Information om dataskydd

REHAU gläder sig över att du är intresserad av vårt företag och våra produkter. Vi vill att du ska känna dig trygg när du kommer i kontakt med REHAU. Säkerheten av dina personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer eller e-postadress när du kontaktar REHAU är därför viktig för oss.

Denna information om dataskydd riktar sig till alla personer REHAU interagerar med, däribland kunder, leverantörer, tjänsteleverantörer, övriga affärspartner, intressenter, besökare på vår webbplats, användare av våra applikationer/funktioner, andra användare av våra produkter eller tjänster och besökare på våra anläggningar (här benämnda ”du” eller ”dig”). Den innehåller information enligt artikel 13 och 14 i GDPR.

1. Begrepp

Vi samlar in och bearbetar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Uttrycket ”Personuppgifter” avser all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. ”Bearbetning” omfattar alla processer eller serier av processer som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer i samband med personuppgifter såsom insamling, inspelning, organisering, beställning, lagring, anpassning eller modifiering, läsning, förfrågan, användning, avslöjande av överföring, distribution eller någon annan form av tillhandahållande, jämförelse eller länkning, begränsning, radering eller förstörelse.

Ytterligare villkor för dataskydd används i enlighet med definitionerna i artikel 4 i GDPR.

2. Namn och adress till ansvarigt ställe

REHAU AB
Tillfällavägen 15
43363 Sävedalen

3. Ändamålen för bearbetningen samt rättslig grund

REHAU samlar in och behandlar dina personuppgifter, särskilt i följande fall:

 • Om du kontaktar oss direkt, t.ex. via vår webbplats, via REHAU:s kundtjänst eller när du besöker oss på våra platser, deltar i våra evenemang, kundnöjdhetsundersökningar och tävlingar eller om du t.ex. är intresserad av våra produkter eller tjänster eller har något annat ärende.
 • När du eller din arbetsgivare köper produkter eller tjänster direkt från oss.
 • När du eller din arbetsgivare begär information om våra produkter och tjänster (t.ex. utskick av broschyrer eller prislistor).
 • När du köper eller använder REHAU-produkter.
 • När du eller din arbetsgivare erbjuder eller säljer produkter eller tjänster till oss.

Hjälp oss att hålla din information uppdaterad genom att informera oss om ändringar av dina personuppgifter, särskilt dina kontaktuppgifter.

I den mån REHAU behandlar personuppgifter gäller detta särskilt ditt namn och dina företagskontaktuppgifter såsom företag, funktion, telefonnummer eller e-postadress samt avtals- och transaktionsuppgifter. Ytterligare datakategorier kan samlas in för särskilda ändamål som beskrivs i detalj nedan.

Förutom registrering av dina uppgifter via våra kontaktformulär på vår webbplats samlar vi in uppgifterna för de nämnda ändamålen även direkt från dig eller via allmänt tillgängliga källor (t.ex. handelsregister, myndigheter, Internet).

4. Ändamålen för bearbetningen samt rättslig grund

Härefter kommer vi att informera dig om ändamålen för vilka REHAU behandlar vilka personuppgifter. När det gäller problem av engångskaraktär, pekar REHAU generellt på denna information separat i den specifika bearbetningssituationen och ger vid behov ytterligare information.

4.1. Bearbetning av data för upprättande, ingående och genomförande av avtal

Som tillverkningsföretag behandlar REHAU personuppgifter som en del av förvärvet (se även 4.10.) och försäljningsprocesser, samt för bearbetning av avtal. För detta ändamål behandlas uppgifter särskilt för avtalsinitiering, erbjudandehantering, kundrådgivning, upphandling, produktion och leverans av varor, avtalshantering och klagomålshantering.

I samband med dessa aktiviteter behandlas särskilt följande datakategorier:

 • Kontaktuppgifter/personuppgifter (efternamn, förnamn, adress, e-postadress etc.)
 • Logistikdata såsom leveransadress
 • Avtalsuppgifter, betalningsuppgifter

Det kan vara nödvändigt att vi vidarebefordrar uppgifterna för utarbetandet av ett erbjudande och utformandet av avtalet till tredje part som är integrerad i leveranskedjan eller på annat sätt krävs för utformningen av avtalet.

För kreditkontroller av våra affärspartners behandlar vi uppgifter som vi får från kreditinstitut (t.ex. från Schufa) enligt de lagliga kraven. För att ytterligare minimera risken för fallissemang förbehåller sig REHAU dessutom rätten att rapportera betalningserfarenheter med kunder i ett poängföretags betalningserfarenhetspool (Creditreform, Bisnode). Detta gäller inte betalningserfarenheter med fysiska personer.

För att optimera finansiella transaktioner förbehåller sig REHAU rätten att i samband med finansiering av fordringar, tilldela fordringar från sina affärskunder till ett refinansieringsföretag. Endast företagsrelaterade uppgifter (gäldenärens namn, skäl, belopp, förfallodag för fordran) vidarebefordras i syfte att finansiera fordringarna. I den utsträckning som är nödvändig för att kontrollera fordran kommer refinansieringsföretaget att vidarebefordra företagsuppgifterna till tredje part för en kreditkontroll.

Den rättsliga grunden för finansieringen av fordringarna/factoring, där i undantagsfall personuppgifter påverkas, är artikel 6 I f GDPR.

I den mån databehandlingen sker för att bearbeta din förfrågan resp. genomföra ett avtal, meddelar REHAU dig alltid, inom ramen för datainsamlingen, vilka uppgifter som är absolut nödvändiga. Om det inte är du själv utan din arbetsgivare eller annan tredje part som är avtalsmässigt associerad med dig eller din arbetsgivare kommer uppgifterna att behandlas på grundval av artikel 6 I f GDPR. Uppgifterna kommer att behandlas i den mån de krävs för genomförande av avtalet eller då andra rättsliga skyldigheter krävs, t.ex. produktansvar och plikter (t.ex. information, förklarings- och varningsförpliktelser).

I den mån bearbetningen baseras på artikel 6 I f GDPR nedan kan du när som helst motsätta dig detta av skäl som beror på din aktuella situation.

4.2. Användning av kundportalen

REHAU erbjuder sina kunder en kundportal för förenklad hantering av beställningar, för åtkomst till vissa produktkonfigurationer och andra tjänster. När du registrerar dig kommer du att informeras om de uppgifter som krävs för att få använda kundportalen. Syfte och rättslig grund anges i avsnitt 4.1. Ytterligare frivillig information kommer att användas för att kontakta dig (se avsnitt 4.10).

När du använder kundportalen sparas och arkiveras de enskilda transaktionerna i enlighet med lagstadgade lagringskrav baserade på artikel 6 I c GDPR.

Du kan när som helst avsluta användningen av kundportalen och lagringen av dina personuppgifter i kundportalen, förutsatt att detta inte är nödvändigt för att fullgöra ett avtal. Kontakta det ansvariga säljkontoret: Kontakta oss. Lagringen av de slutförda transaktionerna påverkas inte.

4.3. Användning av leverantörsportalen

REHAU driver en leverantörsportal. När du registrerar dig som leverantör får du information om typen och utsträckningen av uppgifterna som krävs för registreringen. Uppgifterna används för alla affärsprocesser i samband med upphandling av varor och tjänster, inklusive åtgärder för kvalitetssäkring, förvaltning av leverantörsrelationer, behandling av kontrakt, riskhantering, användning av informations- och kommunikationssystem, optimering av interna processer samt administration av leverantörsportalen. För dessa ändamål kan det också vara nödvändigt för oss att överföra dina personuppgifter till andra företag i REHAU-koncernen för att dessa koncernföretag ska kunna kontakta dig.

4.4. Ansökningsprocess (artikel 6 I b GDPR)

För ansökningsprocessen förekommer ytterligare dataskyddsmeddelanden som meddelas separat som en del av ansökan.
Dessutom gäller följande hänvisningar för alle ansökningar.

4.5. Deltagande i evenemang och platsbesök (artikel 6 I f GDPR)

Vi ser fram emot att lära känna dig vid ett personligt besök eller vid ett av våra evenemang. Vi behandlar dina personuppgifter för att organisera och hålla evenemang och förse dig med informationsmaterial. Vid evenemang kan vi vidarebefordra uppgifterna till talarna och deltagarna. Detta är viktigt för att säkerställa att evenemanget går smidigt. Vi använder också de insamlade uppgifterna för att utvärdera och följa upp våra evenemang.

REHAU använder också funktionerna i SurveyMonkey för att få feedback. Om du deltar i en motsvarande undersökning gäller dataskyddsinformationen från SurveyMonkey (https://sv.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/).

För dokumentation av evenemangen samt press- och PR-arbete kan bilder och videoinspelningar göras av evenemangen. Personuppgifter (bild) behandlas också i processen. Du kan när som helst motsätta dig denna bearbetning av skäl som beror på din aktuella situation. I det här fallet ber vi dig att informera fotograferna eller arrangörerna om dessa skäl i förväg, de kommer att ta hänsyn till din invändning och vidta nödvändiga åtgärder.

4.6. Användning av tjänster (råd)

Förutom våra produkter och systemlösningar erbjuder REHAU omfattande tjänster. Detta inkluderar också råd och tjänster som vi erbjuder dig via telefon, e-post, kontaktformulär och under vissa omständigheter också på plats. Med den här tjänsten vill vi stödja dig vid val, användning och tillämpning av REHAU-systemet.

Som en del av denna tjänst kan nödvändig information som du överför till oss i samband med tjänsteförfrågan, såsom exempelvis kontaktuppgifter/personuppgifter (efternamn, förnamn, adress, e-postadress etc.) lagras tillsammans med berörda produkter och frågeställningen. På detta sätt vill vi se till att vi kan ge dig ytterligare råd i händelse av senare frågor baserade på tidigare servicehistorik. Denna lagring baseras på det berättigade intresset av en effektiv motsägelsefri rådgivningsaktivitet över tiden. Dina uppgifter sparas endast i direkt anslutning till servicefallet. I den utsträckning som tjänsteuppgifterna är relevanta för ansvarsärenden, särskilt produktansvar, kommer REHAU också att behandla dem för detta ändamål. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre behövs för detta ändamål, senast efter utgången av preskriptionstiderna.

I den mån uppgifterna endast behandlas baserat på artikel 6 I GDPR har du rätt att invända mot lagring av personliga skäl.

4.7. Tillgång till företagets lokaler för leverans av varor eller utförande av en tjänst eller ett arbete

I det här fallet registrerar vi, förutom dina uppgifter som krävs direkt för genomförandet av ett avtalsförhållande, såsom efternamn, förnamn, företag, fakturadata, fordonsidentifieringsuppgifter, längden av din vistelse på REHAU baserat på artikel 6 I GDPR. Målet är att ha kunskap om människorna i byggnaden eller lokalerna vid en nödsituation och en nödvändig evakuering. Om du är på affärsresa kan vistelsens längd också utnyttjas för att granska och optimera interna processer och för att kontrollera enhetligheten av resultatinformation (t.ex. fakturor).

När varor levereras används också kameror för att övervaka de logistiska processerna på olika platser.

Säkerhetsinstruktionerna som besökaren får dokumenteras också baserat på lagkrav eller artikel 6 I f GDPR för att bevisa att trafiksäkerhetsskyldigheterna uppfylls.

Naturligtvis kan du motsätta dig användningen baserat på artikel 6 I GDPR när som helst av skäl som beror på din aktuella situation.

På våra platser förekommer endast synlig videoövervakning. Befintliga informationsskyltar kommer att påpeka detta för dig. Videoövervakningens syfte är att säkra vår produktion och våra databearbetningssystem. Detta garanterar en ännu högre skyddsnivå för personuppgifter.

4.8. Företagskommunikation och allmän bild (artikel 6 I f GDPR)

Som en del av deltagande i evenemang, besök på våra mässor och andra arrangemang görs bilder och videoinspelningar av dessa evenemang för att dokumentera evenemanget, för press- och PR-arbete och för företagskommunikation. Personuppgifter (bild) behandlas också i processen.

Bildmaterialet publiceras elektroniskt på sociala medier som Facebook och även i tryckta medier. Den rättsliga grunden för denna bearbetning är artikel 6 I f GDPR om företagskommunikation och, om tillämpligt, 23 § Upphovsrättslagen.

I den mån det är möjligt och rättsligt rimligt hänvisas till bildinspelningarna vid det enskilda evenemanget. Om bilderna bearbetas baserat på artikel 6 I f GDPR kan du när som helst invända mot denna användning av skäl som beror på din aktuella situation. Du kan utöva denna rättighet genom att informera fotografen om dessa skäl i förväg och han/hon kommer då att ta hänsyn till detta i sitt arbete. Vi ger dig gärna evenemangsrelaterad information.

4.9. Efterlevnad, brottsbekämpning och brottsförebyggande (artikel 6 I f GDPR)

Så långt det krävs enligt lag använder REHAU personuppgifter för att hävda rättsliga anspråk och för att försvara rättsliga tvister. Som en del av företagets efterlevnadskrav kan uppgifterna också användas för att förebygga, utreda eller förhindra brott.

För detta ändamål används förutom de ovan nämnda datakategorierna, i den mån de är nödvändiga för ändamålet, kreditvärdighetsdata, besöksdata, kontodata samt korrespondens-, inköps- och försäljningsdata. REHAU använder också ett internt visselblåsarsystem för namngivna och anonyma rapporter om överträdelser av efterlevnad. Dessa uppgifter raderas eller anonymiseras helt inom ramen för tillämplig lagstiftning eller omedelbart efter att respektive ärende har avslutats.

System för byggnads- och anläggningssäkerhet används som regel också för säkerhet samt för att säkra våra databearbetningssystem som t.ex. åtkomstkontroller eller videoövervakning. De nämnda kontrollerna sker öppet på våra platser. Du kan läsa mer om detta på webbplatsen.

Som en del av efterlevnadskraven fortsätter vi att behandla dina personuppgifter i samband med de vanliga granskningarna av affärspartners. Om vi inte har begärt dina personuppgifter direkt från dig har vi samlat in dem från offentligt tillgängliga källor och databaser som en del av due diligence. Uppgifterna som samlas in från dessa källor behandlas uteslutande för detta ändamål och raderas så snart de inte längre behövs för detta ändamål. Bearbetningen baseras på artikel 6 I c GDPR, i den mån due diligence baseras på lagkrav eller artikel 6 I f GDPR, företagets legitima intresse av att utvärdera sina affärspartners för att minska risker. Om bearbetningen baseras på artikel 6 I f GDPR kan du motsätta dig detta av personliga skäl.

4.10. Reklamkommunikation och marknadsundersökning (artikel 6 I f GDPR)

Så långt det är juridiskt tillåtet på grundval av artikel 6 I f GDPR eller om du ger oss ditt samtycke (artikel 6 I a GDPR) behandlar vi dina uppgifter särskilt för reklamkommunikation, kundnöjdhetsundersökningar, reklamkampanjer och för genomförande av tävlingar. Detta gör det möjligt för oss att ytterligare förbättra vårt utbud av produkter och tjänster och agera mer målinriktat.

Som en del av dessa aktiviteter kan de uppgifter som krävs för detta, såsom kontaktuppgifter/personuppgifter (efternamn, förnamn, adress, e-postadress etc.) behandlas. Ytterligare uppgifter som du gör tillgängliga för oss för detta ändamål, såsom intressen, personliga preferenser och yrkessituation, kommer endast att behandlas om du har gett ditt samtycke.

Om du har ett befintligt kundförhållande eller om du har samtyckt till det kommer du vanligtvis att få ovanstående information med e-post. För affärspartners som inte är konsumenter, ges informationen dessutom per telefon eller analogt.

För att vi ska kunna vårda vår relation till kunden kan det också vara nödvändigt för oss att registrera, bearbeta eller lämna ut dina personuppgifter till t.ex. företag inom REHAU-gruppen. Det blir då lättare att tillmötesgå dig i dina önskemål eller förbättra våra produkter och tjänster. I vilket fall som helst kan du när som helst motsätta dig användningen av dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål i enlighet med artikel 21 stycke 2 GDPR eller återkalla ett motsvarande samtycke i enlighet med artikel 7 stycke 3 GDPR.

För vidareutveckling av våra produkter, tjänster och affärsprocesser samt för marknadsundersökningar analyserar vi den tillgängliga informationen om affärstransaktioner, avtal och förfrågningar. I inget fall kan slutsatser dras om enskilda fysiska personer. Vi respekterar självklart om du inte vill lämna ut personuppgifter för att vi ska kunna upprätthålla en god kundrelation – särskilt när det gäller direktreklam och marknadsundersökningar.

4.11. Uppfyllelse av rättsliga skyldigheter (artikel 6 I c GDPR)

REHAU har ett stort antal juridiska skyldigheter vid bearbetning och lagring av personuppgifter. Dessa avser till exempel kvarhållningskrav enligt handels- och skattelagstiftning i enlighet med handelslagen och skattelagen.

För att uppfylla dessa skyldigheter behandlar vi dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig och vid behov vidarebefordrar vi den till de ansvariga myndigheterna inom ramen för lagstadgade rapporteringsskyldigheter.

4.12. Ytterligare bearbetningsändamål

Databearbetning sker också inom ramen för kvalitetshantering, för att fastställa och förbättra kundnöjdheten, för att vidareutveckla produkter och tjänster, för att bedriva forskning och utveckling samt för att förbättra IT-säkerhet och IT-verksamhet. Den sista punkten inkluderar också bearbetning för att identifiera och förhindra obehörig åtkomst till personuppgifter.

Den rättsliga grunden för bearbetning av dessa uppgifter är artikel 6 I f GDPR. I avsaknad av samtycke kan inga slutsatser dras om enskilda fysiska personer.

I enskilda fall kan denna bearbetning motsättas av skäl som beror på din aktuella situation.

4.13. Vidarebefordran av uppgifterna till tredje part

För ovannämnda ändamål kan uppgifterna vidarebefordras till tredje part som stöder det ansvariga organet i att uppnå de ovannämnda syftena. Överföringen sker antingen inom ramen för orderhantering eller motsvarande. Artikel 28 GDPR, ett gemensamt ansvar enligt artikel 26 GDPR eller som dataöverföring inom ramen för driftsättning av professionella tjänster.

För dataöverföring till mottagare i tredjeländer (se punkt 6 nedan).

5. Så här länge lagras dina uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det krävs för det ändamål de insamlades för eller så länge lagstiftningen påbjuder eller myndigheterna föreskriver detta. Vi raderar eller spärrar dina uppgifter direkt när de inte längre behövs.

Vi raderar eller spärrar också dina uppgifter omedelbart om du återkallar ditt godkännande eller om du gör en berättigad invändning mot bearbetningen.

6. Planerad utlämning av uppgifter till tredje land

För de ändamål som anges i denna integritetspolicy kan vi lämna ut dina personuppgifter till andra REHAU-bolag. De andra bolagen kan använda dina personuppgifter i eget intresse i samma syfte som vi använder dem. I synnerhet kan dessa personuppgifter bearbetas i nämnda syften i eget intresse. Inom REHAU-gruppen får medarbetarna åtkomst enbart till personuppgifter om detta är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Dataöverföringen till dotterbolag utanför EES sker antingen baserat på ett beslut om lämplighet från kommissionen (45 art. 3 st. DSF) eller baserat på standardklausuler för dataskydd (46 art. 2 st. c p. DSF, som inkluderar lämpliga garantier för de som berörs. Texten i standardklausulerna för dataskydd är publicerade på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_sv.

Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till en tredje part utanför REHAU-bolagen för att kunna använda oss av tekniska och organisatoriska tjänster som vi behöver för att uppfylla nämnda ändamål eller för att driva vår övriga verksamhet. Våra tjänsteleverantörer är enligt avtal skyldiga att uteslutande bearbeta personuppgifterna på uppdrag av oss och enligt våra instruktioner. Våra tjänsteleverantörer förbinder sig också att följa de tekniska och organisatoriska rutiner som säkerställer att personuppgifterna skyddas. Om tjänsteleverantören befinner sig i ett land där de tillämpliga lagarna inte föreskriver något personuppgiftsskydd som är jämförbart med Europeiska unionens rätt, sluter vi avtal som säkerställer att tjänsteleverantören i fråga upprätthåller den lagstadgade nivån för dataskydd (standardklausuler för dataskydd). Mer information om detta kan du få av vår dataskyddsansvarige.

7. Dataanvändning online/besök på våra webbplatser

Nedan får du veta mer om vilken information vi registrerar utöver detta och hur vi hanterar den. Webbplatser som tillhör REHAU kan innehålla länkar till andra säljare som inte omfattas av denna integritetspolicy.

När du besöker vår webbplats sparar vi information om webbläsaren och operativsystemet du använder, datum och tid för ditt besök samt IP-adressen. Vi använder dessa uppgifter för att säkerställa en smidig anslutning och en bekväm användning av vår webbplats samt så att sidorna fungerar korrekt. Dessa uppgifter kan inte härledas till dig.

Vi samlar aldrig in personuppgifter via våra webbplatser utan din medverkan. Du bestämmer själv om du vill uppge sådana uppgifter inom ramen för en registrering, beställning eller undersökning.

Vi använder också särskilt följande tekniker på vår webbplats:

7.1. SnapEngage Live-Chat-Tool

Denna webbsida använder SnapEngage, en livechatt-tjänst tillhandahållen av SnapEngage, LLC. Om du godkänner funktionen på sidorna för cookieinställningar eller aktivt använder Live Chat SnapEngage lagras cookies som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen på din dator. Den genererade informationen överförs uteslutande till SnapEngages server i EU, där den lagras för att din användning av chatten ska kunna analyseras och rapporteras till oss. SnapEngage lämnar också ut denna information till en tredje part i den utsträckning lagstiftningen kräver det och i den utsträckning en tredje part ska behandla dessa uppgifter på uppdrag av SnapEngage. SnapEngage kommer under inga omständigheter att koppla ihop din förkortade IP-adress med andra uppgifter från SnapEngage. Du hittar mer information i SnapEngages sekretessmeddelande, som du hittar här: http://snapengage.com/privacy-policy/
SnapEngage kommer att dela dessa uppgifter med oss om du begär det. Detta sker uteslutande för internt bruk och, om det är tillåtet, även för att kontakta dig.

7.2. Chatbot/DialogFlow

När du vill använda vår tjänst ”REHAU Chatbot” (till exempel på vår webbsida www.rehau.com eller inne i mobilapplikationer) måste du uttryckligen samtycka till denna användning på sidan för cookieinställningar. I det här fallet samlas och lagras personuppgifter, bl. a. chatthistorik, IP-adresser och cookies av tjänsteleverantörerna Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland och Botcopy Inc., ett Deleware-företag baserat i Santa Monica, CA. Denna information är nödvändig för att tillhandahålla tjänsten ”REHAU Chatbot”.
Mer information hittar du här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv samt här https://www.botcopy.com/privacy/ och https://www.botcopy.com/gdpr/.

7.3. Google Analytics-webbanalystjänst

Om du godkänner det på sidorna för cookieinställningar på vår webbplats så använder den här webbplatsen Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler som sparas på din dator och som möjliggör analys av hur du använder webbplatsen. Den information som cookien genererar om din användning av webbplatsen överförs normalt till en av Googles servrar i USA och lagras där. REHAU har aktiverat IP-anonymisering på denna webbplats, så Google kommer först att förkorta din IP-adress inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som ingår i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Din fullständiga IP-adress överförs endast i undantagsfall till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören för denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter för aktiviteter på webbplatsen och för att kunna tillhandahålla webbplatsens operatör ytterligare tjänster som är relaterade till användning av webbplatsen och internet. Den IP-adress som överförs av Google Analytics från din webbläsare kopplas inte ihop med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra en inställning för detta i din webbläsarprogramvara. Tänk dock på att du, om du gör denna inställning, eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan även förhindra att de uppgifter som cookies genererar och som är kopplade till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) registreras och lämnas ut till Google eller att Google bearbetar dessa uppgifter. Ladda i så fall ned och installera det insticksprogram till webbläsaren som finns tillgängligt på länken http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 
Mer information om användningsvillkor och dataskydd hittar du på https://www.google.com/analytics/terms/se.html samt https://policies.google.com/?hl=sv.
Vi vill påpeka att Google Analytics på vår webbsida har utökats med koden „gat._anonymizeIp();“ för att säkerställa en anonymiserad registrering av IP-adresser (så kallad IP-anonymisering).

7.4. Google Tag Manager

Om du godkänner det på sidorna för cookieinställningar på vår webbplats så använder den här sidan Google Tag Manager. Tag Manager samlar inte in några personuppgifter. Verktyget utlöser andra taggar som i sin tur kan samla in uppgifter. Google Tag Manager har inte åtkomst till denna information. Om en avaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå gäller detta för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager. Du hittar Googles dataskyddsinformation om detta verktyg här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

7.5. Google Ads Remarketing

Om du godkänner det på sidorna för cookieinställningar på vår webbplats så använder vår webbsida Google Ads Remarketing-funktionerna. Med dessa annonserar vi den här webbplatsen i Googles sökresultat såväl som på tredjepartswebbplatser. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). För detta ändamål placerar Google en cookie i webbläsaren på din slutenhet, vilket automatiskt möjliggör intressebaserad annonsering med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och baserat på de sidor du har besökt.

All ytterligare databearbetning sker endast om du har kommit överens med Google om att din internet- och app-/webbläsarhistorik kommer att länkas till ditt Google-konto av Google och att informationen från ditt Google-konto kommer att användas för att anpassa annonser som du visar på webben. Om du i det här fallet är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, kommer Google att använda dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för Remarketing över flera enheter. För detta ändamål länkas dina personuppgifter tillfälligt av Google till Google Analytics-data för att bilda målgrupper. Du kan permanent inaktivera inställningen av cookies för annonsinställningar genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogrammet som finns tillgängligt på följande länk: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sv.

För att ta reda på cookies-inställningen kan du alternativt kontakta Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info och göra inställningar för detta. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om cookies-inställningen och individuellt bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet. Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad. Mer information och dataskyddsbestämmelser för reklam och Google kan ses här: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

7.6. Användning av Google reCaptcha

Vi använder tjänsten reCAPTCHA från Google i våra kontaktformulär. Med detta kan du skicka service- och informationsförfrågningar till REHAU.
Syftet med frågan är att upptäcka en fientlig attack mot våra webbplatser genom att skilja mänsklig inmatning från automatiserad, maskinell inmatning. Användningen av denna applikation är nödvändig för att tillhandahålla den tjänst som REHAU erbjuder via sina kontaktformulär och grundar sig därför på artikel 6.1b i GDPR. Det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten, eftersom webbplatsen annars inte skulle vara tillräckligt skyddad mot automatiserat spionage, missbruk och skräppost. Användningen är därmed även i tjänstemottagarnas intresse. För detta ändamål överförs dina uppgifter till Google och behandlas där. IP-adressen och, i förekommande fall, andra uppgifter som Google använder för tjänsten överförs till Google.

Du kan därför endast använda våra kontaktformulär om du samtycker till att Google reCaptcha används för att skydda webbplatsen.

I undantagsfall kan dina uppgifter också behandlas i länder som inte har en adekvat dataskyddsnivå utanför Europeiska unionen (så kallade tredjeländer).

För att säkerställa en tillräcklig dataskyddsnivå för överföringen av personuppgifter även i detta fall så vidtar vi ytterligare åtgärder i enlighet med artikel 44 och följande artiklar i GDPR och säkerställer därmed att överföringen är allmänt tillåten (t.ex. genom att ingå EU-standardkontrakt).

I den mån som effektiviteten av standardavtalsklausulerna inte har klargjorts slutgiltigt baserar vi dataöverföringen alternativt på artikel  49  i GDPR, i synnerhet på ditt uttryckliga samtycke eller på nödvändigheten av att tillhandahålla kontaktformulär på ett riskfritt sätt.

EU anser att USA är ett land som inte har en adekvat dataskyddsnivå, och att det finns en risk för att dina uppgifter kommer att behandlas av amerikanska myndigheter, eventuellt utan tillräckligt rättsligt skydd för kontrolländamål.

Mer information om Google reCAPTCHA samt dataskyddspolicyn hittar du på https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html eller https://www.google.com/privacy

Det ansvariga stället för denna databehandling är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Följande uppgifter överförs till den ansvariga parten för oberoende tillhandahållande av försvar mot fientliga attacker: Din webbförfrågan, IP-adressen, webbläsartypen, webbläsarspråket, datum och tid för din förfrågan, en eller flera cookies som kan identifiera din webbläsare.

Om du inte godkänner användningen av Google reCAPTCHA får du inte fylla i kontaktformulär där Google reCAPTCHA används!

Om du vill använda REHAU:s tjänster utan Google reCAPTCHA är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande eller brev till oss när som helst så kommer vi att behandla din begäran på annat sätt.

7.7. Facebook-insticksprogram

Om du godkänner det på sidorna för cookieinställningar på vår webbplats kommer vi att använda ”Facebook-pixeln” från Facebook Inc. på vår webbplats. Det gör att vi kan spåra användarnas beteende efter att de klickat sig vidare från en annons på Facebook till leverantörens webbplats. I och med detta kan vi analysera Facebook-annonsernas effekt för statistiska och marknadsföringsmässiga ändamål och bidra till att förbättra framtida reklam. Uppgifterna som samlats in är anonym för oss och utgör alltså inget underlag för att identifiera användaren. Dock sparas och behandlas uppgifterna av Facebook så att det finns en koppling till respektive användarprofil, så att Facebook kan använda uppgifterna för egna reklamändamål i enlighet med Facebooks riktlinjer för dataanvändning: https://sv-se.facebook.com/about/privacy/.

Uppgifterna kan göra det möjligt för Facebook och dess partner att visa annonser på och utanför Facebook. I detta syfte kan även en cookie sparas på din dator.

Du kan välja bort Facebook-pixelns insamling och användning av dina uppgifter för att visa Facebook-annonser. För att göra detta kan du gå till Facebooks sida och följa instruktionerna om inställningarna för användningsbaserad reklam: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Alternativt kan du göra det på webbplatsen http://www.youronlinechoices.com/. Inställningarna är plattformsoberoende, dvs. de gäller för alla enheter, t.ex. stationära datorer eller mobila enheter.

7.8. Facebook Remarketing

Om du godkänner det på sidorna för cookieinställningar på vår webbplats så använder vi Remarketing-funktionen ”Custom Audiences” från Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; ”Facebook”) på vår webbsida. Denna funktion används för att rikta besökare till webbplatsen med intressebaserad reklam på Facebooks sociala nätverk. För detta ändamål implementerades Facebooks Remarketing-tagg på webbplatsen. En direkt anslutning till Facebook-servrarna upprättas via den här taggen när du besöker webbplatsen. På så sätt överförs information till Facebooks servrar om vilka av våra sidor du har besökt. Facebook tilldelar denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. Om du besöker det sociala nätverket Facebook kommer du att visas personliga, intressebaserade Facebook-annonser.

Du kan inaktivera Remarketing-funktionen ”Custom Audiences”  här. För mer information om Facebooks insamling och användning av uppgifter, dina rättigheter i detta avseende och hur du kan skydda din integritet, se Facebooks integritetspolicy på https://sv-se.facebook.com/about/privacy/.

7.9. Facebook Lead Ads

Om du godkänner det på sidorna för cookieinställningar på vår webbplats så använder vi Remarketing-funktionen ”Custom Audiences” från Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; ”Facebook”) på vår webbsida. Denna funktion används för att rikta besökare till webbplatsen med intressebaserad reklam på Facebooks sociala nätverk. För detta ändamål implementerades Facebooks Remarketing-tagg på webbplatsen. En direkt anslutning till Facebook-servrarna upprättas via den här taggen när du besöker webbplatsen. På så sätt överförs information till Facebooks servrar om vilka av våra sidor du har besökt. Facebook tilldelar denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. Om du besöker det sociala nätverket Facebook kommer du att visas personliga, intressebaserade Facebook-annonser.

Du kan inaktivera Remarketing-funktionen ”Custom Audiences”  här. För mer information om Facebooks insamling och användning av uppgifter, dina rättigheter i detta avseende och hur du kan skydda din integritet, se Facebooks integritetspolicy på https://sv-se.facebook.com/about/privacy/.

7.10. YouTube-insticksprogram

Om du godkänner det på sidorna för cookieinställningar på vår webbplats så använder vi bland annat insticksprogram från YouTube LLC (representerade genom Google Inc.) för att integrera videor på vår webbplats. I detta fall skapas en koppling till YouTubes servrar när du använder vår webbplats, och insticksprogrammet visas. På så sätt överförs information till YouTubes servrar om vilka av våra sidor du har besökt. Om du då är inloggad som medlem på YouTube kopplar YouTube ihop denna information med ditt personliga användarkonto. När du använder insticksprogrammet eller när du har klickat på startknappen för en video, kopplas även denna information till ditt användarkonto. Du kan förhindra denna informationskoppling genom att du, innan du använder våra webbsidor, loggar ut från ditt YouTube-konto samt andra användarkonton i företagen YouTube LLC och Google Inc. och raderar relevanta cookies från dessa företag. Du kan ta del av mer detaljerad information om YouTubes (Googles) databehandling och dataskydd på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

7.11. Microsoft-insticksprogram

Om du godkänner det på sidorna för cookieinställningar på vår webbplats använder vår webbplats konverteringsspårning från Microsoft Corporation. Microsoft Bing Ads sparar en cookie på din dator om du klickar dig vidare från en Microsoft Bing-annons till vår webbplats. Microsoft Bing och vi kan på så sätt se att någon har klickat på en annons, kommit vidare till vår webbplats och landat på en tidigare definierad målsida (conversion-sida). Vi får därför bara veta det sammanlagda antalet användare som har klickat på en Bing-annons och sedan kommit vidare till conversion-sidan. Ingen personlig information om användarens identitet utlämnas. Om du inte vill vara föremål för denna spårning kan du blockera den cookie som är nödvändig för detta – till exempel i inställningarna i din webbläsare, där du kan avaktivera automatiskt sparande av cookies. Ytterligare information om dataskydd och om cookies som används av Microsoft Bing finner du på Microsofts webbplats: https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement/.

7.12. Outbrain

Om du godkänner det på sidorna med cookieinställningar på vår webbplats så använder vi tekniken från leverantören Outbrain UK Ltd. på vår webbplats, med vilken våra användare hänvisas till ytterligare innehåll på vår webbplats och på webbplatser från tredje part som också kan vara av intresse för dem. Ytterligare läsrekommendationer som integreras av Outbrain, till exempel under en artikel, bestäms utifrån innehållet som användaren tidigare läst. Outbrain använder cookies för att kunna visa detta intresse-relaterade tilläggsinnehåll. Den sista oktetten av IP-adressen tas bort för att säkerställa fullständig anonymisering av IP-adressen.
Du kan välja bort spårningen Outbrain gör för visning av intressebaserade rekommendationer när som helst på https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

7.13. Adform

Om du godkänner det på sidorna med cookieinställningar på vår webbplats använder vi tekniken från Adform A/S på vår webbplats. Detta system använder cookies för spårning och kontrollering av digitala reklamkampanjer. Adform sparar inga personuppgifter som namn, e-postadress eller annan personlig information genom sin användning av cookies. All information är helt anonym och innehåller teknisk information såsom reklamfrekvens och visningsdatum för reklammaterial, webbläsare som används eller installerat operativsystem. En slutsats om din person är inte möjlig. Eftersom IP-adresser utvärderas som personuppgifter i Tyskland sparar Adform aldrig fullständiga IP-adresser i Tyskland, utan förkortar den sista oktetten för att följa dataskyddet.
Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Använd den här länken för att göra detta: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Detta gör att en så kallad opt-out-cookie sparas på din enhet som signalerar till de tekniska systemen att inga ytterligare uppgifter kan mätas i framtiden och inga cookies kan placeras.

7.14. REHAU Account/cidaas

Om du använder vår ”REHAU Account”-tjänst ( till exempel via https://accounts.rehau.com eller inom mobilappar) kommer de minsta personuppgifter som krävs för att tillhandahålla tjänsten att begäras och sparas. Den underliggande tjänsten – produktnamnet ”Cidaas” – görs tillgänglig via vårt bearbetningsföretag Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim.
Mer information hittar du här: https://www.cidaas.com/privacy-policy/.

7.15. Cloudflare

Om du använder vår tjänst ”REHAU Account” (till exempel via https://accounts.rehau.com eller inom mobilappar), personuppgifter, inklusive anonymiserade IP-adresser och cookies, samlade av tjänsteleverantören Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA och lagras i upp till sju dagar. Denna information är nödvändig för att öka tjänstens säkerhet och samlas enbart in för detta ändamål.
Mer information hittar du här: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies samt här: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

7.16. Ytterligare cookies

Cookies är små textfiler som sparas på datorn, oftast utifrån en webbplats. Cookies uppfyller många syften. De är dock inte förknippade med någon risk eftersom de inte har någon ”aktiv” förmåga. De kan alltså inte utföra någonting som är skadligt. De innehåller information som i princip bara är till för att internetanvändningen ska bli så bekväm som möjligt. Vi har också själv satt en egen tidsfrist för att radera cookies. Utan ditt förnyade samtycke lagras dessa i högst 12 månader från den första undersökningen. För detta vidtar vi tekniska försiktighetsåtgärder för att säkerställa automatisk radering.

Klassiska exempel för vad en cookie kan göra: spara inloggningsuppgifter, säkra kundvagn, användaranalys, formulärfält. Information som kan sparas i cookies inkluderar: livslängd, namn på server, Unique ID, innehållsdata.

Användning av cookies:

 • Funktion
  Funktions- och sessions-cookies är rent tekniska cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera korrekt.

Alla andra cookies använder vi bara när du har godkänt detta på våra Cookie Consent Manager-sidor. Vi har strukturerat dessa cookies enligt följande:

 • Statistik
  Via statistik- och spårningscookies analyseras användarens beteende under besöket på vår webbplats. Detta sker självklart anonymiserat. REHAU och ev. ansvarigt ställe får på så sätt värdefull information om hur webbplatsen används. Det gör det möjligt för REHAU och ev. det ansvariga stället att anpassa webbplatsen bättre efter besökarnas intressen.
 • Kommersiella cookies
  Förutom våra egna cookies använder vi cookies från tredje part. Det gör att vi kan visa personanpassad reklam på vår egen och andra webbplatser. Detta kallas ”retargeting”. Det baseras på din aktivitet på vår webbplats.
 • Övrigt
  Dessutom använder insticksprogrammen på vår webbplats sina egna cookies. Du kan ta reda på mer om typen och syftet med cookies på de angivna tredjepartswebbplatserna.

Lista över cookie-leverantörer
Lista över cookies

Consentmanager:

Vi har integrerat samtyckehanteringsverktyget ”Consentmanager” (www.consentmanager.net) från Jaohawi AB (Håltgelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige, info@consentmanager.net) på vår webbplats för att få samtycke angående databearbetning eller användning av cookies eller jämförbara funktioner. Med hjälp av Consentmanager har du möjlighet att ge ditt samtycke till vissa funktioner på vår webbplats, t. ex. i syfte att integrera externa element, integrera strömningsinnehåll, statistisk analys, intervallmätning och personlig reklam. Med hjälp av Consentmanager kan du ge eller avvisa ditt samtycke för alla funktioner eller ge ditt samtycke för enskilda ändamål eller enskilda funktioner. Du kan också i efterhand ändra dina tidigare inställningar. Syftet med integreringen av Consentmanager är att låta användarna på vår webbplats besluta om de ovan nämnda sakerna och att ge dem möjligheten att ändra inställningar som redan har gjorts. Under användningen av Consentmanager behandlas personuppgifter och information om slutenheterna som används, t.ex. IP-adressen.
Den rättsliga grunden för bearbetningen är artikel 6 stycke 1 mening 1 lit. c) tillsammans med artikel 6 stycke 3 mening 1 lit. a) tillsammans med artikel 7 stycke 1 GDPR och alternativt lit. f). Genom att behandla uppgifterna hjälper Consentmanager oss (enligt GDPR, den ansvariga personen) att uppfylla våra juridiska skyldigheter (t. ex. skyldighet att bevisa). Vårt legitima intresse för bearbetning ligger i lagring av användarinställningar och preferenser när det gäller användning av cookies och andra funktioner. Consentmanager sparar dina uppgifter så länge dina användarinställningar är aktiva. Två år efter att användarinställningarna har gjorts kommer användaren att bli ombedd att samtycka igen. Användarinställningarna sparas sedan igen för denna period.
Du kan invända mot bearbetningen. Du har rätt att invända av skäl som beror på din aktuella situation. För invändningar skickar du ett e-postmeddelande till info@consentmanager.net.

8. Datasäkerhet

Vi har tekniska och organisatoriska säkerhetsrutiner för att garantera säkerheten för dina personuppgifter och för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller otillåten bearbetning och/eller mot oavsiktlig förlust, förändring, publicering eller åtkomst.

9. Dina rättigheter

Nedanstående ställen kontrollerar att föreskrifterna för dataskydd följs, och vem som helst kan vända sig dit:

Dataskyddsombud för REHAU Industries SE & Co. KG (+ gemensamt dataskyddsombud för andra europeiska koncernbolag inom REHAU Industries SE & Co. KG i enlighet med artikel. 37 II DSGVO)

Herr Dr. Alexander Walter
Rheniumhaus
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau, Germany
Telefon: +49 9283 770
E-post: datenschutz@rehau.com

Ledande tillsynsmyndighet i den mening som avses i artikel 56 i GDPR:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Du har själv möjlighet att kontrollera att REHAU följer de lagstadgade föreskrifterna för dataskydd. Du kan göra anspråk på följande:

 • Rätt till information
 • Rätt till information om dina uppgifter som bearbetas
 • Rätt till invändning
  För alla bearbetningsåtgärder baserade på artikel 6 I f GDPR (se ovan) kan du invända mot bearbetning av skäl som beror på din aktuella situation.
 • Rätt att invända mot direktreklam
  Du har rätt att när som helst invända mot bearbetningen av dina uppgifter för direktreklam. Detta gäller även profileringen i samband med sådan direktreklam.
 • Rätt till rättelse, radering och begränsning
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet
    

Om du har frågor om dessa rättigheter som rör bearbetning av dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till vårt dataskyddsombud, som alltid finns tillgängligt om du vill ha upplysningar, ge feedback eller uttrycka klagomål. På begäran ger dig REHAU skriftlig information enligt gällande rätt om och i så fall vilka personuppgifter som finns sparade hos oss. Om det trots vår strävan efter att alla uppgifter är korrekta och aktuella skulle finnas felaktig information lagrad om dig, rättar vi denna på din begäran.
 

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection