Dagvatten - kassetter - infiltration

Dagvatten - kassetter - infiltration

Den tilltagande bebyggelsen på naturliga ytor med byggnader, gator eller parker leder till stigande belastning på miljö och infrastruktur. Genom överbelastning på avloppssystem och reningsverk och höga vattenflöden stiger risken för översvämningar. Snabbt avflöde av dagvatten stör dessutom det naturliga vattenkretsloppet och leder till sjunkande grundvattennivåer. Lagstiftare och kommuner har insett att en naturnära dagvattenhantering är nödvändig. Beroende på mängden föroreningar i dagvattnet finns olika möjligheter att samla vattnet genom infiltration.

Kassettsystem

Infiltration och magasinering med ett kassettsystem. Passar på trånga platser och när det föreligger installationsinskränkningar på t ex dimensionerna på infiltrationsanläggningen och krav på snabb installation.

Rörsystem

Infiltration och magasinering av dagvatten som leds in via anslutande ytor (t ex tak- och trafikytor). Beroende på föroreningsgrad kan plöjning för rörsystem komma ifråga.