Околна среда

Отговорни действия

Опазването на природните ресурси и развитието на иновативните системи за ефективно използване на енергията са ключови въпроси за бъдещето, с които REHAU вече успешно се занимава. Ние не само разработваме и произвеждаме екологично и икономически разумни системни решения за нашите клиенти, но и напълно съзнателно и отговорно действаме в полза на човека и природата.

Отговорност
В основата на нашата отговорност е политиката за опазване на околната среда на REHAU. На всички места нашата компания използва система за управление на околната среда съгласно ISO 14001, която е съответно сертифицирана. Сертификатите могат да бъдат изискани при необходимост

Безопасност
Нашият отдел Безопасност/Околна среда поема задачи за прилагане и спазване на законите, както и за подобряване на управлението на околната среда. Дейности, свързани с рециклирането, анализ и избор на материали от екологична точка се координират от бизнес областите Строителство, Аутомотив и Индустрия в тясно сътрудничество с отдел Химия.

Тук можете да изтеглите нашите сертификати:
Сертификат на немски език TÜV ISO 14001 / Сертификат на английски език TÜV ISO 14001 / ISO IEC 27001

Дейности

 • От 50-те години ние събираме отпадъците от производството и ги използваме отново.
 • От 70-те години нашите продукти носят етикети за материалите, от които са изработени.
 • В края на 80-те години нашата компания е започнала разработването на различни концепции за изхвърляне на отпадъци.
 • Оттогава ние разработваме концепции за рециклиране на продукти и компоненти от областта на автомобилната индустрия, които са подходящи за повторно използване.
 • Ние произвеждаме продукти, които позволяват използването на рециклирни материали, които не са от самия продукт, като напр. контролната шахта RAURECO Recycling, която позволява използването на квалифицирани DSD материали в един технически висококачествен продукт.
 • Ние разработваме нови полимерни смеси, които позволяват да се комбинират специфичните свойства на материала и да се осигури висококачествено рециклиране на продуктите, произведени от тях.
 • В допълнение към спазването на международните стандарти, като ISO 14001, REHAU също участва в дейности на месно ниво. Така ние сме член на Пакта за опазване на околната среда - Бавария. Сертификатът може да се изтегли тук: документ за принос на REHAU за опазване на околната среда
  Свидетелство за участие на REHAU в Пакта за опазване на околната среда

Екологична политика

 • REHAU разработва, произвежда и предлага на пазара продукти и системи от полимерни материали, които отговарят на днешните екологични изисквания по отношение на производството и приложението.
 • REHAU спазва стриктно всички законови наредби за опазване на околната среда. По своя инициатива и отговорност ние се стремим да надминем правните и регулаторни изисквания.
 • Възможното замърсяване на околната среда се преценява и ако е възможно се избягва още във фазата на планиране.
 • Ние насърчаваме чувството за отговорност на нашите служители към околната среда и информираме нашите клиенти за екологичните аспекти на нашите продукти.
 • Също така и при избора на нашите доставчици ние вземаме под внимание факторът околна среда.


За да се подобрява непрекъснато защитата на околната среда, ние си постявяме екологични цели. Тяхното реализиране ще бъде постигнато чрез прилагането на екологични програми и инициативи.

Принципи на екологичната политика / Principles Environmental Protection

REACH

На 1-ви юни 2007 влезе в сила новият европейски регламент за химикалите REACH. REACH е единна система за регистрация, оценка и разрешаване на химикали с цел подобряване защитата на човешкото здраве и околната среда. Затова всички произведени или внесени вещества в ЕС трябва да бъдат регистрирани от производителя в рамките на определени преходни периоди.

Тъй като REHAU произвежда и продава готови продукти, а не суровини, ние сме само частично засегнати от REACH. За определяне на конкретните въздействия и задължения компетентен екип по проекта се занимава с изпълнението на законовите изисквания.

Ако имате конкретни въпроси за продуктите на REHAU и REACH, моля свържете се с нас на reach@rehau.com.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ