Indkøbsbetingelser

1. Generelt

Følgende indkøbsbetingelser finder anvendelse ved samtlige indkøb foretaget af REHAU A/S og gælder som accepteret af sælger. Ændringer i forhold til nærværende indkøbsbetingelser skal for at være gyldige bekræftes skriftligt af REHAU A/S.

Andre end nærværende indkøbsbetingelser er ugyldige. REHAU er ikke forpligtet til at gøre indsigelse mod afvigende betingelser fra Leverandørens side, såsom generelle salgs- og leveringsbetingelser, betingelser, som måtte fremgå af tilbuddet, ordrebekræftelsen, fakturaen, produktspecifikationen, reklamemateriale og lign.

Der kræves ikke fornyet henvisning til nærværende indkøbsbetingelser, såfremt REHAU A/S foretager yderligere indkøb.

2. Opfyldelse af aftalen

Opfyldelsessted for levering er den i indkøbsordren anførte leveringsadresse. Opfyldelsessted for betaling er REHAU A/S' forretningssted i Roskilde.

Den aftalte leveringstid er bindende og skal overholdes. Leveres salgsgenstanden ikke i rette tid, og skyldes dette ikke force majeure, har REHAU A/S valget mellem at forlange genstanden leveret og at hæve købet. REHAU A/S kan kræve skadeserstatning i overensstemmelse med gældende danske retsregler. Enhver forsinkelse anses for væsentlig.

Såfremt der måtte opstå forsinkelse, skal leverandøren uden ugrundet ophold give REHAU A/S meddelelse derom samt oplyse grunden til og varigheden af forsinkelsen.

3. Leveringsvilkår

Levering skal ske på den i indkøbsordren anførte leveringsadresse uden fragtomkostninger eller andre omkostninger for REHAU A/S. Dette krav kan fraviges ved skriftlig aftale mellem Leverandøren og REHAU A/S. Såfremt forsendelse sker helt eller delvist for REHAU A/S' regning, er Leverandøren forpligtet til, ud over at sørge for forsendelse af varen til bestemmelsesstedet, at benytte den forsendelsesmåde, der indebærer færrest mulige omkostninger for REHAU A/S. Leverandøren bærer under alle omstændigheder faren for salgsgenstandens hændelige undergang eller forringelse, indtil levering har fundet sted.

Modtagelse af varer foregår normalt mandag-torsdag fra kl. 08.00-15.00 og fredag fra kl. 08.00-11.00. Helligdage undtaget. Før levering aftaler Leverandøren det nøjagtige leveringstidspunkt med modtageren.

Leverandøren er forpligtet til på forlangende af REHAU A/S omkostningsfrit at tage emballagen retur. Omkostninger til emballage refunderes ikke. Såfremt dette krav tilsidesættes, har REHAU A/S ret til at bortskaffe emballagen for Leverandørens regning.

4. Priser

Såfremt der i indkøbsordren ikke er angivet andet, er de fastsatte priser uden efterkrav og forbehold fra Leverandørens side. Såfremt priserne falder i tiden mellem ordreafgivelse og levering, er de pr. leveringsdagen fastsatte priser gældende.

Et eventuelt prisoverslag vil ikke blive accepteret af REHAU A/S. Modtager REHAU A/S ikke en endelig pris, men kun en overslagspris for den bestilte vare, anses tilbuddet ikke for bindende for REHAU A/S. Såfremt overslaget overskrides af Leverandøren, har REHAU A/S valget mellem at acceptere forhøjelsen og at annullere indkøbsordren.

Leverandøren skal give meddelelse om eventuelle prisforhøjelser inden udløbet af en frist på 6 uger.

Afviklingen af moms inden for EU sker med det af REHAU A/S angivne momsregistrerings-nummer.

5. Betalingsbetingelser

Såfremt intet andet er aftalt, betaler REHAU A/S den af Leverandøren i fakturaen anførte pris med en rabat på 2 % ved betaling inden 30 dage og 3 % ved betaling inden 20 dage.

Faktura fremsendes i 3 (tre) eksemplarer til REHAU A/S senest på forsendelsesdagen. Følgeseddel fremsendes til varemodtageren, kopi af følgeseddel vedlægges fakturaen. Ordrenummeret skal fremgå af følgesedlen.

6. Fejl og mangler

Krav til salgsgenstanden fremgår i reglen af de tekniske leveringsbetingelser (TL). Leverandøren skal ved kontrol sikre sig, at salgsgenstanden opfylder kravene i henhold til TL. Leverandøren er forpligtet til at udarbejde en redegørelse for de tests, der er gennemført vedr. den pågældende salgsgenstand, og til at opbevare resultaterne i 10 (ti) år. REHAU A/S har ret til indsigt i disse testresultater og til at tage kopi heraf.

Den leverede salgsgenstand skal opfylde de af Leverandøren tilsikrede egenskaber, herunder de egenskaber, der for salgsgenstandens art må anses som tilsikrede. Salgsgenstanden skal opfylde kravene i henhold til de af REHAU A/S udarbejdede tekniske leveringsbetingelser og leve op til de almindelige tekniske standarder, der i øvrigt gælder for det pågældende produkt.

Leverandøren indestår for, at der ikke er retlige mangler ved salgsgenstanden, også efter dennes ibrugtagning, f.eks. at salgsgenstanden var behæftet med pant eller ejendomsforbehold. Tredjemand kan i denne forbindelse ikke gøre fordringer gældende over for REHAU A/S.

Såfremt intet andet er angivet i TL, har REHAU A/S ret til at påberåbe sig mangler inden for 12 (tolv) uger efter modtagelse af salgsgenstanden eller på det tidspunkt, hvor en evt. skjult mangel opdages. Denne bestemmelse suppleres af den generelle regel i købeloven, hvorefter forældelsesfristen for garantiydelsen udgør 2 (to) år.

Såfremt det ved leveringen konstateres, at salgsgenstanden lider af en mangel, har REHAU A/S valget mellem at hæve købet eller kræve omlevering eller et forholdsmæssigt afslag i købesummen eller forlange, at Leverandøren afhjælper manglen. REHAU A/S kan endvidere kræve skadeserstatning. Såfremt tredjemand på grund af mangelfuld eller forkert levering gør erstatningskrav gældende over for REHAU A/S, har REHAU A/S ret til at søge regres hos Leverandøren inden 2 (to) år efter, at levering har fundet sted.

7. Produktansvar

Leverandøren friholder REHAU A/S for ethvert erstatningskrav, der kan gøres gældende i henhold til lov om produktansvar, eller lignende erstatningskrav uden for kontraktforhold, medmindre Leverandøren kan godtgøre, at han er uden skyld i hhv. produkt- eller instruktionsfejlen. Forældelsesfristerne i lov om produktansvar finder ikke anvendelse.

Ved bestillinger afgivet af REHAU A/S forudsættes det, at Leverandøren har tegnet en produktansvarsforsikring, der dækker eventuelt produktansvar ud over det, der er indeholdt i en almindelig erhvervsansvarsforsikring. Leverandøren skal på REHAU A/S' forlangende fremlægge dokumentation for, at han har tegnet en sådan produktansvarsforsikring.

I øvrigt er loven gældende.

REHAU A/S har ret til modregning eller kan gøre krav på tilbageholdelsesret gældende til udligning af såvel forfaldne som ikke forfaldne fordringer på Leverandøren.

8. Force majeure

I tilfælde af strejke, lockout, brand, eksplosion, naturkatastrofer, epidemier, arbejds- eller befordringsvanskeligheder, driftsforstyrrelser af enhver art, krig, optøjer, mobilisering, regeringsindgreb eller andre omstændigheder, der ligger uden for REHAU A/S’ kontrol, og som hindrer REHAU A/S i at modtage og/eller forarbejde salgsgenstanden, kan REHAU A/S annullere indkøbsordren uden derved at pådrage sig erstatningsansvar. REHAU A/S er dog i så fald forpligtet til uden ugrundet ophold at give Leverandøren meddelelse herom.

9. Tavshedspligt og hemmeligholdelse

Alle modeller, vareprøver og teg­ninger skal behandles fortroligt og må kun anvendes til udførelse af ordrer afgivet af REHAU A/S. Produkter, der er fremstillet i henhold til REHAU A/S' angivelser, tegninger, vareprøver osv., må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra REHAU A/S benyttes og ej heller overdrages eller leveres til tredjemand. Dette gælder også, såfremt der til fremstilling af den pågældende salgsgenstand er fremskaffet specialværktøj for Leverandørens regning. Denne tavshedspligt og pligt til hemmeligholdelse finder også anvendelse, selv om REHAU A/S ikke tildeler Leverandøren yderligere indkøbsordrer.

Modeller, vareprøver og tegninger forbliver REHAU A/S' ejendom og skal returneres til REHAU A/S i brugbar stand senest sammen med restlevering.

Indkøbsordrer afgivet af REHAU A/S og de dermed forbundne opgaver skal behandles fortroligt. Leverandøren må kun henvise til forretningsaftaler med REHAU A/S, såfremt han forinden har indhentet udtrykkelig, skriftlig tilladelse hertil fra REHAU A/S.

10. Produktionsmidler

Produktionsmidler, som f.eks. værktøj, tegninger, vareprøver og lignende, der på REHAU A/S' forlangende eller med REHAU A/S' omkostningsdeling, anskaffes eller fremstilles af Leverandøren eller dennes underleverandør, bliver ved anskaffelsen eller fremstillingen REHAU A/S' ejendom, hvilket skal tydeliggøres, f.eks. ved mærkning.

Det kan aftales, at Leverandøren i stedet for at overdrage eventuelle produktionsmidler til REHAU A/S opbevarer disse uden omkostninger for REHAU A/S. Leverandøren skal selv og for egen regning sørge for vedligeholdelse af produktionsmidlerne.

Leverandøren er forpligtet til på forlangende øjeblikkeligt at returnere produktionsmidlerne til REHAU A/S.

11. Diverse bestemmelser

For så vidt angår materialer, der på grund af love, regulativer og lignende bestemmelser eller på grund af deres sammensætning eller indflydelse på miljøet kræver særbehandling, hvad angår emballering, transport, oplagring, handling og renovation, skal Leverandøren sammen med tilbuddet sende REHAU A/S et komplet udfyldt sikkerhedsdatablad på dansk iht. DIN 52900 samt et forskriftsmæssigt sikkerhedskort for vejtransport, ligeledes på dansk.

Såfremt der måtte forekomme ændringer af materialet eller af retspraksis, er Leverandøren forpligtet til at udstede et revideret sikkerhedsdatablad samt et revideret sikkerhedskort for vejtransport i overensstemmelse hermed.

Salgsgenstanden skal mærkes med den af REHAU A/S foreskrevne tekst. Salgsgenstande, der er mærket med REHAU A/S' eller varemodtagerens logo eller navn, må kun udleveres til REHAU A/S eller til en af REHAU A/S nærmere angivet tredjemand. Såfremt salgsgenstanden afvises, fordi den udgør en fare, er Leverandøren forpligtet til for egen regning at destruere produktet på forsvarlig måde.

Ved accept af orden forpligter leverandøren sig til at angive det nøjagtige oprindelsesland for varerne og for EU-oprindelsesvarer til at afgive en langtids-leverandørerklæring for varer med præferenceoprindelsesstatus. Ved levering fra et præferenceland er leverandøren forpligtet til at udstede et gyldigt varecertifikat EUR.1 eller en oprindelseserklæring på fakturaen. Skulle det vise sig, at leverandørerklæringer eller præferencedokumenter er forkerte, forpligter leverandøren sig til at erstatte de deraf opståede skader.

Efter anmodning fra REHAU er leverandøren forpligtet til skriftligt og med retsvirkning at underrette os om eventuelle krav om tilladelser ved (re-)eksport af dennes varer i henhold til nationale, europæiske, USA-udførsels- og toldbestimmelser samt dennes varers oprindelseslands eksport- og toldbestemmelser i dennes forretningsdokumenter. I den forbindelse giver leverandøren REHAU følgende informationer:

På vor foranledning er leverandøren forpligtet til skriftligt at meddele os alle yderligere data om udenrigshandel vedr. sine varer og deres bestanddele samt skriftligt at informere os uden ugrundet ophold (før levering af tilsvarende heraf berørte varer) om alle ændringer af de foranstående data.

12. Værneting

Nærværende indkøbsbetingelser og retsforholdet mellem parterne er i deres helhed underlagt dansk ret, der også finder anvendelse på spørgsmål om den formelle fremgangsmåde ved varens kontrol, eventuelle frister for kontrollen, meddelelser om kontrollen og hvilke forholdsregler, der skal træffes, såfremt varen afvises. Bestemmelserne i FN’s konvention om kontrakter om internationale varekøb af 11. april 1980 (”United Nations Conventions on Contracts for the International Sale of Goods”) finder ingen anvendelse på retsforholdet.

Værneting for alle eventuelle tvistigheder, som måtte opstå af retsforholdet mellem parterne, er retten i Roskilde som 1. instans. REHAU A/S kan dog vælge at anvende Leverandørens hjemting.

Engineering progress

Enhancing lives