Allmänna inköpsvillkor

1. Allmänt

Nedanstående villkor ska gälla mellan parterna med företräde framför alla andra villkor om inget annat särskilt och skriftligen överenskommits.

Av leverantören tillämpade leveransvillkor gäller alltså endast om de har bekräftats skriftligen av REHAU. Detta innebär att REHAU inte behöver reklamera mot eventuellt avvikande villkor i leverantörens offerter eller orderbekräftelser.

2. Beställning
Beställningar är endast giltiga om de meddelats skriftligen. Muntliga avtal ska bekräftas skriftligen för att äga giltighet.

När order accepteras ska leverantören omedelbart skicka ordererkännande med uppgift om pris och leveranstid till REHAU.

3. Föreskrifter
För leveransen gäller föreskrifter som specificerats i beställning och därtill fogade handlingar såsom kontrollanvisningar, varusäkerhetsföreskrifter, tekniska beskrivningar och dylikt.

Leverantören ska uppfylla krav enligt ISO 9000 i tillämpliga delar.

4. Leveransplan
Leverans- och betalningsort är REHAU, Sävedalen. Sker leveranser till annat leveransställe, ska en leveranssedel medfölja godset och en annan skickas till REHAU. Leveranssedeln ska vara försedd med ordernummer.

De överenskomna leveranstiderna är bindande och ska ovillkorligen hållas. Uppskov får inte förekomma. Överskrids leveranstiderna ska REHAU ersättas för liden skada och har dessutom rätt att häva kontraktet. Leverantören ska omedelbart meddela när försening inträffar samt ange ny leveranstid och orsak till förseningen.

Leveransen gäller frakt- och kostnadsfritt till angivet leveransställe om inte annat skriftligen överenskommits. Leverantören står faran för godset till dess det tagits om hand av REHAU.

Transportkostnader ersätts inte. Sändningar där fraktfri leverans inte uttryckligen överenskommits, ska alltid fraktas på billigaste sätt. Alla merkostnader som uppstår p.g.a. att våra föreskrifter inte har följts, eller kostnader för lastning, lossning och dylikt, ersätts inte.

Godset ska vara förpackat på sådant sätt, att det inte kommer till skada i originalemballaget ens vid längre lagring. Kostnader för emballage ersätts inte.

5. Betalningsvillkor
Uppgivna priser är fasta, såvida inte annat angivits i beställningen och gäller utan efterdebiteringar och förbehåll. Som betalningsvillkor gäller 30 dagar efter fakturans ankomstdag, dock tidigast räknat från godsets leveransdag.

Faktura i två exemplar samt kopia av leveranssedel med ordernummer tillställs REHAU snarast efter leverans.

För alla förfallna eller icke förfallna anspråk som REHAU har på leverantören äger REHAU kvittningsrätt. REHAU äger också retentionsrätt i levererat gods.

6. Överlåtelse
Fordran gentemot REHAU får inte överlåtas. Leverantören får inte heller i övrigt överlåta eller delegera sina åtaganden enligt avtalet utan REHAU’s skriftliga medgivande.

7. Brist eller fel
Leveranserna kontrolleras så snart omständigheterna medger det. REHAU förbehåller sig rätten att reklamera/återsända avtalsstridiga varor, även om dessa inte kontrolleras direkt vid mottagandet. Över- och underleveranser godkännes inte. Godset ska kontrolleras av leverantören för att säkerställa att de motsvarar REHAU’s tekniska leveransvillkor. Leverantören ska vid varukontrollen upprätta rapport över samtliga provmätnings- och kontrollresultat samt bevara dessa under 10 år. REHAU har rätt till insyn i dessa handlingar samt äger rätt att kopiera dem.
Godset ska besitta utlovade egenskaper och motsvara REHAU’s beställning samt erforderliga tekniska normer. Motsvarar godset inte dessa krav, ska leverantören omgående och på egen bekostnad undanröja felet. Skulle denna skyldighet inte uppfyllas äger REHAU rätt att, på leverantörens bekostnad och risk, vidta nödvändiga åtgärder. REHAU har också, efter eget val, rätt till hävning, prisavdrag, ersättningsleverans samt dessutom, i varje förekommande fall, skadestånd, inklusive ersättning för styrkt följdskada som förorsakats av brist eller fel.
Skulle skadeståndsanspråk ställas mot REHAU p.g.a. felaktig leverans, äger REHAU rätt att kräva motsvarande ersättning av leverantören.

Vid ersättningsleverans eller vid avhjälpande, ansvarar leverantören även för kostnad för transport enligt vår anvisning till av REHAU angivna leveransadresser.

Vid avhjälpande ansvarar leverantören även för kostnader för ur- och inmontering.

8. Garanti
För levererade artiklar garanterar leverantören att produkten dels är felfri vid leveransen, dels har fullgod funktion för avsedd användning under garantitiden. Leverantören ansvarar såväl för fel som beror på brister i konstruktion, material eller tillverkning, som för fel i form av bristande överensstämmelse med överenskomna specifikationer eller provexemplar. Leverantören ansvarar inte för fel i den mån det beror av material, konstruktionsunderlag eller tekniska specifikationer som erhållits från REHAU.
Garantin gäller under två år från godsets avlämnande. Har godset levererats till ett visst projekt med föreskrift om slutbesiktning, räknas angiven tid från den dag projektet blivit godkänt. Vid fel ska reklamation ske inom skälig tid från det att REHAU fått kännedom om felet. Garantitiden avbryts av varje skriftlig reklamation och återupptas efter felets åtgärdande. Leverantören äger i sådant fall icke rätt att hävda att reklamationen är för sent framställd.

Vid fel har REHAU rätt till påföljder efter eget val, enligt punkt 7.

9. Produktansvar
Leverantören ska ansvara för skada som tillfogats tredje part till följd av fel i levererat gods. Om tredje part framställer ersättningskrav mot REHAU, ska leverantören utan oskäligt dröjsmål underrättas härom. Leverantören ska, efter vårt val, ersätta REHAU för kostnader för vårt försvar eller på egen bekostnad försvara oss, varmed i detta sammanhang förstås även företag som marknadsför våra produkter, samt därutöver hålla REHAU skadeslösa genom att utge ersättning för uppkomna kostnader och skadestånd.

Leverantören ansvarar inte för defekt eller fel i den mån det beror av material, konstruktionsunderlag eller tekniska specifikationer som erhållits från REHAU.

Leverantörens ansvar för skada som tillfogats tredje part till följd av fel i levererat gods, gäller under den tid som produktansvar kan utkrävas av REHAU.

Leverantören ska ha en för aktuellt gods användning anpassad produktansvars-försäkring, med internationell giltighet, under leverantörens ansvarstid. Försäkringsbrev ska företes om REHAU’s begär det.

Parterna ska bistå varandra med sådana uppgifter som kan vara av betydelse för bemötande av produktansvarskrav och utan oskäligt dröjsmål göra erforderliga anmälningar om skadefall till sin försäkringsgivare.

10. Typbunden utrustning
Typbunden utrustning såsom modeller, prov verktyg, avgjutningar, fixturer, ritningar och dylikt som anskaffats av leverantören för vår räkning, eller som tillverkats av denne enligt våra anvisningar, må inte utan vårt medgivande vare sig pantsättas eller på annat sätt överlämnas till tredje man, inte heller på annat sätt användas till förmån för tredje part. Utrustningen övergår i REHAU’s ägo så snart den anskaffats eller tillverkats av leverantören. Istället för att överlämnas, ska föremålen utan ersättning förvaras av leverantören för REHAU’s räkning. Leverantören ska på egen bekostnad underhålla, reparera och i förekommande fall ersätta utrustningen under överenskommen förvaringstid.
 

11. Sekretess
All kännedom om framställning med mera, som leverantören kan ha förvärvat under uppdragets genomförande, eller vid besök, ska av denne betraktas som affärs- och rörelsehemlighet. I enlighet härmed ska fullständig sekretess iakttas avseende allt som han ser eller på annat sätt erfar och upplysningar må inte vidarebefordras till tredje part, vare sig muntligen, skriftligen eller på annat sätt. Anställda som har kännedom om uppdraget ska upplysas om att de har att iaktta tystnadsplikt på motsvarande sätt.

Leverantören ska betrakta våra beställningar och därigenom uppkomna arbeten som sekretessbelagda och behandla dem konfidentiellt. Leverantören må i sin verksamhet endast hänvisa till affärsförbindelse med REHAU efter uttrycklig och skriftlig överenskommelse med oss.

12. Export/import
”Vid ordererkännande förpliktar sig leverantören att ange varornas exakta ursprungsland och för varor med EU-ursprung avge en leverantörsdeklaration för längre tid för varor med förmånsursprungsstatus. Sker leverans från ett land med förmånsbehandling är leverantören skyldig att bifoga giltigt preferensintyg EUR.1 eller ange en ursprungsdeklaration på fakturan. Skulle det visa sig att leverantörsuppgifter eller preferensintyg är felaktiga är leverantören skyldig att ersätta uppkommen skada.”

”På begäran av REHAU är leverantören skyldig att i aktuellt affärsdokument informera oss skriftligen och rättsligt bindande om respektive varors eventuella licenskrav vid (re)export enligt nationella, europeiska, US-export- och tullregler samt om ursprungslandets export- och tullregler. Det innebär att leverantören förser REHAU med följande information:

På vår begäran är leverantören skyldig att informera oss skriftligen om samtliga ytterligare utrikeshandelsdata för aktuella varor och deras komponenter samt att informera oss skriftligen och utan dröjsmål om samtliga ändringar av dessa data (före leverans av varor som berörs av dessa).”

13. Immateriella rättigheter
För levererat gods garanterar leverantören att REHAU’s eller våra kunders användning eller försäljning av godset, i Sverige eller utlandet, inte innebär intrång i annans patenträtt, upphovsrätt, mönsterrätt, varumärkesrätt eller liknande rättighet. Vid intrång som leverantören ansvarar för, ska leverantören hålla REHAU och våra kunder skadeslösa. Leverantören ska, efter vårt val, på egen bekostnad försvara REHAU och våra kunder mot intrångstalan och utge ersättning för skadestånd med mera som kan komma att utdömas, eller ersätta REHAU kostnaden för motsvarande. Parterna ska, utan oskäligt dröjsmål, meddela varandra om intrångstalan väckts eller kan förväntas väckas, och bistå varandra med sådana uppgifter som kan vara av betydelse för dess bemötande.

14. Ändringar och tillägg
Dessa inköpsvillkor ska gälla för hela den tid som affärsförbindelsen består, såvida de inte skriftligen upphävs. Framtida beställningar erfordrar inte förnyad hänvisning till dessa inköpsvillkor.

15. Befrielsegrunder
Part är inte ansvarig för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter om fullgörandet av dessa är att hänföra till omständighet (hinder) utanför dess kontroll, som han inte skäligen kunde förväntats ha räknat med vid beställningen och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror underlåtenhet på någon som parten i sin tur anlitat, är parten fri från ansvar för underlåtenhet endast om också den parten anlitat skulle vara fri enligt vad som nyss nämnts.

Finner part att denne inte kan fullgöra sina skyldigheter p.g.a. hindret, ska denne utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten därom.

Part ska vara skyldig att i skälig omfattning vidta sådana åtgärder som andra parten begär med anledning av hindret och som är avsedda att lindra konsekvensen av hindret.

Om hindret består under mer än 15 dagar, är parterna fria att helt eller delvis frånträda de beställningar som hänför sig till försenad eller utebliven leverans, utan att ådraga sig ansvar gentemot den andra parten.

16. Tvister
Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras av Göteborg tingsrätt eller, efter REHAU’s val, av den tingsrätt inom vilken domsaga leverantören har sitt säte.


Engineering progress

Enhancing lives