S07-D311_203070_0 - 203070

Nytt bostadsområde i Schlaitdorf

Det nya bostadsområdet Schönbuchweg i Schlaitdorf

I bostadsområdet i Schlaitdorf omvandlades 1,2 hektar mark till 19 tomter. Då det inte var möjligt att tillämpa den planerade infiltrationslösningen på grund av dåliga markvärden och befintliga byggnader nedanför bostadsområdet bestämde man sig för att leda in dagvattnet i ån Höllbach.

På grund av platsbrist fick en del av den nödvändiga dagvattenfördröjningen förläggas under jord, delvis under tomtinfarten. Då infiltrationsdikena inte kunde göras särskilt djupa, och övertäckningen därmed endast var 80 cm på sina ställen, valde man att använda sig av RAUSIKKO boxar för hög belastning för att säkerställa att systemet var tillräckligt skyddat. Med RAUSIKKO boxar som svetsats in i en plasttätningsbana kunde REHAU erbjuda en anpassad kundlösning. Anslutningen mellan dagvattenanslutningen på respektive byggnad och infiltrationsdiket gjordes med AWADOCK CP. Rörledningarna i skiljesystemet för avloppsvatten och dagvatten anlades med de beprövade rören AWADUKT PP SN10 samt systemet AWASCHACHT.

S07-D310_203069_0 - 203069


OrtSchlaitdorf, Tyskland
ProjekttypNytt bostadsområde
År2010

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection