Условия за закупуване на РЕХАУ ЕООД

PDF

I. Общи разпоредби

1. Настоящите условия важат, доколкото писмено не е уговорено друго, и при текущи търговски
отношения без специално указание или позоваване, в частност и в случай на устни или
направени по телефона поръчки за налични стоки или последващи поръчки. При бъдещи
заявки не е необходимо да се прави повторно позоваване на тези условия на закупуване.
2. Изключва се да се прилагат други Общи условия за сключване на търговски сделки на
доставчика за тази поръчка и всички последващи поръчки. Изрично се протестира
валидността на други такива условия.
3. По отношение на вида и обема на престациите на двете страни в посочената
последователност важат:
 Условията на заявката
 Другите посочени в заявката договорни условия
 Настоящите търговски условия

II. Поръчка и потвърждение на поръчката, документи за произход

1. Възложените от РЕХАУ поръчки важат само ако са направени писмено и са подписани от
лица на РЕХАУ с право на подпис. Устните или направени по телефона споразумения трябва
да бъдат потвърдени писмено, за да имат задължителен характер.
2. Доставчикът трябва при покана да потвърди писмено поръчката. Потвърждението на
поръчката трябва да възпроизвежда всички подробности на поръчката. Отклоненията от
поръчките на РЕХАУ се считат за одобрени само когато са потвърдени писмено от РЕХАУ.
3. Приемайки тази поръчка, доставчикът се задължава да даде възможност на митническата
администрация да направи проверка на документите за произход и декларациите на
доставчика и да предостави както необходимите за това справки, така и евентуално
необходимите официални потвърждения (справочни листове).

III. Срок на доставка

1. Доставчикът трябва точно и безусловно да спазва договорените срокове на доставка.
Същите винаги се разбират без отсрочка.
2. Събития от висша сила, стачки, локаут, нарушения в производствения процес, независимо
от техния вид и по какви причини, както и други непредвидими събития, които съществено
затрудняват РЕХАУ в приемането и/или обработката на заявените стоки, в частност застой
в продажбите, дават право на РЕХАУ да удължи сроковете на приемане или да се разтрогне
договорът, без доставчикът да има право на обезщетение. Доставчикът трябва да се
увeдоми незабавно.
3. Доставчикът изпада в просрочие без предупреждение при неспазване на срока за доставка.
Тази неустойка може да бъде предявена и след приемането на доставката до окончателното
плащане, без да е необходимо това право да се запазва при приемането.
4. Без да се нарушават законите или герепосочените договорени права на РЕХАУ, доставчикът
е длъжен веднага да уведоми РЕХАУ, ако се вижда, че той не може да спази срока на
доставка.

IV. Доставка, нареждане за доставка и фактури

1. За място на изпълнение на доставката се приема посоченият в заявката адрес на
получателя. Не се разрешават частични доставки, както и такива под или над договореното.
2. Доколкото писмено не е договорено друго, експедицията във всеки случай се извършва за
сметка и риск на доставчика. Пратки, при които по принцип не е договорена доставка франко
местоназначение, следва да бъдат изпращани винаги по най- евтиния начин. Не се
признават всички преразходи, възникнали заради неспазване на настоящите разпоредби,
както и ж.п. разходите и др. в мястото на експедицията.
3. Доставките на стоки с автомобилен транспорт се приемат от получателя само от понеделник
до четвъртък от 7:30 часа до 15:30 часа, в петък от 7:30 часа до 14:30 часа.
4. Фактурите се изпращат на РЕХАУ отделно от стоковата пратка.

V. Цена

1. Договорените цени са твърди цени, ако в заявката не е посочено друго. Те се приемат за
франко назначение адрес на получателя, без опаковка и такси.
2. Не се признават препоръчителни цени за покупка и продажба
3. Ако бъде необходимо да се подават заявки без предварително договорена цена, за
договорена цена при текущи търговски отношения се приема цената от предходната заявка.
В останалите случаи важи официално обявената цена на доставчика в момента на заявката
минус договорения рабат, освен ако официално обявената цена в момента на изпълнение
от доставчика е по- изгодна за РЕХАУ. Евентуални увеличения на цената трябва да бъдат
съобщени шест седмици предварително, РEХАУ има право на избор да одобри
увеличението или да се оттегли от договора.

VI. Условия на плащане

1. Място за изпълнение за всички плащания е седалището на РЕХАУ ЕООД.
2. Доколкото не е договорено друго, плащанията за текущия месец се извършват в следващия
месец на 15-то и 30-то число.
3. Всяко плащане се извършва със запазване на правата на РЕХАУ поради евентуални
недостатъци. РЕХАУ има право да задържи плащането изцяло или частично до
отстраняване на недостатъците или изпълнение на други насрещни претенции от
съвкупните делови отношения. Плащането не означава нито признаване, изпълнение, нито
отказ от обезпечение; това важи и по отношение на квитанцията за получаване по повод
приемането на стоката.

VII. Производствен контрол, уведомления за недостатъци

1. С помощта на вътрешно- заводски контрол доставчикът гарантира, че доставките му
отговарят на Техническите условия за доставка на РЕХАУ. Доставчикът се задължава да
съставя протоколи за направените проверки и контрол и да съхранява 10 години в архива си
всички резултати от проверки, измервания и контрол. РЕХАУ има право да се запознае по
всяко време с тези документи и да изготвя копия от тях.
2. Уведомленията за недостатъци трябва да се предявят на доставчика от РЕХАУ най-късно в
рамките на 12 седмици от постъпване на стоката, при скрити недостатъци - в рамките на 12
седмици от момента на тяхното установяване.
При по-големи количества прегледите на стоката от страна на РЕХАУ се ограничават до
контролни образци. Недостатъците, които не са били открити тогава, се считат за скрити.

VIII. Обезпечение и гаранция

1. За своите доставки и услуги доставчикът поема гаранция за срок от 2 години от доставката
освен ако законовия срок не е по- дълъг. Доставчикът гарантира, че неговите доставки и
услуги по време на гаранционния срок
a) нямат недостатъци от какъвто и да е вид;
б) са напълно и изцяло подходящи за предвидената или договорената цел и
в) притежават уговорените в договора или обещани качества.
Ако самият доставчик е предвидил или предложил по-голяма или по-продължителна
гаранция, е валидна гаранцията, която доставчикът е предвидил или предложил
2. При появата на гаранционен случай РЕХАУ има право във всички случаи да поиска по свой
избор намаляване на възнаграждението (съкращаване), разтрогване на договора,
отстраняване на недостатъците или нова доставка без недостатъци включително
възстановяване на разходите за монтаж и демонтаж. Незасегнати от това остават правата
и претенциите на РЕХАУ във връзка със задлъжняване при сключване на договора,
положително нарушаване на вземанията, непозволено действие и др. При отстраняване на
недостатъци или доставка- замяна горепосоченият гаранционен срок по отношение на целия
предмет на доставката се удължава с толкова дни, колкото съоръжението или уредът не е
могъл да бъде ползван в разстояние на повече от 12 часа.
3. При спешни случаи РЕХАУ има право да отстранява или да даде за отстраняване
недостатъците на доставена вещ или да си набави от трето лице неин заместител за сметка
на доставчика, без да трябва предварително да уведоми доставчика за недостатъка и вида
и начина на неговото отстраняване.
4. За всички претенции с настъпил и ненастъпил падеж, полагащи се на РЕХАУ към
доставчика, РЕХАУ има право на прихващане на насрещно вземане или да предяви правата
си на регрес.

IX. Преминаване на риска

1. Рискът преминава върху РЕХАУ във всеки случай с приемането на стоката в РЕХАУ или в
предписаното място на доставка. Същото важи и когато РЕХАУ е поел разходите по
спедицията в отделния случай или когато доставката се извършва „франко завода”.

X. Производствени средства, чертежи, спецификации

1. Производствени средства като модели, мостри, матрици, инструменти, шаблони, чертежи,
софтуер и други подобни, дадени на доставчика или произведени от доставчика по данни на
РЕХАУ, не могат без съгласието на РЕХАУ да се продават нито на трети лица, нито да да се
залагат или предават по какъвто и да е начин или да се използват по някакъв начин в полза
на трети лица. Производствените средства и т.н. стават собственост на РЕХАУ с доставката
или производството им от страна на доставчика. Предаването се заменя с това, че
доставчикът безвъзмездно съхранява производствените средства за РЕХАУ. Доставчикът
поддържа, поправя и евентуално подновява по време на договорения престой
производствените средства за собствена сметка.
2. Производствините средства се издават на РЕХАУ при поискване.
3. Изработените от РЕХАУ спецификации си остават собственост на РЕХАУ и след закупуване.
За тях съществуват авторски права.

XI. Пазене на тайна, права върху обекти на интелектуална собственост

1. Доставчикът е длъжен да пази търговската тайна и по никакъв начин да не прави достояние
на трети лица всички знания относно производството и т.н., придобити във връзка с
изпълнение на поръчката или посещение, както и всички чертежи, заявки и търговски
отношения. Работниците и служителите, натоварени от доставчика с изпълнението на
поръчката, се задължават от последния да пазят тайна.
2. Доставчикът отговаря в случай, че правата на интелектуалната собственост на трети лица
бъдат нарушени от доставката и ползването на предметите на доставката. Доставчикът се
задължава да освобождава РЕХАУ от всякакви евентуални претенции за щети от страна на
трети лица.
3. Разработеното в рамките на една поръчка ноу-хау, други познания и др., както и старите
права върху тях са притежание единствено на РЕХАУ. Доставчикът няма право да използва
за други възложители това ноу-хау или другите познания без писмено съгласие.
Съгласието за това не бива произволно да се отказва. Доколкото работните резултати или
части от тях от отделните поръчки подлежат на правна защита, тези нови права на
интелектуална собственост принадлежат единствено на РЕХАУ. 

XII. Изпълнение/защита на околната среда, безопасност, санитарно- хигиенни норми и
качество

Доставчикът трябва да спазва признатите технически правила и съответните валидни
законови и ведомствени разпоредби и заводските норми и разпоредби на РЕХАУ. Доколкото
в заявката не са поставени други изисквания, доставките и услугите се извършват съгласно
познатите технически правила, предписанията на евентуални предхождащи доставчици и
съществуващите норми. Предметите на доставката и услугата трябва да се произведат и
екипират, така че в деня на доставката да отговарят на всички валидни законови и
ведомствени разпоредби.

XIII. Цесия, уговорка за правото на собственост, прихващане, приложимо право

1. Доставчикът няма право без разрешение да преотстъпва вземанията си от РЕХАУ или да ги
възлага за инкасиране на трети лица. Ако противно на изречение 1 доставчикът преотстъпи
вземанията си от РЕХАУ без неговото съгалсие на трето лице, преотстъпването запазва все
пак своето действие. РЕХАУ може обаче по свой избор с освобождаващо действие да се
издължи на доставчика или на третото лице.
2. Върху предметите, доставени от доставчка, последният няма право под каквато и да е
форма да запази собствеността си. Всички вещи стават собственост на РЕХАУ от момента
на предаването им. Не възникват заложни права, независимо от вида им, вкл. между другото
и заложни права на предприемача.
3. Прихващането на вземания от РЕХАУ срещи насрещтни вземания или упражняването на
правото на задържане е допустимо само в случай, че насрещното вземане е било признато
в писменна форма и е било юридически установено.
4. РЕХАУ има право да извършва взаимен разчет на всички вземания, независимо от техния
вид, с всички вземания на доставчика от предприатия на групата РЕХАУ, включителни и при
различен падеж на вземанията.
5. Важат Търговският закон и Законът за задълженията и договорите.
6. Ако бъде заявена процедура за несъстоятелност или извънсъдебно споразумение за
имуществото на доставчика, РЕХАУ има право да развали договора за неизпълнената част.
7. Компетентен да разгледа всички спорове е Софийски районен съд, освен ако в специален
закон е предвидена друга подсъдност. 

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection