мероприятия и да ги провеждаме, както и да Ви предоставяме информационни материали. При мероприятия ще предадем данните евентуално на лекторите и участниците. Това е важно, за да се гарантира безпроблемното протичане на мероприятието. Освен това използваме събраните при това данни, за да анализираме и оценяваме нашите мероприятия.

За получаване на обратна връзка REHAU използва и функциите на SurveyMonkey. Когато вземате участие в съответна анкета, за целта са валидни информациите за защита на данни на SurveyMonkey (https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/).

За документиране на мероприятията, както и за работа с пресата и обществеността, могат да се изготвят снимки и видео записи на мероприятията. При това се обработват и лични данни (снимки). Можете да се противопоставите по всяко време на това обработване по причини, които се дължат на Вашата специална ситуация. В този случай Ви молим да съобщите тези основания предварително на фотографите или на организаторите на мероприятието, които ще отчетат противопоставянето Ви и ще предприемат необходимите мерки.

4.5. Използване на сервизни услуги (консултации)

Освен нашите продукти и системни решения REHAU предлага и множество сервизни услуги. Към това спадат консултации и сервизни услуги, които Ви предлагаме между другото по телефон, електронна поща, с формуляр за контакт и при определени обстоятелства и на място. С тези услуги искаме да Ви окажем помощ при избора, използването и приложението на системите REHAU.

В рамките на тази услуга могат да бъдат запаметени и съхранени необходимите данни, които ни предавате във връзка със запитването за услуги, като например данни за контакт/основни лични данни (фамилия, собствено име, адрес, адрес на електронна поща и т.н.), заедно със съответните продукти и въпросния поставен проблем. С това искаме да гарантираме, че при евентуални обратни запитвания ще можем да Ви консултираме обстойно въз основа на досегашната история на сервизното обслужване. Основание за това запаметяване и съхранение е легитимният интерес за консултантска дейност, която протича и във времето без противоречия и ефективно. Вашите данни се запаметяват и съхраняват само в директна връзка с въпросната услуга. Доколкото данните от предоставяните услуги са от значение за отхвърляне на претенции за поемане на гаранция, особено за случаите на поемане на гаранция за продукта, REHAU ще ги обработва и за тази цел. Данните се изтриват, когато не са вече необходими за тази цел, най-късно след изтичане на съществуващите за поемането на тази отговорност и гаранция давностни срокове.

Доколкото данните се обработват само в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните, имате правото да се противопоставите на съхранението им по лични причини.

4.6. Достъп до площта на предприятието за доставка на стоки или изпълняване на услуги и поръчки за изработка

В този случай отчитаме и набираме освен Вашите данни, които са необходими непосредствено за изпълнение на договорно отношение, като фамилия, собствено име, фирма, данни за фактура, идентификационни данни на превозни средства, също и продължителността на престоя Ви при REHAU в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните. Целта е в случай на злополука или авария и налагаща се евакуация да имаме понятие за лицата, които пребивават в сградата, съответно на фирмената площ. Когато пребивавате по работа, продължителността на пребиваването може да се използва и за оптимизиране на вътрешните процеси, както и за проверка на коректността на данните за услуги (например фактури).

При доставката на стоки за контрол на логистичните процеси на различни места се използват също и камери.

На базата на законовите изисквания, респ. член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните, за доказване на изпълнението на задълженията за осигуряване на безопасността на движението се документират също и инструкции за безопасност, които посетителят получава.

Естествено по всяко време може да откажете използването на тези данни съгласно член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните по причини, дължащи се на Вашата лична ситуация.

В нашите бази и офиси видео наблюдението се извършва само открито. Внимание върху това ще Ви обърнат съответни указателни табели. Това видео наблюдение служи за осигуряване на нашата продукция и нашите съоръжения за обработка на информация. По този начин се гарантира още по-висока защита на личните данни.

4.7. Фирмена комуникация и външно изобразяване (член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните)

В рамките на участието в мероприятията, посещението на нашите щандове на панаири и други изложения, както и при други събития, за документиране на мероприятието, за работа с пресата и публичността и за фирмена комуникация се изготвят снимки и видео записи на тези събития. При това се обработват и лични данни (снимки).

Публикуването на снимковия материал се извършва както по електронен път в социални медии като Facebook, така и на печатни медийни средства. Правното основание за тази обработка на данни е член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните за фирмена комуникация, както и, доколкото намира приложение, § 23 на Закона за авторското право върху произведения на изобразителното изкуство и фотографията (KunstUrhG).

Доколкото е фактически възможно и правно допустимо, при отделните мероприятия още веднъж ще се обръща внимание на правенето на снимки. Ако обработката на снимки се извършва съгласно член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните, можете да се противопоставите на това използване по всяко време по причини, произтичащи от личната Ви ситуация. Можете да упражните това право, като предварително съобщите тези основания на фотографа, той съответно ще се съобрази с това при работата си. Подробности ще Ви съобщим за това с удоволствие във връзка с конкретното мероприятие.

4.8. Съответствие, прилагане на правните норми и предотвратяване на престъпни деяния (член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните)

Доколкото е правно регламентирано, REHAU използва лични данни за предявяване на правни претенции и за защита при правни спорове. В рамките на предварително зададените норми за съответствие на фирмата данните могат да се използват и за предотвратяване, разкриване съответно превенция на престъпни деяния.

За целта освен досега посочените категории от данни, се използват, доколкото са нужни за целта, и данни за платежоспособност, данни за посещения, данни за сметки, както и данни за кореспонденция, покупка и дистрибуция. REHAU използва и вътрешна система за подаване на указания за поименни и анонимни указания за нарушаване на съвместимостта. Тези данни се изтриват или биват направени напълно анонимни в рамките на съответното намиращо приложение законодателство, съответно непосредствено след приключване на дадения случай.

За сигурността по правило служат и системи за сигурност на сгради и съоръжения, както и за осигуряване на нашите системи за обработка на данни, като например контрол на достъпа или видео наблюдение. Посочените проверки и контрол се извършват в нашите бази и офиси само открито. На място можете още един път да се информирате за това.

Обработваме личните Ви данни освен това във връзка с обичайните проверки на бизнес партньори в рамките на изискванията за съответствие. Доколкото не сме поискали личните Ви данни директно от Вас, сме ги набрали от публично достъпни източници и бази данни в рамките на надлежната комплексна проверка (Due Diligence). Набраните от тези източници данни се обработват само за тази цел и се изтриват, когато вече не са необходими за тази цел. Обработката се основава на член 6, параграф 1, буква в) на Общия регламент относно защитата на данните, доколкото надлежната комплексна проверка се базира на законови изисквания, респ. на член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните, за легитимния интерес на фирмата за оценка на нейните бизнес партньори за намаляването на рисковете. Ако обработката се базира на член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните, можете да се противопоставите на това по лични причини.

4.9. Рекламна комуникация, както и проучване на пазара (член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните)

Доколкото е юридически допустимо съгласно член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните или ако Вие ни дадете съгласието си (член 6, параграф 1, буква а) на Общия регламент относно защитата на данните), обработваме Вашите данни по-специално за рекламна комуникация, анкети за удовлетвореността на клиентите, рекламни кампании и за провеждането на игри с печалба. Така можем да продължим да подобряваме нашите продукти и услуги и да действаме по-целенасочено.

В рамките на тези дейности могат да бъдат обработвани необходимите за целта данни като например данни за контакт/основни лични данни (фамилия, собствено име, адрес, адрес на електронна поща и др.). Само когато има съответно съгласие, ще обработваме и други данни, които ни предоставяте за целта, като например интереси, лични преференции, професионална ситуация.

При съществуващо отношение като клиент или доколкото сте дали съгласието си, получавате посочената информация по правило чрез електронна поща. В останалите случаи при бизнес партньори, които не са потребители, информацията се подава по телефона или аналогово.

За посочените цели може да е необходимо да съхраним, обработим или, например, да предоставим Вашите лични данни на други фирми от REHAU групата, за да можем по-добре да отговорим на Вашите очаквания или да подобрим нашите продукти и услуги. Във всеки случай можете да откажете използването на данните Ви за целите на директна реклама по всяко време съгласно член 21, параграф 2 на Общия регламент относно защитата на данните, съответно да оттеглите съгласието си по всяко време съгласно член 7, параграф 3 на Общия регламент относно защитата на данните, което има бъдещо действие.

За усъвършенстване на продуктите, услугите и бизнес процесите ни, както и за проучване на пазара ние анализираме наличните ни данни за бизнес процеси, договори и запитвания. При това в никакъв случай не са възможни заключения за индивидуално физическо лице. Разбира се, ние уважаваме желанието Ви да не предоставяте личните си данни за нуждите на нашата система за управление на взаимоотношенията с клиентите, особено за целите на директни продажби или проучване на пазара.

4.10. Изпълнение на правни задължения (член 6, параграф 1, буква в) на Общия регламент относно защитата на данните)

REHAU подлежи на множество законови задължения за обработката и съхранението на лични данни. Те засягат например предписанията за съхранение съгласно търговското и данъчното законодателство съгласно търговския кодекс и данъчния кодекс.

За да изпълним тези задължения, обработваме данните ви в необходимия обем и, ако е необходимо, ги предаваме на отговорните органи в рамките на законовите задълженията за регистриране.

4.11. Други цели на обработка

Обработка на данни освен това се извършва в рамките на управлението на качеството, за установяване и подобряване на удовлетвореността на клиентите, за усъвършенстване на продуктите и услугите, за извършване на изследвания и разработки, както и за подобряване на сигурността и работата на информационните технологии. Към последната точка спада също и обработката за установяване и защита от неоторизиран достъп до лични данни.

Правните основания за обработката на тези данни са залегнали в член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните. Доколкото няма съгласие, при това по принцип не се правят заключения за индивидуални физически лица.

В отделен случай на тази обработка може да се противоречи по причини, произтичащи от личната Ви ситуация.

4.12. Предаване на данните на трети лица

За посочените по-горе цели данните могат да бъдат предавани на трети лица, които подпомагат отговорната страна при преследването на посочените цели. При това предаването се извършва или в рамките на обработване на поръчка по смисъла на член 28 на Общия регламент относно защитата на данните, съвместна отговорност съгласно член 26 на Общия регламент относно защитата на данните или като пренос на данни в рамките на възлагане на професионални услуги.

За предаване на данни на получатели в трети страни (вижте под точка 6.).

5. Продължителност на съхранението

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които са събрани, или докато съхраняването е разпоредено със закон или в рамките на официалните наредби. Ние изтриваме или блокираме Вашите данни, веднага щом те не са необходими повече.

Освен това ще изтрием или блокираме Вашите данни веднага след оттегляне на Вашето съгласие и в случай на основателно противопоставяне на обработката.

6. Планирано предаване на данни на трети страни

За целите, посочени в настоящата декларация за поверителност, ние може да споделяме Вашата лична информация с други компании на REHAU. Другите компании могат да използват Вашата лична информация в свой собствен интерес за същите цели като нас. По-специално те могат да обработват Вашите лични данни за посочените цели в свой интерес. В рамките на REHAU групата служителите имат достъп до Вашите лични данни само ако това е необходимо за изпълнение на техните задължения. Прехвърлянето на данни към клонове извън ЕИП се основава или на решение на Комисията за адекватност (член 45, параграф 3 от Общия регламент за защита на данните), или на стандартни клаузи за защита на данните (член 46, параграф 2, буква в) от Общия регламент за защита на данните), които предоставят подходящи гаранции за засегнатото лице. Текстът на стандартните клаузи за защита на данните е публикуван на адрес https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Ние може да препратим Вашата лична информация и на трети страни извън REHAU дружествата с цел получаване на технически или организационни услуги, от които може да имаме нужда, за да изпълним заявените цели или други наши бизнес дейности. Нашите доставчици на услуги са задължени по договор да обработват личните данни изключително от наше име и съгласно нашите указания. Ние също така задължаваме нашите доставчици на услуги да спазват техническите и организационните мерки, които гарантират защитата на личните данни. Ако доставчиците на услуги се намират в страни, в които приложимите закони не предвиждат защита на лични данни, която е сравнима с немското законодателство,  ние ще гарантираме чрез договор, че съответните доставчици на услуги спазват законоустановените стандарти за защита на данните (стандартни клаузи за защита на данните, респективно EU-US Privacy Shield Framework). Допълнителна информация по този въпрос може да получите от нашия служител по защита на данните.

7. Онлайн използване на данни/посещение на нашия уеб сайт

По-долу ще научите какви информации събираме при посещение на нашите уеб сайтове и как процедираме с тях. Уеб сайтовете на REHAU може да съдържат връзки към уеб сайтове на други компании, за които тази декларация за защита на данните не се отнася.

Когато посещавате нашия уеб сайт, ние запаметяваме данни за използвания от Вас браузър и операционната система, датата и часа на посещението и IP адреса. Тези данни са необходими за функционирането на страниците, по-специално за гарантиране на безпроблемно изграждане на връзка и за гарантиране на разумно използване на нашия уебсайт. Не можем да присвоим тези данни към Вас.

Без Ваше съдействие ние не събираме каквито и да било лични данни на нашия интернет сайт. Решението дали искате да ни предоставите такива данни или не, например в рамките на регистрация, поръчка или анкета, е само Ваше.

Освен това на нашия уеб сайт използваме следните технологии:

7.1. SnapEngage Live-Chat-Tool

Този уебсайт използва SnapEngage - услуга за чат в реално време, предоставена от SnapEngage, LLC. Ако се съгласите с функцията в страниците по подразбиране за бисквитки или активно използвате чата в реално време на SnapEngage, на Вашия компютър се съхраняват бисквитки, които позволяват анализ на използването на уебсайта. Тази генерирана информация се предава само на сървър на SnapEngage в рамките на ЕС и се съхранява там, за да се оцени използването на чатовете от Ваша страна и да ни ги предостави под формата на отчети. SnapEngage може да предаде тази информация на трети страни в случай, че това се изисква по закон или ако тези трети страни трябва да обработват информацията от името на SnapEngage. SnapEngage никога няма да свърже Вашия съкратен IP адрес с други данни от SnapEngage. Допълнителна информация можете да намерите в указанията за защита на данните на SnapEngage, която можете да извикате тук:  http://snapengage.com/privacy-policy/
SnapEngage ще сподели тези данни с нас при поискване. Това е изключително за вътрешна употреба, ако е разрешено и при необходимост за връзка с Вас.

7.2. Чатбот/разговорен потребителски интерфейс (Chatbot / DialogFlow)

Ако желаете да използвате нашата услуга "REHAU Chatbot " (например чрез нашите уебсайтове www.rehau.com или в рамките на мобилни приложения), трябва изрично да се съгласите с това приложение на нашите страници по подразбиране за бисквитки. В този случай личните данни, в т.  ч. протичания на чата, IP-адреси и „бисквитки“ се събират и съхраняват чрез предлагащите услугата Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland и Botcopy Inc., корпорация от Делауеър, със седалище в Санта Моника, Калифорния. Тези информации са необходими за предоставяне на услугата „REHAU Chatbot“.
Повече информация за това ще намерите на: https://policies.google.com/privacy?hl=bg и на адреси https://www.botcopy.com/privacy/ и https://www.botcopy.com/gdpr/.

7.3. Услуга за уеб анализ на Google Analytics

Ако се съгласите с предварително зададените страници с бисквитки на нашия уебсайт, този уебсайт използва Google Analytics, предоставяна от Google Inc. услуга за уеб анализ. Google Analytics използва "бисквитки", текстови файлове, които се съхраняват на компютъра Ви и позволяват анализ на използването на уебсайта. Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на този уеб сайт, принципно се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. REHAU е активирала анонимизация на IP адресите на този уебсайт, поради което Вашият IP адрес ще бъде предварително съкратен от Google в държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да направи оценка на използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави на оператора на уебсайта други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. Предоставеният в рамките на Google Analytics IP адрес на Вашия браузер няма да бъде обединен с други данни на Google. Вие можете да предотвратите съхраняването на "бисквитките" чрез съответната настройка на софтуера на браузъра; все пак ние обръщаме внимание на това, че в такъв случай Вие респективно може да не успеете да използвате всички функции на този уебсайт в максимална степен. Освен това Вие можете да предотвратите събирането на данните, генерирани от "бисквитката" и свързани с Вашето използване на уебсайта (включително Вашия IP адрес) към Google, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате наличния плъгин на браузера от линка https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .


Повече информация относно условията за ползване и защитата на данните ще намерите на https://www.google.com/analytics/terms/bg.html или на https://policies.google.com/?hl=bg.
Бихме искали да отбележим, че на нашия уебсайт Google Analytics е разширен с кода "gat._anonymizeIp();" , за да се гарантира анонимно събиране на IP адреси (т.нар. IP-Masking).

7.4. Мениджър на маркери Google Tag Manager

Ако се съгласите с предварително зададените страници с бисквитки на нашия уебсайт, този уебсайт използва Google Tag Manager. Мениджърът на маркери не отчита лични данни. Този инструмент осигурява задействането на други маркери, които от своя страна при определени обстоятелства събират данни. Google Tag Manager не се ползва от тези данни. Ако на ниво домейн или „бисквитки“ се предприеме деактивиране, това остава валидно за всички търсещи маркери, които са свързани и работят с Google Tag Manager. Указанията за защита на данни на Google за този инструмент ще намерите тук: https://policies.google.com/privacy?hl=bg.

7.5. Google Ads Remarketing

Ако се съгласите с предварително зададените страници с бисквитки на нашия уебсайт, нашият уебсайт използва функциите на Google Ads Remarketing, с които рекламираме този уебсайт в резултатите от търсенето в Google, както и в уебсайтове на трети страни. Услугата се предлага от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия („Google“). За тази цел Google поставя в браузъра на Вашето крайно устройство „бисквитка“, която автоматично чрез псевдонимно Cookie-ID и на базата на посещаваните от Вас страници дава възможност за реклама, ориентирана към интересите Ви.

Надхвърлящо тези граници обработване на данни се извършва само тогава, когато сте се съгласили спрямо Google, че протичането на Вашата интернет връзка и браузър с приложения ще бъде свързано от Google с Вашия акаунт в Google и информации от Вашия акаунт в Google ще се използват за персонализиране на обяви, които разглеждате в интернет пространството. Ако в този случай сте влезли в профила си в Google по време на посещение на нашата уеб страница, Google използва данни Ви заедно с данните от Google Анализ, за да изготвя и дефинира списъци на целеви групи за надхвърлящ определеното устройство ремаркетинг за насочване на поведението. За целта Google временно свързва Вашите лични данни с данните от Google Анализ, за да образува целеви групи. Можете да деактивирате постоянно използването на „бисквитки“ за предварително задавани реклами и обяви, като свалите и инсталирате наличната на следния адрес приставка (плъгин) на браузъра: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=bg.

Като алтернатива можете да се информирате от Digital Advertising Alliance на интернет адрес www.aboutads.info за използването на „бисквитки“ и да предприемете настройки в тази връзка. Най-накрая можете да настроите браузъра си така, че да бъдете информирани за използването на „бисквитки“ и да вземате в отделния случай решение дали ще ги приемете или ще изключите приемането на „бисквитки“ за определени случаи или принципно. Неприемането на „бисквитките“ може да ограничи функционалността на нашия уеб сайт. По-подробна информация и разпоредбите за защита на данни по отношение на реклама и Google ще намерите тук: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=bg.

7.6. Използване на Google reCaptcha

Ние използваме услугата reCAPTCHA на Google в нашите формуляри за контакт, с които можете да подавате заявки за услуги и информация към REHAU.
Целта на заявката е да разпознае неприятелска намеса спрямо нашите уебсайтове, като се разграничават данните, въведени от хора и автоматично, машинно въведените данни. Използването на това приложение е необходимо за предоставянето на услугата, която REHAU предлага чрез своите формуляри за контакт, и следователно се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Това е необходимо за предоставянето на услугата, тъй като в противен случай уебсайтът не би бил достатъчно защитен срещу автоматичен шпионаж, злоупотреба и спам. Следователно използването е в интерес и на получателите на услугата. За тази цел въведените от Вас данни се предават на Google и се обработват там. IP адресът и при необходимост допълнителни данни, използвани от Google за услугата, се предават на Google.

Ето защо можете да използвате нашите формуляри за контакт само ако се съгласите Google reCaptcha да се използва за защита на сайта.

В изключителни случаи Вашите данни могат да бъдат обработвани и в държави без достатъчно ниво на защита на данните извън Европейския съюз (т.нар. трети държави).

За да се осигури достатъчно ниво на защита на данните при предаването на лични данни и в този случай, предприемаме допълнителни мерки съгласно член 44 ff Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и по този начин гарантираме, че предаването приципно е допустимо (напр. чрез сключване на стандартни договори на ЕС).

Доколкото ефективността на стандартните договорни клаузи не е окончателно изяснена, ние основаваме предаването на данни алтернативно на чл.  49 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), по-специално на Вашето изрично съгласие или на необходимостта от безрисково предоставяне на формуляри за контакт.

ЕС счита САЩ за страна без достатъчно ниво на защита на данните, по-специално се твърди, че съществува риск Вашите данни да бъдат обработвани за целите на контрола от органите на САЩ, в отделни случаи без достатъчна правна защита.

За повече информация относно Google reCAPTCHA , както и по отношение на декларацията за защита на данните, ще намерите на https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html илиhttps://www.google.com/privacy

Отговорният орган за обработката на тези данни е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Следните данни се предават на отговорния орган за независимото предоставяне на услуга, защитата срещу неприятелски намеси: Вашата уеб заявка, IP адресът, типът на браузъра, езикът на браузъра, датата и часът на заявката, една или повече бисквитки, които могат да идентифицират Вашия браузър при определени обстоятелства.

Ако не сте съгласни с използването на Google reCAPTCHA , не е необходимо да попълвате формулярите за контакт, в които се използва Google reCAPTCHA !

Ако желаете да използвате услугите на REHAU, без да използвате Google reCAPTCHA, можете да ни изпратите имейл или писмо по всяко време, след което ще разгледаме заявката Ви по друг начин.

7.7. Facebook-Plugin

Ако се съгласите с това в началните страници за бисквитки на нашия уебсайт, ние ще използваме на нашия уебсайт "Besucheraktions-Pixel" (пиксела за действия на посетителите) от Facebook Inc. По този начин може да се проследи поведението на потребителите, които са били пренасочени към уебсайта на доставчика след щракване върху реклама във Facebook. Този процес е предназначен да оцени ефективността на рекламите във Facebook за целите на статистиката и маркетинговите изследвания и може да помогне за оптимизиране на бъдещите рекламни дейности. Събраните данни са анонимни за нас, така че не ни дават никакви заключения относно самоличността на потребителите. Данните, във всеки един случай обаче, се съхраняват и обработват от Facebook, така че да е възможна връзка със съответния потребителски профил и Facebook може да използва данните за собствена рекламна цел в съответствие с директивата за използване на данни във Facebook: https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/.

Данните могат да позволят на Facebook и неговите партньори да показват реклами във и извън Facebook. Освен това на Вашия компютър може да бъде съхранена "бисквитка" за тези цели.

Можете да се откажете от събирането на пиксели от Facebook и използването на Вашите данни за показване на реклами във Facebook. За целта можете да извикате създадената от Facebook страница и да следвате инструкциите за настройките за базирана на потреблението реклама: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Алтернативно можете да заявите възражението си на уебсайта http://www.youronlinechoices.com/. Настройките са независими от платформата, т.е. те важат за всички устройства, като напр. настолни компютри или мобилни устройства.

7.8. Ремаркетинг чрез Facebook

На нашия уеб сайт използваме функцията за ремаркетинг за насочване на поведението „Custom Audiences" на Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ; „Facebook“). Тази функция служи за това посетителите на уебсайта да бъдат ангажирани целенасочено с реклама според интересите им в социалната мрежа Facebook. За целта на уебсайта е включен маркерът за ремаркетинг на Facebook. Чрез този маркер при посещение на уебсайта се осъществява директна връзка със сървърите на Facebook. Така се предава информация към сървъра на Facebook кои от нашите страници сте посетили. Facebook причислява тази информация към личния ви потребителски акаунт във Facebook. Когато посещавате социалната мрежа Facebook, Ви се показват персонализирани, съобразени с интересите Ви добавки на Facebook. Обработването на данните се извършва на базата на член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните от легитимния интерес към посочената по-горе цел.

Имате правото по причини, които засягат Вашата лична особена ситуация, по всяко време да се противопоставите на обработването на съответните лични данни, което се базира на член 6, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните. За целта можете да деактивирате функцията за ремаркетинг „Custom Audiences“. По-подробна информация за събирането и използването на данните от Facebook, за правата Ви в тази връзка и за възможностите за защита на Вашето лично пространство можете да намерите в указанията за защита на данни на Facebook на адрес https://www.facebook.com/about/privacy/.

7.9. Facebook Lead Ads

Ако се съгласите с това в началните страници за бисквитки на нашия уебсайт, ние използваме  Facebook Lead Ads, за да получим данни за контакт на потребители, които се интересуват във Facebook за нашите продукти и услуги. Чрез това нашите рекламни обяви във Facebook се разширяват с други интерактивни възможности, по-специално опцията за потребители да отправят запитване за по-подробна информация за нашите продукти и услуги чрез формуляр за контакт. Когато заинтересовано лице изпрати такъв формуляр, подадените от потребителя данни се запаметяват като насочваща връзка (Lead) във Facebook и ни се предават. Тези данни ние използваме само за посочената в съответно зададената насочваща добавка (Lead Ad) цел. Това могат да бъдат например името за установяване на личен контакт, адресът на електронната поща за изпращане на желаната информация за продуктите или телефонният номер за установяване на контакт по телефона. По-подробна информация в тази връзка ще получите от Facebook на адрес https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/.

7.10. Приставка за YouTube

Ако се съгласите с това в началните страници за бисквитки на нашия уебсайт, наред с други неща, ние използваме приставки на YouTube LLC (представлявана от Google Inc.) за интегриране на видеоклипове в нашите уебсайтове. В този случай, ако използвате нашия уебсайт, ще бъдете свързани към сървърите на YouTube и приставката ще се покаже. Така се предава информация към сървъра на YouTube кои от нашите страници сте посетили. Ако при това Вие сте регистриран потребител на YouTube, YouTube ще разпредели тази информация в личния Ви профил. При използване на приставката, напр. след щракване върху бутона за стартиране на видеоклип, тази информация също се присвоява към потребителския Ви профил. Вие можете да предотвратите това присвояване, като излезете от потребителския си профил в YouTube и други потребителски профили на компаниите YouTube LLC и Google Inc. и изтриете съответните „бисквитки“ от тези фирми, преди да използвате нашите уеб сайтове. Повече информация относно практиките за обработка на данни и за поверителност от YouTube (Google) ще намерите на адрес:  https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

7.11. Приставка на Microsoft

Ако се съгласите с това в началните страници за бисквитки на нашия уебсайт, нашият уебсайт използва Conversion-Tracking (проследяване на реализациите) от Microsoft Corporation. При това чрез Microsoft Bing Ads се задава "бисквитка" на Вашия компютър, ако Вие сте получили достъп до нашия уеб сайт чрез реклама на Microsoft Bing. По този начин Microsoft Bing и ние можем да видим, че някой е щракнал върху дадена реклама и е бил пренасочен към уебсайта ни и е достигнал до предварително определена целева страница (страница за реализация). Ние научаваме само общия брой потребители, които са щракнали върху реклама на Bing и след това са пренасочени към целевата страница. Не се съобщава никаква лична информация за самоличността на потребителя. Ако не искате да участвате в процеса на проследяване, можете също така да откажете необходимата за това настройка на "бисквитка", напр. чрез настройка на браузър, която изцяло деактивира автоматичната настройка на "бисквитките". Повече информация относно поверителността и "бисквитките", използвани в Microsoft Bing ще намерите на уеб сайта на Microsoft: https://privacy.microsoft.com/bg-bg/privacystatement.

7.12. Уеб рекламна платформа Outbrain

Ако се съгласите с това в началните страници за бисквитки на нашия уебсайт, ние използваме технологията на доставчика Outbrain UK Ltd. на нашия уебсайт, с която нашите потребители биват препращани към допълнително съдържание в рамките на нашия уебсайт и на уебсайтове на трети страни, което също може да представлява интерес за тях. Интегрираните от Outbrain например  под дадена статия допълнителни препоръки за прочитане се определят на базата на досега посещаваните от потребителя съдържания. За показването на тези съобразени с интересите Ви подробни съдържания Outbrain използва „бисквитки“. За да се прикрие IP адресът като анонимен последният октет на IP адреса се отстранява, за да може да се гарантира пълна анонимност на данните.
Можете по всяко време да се противопоставите на проследяването чрез Outbrain за показване на съобразени с интересите препоръки на адрес https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

7.13. Рекламна платформа Adform

Ако се съгласите с това в началните страници за бисквитки на нашия уебсайт, технологията на Adform A/S ще бъде използвана на този уебсайт. Тази система използва „бисквитки“ за проследяване и управление на дигитални рекламни кампании. Adform не запаметява чрез използването на „бисквитки“ никакви лични данни като име, адрес на електронна поща или други лични данни. Всички информации са напълно анонимни и съдържат техническа информация като например честотата и датата на обявите за рекламни средства, използвания браузър или също и инсталираната операционна система. При това не е възможно да се направи заключение за Вашата личност. Тъй като IP адресите се оценяват в Германия като лични данни, Adform никога не запаметява в Германия пълните IP адреси, а съкращава (премахва) последния октет, за да отговори на изискванията за защита на данни.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. За целта изолзвайтте този линк: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. По този начин на Вашето устройство се записва т.нар. „бисквитка“ OptOut, която сигнализира на техническите системи, че в бъдеще не трябва да се измерват данни и не трябва да се задават „бисквитки“.

7.14. Акаунт при REHAU/cidaas

Ако използвате нашата услуга „REHAU Account" (например чрез https://accounts.rehau.com или в рамките на мобилни приложения), ще бъдат поискани и съхранени тези лични данни, необходими като минимум за предоставяне на услугата. Услугата, залегнала в извършването на това,  с наименование на продукта „cidaas" ,  ни се предоставя от обработващата нашите поръчки компания Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim.
Повече информация за това ще намерите на: https://www.cidaas.com/privacy-policy/.

7.15. Cloudflare

Когато използвате нашата услуга „REHAU Account" (например чрез https://accounts.rehau.com или в рамките на мобилни приложения), могат да бъдат събирани свързани лични данни, в т.ч. анонимизирани IP адреси и „бисквитки“, които се набират от компанията за предоставяне на мрежови услуги Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, САЩ и се съхраняват до седем дни. Тези информации са необходими, за да се повиши сигурността на предоставяната услуга, и се събират само за тази цел.
Повече информация за това ще намерите на: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies и на адреси: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

7.16. Допълнителни бисквитки

„Бисквитките” са малки текстови файлове, които обикновено се поставят на компютъра от даден уебсайт. При това „бисквитките” имат разнообразно приложение. Въпреки това те никога не са технически рискови, тъй като при тях липсва каквато и да е "активна" способност. Така че те не могат да стартират увреждащи приложения. Те съдържат почти изцяло информация, която е необходима за удобно използване на интернет. Освен това ние сами сме си поставили срок за изтриване на „бисквитките“. Без да получим ново разрешение от Вас, те се съхраняват максимум 12 месеца от първоначалното им придобиване. За това предприемаме технически мерки, за да гарантираме автоматичното изтриване.

Класически примери за задачите на "бисквитките" са: данни за вход/логване, съхраняване на пазарска кошница, потребителски анализ, полета за формуляри. Информацията, съхранявана в "бисквитките", може да бъде: продължителност на живота, име на сървъра, уникален идентификационен номер, данни за съдържанието.

Използване на "бисквитките":

Всички други „бисквитки“ ние използваме само ако сте дали съгласието си за тях в началните страниците на Cookie Consent Manager (мениджър за получаване на съгласие за бисквитки). Структурахме тези "бисквитки", както следва:

Списък с изброяване на предлагащите "бисквитки"
Списък с изброяване на "бисквитките"

Consentmanager:

Свързали сме инструмента за управление на съгласието „consentmanager“(www.consentmanager.net) на Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Schweden, info@consentmanager.net) на нашия уеб сайт, за да отправяме запитвания за разрешение за обработване на данни или използването на „бисквитки“, или подобни функции. С помощта на consentmanager имате възможност да дадете или да откажете съгласието си за определени функции на нашия уеб сайт, например за целите на свързване на външни елементи, свързването на съдържание, подавано чрез стрийминг, статистически анализ, измерване на обхвата и персонализирана реклама. С помощта на consentmanager можете да дадете или откажете разрешението си за всички функции или да дадете разрешението си за отделни цели или отделни функции. Направените от Вас настройки могат да бъдат променяни от Вас и по-късно. Целта на свързването на consentmanager е да се предостави на потребителите на нашия уеб сайт вземането на решение за посочените по-горе неща и в рамките на по-нататъшното използване на нашия уеб сайт да се предложи възможност да се променят вече направени настройки. В рамките на използването на consentmanager се обработват лични данни, както и информации за използваните крайни устройства, като IP адрес.
Правното основание за обработването на тези данни е член 6, параграф 1, изречение 1, буква в) във връзка с член 6, параграф 3, изречение 1, буква a) във връзка с член 7, параграф 1, буква е) на Общия регламент относно защитата на данните като помощ. С обработването на данните consentmanager ни помага (съгласно Общия регламент относно защитата на данните носещият отговорност) при установяване на нашите задължения по закон (например задължение за доказване). Нашият легитимен интерес към обработването на данни е заложен в съхранението на настройките на потребителите и преференциите по отношение на използване на „бисквитки“ и други функции. Consentmanager запаметява данните Ви, докато са активни Вашите потребителски настройки. След две години от предприемане на потребителските настройки отново се задава въпрос за съгласието и разрешението. Извършените потребителски настройки тогава отново се запаметяват и съхраняват за този период.
Можете да се противопоставите на обработването на данни. Право на противопоставяне имате при основания, които произтичат от специалната Ви лична ситуация. В случай на възражения, моля, свържете се с нас на имейл на адрес info@consentmanager.net.

8. Сигурност на данните

Разполагаме с технически и организационни методи за сигурност, за да опазим сигурността на Вашите лични данни и да защитим Вашите лични данни срещу неоторизирано или неправомерно обработване и/или срещу непреднамерени загуба, промяна, оповестяване или достъп.

9. Вашите права

Спазването на предписанията за защита на лични данни се контролира от следните служби, към които може да се обърне всеки:

Пълномощник за защита на данните на REHAU Industries SE & Co. KG:

г-н д-р Александер Валтер
REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus, Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau, Германия
Телефон: +49 9283 771 381
Електронна поща: datenschutz@rehau.com

Водещ надзорен орган по смисъла на член 56 на Общия регламент относно защитата на данните:

Комисия за защита на личните данни
София 1592
бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон: 02/91-53-519
Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Вие имате възможността и сами да проверите дали REHAU спазва правните разпоредби относно защитата на данните. За целта разполагате със следните права:

Ако имате въпроси за тези права относно обработката на личните ви данни, можете да се обърнете към нашия упълномощен служител по въпросите за защитата на личните данни, който е на ваше разположение при запитвания за предоставяне на информация, предложения или оплаквания. При искане REHAU ще Ви съобщи писмено във възможно най-кратък срок и в съответствие с приложимите правни разпоредби дали и какви Ваши лични данни се съхраняват при нас. Ако въпреки нашите усилия за точност и актуалност са съхранени неверни данни, ние ще ги коригираме по Ваше искане.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection