Allmänna användningsvillkor för kundportalen

Version april 2020

§ 1 Användningsområde

(1) Med de föreliggande användningsvillkoren regleras användningen av REHAU-gruppens (hädanefter kallad: REHAU) kundportal (hädanefter kallad: Portalen) av personer som har tillstånd att använda portalen (hädanefter kallade: Användare). Varje användare tillhör alltid ett företag (hädanefter kallad: Kunden).

(2) Med sin portal tillhandahåller REHAU olika tjänster och uppgifter för sina kunder. Beroende på behörighet kan godkända användare få åtkomst till dokument, prislistor, produktkatalogen och ytterligare innehåll via portalen. De kan vidare ta del av avtal och uppgifter om lager samt använda sig av en rad olika funktioner för att lägga in beställningar, hantera beställningar samt spåra beställningar.

(3) Skulle för enstaka delar av portalen omgående eller framöver kompletterande, särskilda användningsvillkor gälla, kommer detta att påpekas specifikt för kunderna. Sådana särskilda användningsvillkor går före föreliggande allmänna användningsvillkor.

(4) Avvikelser från dessa användningsvillkor ska avtalas skriftligt av REHAU och användaren. Om hävning av skriftlighetskravet kan endast avtalas skriftligt.

(5) REHAU förbehåller sig rätten att vid varje tid ändra dessa användningsvillkor med omedelbar verkan.


§ 2 Registrering och inloggning

(1) För att kunna använda portalen krävs det att användaren har ett kundkonto hos REHU och har genomfört en personlig registrering. Eventuellt skapas ett kundkonto i samband med registreringen.

(2) När registreringen är klar får användaren information om ett personligt startlösenord. Genom att lägga till ett användarnamn, som har bestämts av REHAU, (oftast användarens e-postadress) är det möjligt att logga in i portalen.
Användaren måste använda startlösenordet vid den första inloggningen.

(3) Registrering är inget krav. REHAU kan förhindra att ett kundkonto skapas eller att enskilda användare har tillgång till portalen utan att ange något skäl därtill eller begränsa användningen till vissa delar av portalen.

(4) Användaren får inte överlämna sitt lösenord till en tredje part; användaren ska alltid spara användarnamnet och lösenordet separat.
Användaren är skyldig att välja ett säkert lösenord och att skydda detta mot missbruk. Om användaren kan konstatera att åtkomstdata används felaktigt måste hen ovillkorligen informera REHAU om detta. Användaren är i detta fall skyldig att ovillkorligen ändra sitt lösenord. Om det fortfarande finns risk för missbruk har REHAU rätt att spärra åtkomsten till portalen.

(5) De uppgifter som användaren anger vid registreringen måste vara sanningsenliga. Om det genomförs ändringar efter registreringen måste man omedelbart informera REHAU om detta.

(6) Om en användare lämnar kundens företag eller behöver spärra sin behörighet av någon annan anledning ska REHAU omgående informeras om detta.

(7) Om användarens inloggningsuppgifter inte skulle stämma överens med användarens personuppgifter (användarens namn visas under personliga inställningar i portalen) är användaren skyldig att informera REHAU om detta.

(8) Av säkerhetsskäl förbehåller sig REHAU rätten att radera inloggningsuppgifter som inte har använts för inloggning i portalen på mer än 12 månader. Det är när som helst möjligt att återaktivera en raderad användare.


§ 3 REHAUS tjänster

(1) Användaren kan öppna eller ladda ned de uppgifter som REHAU lägger upp i portalen. När det gäller åtkomst till de filer som finns under Dokument eller REHAU AKADEMIE tilldelas användaren endast läsrättigheter; användaren har varken möjlighet att redigera eller radera de uppgifter som är sparade där.

(2) REHAU har rätt att ställa in driften av hela portalen eller delar av densamma. Emellanåt avbryts driften till följd av programuppdateringar. REHAU garanterar inte att portalen alltid är tillgänglig.


§ 4 Användarens skyldigheter

(1) Användaren tar ansvar för alla aktiviteter som utförs med hjälp av dennes inloggningsuppgifter.

(2) I portalen får användaren bland annat

  • inte skada någon eller bryta mot dennes personliga rättigheter
  • inte använda portalen i reklam- eller något annat kommersiellt syfte.

Vid överträdelser förbehåller sig REHAU rätten att omedelbart spärra användarens åtkomst till portalen. REHAU förehåller sig vidare rätten att radera innehåll eller material som är i strid med de ovanstående uppgifterna. Om portalen missbrukas ansvarar användaren gentemot REHAU och eventuella tredje parter och befriar i så måtto REHAU från krav från tredje parter.

(3) Användaren ska alltid logga ut ur portalen när hen inte behöver använda den. Om hen får kännedom om att inloggningsuppgifterna har missbrukats eller om hen hyser misstankar om det är användaren skyldig att genast underrätta REHAU om detta.


§ 5 Användarens användarrättigheter

(1) REHAU beviljar användaren en icke-exklusiv och icke överförbar rätt att använda sig av de uppgifter samt den dokumentation som har ställts till förfogande enligt REHAU:s riktlinjer.

(2) Användaren får varken vidarebefordra de tillgängliga uppgifterna eller dokumentationen i portalen mot en avgift eller gratis, i sin helhet eller delvis i form av utdrag, såvida det inte uttryckligen anges att innehållet är avsett att publiceras eller vidarebefordras till tredje part.

(3) Det är inte tillåtet för användaren att integrera och/eller visa de webbplatser som hör till portalen eller deras innehåll via en hyperlänk i ett delfönster (frame).

(4) Förutom de rättigheter som användaren är uttryckligen beviljad enligt detta dokument och övriga rättigheter beviljas hen inga andra typer av rättigheter, i synnerhet inte till företagsnamn eller industriella äganderätter (som patent, bruksmodeller eller märken osv.) och REHAU är inte heller skyldigt att bevilja användaren dylika rättigheter.


§ 6 Rätt till portalens innehåll – intellektuell äganderätt

(1) REHAU förbehåller sig rätten till upphovsrättsligt skydd samt andra skydd för hela portalen, inklusive layouten och hela innehållet.

(2) Användaren ska observera REHAUS rättigheter och i synnerhet inte ändra eller åsidosätta information om upphovsrätter och/eller märkesnamn och/eller några övriga uppgifter i innehållet.


§ 7 Hyperlänkar

I den mån som REHAU hänvisar till tredje parters webbsidor, tar inte REHAU något ansvar för innehållet på dessa webbsidor tillhörande tredje parter. REHAU bemäktigar sig inte innehåll från tredje parters webbplatser. REHAU har inte möjlighet att konstant kontrollera tredje parters webbsidor. Om användaren använder sig av länkar som leder till externa webbplatser gör hen detta på egen risk.


§ 8 Ersättning

REHAU tillhandahåller portalen för kunden utan någon kostnad.


§ 9 Ansvar

(1) Virus. REHAU strävar alltid efter att hålla portalen samt befintliga webbsidor fria från virus eller andra skadliga program. REHAU kan däremot inte garantera att det inte kommer att förekomma några virus. Användaren ska därför vinnlägga sig om att denne använder sig av lämpliga skyddsanordningar, i synnerhet en aktuell virusskanner för att skydda sig själv och förhindra att skadliga program förs in i portalen före nedladdning.

(2) REHAU garanterar inte och tar inte ansvar för att de uppgifter som är sparade i portalen är fullständiga, korrekta eller aktuella.

(3) REHAU tar obegränsat ansvar

  • vid försummelse eller grov vårdslöshet;
  • för skador vars följder kan ge upphov till risk för liv, lem eller hälsan;
  • enligt tillämpliga bestämmelsers tvingande föreskrifter i produktansvarslagen samt
  • inom ramarna för ytterligare tvingande lagstiftning.

I övrigt tar REHAU inget ansvar.


§ 10 Personuppgifter och användningsstatistik

(1) Vid insamling, användning samt behandling av personuppgifter tillämpar REHAU aktuella regelverk för skydd av uppgifter.
Du kan läsa mer om detta i informationen om uppgiftsskydd (https://www.rehau.se/policy).

(2) I syfte att förbättra de tjänster som tillhandahålls via portalen förbehåller sig REHAU rätten att automatiskt registrera samt analysera statistik om hur ofta och på vilket sätt olika portalfunktionerna används.


§ 11 Behörig domstol och tillämplig lag

(1) Regleringar mellan REHAU och kund som avviker från dessa användningsvillkor ska ske skriftligt.

(2) REHAU förbehåller sig rätten att i framtiden ändra dessa användningsvillkor.

Engineering progress

Enhancing lives