Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

I. Generelt

1. Vore leverancer, tjenesteydelser og tilbud sker udtrykkeligt på basis af følgende betingelser. Hvis ikke andet er aftalt, gælder disse betingelser i den udgave, som er gyldig på tidspunktet for fremtidige bestillinger/ordreafgivelser, selvom de ikke aftales udtrykkeligt på ny, eller der er henvist til dem.

2. Disse betingelser er udelukkende gyldige. Der gøres hermed indsigelse mod modbekræftelser fra køber under henvisning til dennes indkøbsbetingelser.

3. Individuelt indgåede aftaler har i alle tilfælde fortrinsret for disse betingelser. En skriftlig kontrakt eller vor skriftlige bekræftelse er afgørende for indholdet af sådanne aftaler.

4. Juridisk relevante oplysninger og meddelelser efter kontraktindgåelse over for os skal for at være gyldige foreligge skriftligt (fx fastsættelse af frist, reklamationer, tilbagetrædelse fra kontrakt eller afslag i købesum).

5. Vore aktuelle Tekniske Informationer og de generelt anerkendte regler for teknik skal overholdes ved opbevaring, installation, montage og brug af vore produkter.

6. Vi henviser til, at vi behandler købers data, som vedrører samhandlen med denne, i overensstemmelse med dansk lovgivning.


II. Tilbud og kontraktindgåelse

1. Vore tilbud er uforbindende, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Vareprøver er uforbindende rammeangivelser. Bestillingen gælder som et bindende kontrakttilbud. Afslutning af forretninger og aftaler bliver først bindende med vor skriftlige ordrebekræftelse eller ved levering, hvorved fakturaen i det sidste tilfælde erstatter ordrebekræftelsen. Hvis der ikke fremgår andet af bestillingen, er vi berettiget til at acceptere kontrakttilbud inden for fire uger efter modtagelse hos os.

2. Hvis en bestilt vare ikke kan leveres, fordi vi trods kontraktmæssig forpligtelse eller uden vor skyld ikke modtager varen fra vor leverandør, er vi berettiget til at træde tilbage fra kontrakten. I dette tilfælde vil vi uden ugrundet ophold informere Dem om, at den bestilte vare ikke længere er disponibel, og refundere eventuelle allerede leverede ydelser uden ugrundet ophold.

3. Den ved ordreafgivelse populære betegnelse ”som tidligere leveret” refererer i alle tilfælde kun til udførelsen og ikke til prisen. REHAU-varebetegnelsen er alene bestemmende for betegnelsen af produktet. Yderligere angivelse af kundevarebetegnelser er uforbindende.

4. Vor tekniske rådgivning i ord og skrift er uforbindende - også med henblik på tredjemands eventuelle ejendomsrettigheder - og fritager ikke køber fra dennes egne test af vore produkter med henblik på, om de er egnet til det påtænkte formål.


III. Priser

1. Vore priser forstås, med mindre andet er aftalt, ab fabrik eller lager med tillæg af emballage, fragt, told, andre afgifter og den moms, som er gældende på leveringsdatoen.

2. Priserne i vore prislister og tilbud er, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, uforbindende og er baseret på de relevante omkostningsfaktorer. Hvis der inden aftalens indgåelse optræder ændringer af omkostningsfaktorerne, fx ved prisforhøjelser for råvarer eller lønstigninger, forbeholder vi os ret til en tilsvarende tilpasning af vore priser. Er der et tidsrum på mere end tre måneder mellem indgåelsen af aftalen og det forventede leveringstidspunkt, er vi ved ændringer af omkostningsfaktorerne, fx ved prisforhøjelser for råvarer eller lønstigninger, berettiget til at tilpasse vore priser tilsvarende. Ved en sådan ændring vil vi kontakte køber. Køber er i tilfælde af en prisforhøjelse på mere end 5 % berettiget til at træde tilbage fra kontrakten. Dette skal i givet fald meddeles os inden for en uge efter vor besked til køber, ellers er den forhøjede pris aftalt og skal betales.

3. Vore priser, som er gyldige ved kontraktindgåelse, gælder for ordrer, hvor der ikke er aftalt nogen pris; i øvrigt gælder det foregående afsnit.

4. Salgspriser og alle tilbud og beregninger forstås i DKK, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.


IV. Betalingsbetingelser

1. Hvis der ikke for den enkelte kontrakt er truffet anden aftale om betalingsbetingelser, gælder følgende: 20 dage netto efter fakturadato, såfremt der ikke foreligger andre programrelaterede betalingsbetingelser i prislister. Opfyldelsessted for betalinger er REHAU A/S, Roskilde.

2. Tilbageholdelse af betalinger og modregning er, med mindre andet er aftalt, kun muligt, hvis købers modkrav ikke bestrides eller endeligt fastsættes ved dom.

3. Ved betalingsmora er alle endnu løbende fakturaer straks forfaldne og kan indbringes for retten. Ved manglende overholdelse af betalingsbetingelserne, eller ved omstændigheder som er egnet til at formindske købers kreditværdighed, er vi berettiget til at erklære vort samlede krav forfalden til omgående betaling. Desuden er vi berettiget til kun at udføre udestående leverancer mod forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Hvis forudbetalinger eller sikkerhedsstillelser ikke har fundet sted efter fastsættelse af en rimelig frist, er vi berettiget til at træde tilbage fra kontrakten med henblik på endnu ikke udførte ydelser med det resultat, at alle krav fra købers side med hensyn til de endnu ikke udførte leverancer bortfalder.

4. Vi er berettiget til at modregne samtlige vore krav over for køber, med de krav, som køber har mod os på grund af leverance eller af andre retlige grunde.


V. Ejendomsforbehold og yderligere sikkerheder

1. Varen forbliver vor ejendom indtil fuldstændig betaling af samtlige krav, som også opstår af samhandlen i fremtiden mod køber.

2. Ved en forarbejdning med andre varer, som ikke tilhører os, gennem køber, har vi krav på medeje til den nye ting værdiforholdsmæssigt (fakturaværdi) med det resultat, at denne nu er forbeholdsvare i medfør af disse betingelser.

3. Køber er berettiget til at forarbejde og sælge forbeholdsvaren i retmæssig forretningsgang.

4. Hermed overdrager køber for en sikkerheds skyld allerede nu alle de krav til os, der tilkommer ham, med henblik på forbeholdsvaren (ligegyldigt af hvilken retsgrund; inkl. krav fra videresalg, saldokrav fra mellemregningsaftaler, be- og forarbejdning eller forbindelse af de af os leverede varer, en retsstridig handling, forsikringskrav). Overdragelsen begrænser sig altid efter størrelsen af leveringsværdien af de i henhold til vore fakturaer udleverede varer. Hvis købers kunde med retsvirkning har udelukket overdragelsen af krav mod sig, så står køber og vi i det interne forhold, som om de foran nævnte krav, som på forhånd er overdraget til os, ligegyldigt på hvilken måde, er overdraget til os på retsgyldig måde. Vi bliver af kunden befuldmægtiget til at gøre kravet gældende i hans navn for vor regning, så snart køber i medfør af nedenstående bestemmelse ikke mere er berettiget til at inddrive kravet i eget navn.

5. Vi befuldmægtiger køber genkaldeligt til at inddrive de til os overdragne krav for hans regning i eget navn. Så snart køber ikke overholder en forpligtelse over for os, eller der indtræder en i afsnit IV pkt. 4 nævnte omstændighed, vil køber på vor opfordring offentliggøre overdragelsen og give os de nødvendige informationer og dokumentation. Vi er også berettiget til direkte at angive overdragelsen over for købers skyldnere og opfordre disse til at betale til os.

6. Den leverede vare må ikke uden vores samtykke pantsættes eller overdrages som sikkerhed. Ved tredjemands adgang til varen solgt under ejendomsforbehold, vil køber henvise til vor ejendom, informere os uden ugrundet ophold og yde os enhver hjælp, som er nødvendig til varetagelse af vore rettigheder.    

7. Ved købers kontraktstridige adfærd - især forsinket betaling - er vi berettiget til at gøre vort ejendomsforbehold gældende og forlange øjeblikkelig udlevering af varen solgt under ejendomsforbehold, samt skaffe os selv eller gennem fuldmægtige umiddelbar besiddelse af den, eller i givet fald at forlange overdragelse af købers vindikation mod tredjemand. Fremsættelsen/gennemførelsen af ejendomsforbeholdet indebærer ikke tilbagetrædelse fra kontrakten.

8. Overstiger værdien af de for os bestående sikkerheder vore krav med mere end 10 %, så er vi på købers forlangende for så vidt forpligtet til frigivelse af sikkerheder efter vort valg.

9. Køber skal forsikre de under ejendomsforbehold stående varer tilstrækkeligt mod brand og tyveri. Krav mod forsikringen fra et skadestilfælde overdrages allerede nu til os i størrelsen af værdien for varen solgt under ejendomsforbehold.


VI. Leveringstid, leveringsforsinkelse

1. Opfyldelsessted for leverancer er REHAU A/S, Roskilde eller hjemsædet for den fabrik eller det lager, som skal udføre leverancen. Medmindre andet er aftalt, er leverings- og ydelsesfrister overholdt, hvis den leverede vare har forladt fabrikken inden udløbet af fristen, eller det er meddelt, at varen er klar til forsendelse, eller at ydelsen er gennemført inden udløbet af denne.

2. Fristen for leverancen og ydelsen forlænges rimeligt ved foranstaltninger inden for rammerne af arbejdskonflikter, især ved strejke og lockout og i tilfælde af uforudsete forhindringer, som ligger uden for vor indflydelse, hvis sådanne forhindringer beviseligt har betydelig indflydelse på færdiggørelsen eller afleveringen af den vare, der skal leveres, eller gennemførelsen af ydelsen. Dette gælder også, hvis omstændighederne indtræder ved vor underleverandør eller ved uforskyldt manglende selvlevering med råmaterialer, eller hvis de opstår under vor forsinkelse. Ved længerevarende fristoverskridelse er vi og køber - efter forudgående fastsættelse af ny frist - berettiget til tilbagetrædelse fra kontrakten. Begyndelsen og slutningen på sådanne forhindringer vil vi i vigtige tilfælde meddele køber snarest muligt.

3. Leverancerne og ydelserne (kontraktopfyldelse) er med det forbehold, at der intet er til hinder for opfyldelsen på grund af nationale eller internationale forskrifter, især eksportkontrolbestemmelser og embargos eller øvrige sanktioner. Parterne forpligter sig til at skaffe alle informationer og bilag, som er nødvendige til eksporten/transporten/importen. Forsinkelser på baggrund af eksportkontroller eller godkendelsesprocedurer sætter frister og leveringstider ud af kraft. Hvis nødvendige godkendelser ikke tildeles, gælder kontrakten vedr. de pågældende dele som ikke indgået; skadeserstatningskrav udelukkes for så vidt på grund af ovennævnte fristoverskridelser.

4. Køber kan uden fastsættelse af frist træde tilbage fra kontrakten, hvis den samlede ydelse før risikoovergang bliver endegyldigt umulig for os. Køber kan desuden træde tilbage fra kontrakten, hvis udførelsen af en del af leverancen for en ordre bliver umulig, og han har en berettiget interesse i at afslå delleverancen. Er dette ikke tilfældet, skal køber betale kontraktprisen for delleverancen. Det samme gælder, hvis det er umuligt for os at opfylde vor forpligtelse. I øvrigt gælder afsnit IX. Indtræder umuligheden eller den manglende evne på grund af forsinket accept, eller hvis køber er ene eller langt overvejende ansvarlig for disse omstændigheder, er han forpligtet til modydelse.

5. Indtrædelsen af leveringsforsinkelse retter sig efter de lovmæssige bestemmelser. En skriftlig rykker fra køber er i alle tilfælde nødvendig. Hvis der opstår en forsinkelse, og der derved opstår en skade for køber, er han berettiget til at forlange en forud fastsat erstatning. Den udgør for hver hele uge i forsinkelsesperioden 0,5 %, men højst 5 % af værdien af den pågældende del af den samlede leverance, som på grund af forsinkelsen ikke kan bruges rettidigt eller ikke i henhold til kontrakten. Yderligere krav på grund af leveringsforsinkelsen bestemmes udelukkende i henhold til afsnit IX i disse betingelser.

6. En vare, som er meldt klar til forsendelse, skal efter udløb af leveringstiden uden ugrundet ophold afkaldes. Sker dette ikke, er vi berettiget til at sende den efter eget valg eller at lagre den for kundens regning og risiko efter eget skøn. Det samme gælder, hvis forsendelsen af grunde, som vi ikke er ansvarlige for, ikke kan gennemføres. Med meddelelsen om, at varen kan sendes, gælder varen som leveret og kan faktureres.

7. Transportmåden, forsendelsesmidlet, transportvejen samt art og omfang af de nødvendige beskyttelsesmidler og valg af speditør eller fragtmand og emballagen er overladt til vort valg. Dette sker efter vort skøn og sædvanlig omhu under udelukkelse af ethvert ansvar. Varen bliver kun forsikret efter kundens udtrykkelige ønske og for dennes regning.

8. Delleverancer er tilladt. En mængdemæssig over- og underlevering på 10 %, ved specialproduktion 20 % står os frit mod beregning.


VII. Risikoovergang

1. Ved overgivelsen til speditøren eller fragtmanden, senest dog når varen forlader fabrikken eller lageret, overgår risikoen i alle tilfælde til køber, med mindre andet er aftalt.

2. Reklamationer på grund af ufuldstændig, fejlbehæftet eller forkert levering skal ske uden ugrundet ophold og overfor os senest 10 dage efter varens modtagelse. Ellers betragtes leverancerne som accepteret.


VIII. Mangelkrav

Vi yder garanti for tings- og retsmangler ved leverancen under udelukkelse af yderligere krav som følger:

Tingsmangler

1Alle dele eller ydelser, som inden for forældelsesfristen viser en tingsmangel, hvis dennes årsag allerede forelå på tidspunktet for risikoovergangen, og såfremt køber har efterkommet sine undersøgelses- og klagepligter, skal vederlagsfrit efter vort valg udbedres eller leveres på ny. Udebliver en retmæssig undersøgelse og/eller reklamation, er vort ansvar for den ikke anmeldte mangel udelukket.

2. Ved reklamationer må købers betalinger tilbageholdes i et omfang, som står i et rimeligt forhold til de optrådte tingsmangler. Køber kan kun tilbageholde betalinger, hvis en reklamation bliver gjort gældende, og hvis berettigelse der ikke hersker nogen tvivl om. Er reklamationen uberettiget, er vi berettiget til selv at forlange de omkostninger, som er opstået for os, dækket af køber.

3. Først skal vi have mulighed for efterfølgende at udbedre reklamationen/levere en erstatningsvare inden for en rimelig frist. Hvis udbedring ikke er mulig, kan køber træde tilbage fra kontrakten eller kræve erstatning.

4. Reklamationer gøres ikke gældende ved ubetydelig afvigelse fra den aftalte beskaffenhed, ved ubetydelig begrænsning af varens anvendelighed, ved naturlig slitage eller skade, som opstår efter risikoovergangen som følge af fejlagtig eller forsømmelig behandling, uforholdsmæssig belastning eller uegnede driftsmidler. Vi er berettiget til at afvise reklamationer, hvis køber ikke har forelagt os den fejlbehæftede del inden for 4 uger efter opfordring; dette gælder ikke, hvis forelæggelse af delen på grund af dens beskaffenhed eller installation etc. ikke er mulig.

Retsmangler

5. Såfremt vi skal levere i henhold til tegninger, modeller, prøver eller under anvendelse af de af køber leverede dele, indestår køber for, at tredjemands ejendomsrettigheder i bestemmelseslandet for varen ikke bliver krænket heraf. Vi vil henvise køber til os bekendte rettigheder. Køber skal fritstille os fra tredjemands krav og yde os erstatning for den opståede skade. Hvis produktionen eller leverancen udelukkes af tredjemand under påberåbelse af en ejendomsrettighed, som tilhører ham, er vi berettiget til - uden prøvelse af retssituationen - at indstille arbejdet, indtil køber har klarlagt retssituationen. Hvis videreførelsen af ordren ikke med rimelighed kan forlanges af os på grund af forsinkelsen, er vi berettiget til fratrædelse.

6. Hvis ikke andet er aftalt, er vi forpligtet til at forlægge ydelsen i landet for leveringsstedet frit af tredjemands erhvervsmæssige ejendomsrettigheder og ophavsrettigheder. Fører brugen af den leverede vare til krænkelse af erhvervsmæssige ejendomsrettigheder eller ophavsrettigheder, vil vi principielt for vore omkostninger skaffe køber ret til videre brug eller ændre den leverede vare på en sådan måde, at der ikke længere foreligger en krænkelse af ejendomsrettigheder.

7. Er dette ikke muligt på økonomisk rimelige betingelser eller inden for rimelig frist, er køber berettiget til tilbagetrædelse fra kontrakten. Under de nævnte forudsætninger er vi også berettiget til at træde tilbage fra kontrakten.

8. Vi vil desuden fritstille køber fra ubestridte eller retsligt fastslåede krav fra den pågældende ejendomsretsindehaver.

9. De i pkt. 7 nævnte forpligtelser er afsluttende for os under forbehold for afsnit XII i tilfælde af ejendomsretsbeskyttelse eller ophavsrettigheder.

De består kun, hvis

- køber informerer os uden ugrundet ophold om krænkelse af ejendomsrettigheder eller ophavsrettigheder

- køber støtter os i rimeligt omfang ved afværgelsen af de krav, der er gjort gældende, eller muliggør gennemførelsen af ændringsforanstaltningerne i henhold til pkt. 5

- alle afværgelsesforbehold inkl. udenretlige bestemmelser er forbeholdt os

- retsmanglen ikke beror på en anvisning eller speciel angivelse fra køber

- retskrænkelse ikke er forårsaget af, at køber egenmægtigt har ændret den leverede vare eller på en ikke kontraktmæssig måde har anvendt den eller krænket ejendomsrettighederne


IX. Ansvar

1.Købers skades- og refunderingskrav, ligegyldigt af hvilken retsgrund, er udelukket, medmindre andet er bestemt i disse betingelser.

2. Hvis REHAU er omfattet af informationsforpligtelser i henhold til bestemmelserne i forordningen (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsninger for kemikalier, indestår REHAU ikke for rigtigheden og fuldstændigheden af de informationer, som REHAU har modtaget af sine underleverandører.


X. Forældelse

Alle krav fra købers side - ligegyldigt af hvilken retsgrund - forældes inden for 12 måneder, medmindre den lovmæssige forældelse i det enkelte tilfælde ville føre til en kortere forældelse.


XI. Tolerancer

1.   For slanger og profiler gælder følgende tolerancer, med und­tagelse af varer af op­skummede materia­ler, for så vidt der ikke er:

angivet andet i aftalte DIN-normer, fabriksnor­mer eller på anden vis (fx i Tekniske Leveringsbetingelser eller REHAU-tegning):

  1. Indvendig diameter: ±  5%
  2. Godstykkelse         : ± 10%
  1.         Indv. diameter op til 5 mm / + 0,1/- 0,2 mm ; over 5 til 8 mm / + 0,2/- 0,3 mm ; over 8 mm / + 2,5 %/- 3%           
  2.         Vægtykkelse op til 0,7 mm / + 0,1/- 0,1 mm ; over 0,7 til 1,5 mm / + 0,15/- 0,15 mm, over 1,5 mm / ± 10 %           
  1.         ved profiler og slanger i henhold til DIN 16941-3A og DIN 2768-1, ved bundter og ruller: ± 2 %.   
  2.         Ved slanger og profiler af silikone gælder formtolerancer i henhold til DIN ISO 3302 E3.


2. Shore-A-hårdhedsangivelser forstås for et toleranceområde på ± 3 ved termoplaster og ± 5 ved elastomerer (beregnet i normrette testlegemer). Han­dels­mæssige afvigelser i udfald, vægt og farve berettiger ikke til rekla­mationer på leverancen. Skitser, dimensioner og vægtangivelser i vore lister, TL, fabriksnormer, tilbud og ordrebekræftelser er kun tilnærmelsesvis korrekte, afvigelser fra dimensioner vægt, stykantal og kvalitet er kun tilladt i henhold til de i handelen værende tolerancer eller i henhold til de tilsvarende normer. En garanti for overholdelsen kan ikke gives.

3. I øvrigt gælder, så vidt andet ikke er aftalt eller angivet af os, de tilladte tolerancer i henhold til de til enhver tid gældende tekniske normer og retningslinjer (DIN, VDE etc.).


XII. Ophavs- og erhvervsmæssige ejendomsrettigheder, former og værktøj

1. Vi forbeholder os samtlige ejendoms- og ophavsrettigheder til tegninger, prøver og lignende informationer; de må kun efter forudgående tilladelse fra os gøres tilgængelig for tredjemand.

2. Vi kræver i alle tilfælde retten til eneproduktion af de af os udarbejdede udkast, tegninger og værktøj for tilsvarende varer. Videregivelse og mangfoldiggørelse af disse bilag og af værktøj, udnyttelse og information om deres indhold er ikke tilladt, med mindre det er udtrykkeligt nævnt. Misligholdelse forpligter til skadeserstatning. Alle rettigheder til at få meddelt patent og til brugsmønsterbeskyttelsesregistreringer forbliver forbeholdt. Køber overtager garantien for, at produktionen og leveringen af varer, som er produceret efter hans angivelser, ikke krænker tredjemands ejendomsrettigheder. Former, skabeloner og andre anordninger forbliver også vor ejendom, selvom der beregnes køber omkostninger herfor.

3. Såfremt vi producerer eller skaffer modeller, former, værktøj og andre formindretninger for kundens ordre, fakturerer vi en del af omkostningerne separat. Da vore udgifter til udkast, bygning, indkørsel, eller know-how og istandholdelse ikke dækkes gennem disse omkostninger, forbliver modellerne og former samt værktøjet inkl. tilbehør vor ejendom. Det samme gælder for ændringer samt for erstatningsmodeller, værktøj og følgeformer. Værktøjs-, formomkostninger osv. skal betales. Er der siden den sidste leverance af de deraf producerede varer gået 3 år, er vi ikke forpligtet til yderligere opbevaring.


XIII. Værneting og øvrigt

1. Som udelukkende - og internationalt - værneting for samtlige krav og forpligtelser for parterne er aftalt Sø- og Handelsretten i

København eller retten i Roskilde

2. Indstiller kontrahenten sin betaling, eller ansøges der om insolvens over hans formue eller en udenretlig tvangsakkord, er REHAU berettiget til at træde tilbage fra den ikke opfyldte del af kontrakten.

3. Dansk ret gælder. De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler om internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse. 

Version: 06.2016

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection