Dagvattenhantering

Regnvatten som landar på bebyggda ytor är ofta bemängt med miljöfarliga ämnen. Allt efter läge och användning av dessa ytor kan detta problem bli så stort att en direkt infiltration av vattnet kan hota mark och grundvatten. Eftersom infiltration i mark- och vattenskyddsområden måste beaktas, kan en förbehandling av vattnet bli nödvändig.

Kemisk – fysikalisk förbehandling

Systemet RAUSIKKO Hydroclean för kemisk-fysikalisk förbehandling arbetar enligt ett filtersystem i flera nivåer där filtren vid sidan av lösliga miljöfarliga ämnen även fångar upp utfällningar därifrån.

Mekanisk förbehandling

Den naturliga dagvattenreningen genom infiltration i sänkor och gropar kan, i synnerhet inom tätbebyggda områden, sällan komma i fråga. De underjordiskt installerade REHAU sedimentationsanläggningarna möjliggör den nödvändiga förbehandlingen, även där det är ont om plats, eftersom de kan de byggas in under trafikerade ytor. Med sedimentationstekniken kan partikelbundna skadliga ämnen filtreras ut.