Условия за използване на кампанията за запитвания CLAP

Следните условия се прилагат за участие в [кампанията CLAP].

I Предмет и функция на REHAU CLAP

(1) REHAU разработи [име на проекта CLAP], за да даде възможност на крайните клиенти (потребители) да комуникират бързо и директно с инсталационните компании (доставчици). Потребителят придобива възможност да получи оферта.

(2) [Заглавие на кампанията CLAP] се управлява от [националната компания на REHAU, адрес, пощенски адрес] („REHAU“).

(3) [Кампания CLAP] предлага на потребителите и другите заинтересовани страни възможността да избират продукти за строителни проекти (всеки е „Проект“) с компоненти на REHAU и да искат оферти за такива проекти от доставчици на тези продукти („Заявка“).

REHAU ще предава по свое усмотрение на потенциалните доставчици на избраната услуга селектираните от крайните потребители изисквания, както и допълнителните лични данни, необходими за връзка с тях, като име, адрес, телефонен номер и имейл адрес. При споделяне на данните с конкретни доставчици, REHAU може да използва и своя вътрешна система на критерий за подбор и преценка на селектирания избор.

(4) След получаване на запитване за предложение, продавачът, определен от REHAU за този проект, може да представи предложение („Предложение“).

(5) При приемане на отправената оферта се сключва договор между съответния потребител и доставчика. Доставчикът сам е отговорен за годността на офертата и за съответствието й с изискванията на клиента. REHAU не носи отговорност за грешки, допуснати от доставчика.

(6) REHAU си запазва правото за по-нататъшно развитие [на кампанията CLAP] и за прилагане на допълнителни функционалности и / или изоставяне на съществуващи функции в бъдеще. Няма право на използване [име на кампанията CLAP].

II Участие в [кампанията CLAP]

(1) Участието на потребителите в [кампанията CLAP] се определя чрез предоставяне на контакт и лични данни за по-нататъшен контакт и обработка. С този акт съответният потребител приема тези условия, както и политиката за поверителност в пълен размер.

(2) Всяка регистрация изисква съгласието на REHAU.

(3) REHAU може да изключи потребител от използването на [кампанията CLAP] по всяко време в случай на оправдан интерес, по-специално в случай на злоупотреба с [кампания CLAP].

III Такси

(1) Участието в [кампаия с име CLAP] е безплатно.

(2) В замяна и като необходимо условие за участие потребителят изрично се съгласява с изпращането на своите пълни данни за запитване до доставчик, посочен от REHAU (вж. Защита на данните). Освен това потребителят се съгласява тези данни да се съхраняват от REHAU с цел оптимизиране на услугите и процесите. Потребителят се съгласява също така да бъде свързан с REHAU за целите на оптимизирането на услугите и процесите.

IV Защита на данните

(1) За да използвате услугите на [кампанията CLAP], личните данни трябва да бъдат обработени. Това включва по-специално фамилия, собствено име, адрес и данни за контакт, като имейл адрес и телефонен номер. Това се прави при стриктно спазване на приложимите закони за защита на данните. Докато данните не бъдат предадени на доставчика, [националната компания на REHAU] е отговорната страна. След предаването на данните доставчикът е и страната, която отговаря за данните и отговаря за спазването на разпоредбите за защита на данните; след като данните бъдат изтрити от REHAU, доставчикът носи пълна отговорност. Отговорните страни няма да използват тези данни за цели, различни от целите, посочени в настоящото споразумение. Целта включва установяване на контакт от REHAU и доставчика (по-специално имейл, телефон) за изясняване на подробностите за запитване, за предаване на всякакви предложения за проекти и за оптимизиране на услуги и процеси. Данните ще бъдат изтрити най-късно след 2 години, освен ако по специални причини извънредно не се изисква по-дълго съхранение. Доколкото е сключен договор с доставчика за изделия от REAHU, личните данни ще се съхраняват най-малко 15 години с цел проследимост в случаите на отговорност за продукти и за осигуряване на доставката на правилните резервни части в случай на ремонт.

(2) Потребителят може да оттегли съгласието си за използването на неговите данни по всяко време, като отмени процеса на заявка. Това оттегляне трябва да бъде адресирано до REHAU преди получаване на офертата и до доставчика след получаване на офертата. Допълнителна подробна информация относно защитата на данните, по-специално относно вашите права, може да бъде намерена в нашата обща информация за защита на данните, достъпна онлайн на [link data protection information information company], която е част от тези условия за използване.

V Разни

(1) Услугата е безплатна, поради което няма право да се използва [ кампанията CLAP].

(2) Използването на [кампанията CLAP] не дава основание за задължение към потребителя да получи оферта.

(3) REHAU може да прекрати [кампанията CLAP]

(4) Договорни отношения отнасящи се до работните услуги, предлагани по проекта, могат да бъдат установени само между потребителя на [кампанията CLAP] и доставчика на работните услуги.

(5) Прилага се [законът за седалището на националната компания на REHAU]. Промените в тези условия влизат в сила само ако са били договорени в писмена форма.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection