Allmänna leveransbestämmelser

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR LEVERANSER FRÅN REHAU AB, SÄVEDALEN


I Allmänt

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser tillämpas i den mån de inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

2. All av oss erhållen information om avtalspart behandlas i enlighet med svensk lag.


II Anbud och avtal

1. Inkomna beställningar gäller som accepterade först sedan de har blivit skriftligt bekräftade av oss. Ändringar och kompletteringar är inte bindande, om de inte blivit skriftligen överenskomna.

2. Av oss avgivet anbud är, om inte annat angivits, bindande om godkännande kommit oss tillhanda inom den i anbudet angivna tiden, eller, om sådan tid ej angivits, inom 15 dagar från anbudets datum.

3. Innehållet i av oss avgiven orderbekräftelse anses som till alla delar godkänt, såvida beställaren inte omgående reklamerat.

4. Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniska och andra data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial och prislistor är endast bindande om avtalet uttryckligen hänvisar till dessa.

5. Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av godset, eller delar därav, som överlämnas till köparen före eller efter avtalets ingående, förblir vår egendom. De får inte utan vårt skriftliga medgivande användas av köparen eller kopieras, reproduceras, utlämnas till eller bringas till tredje mans kännedom.


III Leverans

1. Leverans sker för köparens räkning och risk från vårt lager.

2. Transportförsäkring tecknas endast om köparen så begär och på dennes bekostnad. Transportväg och transportsätt skall ske enligt vårt bestämmande. Förpackning debiteras inte.

3. Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt IV angiven omständighet eller på grund av någon köparens handling eller underlåtenhet, skall leveranstiden förlängas med tid, som under hänsynstagande till alla omständigheter i saken, kan anses vara skälig.

Uppstår leveransförseningar av anledning för vilken vi är ansvariga, skall köparen bestämma skälig tid, dock minst två månader, för leveransens fullgörande.

4. Köparen äger rätt att häva avtalet om vi inte skulle ha verkställt leverans inom den i enlighet med punkt 3 förlängda leveranstiden. Köparen äger inte av sådan anledning begära skadestånd.

5. Vi förbehåller oss rätt att leverera högst 10 % mer eller mindre av den avtalade kvantiteten; vid specialtillverkningar högst 20 %.


IV Befrielseregler

1. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar dess fullgörande: Arbetskonflikt och varje annan omständighet såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser, handels- och valutarestriktioner av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och andra upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, kassation av större arbetsstycken, inskränkningar ifråga om drivkraft samt fel i leveranser från underleverantörer eller försening av sådana leveranser till följd av sådan omständighet som avses i denna punkt, när parterna inte kan råda över dylik omständighet.

Det åligger part som önskar åberopa sådan omständighet som avses i denna punkt, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande.

Skulle avtalets fullgörande inom skälig tid omöjliggöras på grund av sådan omständighet som avses i denna punkt, äger vardera parten genom skriftligt meddelande till motparten häva avtalet.

2. Om ej annat angivits i avtalet förbehåller vi oss rätt att verkställa delleveranser. Varje sådan delleverans betraktas som fristående och oberoende från annan delleverans.


V Äganderättsförbehåll

1. Vi förbehåller oss äganderätten till levererat gods till dess detsamma blivit till fullo betalt.

2. Så länge det levererade godset är säljarens egendom, är köparen skyldig att på egen bekostnad hålla godset på betryggande sätt försäkrat.


VI Betalningsvillkor

1. 30 dagar efter fakturans datum om inte annat överenskommits. För överskriden kredittid utgår avgift per påbörjad månad med 2 %.

2. Om köparen ställer in sina betalningar eller om det av annan anledning skäligen kan befaras att köparen kommer att brista i fullgörande av sin betalningsskyldighet, har vi rätt att begära förskottsbetalning för ej fullgjorda leveranser eller häva avtalet beträffande sådana leveranser. I sådant fall skall obetalda fakturor på tidigare leveranser anses vara förfallna till omedelbar betalning


VII Priser

1. Våra priser är baserade på de arbets- och materialkostnader som gäller i tillverkningslandet vid tidpunkten för avtalets ingående. Skulle någon av dessa kostnader vara högre vid tidpunkten för leveransen, har vi rätt att debitera köparen därav föranledd prishöjning.

2. Priset för i tillverkningslandet tillverkat gods är baserat på den valutakurs som gäller vid avtalets ingående. Skulle vid tidpunkten för erläggande av köpeskillingen, eller del därav, den svenska kronans kurs i förhållande till tillverkningslandets valuta ändras med mer än 1 % uppåt eller nedåt, skall vid varje betalningstillfälle likvid ske med belopp som motsvarar den inträffade kursändringen.

3. Har priset inte avtalats gäller det pris som REHAU fastställt enligt den vid leveranstillfället gällande prislistan.


VIII Riskövertagande

1. Risken övergår till köparen, såvida annat ej överenskommits, i och med överlämnandet till speditör eller fraktförare, dock senast när denne lämnar fabriks- eller lagerområdet.


IX Reklamationer

1. Reklamationer vid ofullständig eller bristfällig leverans eller vid fel i godset ska skriftligen vara oss tillhanda inom 10 dagar efter leveransmottagning. I annat fall gäller leveransen som godkänd.


X Toleranser

1. För slangar och profiler, med undantag för skummade produkter, gäller följande toleranser såvida inte annat anges i DIN-normer, fabriksnormer eller på annat sätt:

● Profiler – såvida mätbart:

bredd, höjd och diameter enl. DIN 16941-3A "sehr grob";

● Isolerslang/

specialdimensioner: enl. DIN 40621 "isolerslang B (textillös)"

innerdiameter ± 5 %

väggtjocklek ± 10 %

● Övrig slang

innerdiameter upp till 5 mm + 0,1/-0,2 mm

över 5 till 8 mm + 0,2/-0,3 mm

över 8 mm + 2,5 %/-3 %

väggtjocklek upp till 0,7 mm + 0,1/-0,1 mm

över 0,7-1,5 mm +0,15/-0,15 mm

över 1,5 mm ± 10 %


● För fabrikationslängder (inkl. silikon) gäller längdtoleranser som uppmätts i rumstemperatur omedelbart efter tillverkningen – profiler och slang enligt DIN 16941-3 A; buntar och rullar ± 2%; för slang och profiler av silikon gäller formtoleranser enl. DIN 7715 E3.

2. Shore A hårdhetsangivelser gäller för ett toleransområde om ± 3 för termoplaster och ± 5 för elastomerer. Enligt handelskutym sedvanliga avvikelser ifråga om utfall, vikt eller färg berättigar inte till reklamation av leveransen.

Bilder, mått och vikter i våra listor, fabriksnormer, offerter och orderbekräftelser är approximativa. Avvikelser ang. mått vikt, stycketal och gods är tillåtna enligt handelskutym eller respektive normer och berättigar inte till skadestånd.


XI Garanti m.m.

1. Är det levererade godset bevisligen behäftat med fel för vilka vi är ansvariga, kommer vi att inom en med hänsyn till omständigheterna skälig tid, utan kostnad för köparen, i vårt val återtaga, ersätta, reparera eller omarbeta det kasserade godset, förutsatt att köparen inom 8 dagar underrättar oss om felet. Därutöver är vi icke skyldiga att på grund av fel i godset lämna ersättning eller annat skadestånd för hos köparen uppkomna direkta eller indirekta skador. Vi ansvarar inte för någon del av godset längre än under ett år efter leverans.

2. Färgbeständighet kan inte garanteras i fråga om plastvaror.

3. Köparen svarar för att i enlighet med hans direktiv tillverkade och levererade varor inte gör intrång i tredje mans rätt. Modeller, schabloner, verktyg och andra anordningar förblir vår egendom, även om beställaren debiteras kostnaden härför. Vi äger ensamrätt till tillverkning enligt av oss framställda utkast, ritningar och verktyg, i synnerhet profiler. Tillverkning eller reproduktion genom tredje man må icke ske utan vårt skriftliga medgivande.

4. Köparen äger inte retentionsrätt eller kvittningsrätt mot vår fordran på köpeskillingen.

5. Såvida informationsplikt föreligger för REHAU angående bestämmelserna i förordning (EG) nr. 1907/2006 för registrering, värdering, tillstånd och restriktioner av kemiska ämnen (REACH), ansvarar REHAU inte för riktighet och fullständighet i information som erhållits från våra underleverantörer.


XII Tvister

Tvister med anledning av avtalet och allt som har samband med det ska avgöras av allmän svensk domstol, varvid svensk lag ska tillämpas.


www.rehau.se:
© REHAU AB. SE- 43 363 Sävedalen, 2019


Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection