Общи условия за доставка и плащане

PDF

І.Увод

1. Нашите доставки, услуги и оферти се извършват на базата на изложените по-долу условия. Те са валидни и за всичките ни предстоящи търговски взаимоотношения, дори и да не бъдат договорени изрично още веднъж. Най - късно с приемането на стоката или услугата тези условия се смятат за приети. По този начин отказ от тези условия от страна на купувача поради несъвпадане с неговите търговски условия е невалиден. Отклонения от тези условия стават валидни само с нашето писмено потвърждение.
2. Купувачът се съгласява изрично, че получените от бизнес отношенията данни ще се съхраняват от нас и предоставят на трети лица.

ІІ. Офериране и сключване на договор

1. Нашите оферти, в случай че изрично не е упоменато друго, са необвързващи. Мострите и пробите са необвързващи рамкови данни. Договорите придобиват обвързващ характер едва след нашето писмено потвърждение на заявката или чрез нашата доставка, като в този случай фактурата замества потвъждението на заявката.
2. Използваният при заявката израз „като в предишната доставка” при всички положения се отнася само до изпълнението, а не до цената. Като обозначение на продукта е валидно само артикулното обозначение на REHAU. Допълнителното назоваване на ползвани от клиента наименования на артикули са необвързващи.
3. Нашите устни и писмени технически консултации са необвързващи - също и по отношение на защита на правата на трети лица - и не освобождават клиента от задължението за проверка на нашите продукти по отношение на тяхната целесъобразност за дадения метод или цел.

ІІІ.Цени

1. Нашите цени, освен ако не е договорено друго, са франко завод REHAU или франко склад REHAU без включени опаковка и товарене, и без включен валидния в деня на доставката ДДС.
2. Цените, в случай че не е упоменато друго, са необвързващи и се базират на ценовите фактори за дадения момент. В случай, че до деня на доставката настъпи промяна в ценовите фактори, например поради повишение на цените на суровините или повишение на трудовите възнаграждения, ние си запазваме правото за съответно коригиране на нашите цени.
3. За доставки, за които не са договорени цени, важат валидните в деня на доставката цени.
4. Цените, както и всички оферти и калкулации, в случай, че изрично не е договорено друго, са в Български лева.

ІV. Условия на плащане

1. Ако с конкретен договор не е договорен друг начин на плащане, важи следното: в рамките на 7 дни след датата на издаване на фактурата пълната стойност, доколкото в ценовите листи не са дадени други условия на плащане, свързани с определена продуктова програма. За инструменти, както и за поръчки със стойност под 600 български лева не се дава отстъпка. Отстъпки се осигуряват само при условие, че са изпълнени всички плащания по по-ранни доставки. Плащането трябва да се извърши независимо от постъпването на стоката и евентуални рекламации.
Място на изпълнение на плащанията е София.
2. Нашите служители от търговските отдели нямат право да приемат плащания в брой.
3. Отказ на плащания или изравняване на задължения чрез компенсации поради евентуални непризнати от нас претенции на купувача са недопустими.
4. Неизпълнението на задълженията в определения срок се счита за просрочие без предупреждение.
5. При неспазване на датата на падежа имаме право да начислим 6% лихва. В случай на просрочване имаме право да начисляваме лихва за просрочване в размер на лихвите по кредитите на банките, във всеки случай най-малко 3 % над дисконтовия процент на БНБ.
6. При забавяне на плащания всички дължими фактури, респ. ценни книжа автоматично стават изискуеми и за тях може да бъде предявен съдебен иск. При неспазването на условията на плащане и при обстоятелства, поставящи под съмнение кредитоспособността на купувача, ние имаме право незабавно да предявим за плащане дължими суми включително и по вече издадени фактури, чийто падеж все още не е настъпил. Освен това имаме право да извършваме договорените доставки срещу предварително плащане или банкова гаранция. Ако предварителното плащане или банковата гаранция не бъдат осъществени в съответния срок, имаме право да се откажем от договорените предстоящи доставки, като купувачът губи права на претенции по отношение на предстоящите доставки.
7. Ние имаме право да изравним всички дължими от купувача суми с дължимите от нас към купувача за извършени доставки или други правни основания.

V. Запазване на правото на собственост и други гаранции

1. Стоката остава наша собственост до пълното заплащане на всички, включително и бъдещи задължения на купувача по търговските ни взаимоотношения.
2. Преработката и преобразуването на доставената от нас стока, все още наша собственост може да става по наше нареждане, но без от това да възникват задължения за нас. Преработената стока служи за наше обезпечение в размер на стойността, за която имаме временно право за запазване на собствеността. При преработка от страна на купувача заедно с други, непринадлежащи на нас стоки, ние имаме право на собственост върху нововъзникналата вещ в съответствие със стойността на нашата стока (по фактура) и от този момент нататък тя е стоката в наша временна собственост по смисъла на това условие.
3. Купувачът има право да преработва и реализира стоката, която временно продължава да е наша собственост.
4. Купувачът ни преотстъпва като обезпечение за доставената от нас стока всичките си вземания включително салдови вземания по договори за разплащане чрез текуща сметка; това важи със същата сила за вземания на купувача по други правни причини (застраховки, непозволено третиране и т.н.) относно стоката. Обезпечението се ограничава в размер на стойносттта на доставената стока съгл. нашите фактури. Ако клиентът на купувача е изключил преотстъпването на вземания към него, то купувачът и ние уреждаме вътрешните си отношения, все едно че описаните преди това, преотстъпени ни предварително вземания, независимо от какъв род, са ни вече преотстъпени ефективно. Купувачът ни упълномощава да покриваме с вземането нашата фактура от негово име, от момента, от който купувачът няма право да получава вземането от свое име.
5. Ние даваме право на купувача с възможност за отмяна да получава от свое име преотстъпените ни вземания. Ако купувачът не изпълни някое свое задължение или възникне обстоятелство съгласно точка ІV подточка 5, купувачът по наше искане ще предостави данни за преотстъпените вземания и необходимата информация и документация. Ние също имаме право да обявим преотстъпването на длъжниците на купувача и да изисваме от тях плащането.
6. Доставената стока не може да бъде залагана или предоставяна като обезпечение без наше съгласие. При посегателство от трети лица върху стоката купувачът обявява, че тя е наша собственост, уведомява ни незабавно и оказва необходимата помощ за запазване на нашите права.
7. При действия от страна на купувача, противоречащи на договора, особено забавяне на плащането, ние имаме право да упражним правото си на собственост и да изискаме незабавното предаване на стоката, да пристъпим сами или чрез упълномощени лица към непосредствено въвеждане във владение на стоката или евентуално да изискваме преотстъпването на претенциите за предаване на купувача към трети лица. Предявяването на правото на собственост не съдържа отказ от договора.
8. Ако стойността на обезпечението надвишава размера на вземанията ни с повече от 20 %, по искане на купувача ние освобождаваме обезпечения в съответния размер по наш избор.
9. Купувачът е задължен да застрахова стоката, върху която имаме право на временна собственост, срещу пожар и кражба. Претенциите в размер на стойността на стоката към застрахователя в случай на застрахователно събитие ни се преотстъпват.

VІ. Срокове на доставка и изпълнение

1. Място на изпълнение на доставките е REHAU или седалището на завода или склада, на който е възложена доставката. Сроковете за доставка и изпълнение са спазени, ако до тяхното изтичане доставяната стока е напуснала завода или е обявена готовност за експедиция, респ. заявката е изпълнена.
2. Срокът за изпълнение и доставка се удължава съответно при стачка, както и при настъпване на непредвидими пречки, които са извън сферата на нашето влияние, доколкото може да бъде доказано, че оказват значително влияние върху производството и експедицията на предмета на доставката. Същото важи и ако тези обстоятелства настъпят при нашите доставчици както и по време на нашето забавяне. В случай на удължаване на срока за по-дълъг период от време и след предоставянето на известен период на изчакване, ние, както и купувача, имаме право да се оттеглим от договора. За началото и края на подобни пречки при важни случаи ще уведомяваме възможно най-бързо нашия купувач.
3. При неспазване на сроковете за доставка купувачът има право да даде подходящ срок за изпълнение на доставката, а след безрезултатно изтичане на този допълнителен срок да прекрати договора. При претенции за обезщетение за забавяне се прилага раздел VIII, 2.
4. Стока, за която е обявена готовност за експедиция, трябва да бъде взета от купувача незабавно след изтичане на срока за доставка. Ако това не стане, ние имаме право да я експедираме по наш избор или да я складираме за сметка и на отговорност на купувача; същото важи и ако експедицията поради неприемливи за нас причини не може да бъде извършена. С обявяването на стоката като готова за експедиране доставката се смята за изпълнена и подлежи на заплащане.
5. Видът на транспортирането, начинът на транспорта, видът и размерът на защитните средства, изборът на спедитор или превозвач, както и опаковката са по наш избор. Това става по наша преценка с традиционната прилежност като се изключва всякаква отговорност. Стоката се застрахова по изрично желание на купувача и за негова сметка.
6. Възможни са частични доставки. Имаме право на надвишаване или намаляване на доставяното количество в рамките на 10 %, а при стока специално изпълнение до 20 %, като тези количества съответно се фактурират.

VІІ. Преминаване на риска

1. С предаването на стоката на спедитора или превозвача, най-късно от момента на напускане на стоката на завода или склада, ако не е договорено друго, рискът преминава към купувача.
2. Рекламации за непълна, дефектна или грешна доставка трябва да станат писмено в рамките на 2 дена след предаването на стоката. В противен случай доставките се смятат за редовни.

VІІІ. Отговорност за дефекти и други отговорности

1. При доставка на дефектна стока нашата отговорност се ограничава в рамките на доставка в замяна или поправка на дефектите по наш избор.
2. Други претенции на купувача, независимо на какво правно основание, като например неустойки за доставка на дефектна или закъсняла стока, нарушаване на договора, нарушаване на вторични задължения, особено задължения за консултиране и информиране, са изключени. Предявяване на претенции за пропуснати печалби или косвени щети или щети вследствие на дефекта е изключено. Изключването и ограничаването на отговорността отпадат, в случай че бъде доказан умисъл или груба небрежност от наша страна.
3. Гаранция за устойчивост на цвета при артикули от полимерни материали не може да се даде, освен ако не е договорено друго.
4. Във връзка със задължения на REHAU за информация по отношение разпоредбите на наредба (EG) Nr. 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), REHAU не носи отговорност за точността и пълнотата на получената от неговите доставчици информация.
5. Претенции за гаранция и/или обезщетения трябва да се предявят по съдебен ред при друга преклузивност респ.давност в рамките на една година.

ІХ. Допуски

1. За маркучи и профили, с изключение на артикули от пенести материали, доколкото в договорените DIN-стандарти и други производствени стандарти и по друг начин (напр. техническите условия на доставка) не е дадено друго, за договорени се считат следните допуски:
- при профили, доколкото може да се измери:
ширина, височина и диаметър DIN 16941-3А, много грубо;
- при изолационни маркучи:
специални размери: по DIN 40621 изолационни маркучи В (без тъкан):
вътр. диаметър: ± 5%
дебелина на стената: ± 10%;
- при други маркучи:
вътрешен диаметър: до 5 мм + 0, 1/ - 0, 2 мм
над 5 до 8 мм + 0,2/ - 0,3 мм
над 8 мм + 2, 5 % / - 3 %
дебелина на стената: до 0,7 мм + 0, 1/ - 0, 1 мм
над 0, 7 до 1, 5 мм + 0, 15/ - 0, 15 мм
над 1,5 мм ± 10%
- при производствените дължини са валидни допуски, измерени при стайна температура непосредствено след производството, при профили съгл. DIN 16941-3А, при връзки и ролки: ± 2%.
- при маркучи и профили от силикон важи DIN 7715E3.
2. При стойностите за твърдост по Шор-А допуските са ± 3 при термопласти и ± 5 при еластомери. Нормалните отклонения в начина на изпълнение, теглото и цвета не дават право за рекламация на доставката. Скици, размери и тегло в нашите листи, заводски стандарти, оферти и потвърждения на заявки са приблизителни. Отклоненията от размера, теглото, бройката и качеството са в рамките на нормалните допуски или допустими съгл. Съответните стандарти. Гаранция за спазването им не се дава.

Х. Форми и инструменти

1. Ние имаме право на претенции за изключително право за производство на изработените от нас разработки, чертежи и инструменти. Разпространяването и размножаването на тази документация и инструменти, реализацията им и разпространяването на тяхното съдържание не са позволени, доколкото това изрично не е разрешено. Действия, нарушаващи гореказаното задължават към неустойки за нанесени щети. Всички патентни права и права за вписване на мостри за ползване остават запазени. Купувачът поема гаранциите за това, че производството и доставката на предмети, изработени по негови данни , не нарушават правата на трети лица. Формите, шаблоните и други подобни устройства остават наша собственост и тогава, когато заявителят ги получава възмездно.
2. Когато произвеждаме модели, форми, инстументи и други подобни приспособления по поръчка на клиента, той носи част от разходите. Тъй като тези частични разходи не покриват нашите разходи за разработката, производството, ноу-хау и поддръжката, моделите и формите, както и инструментите включително екипировката, остават наша собственост. Същото важи и за промени, заменящи модели и инструменти, като и последващи форми. Разходите за инструменти и форми се заплащат заедно със законния ДДС срещу фактура. Ако са изминали 3 години от последната доставка на произведените с тях артикули, ние не сме задължени да ги съхраняваме.

ХІ. Съдебно място и други

1. Съдебно място за всички претенции и задължения, включително и за претенции по ценни книжа, без оглед на мястото на плащане или в чии ръце се намира предметът на спора, до стойност на иска до 25 000 български лева е Софийски районен съд, а за суми над горепосочената - Софийски градски съд.
2. Приложими са Търговският закон и Законът за задълженията и договорите.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection