Uslovi isporuka i plaćanja

I Uopšteno
1. Naše isporuke, usluge i ponude se zasnivaju iskljucivo na sledecim uslovima, koji su objavljeni na poledini svake od naših ponuda, potvrda porudžbina, otpremnica i faktura. Isti važe i za sve buduce poslovne odnose, cak i onda kada ne budu bili posebno i iznova ugovarani, pošto su se naši kupci prijemom naših gore navedenih poslovnih dokumenata upoznali tj. morali biti upoznati sa sadržajem ovih uslova isporuka i placanja. Kontrapotvrde kupca, kojima se vrši upucivanje na njegove sopstvene uslove poslovanja se ne prihvataju. Odstupanja od ovih uslova su važeca samo ukoliko ih mi pismenim putem potvrdimo.

II Ponuda i zakljucivanje ugovora
1. Naše ponude su neobavezujuce, osim ukoliko nije šta drugo izricito navedeno. Uzorci i probe predstavljaju neobavezujuce orijentacione podatke. Zakljucnice i dogovori postaju obavezujuci tek nakon što mi pismenim putem potvrdimo porudžbine, ili kroz realizaciju naših isporuka, pri cemu u poslednjem slucaju faktura zamenjuje potvrdu porudžbine.
2. Uobicajena oznaka prilikom davanja porudžbine «kao što je vec isporucivano» odnosi se u svim slucajevima samo na izvedbu, a ne i na cenu. Za oznaku proizvoda merodavna je samo REHAU oznaka artikla. Dodatno navodjenje oznake artikla kupca je neobavezujuce.
3. Naši saveti u vezi sa tehnikom primene, a koji su dati u pismenom i usmenom obliku, neobavezujuci su – cak i u odnosu na ma kakva zašticena prava trecih lica – tako da ne oslobadaju kupca od dužnosti sopstvene provere naših proizvoda na njihovu primenljivost za nameravane postupke i svrhe.
 

III Cene
1. Ukoliko nije drugacije dogovoreno, podrazumeva se da su naše cene date na paritetu franko fabrika ili stovarište, na koje se zaracunavaju pakovanje i utovar, kao i na dan isporuke primenjiv PDV.
2. Ukoliko izricito nije drugacije navedeno, cene se formiraju slobodno i zasnovane su na aktuelnim elemenatima cene koštanja. Ukoliko do dana isporuke nastupe promene u elementima cene koštanja, npr. zbog povecanja cena sirovina ili zbog rasta cene rada, zadržavamo sebi pravo na odgovarajuce prilagodavanje naših cena.
3. Na porudžbine, za koje nisu dogovorene cene, primenjivace se naše cene koje budu važile na dan isporuke.
4. Podrazumeva se, da su prodajne cene, kao i sve ponude zajedno sa kalkulacijama date u Dinarima, osim ukoliko izricito nije drugacije dogovoreno.


IV Uslovi placanja
1. Ukoliko pojedinacnim ugovorima nije postignut drugaciji dogovor o nacinu placanja, tada važi sledece: U roku od 10 dana se odobrava 2% popusta, koji se racuna na vrednost robe (pri tome se iz iste iskljucuju troškovi pakovanja, utovara i slicnog), u roku od 30 dana nakon datuma izdavanja faktura se naplacuje neto iznos, osim ukoliko u cenovnicima ne postoje drugi uslovi placanja, koji se odnose na posebne programe. Na troškove alata, kao i na porudžbine sa neto vrednošcu robe ispod 30.000 dinara se ne odobrava popust. Gore pomenuti popust odobrava se samo pod uslovom da su sve obaveze placanja iz ranijih isporuka bile ispunjene bez ikakvih zaostataka. Placanja imaju da se vrše nezavisno od eventualnih prijava nedostataka. Mesto izvršenja za placanja je Beograd.
2. Zadržavanje uplata i prebijanja potraživanja je, ukoliko nije drugacije dogovoreno, moguce samo ako je protivzahtev kupca nesporan, ili je isti pravosnažno utvrden.
3. Pri prekoracenju odloženog roka placanja pada se u docnju bez prethodne opomene. Kupac pada takode u docnju, kada ne izvrši placanje ni nakon prijema opomene, koja se daje nakon dospeca kupoprodajne cene.
4. Menice i cekovi se primaju samo kao sredstvo placanja, pri cemu nismo odgovorni za njihovo blagovremeno prezentiranje i podizanje protesta. U slucaju prijema menica zaracunava se njihovo diskontovanje, kao i nastali troškovi; takav prijem se vrši uz zadržavanje prava da se u svako doba zahteva placanje u gotovini, tako što bi se izvršio prethodni povracaj tih hartija od vrednosti. Kod placanja cekovima se popust može odobriti ako su cekovi kod nas pravovremno primljeni. Kod primanja menica se ne odobrava popust.
5. Za slucaj docnje u placanju dospevaju sve neplacene fakture, odnosno svi iznosi menica odmah na naplatu i utužive su. Kod nepridržavanja uslova placanja, ili pri nastanku okolnosti, koje su pogodne za umanjenje kreditne sposobnosti kupca, imamo pravo da sva naša potraživanja - bez obzira na datum dospeca primljenih, ali još uvek nedospelih menica - odmah podnesemo na naplatu. Osim toga, imamo takode pravo da još uvek neizvršene isporuke realizujemo samo uz avansna placanja ili uz sredstva obezbedenja. Ukoliko se ne izvrše avansna placanja, ili se ne daju sredstva obezbedenja ni po isteku datog im primerenog roka, imamo pravo da odustanemo od ugovora u pogledu neizvršenih usluga, i to uz posledicu da se svi zahtevi kupca vezano za još uvek neizvršene isporuke gase.
6. Imamo pravo da sva naša potraživanja prema kupcu obracunamo sa svim njegovim potraživanjima, koja kupac zbog isporuka, ili na osnovu drugih pravnih razloga ima prema nama.


V Zadržavanje prava svojine i ostala sredstva obezbedenja
1. Roba ostaje naše vlasništvo sve do potpune naplate svih potraživanja od kupca, ukljucujuci i buducih potraživanja nastalih iz poslovnih odnosa, ukoliko se kupoprodajni ugovori sa našim kupcima zvanicno overavaju od strane suda ili opštinskih organa.
2. Prerada i preoblikovanje robe, koju mi isporucujemo uz zadržavanje prava svojine, vrši se uz iskljucenje sticanja vlasnickih prava i to uvek po našem nalogu, ali bez obaveza po nas. Preradena roba nam služi kao sredstvo obezbedenja samo do visine vrednosti robe na koju smo zadržali pravo svojine. Kod prerade robe od strane kupca sa drugom robom, koja ne pripada nama, mi sticemo suvlasništvo na tako novonastalim stvarima i to proporcionalno (vrednost faktura), uz posledicu da iste od tada postaju roba sa zadržanim pravom svojine u smislu ovih uslova.
3. Kupac ima pravo da u svom redovnom poslovanju preraduje robu nad kojom je zadržano pravo svojine, ali ne i da je otuduje, odnosno ne sme da dalje prodaje ni proizvode nastale iz robe nad kojom je zadržano pravo svojine.
4. Kupac nam vec sada za svaki slucaj ustupa sva potraživanja koja mu pripadaju - ukljucujuci i potraživanja po saldu iz konto-korentnih racuna, kao i po osnovu obrade i prerade ili spajanje robe koju smo mi isporucili; ovo važi na isti nacin i za zahteve kupca i po ostalim pravnim osnovama (osiguranje, nedozvoljeni postupci, itd.) u odnosu na robu nad kojom je zadržano pravo svojine. Takvo ustupanje je vrednosno ograniceno cenom isporucene robe i to za onaj deo robe isporucene prema našim fakturama. Ukoliko je kupcev potrošac delotvorno iskljucio potraživanje protiv sebe, tada stupamo kupac i mi u takav medusobni odnos kao da su nam na delotvoran nacin ustupljena gore navedena i unapred ustupana potraživanja i to bez obzira koje su vrste ista bila. Kupac nas ovlašcuje da ostvarimo takvo potraživanje u njegovo ime, a za na naš racun, cim kupac u skladu sa sledecom odredbom više ne bude imao pravo da realizuje to potraživanje u sopstveno ime.
5. Mi ovim opozivo ovlašcujemo kupca, da može za svoj racun i u svoje ime da naplati potraživanja koja nam je ustupio. Cim kupac ne ispuni neku svoju obavezu prema nama, ili nastupi okolnost navedena u poglavlju IV, tacka 6, kupac ce na naš zahtev javno objaviti postojanje ustupanja, a zatim ce nam pružiti sve potrebne informacije i dokumentaciju. Mi imamo pravo da dužnicima kupca direktno prijavimo postojanje ustupanja i da od njih zatražimo da prema nama izvrše placanje.
6. Isporucena roba ne sme bez naše dozvole, i to pre svega u slucaju stecajnog postupka odn. eventualne zaplene na strani kupca, ni da se pleni, niti da se preda radi obezbedenja. Za slucaj ispoljavanja zahteva od strane trecih lica u odnosu na robu nad kojom je zadržano pravo svojine, kupac ce ukazati na naše vlasništvo i nas ce odmah o tome obavestiti, kao što ce nam pružiti i svu potrebnu pomoc za ocuvanje naših prava.
7. Ako se kupac ne ponaša u skladu sa ugovorom – narocito u slucaju kašnjenja sa placanjima – imamo pravo da iskoristimo svoje pravo zadržavanja svojine i da zahtevamo da nam se smesta vrati roba nad kojom smo zadržali pravo svojine. Korišcenje prava zadržavanja svojine ne znaci i odstupanje od ugovora.
8. Ako vrednost sredstva obezbedenja placanja sveukupno prevazilazi visinu naših potraživanja sa više od 20%, tada smo obavezni da na zahtev kupca u istoj meri i po našem izboru oslobodimo sredstva obezbedenja.
9. Kupac snosi rizik i za slucajnu propasti, kao i za oštecenje robe nad kojoj smo zadržali pravo svojine, tako da mora dovoljno da osigura robu nad kojoj smo zadržali pravo svojine od požara i krade. Potraživanja od osiguravajucih društava po nastaloj šteti nam se vec sada ustupaju u visini vrednosti robe nad kojom je zadržano pravo svojine.


VI Rokovi isporuke , kašnjenje isporuke
1. Mesto izvršenja za isporuke je Beograd ili sedište fabrike odnosno skladišta ovlašcenog za isporuku. Rokovi isporuke i rokovi za pružanje usluge su ispunjeni ukoliko je do njihovog isteka predmet isporuke napustio fabriku ili je dato obaveštenje o spremnosti robe za otpremu, odnosno ako je pružena usluga.
2. Rok isporuke i rok za pružanje usluge se produžuje primereno kada se preduzimaju mere u borbi za radnicka prava, posebno kod štrajkova ili kod onemogucavanja pristupa radnim mestima, kao i u slucaju nastupanja nepredvidljivih smetnji koje su izvan našeg uticaja, ukoliko se može dokazati da te smetnje znatno uticu na proizvodnju ili na otpremanje predmetne isporuke, ili na pružanje usluge. Isto važi i ako takve okolnosti nastupe kod naših dobavljaca, odnosno kod nedostataka u obezbedenju repromaterijala bez naše krivice, kao i kada napred navedeno nastane i za vreme naše docnje. U slucaju dužih prekoracenja rokova imamo mi, kao i kupac - ali tek nakon što nam ostavi dodatan rok - pravo da odustanemo od ugovora. O pocetku i o prestanku ovakvih prepreka obavesticemo kupca što je pre moguce.
3. Kupac može da odustane od ugovora bez ostavljanja dodatnog roka, ako izvršenje celokupne usluge konacno postane nemoguce pre prenosa rizika. Pored toga, kupac može da odustane od ugovora ako kod neke porudžbine nije moguce izvršiti neki njen deo, a kupac ima opravdani interes da odbije delimicnu isporuku. Ukoliko to nije slucaj, tada ima kupac da plati ugovornu cenu, koja se odnosi na delimicnu isporuku. Isto važi za nemogucnost sa naše strane. U ostalom važi poglavlje IX. Ukoliko nemogucnost ili nesposobnost nastupi tokom kašnjenja prijema ili ako je kupac jedini ili pretežno odgovoran za ove okolnosti, njemu ostaje obaveza protivusluge.
4. Ako smo u docnji i ako kupcu zbog toga nastane šteta, on ima pravo da zahteva paušalnu odštetu zbog docnje. Ona za svaku punu sedmicu kašnjenja iznosi 0,5% u celini, ali najviše 5% od vrednosti onog dela ukupne isporuke koji usled kašnjenja ne može da se koristi blagovremeno ili shodno ugovoru. Ako nam kupac – vodeci racuna o zakonskim izuzecima – po dospecu da prigodan rok za isporuku, a ukoliko se ne pridržavamo tog roka, onda kupac u okviru zakonskim propisa ima pravo da se povuce. Dalji zahtevi po osnovu kašnjenja isporuke odreduju se iskljucivo shodno poglavlju IX ovih uslova.
5. Roba za koju se izda obaveštenje da je spremna za otpremu, mora se po isteku datog roka odmah preuzeti; ukoliko se to ne izvrši imamo pravo da je otpremimo po vlastitom izboru ili da je po vlastitoj proceni uskladištimo na trošak i rizik kupca; isto se odnosi i na slucaj kada se otprema ne može izvršiti sa razloga za koje mi nismo dužni da ih pravdamo. Nakon izdavanja obaveštenja o spremnosti robe za otpremu, smatra se da je roba isporucena, tako da se može fakturisati.
6. Vrsta transporta, transportno sredstvo, transportni put, kao i vrsta i obim potrebnih zaštitnih sredstava, ali i izbor špeditera ili vozara, kao i pakovanje, su u nedostatku drugih dogovora u pojedinacnim slucajevima prepušteni našem izboru. To se vrši prema našoj proceni i pažnji uobicajenoj u domenu saobracaja, ali uz iskljucene svake naše odgovornosti. Roba se osigurava samo na izricitu želju kupca i to na njegov teret.
7. Delimicne isporuke su dozvoljene. Dozvoljen je kolicinski višak ili manjak u isporukama od 10%, a kod posebnih izrada od 20% i to uz vršenje odgovarajuceg obracuna.


VII Prelaz rizika
1. Sa predajom robe špediteru ili prevozniku, a najkasnije po napuštanju fabrike ili skladišta, rizik prelazi u svakom slucaju, na kupca – osim ako nije postignut drugaciji dogovor.
2. Reklamacije zbog nepotpune, manjkave ili pogrešne isporuke moraju nam se odmah i to najkasnije u roku od 10 dana po prijemu robe pismeno saopštiti. U suprotnom se isporuke imaju smatrati odobrenim.


VIII Reklamacije
Odgovaramo za stvarne i pravne nedostatke pri isporuci, pri cemu se iskljucuju dalji prigovori – izuzev po poglavlju IX – kako sledi:
Stvarni nedostaci
1. Svi oni delovi ili usluge kod kojih se u roku zastarevanja pokaže stvarni nedostatak, ukoliko je njegov uzrok postojao vec u trenutku prenosa rizika, moraju se besplatno popraviti ili ponovo isporuciti.
2. Kod reklamacija se placanja kupca smeju zadržati u obimu koja su u primerenom odnosu prema nastalim stvarnim nedostacima. Kupac može zadržati placanje samo ukoliko je istaknuta reklamacija o cijoj opravdanosti ne može postojati ikakva sumnja. Ukoliko je do reklamacije došlo neopravdano, imamo pravo da izdatke koji su nam nastali tražimo od kupca.
3. Prvo nam se mora dati prilika za naknadno ispunjenje u okviru primerenog roka. Ako to naknadno ispunjenje ne uspe, narucilac može – bez obzira na eventualne zahteve za naknadu štete shodno poglavlju IX – da odstupi od ugovora ili da umanji naknadu.
4. Reklamacije ne postoje kod samo neznatnih odstupanja od dogovorene strukture, kod neznatnih uticaja na upotrebljivost, kod prirodnog habanja, ili oštecenja koji nastanu posle prenosa rizika usled pogrešnog ili nemarnog postupanja, preteranog opterecenja ili nepogodnih sredstava za upotrebu. Mi imamo pravo da odbijemo reklamacije ako kupac u roku od 4 nedelje posle poziva ne podnese na uvid deo sa nedostatkom: to ne važi u slucaju ako na osnovu strukture ili konstrukcije tog dela ne bi bilo moguce da se isti podnese na uvid.
5. Iskljucena su prava kupca na troškove koji su potrebni u svrhu naknadnog ispunjenja, narocito troškovi transporta, puta, rada i materijala, ukoliko se ti troškovi uvecavaju jer je predmet isporuke naknadno transportovan na neko drugo mesto a ne u sedište kupca, sem ukoliko je to sprovodenje u skladu sa svrhom korišcenja.
Pravni nedostaci
7. Ukoliko moramo da vršimo isporuke po crtežima, modelima i uzorcima kupca ili uz korišcenje delova koje je kupac stavio na raspolaganje, kupac stoji iza toga, da se ovim ne povreduju zašticena prava trecih lica u odredišnoj zemlji robe. Mi cemo obavestiti kupca o pravima koja su nama poznata. Kupac mora da nas oslobodi od prava trecih lica i da izvrši naknadu nastale štete. Ukoliko nam se od strane treceg lica zabrani proizvodnja ili isporuka uz pozivanje na zašticeno pravo koje mu pripada, ovlašceni smo – bez provere pravnog stanja – da obustavimo radove do rešavanja pravne situacije izmedu kupca i tog treceg lica. Ukoliko zbog kašnjenja smatramo da nastavak naloga ne bi bio moguc, ovlašceni smo za odustajanje od istog.
8. Ukoliko nije drugacije ugovoreno, u obavezi smo da isporuke oslobodene od industrijskih i autorskih prava vršimo samo u zemlji mesta isporuke. Ukoliko korišcenje isporucenog predmeta dovede do povrede prava industrijske svojine i autorskih prava, mi cemo na naš trošak kupcu u principu pribaviti pravo za dalje korišcenje, ili predmet isporuke modifikovati tako da odgovara kupcu, a da više ne postoji povreda zašticenih prava.
9. Ukoliko to nije moguce uz ekonomski prihvatljive uslove ili u odgovarajucem roku, kupac je ovlašcen da odustane od ugovora. Pod navedenim uslovima, imamo i mi pravo na odustajanje od ugovora.
10. Pored toga, oslobadamo kupca odgovornosti od nespornih ili pravosnažno utvrdenih potraživanja od strane predmetnih vlasnika zašticenih prava.
11. Naše obaveze navedene pod tackom 9 su zakljucne, osim u odnosu na poglavlje IX za slucaj povrede zašticenih i autorskih prava.
Iste postoje samo ako
- nas kupac odmah obavesti o podnetim zahtevima zbog povrede zašticenih ili autorskih prava,
- nas kupac u odgovarajucoj meri podržava u odbrani podnetih zahteva, tj. ako nam omoguci

sprovodenje mera modifikacije shodno tacki 7,
- nam ostanu omogucene sve mere odbrane, ukljucujuci vansudskog rešavanja,
- se pravni nedostatak ne zasniva na nalogu ili specijalnom zahtevu kupca i
- pravna povreda nije uzrokovana time, da kupac predmet isporuke nije samostalno izmenio ili ga
koristio na nacin koji nije ugovoren ili je u ostalom uzrok povrede zašticenog prava.


IX. Odgovornost
1. Kupcevi zahtevi za naknadu štete i naknadu troškova, po bilo kom osnovu, narocito zbog povrede obaveza iz obligacionog odnosa i zbog nedozvoljene radnje, su iskljuceni, sem ukoliko odgovornost ne nastupa u skladu sa tackama 2 i 3.
2. Za štetu koja nije nastala na samom predmetu isporuke, odgovaramo – po bilo kom pravnom osnovu – samo
a) kod namere,
b) kod grube nepažnje držaoca/organa ili rukovodecih zaposlenih,
c) kod skrivljene povrede života, tela, zdravlja,
d) kod nedostataka, koje smo zlonamerno precutali ili cije smo nepostojanje garantovali,
e) kod nedostataka predmeta isporuke, ukoliko nastupa odgovornost, shodno propisima o odgovornosti za proizvode, za štetu licima i na stvarima, eventualno i nad predmetima isporuke koji se upotrebljavaju u privatne svrhe.
3. Kod skrivljene povrede bitnih ugovornih obaveza odgovaramo i kod grube nepažnje naših zaposlenih koji nisu na rukovodecim pozicijama, a kod obicne nepažnje, u poslednjem slucaju ogranicene na štetu koja je tipicna za ugovor i koja se razumno može predvideti. U navedenom slucaju obicne nepažnje naša odgovornost je ogranicena na iznos od 25.000.000 dinara po štetnom slucaju.
4. Gornja pravila se ne odnose na zakonska pravila o teretu dokazivanja.
5. Ukoliko REHAU i u Srbiji podleže obavezama informisanja shodno odredbama uredbe (EG) br. 1907/2006 o registraciji, proceni, odobrenju i ogranicenju hemijskih materija (REACH), REHAU ne odgovara za tacnost i potpunost informacija dobijenih od svojih pod-dobavljaca.


X Zastarevanje
Svi zahtevi kupca – iz bilo kojih pravnih razloga – zastarevaju za 12 meseci. Za zahteve za naknadu štete shodno poglavlju IX, br. 2 a do e važe zakonski rokovi. Oni važe i za nedostatke gradevine ili za predmete isporuke, koji su korišceni na odgovarajuci uobicajeni nacin upotrebe za gradevinu i koji su izazvali njegove nedostatke.


XI Tolerancije
1. Ukoliko nije vec kroz ugovorene DIN norme odredeno, ni kroz fabricke standarde, niti je to na drugaciji nacin precizirano (na primer kroz tehnicke uslove isporuke ili REHAU-crteže), tada za creva i profile važe sledece tolerancije kao dogovorene, ali sa izuzetkom artikala od penastih materijala:

Kod profila, ukoliko je merljivo: širina, visina i precnik, po DIN-u 16941-3, veoma grubo; Kod izolacionih creva / posebne dimenzije: oslanjajuci se na DIN 40621 "izolaciona creva B (bez tkanja)"

unutrašnji precnik: ±5%

debljina zida: ±10%

kod ostalih creva:
unutrašnji precnik:        do 5 mm +0,1/-0,2 m
preko 5 do 8 mm +0,2/-0,3 mm
preko 8 mm +2,5%/-3%

debljina zida:                 do 0,7 mm +0,1/-0,1 mm

preko 1,5 mm ± 10mm
preko 0,7 do 1,5 mm +0,15/-0,15 mm


Kod creva i profila od silikona važe tolerancije formi shodno DIN 7715 E3.

2. Podaci o Shore-A tvrdoci podrazumevaju se za podrucje tolerancije od ±3 kod termoplasta i ±5 kod elastomera. Uobicajena trgovacka odstupanja vezana za težinu i boju ne daju pravo na reklamaciju isporuke. Slike, dimenzije i težine u našim listama, tehnickim uslovima isporuke, fabrickim normama, ponudama i potvrdama porudžbina su samo približna odstupanja od mere, težine, broja komada i kvaliteta su u okviru uobicajenih trgovinskih tolerancija ili su dozvoljene prema odgovarajucim standardima. Ne jemci se pridržavanje istih.

XII Autorska prava i prava industrijske svojine, modeli i alati
1. Na crtežima, uzorcima i slicnim informacijama zadržavamo sva prava svojine i autorska prava; njima treca lica mogu pristupiti samo nakon naše prethodne saglasnosti.
2. Za skice, nacrte i alate, koje smo mi izradili, zadržavamo u svakom slucaju pravo da iskljucivo sami proizvodimo odgovarajuce artikle. Dalje prenošenje, kao i umnožavanje te dokumentacije i alata, upotreba i otkrivanje njihovog sadržaja nije dozvoljena, ukoliko to nije izricito odobreno. Suprotno ponašanje obavezuje na nadoknadu štete. Zadržana su sva prava za slucaj dodele patenta i za slucaj registracije upotrebljivih uzoraka. Kupac jemci da izrada i isporuka predmeta, koji su proizvedeni po njegovim merama, ne povreduju zašticena prava trecih lica. Modeli, šabloni i ostali uredaji ostaju iskljucivo naše vlasništvo i onda kada se naruciocu za to zaracunaju troškovi.
3. Ukoliko mi po nalogu kupca izradujemo ili nabavljamo modele, kalupe, alate i ostale uredaje za formiranje, za te namene izdvojeno zaracunavamo deo troškova. Pošto se ovom participacijom u troškovima ne pokrivaju naši izdaci za dizajn, izradu, uhodavanje ili za know-how, kao ni za održavanje –modeli i kalupi, kao i alati ukljucujuci i pribor, ostaju u našem vlasništvu. Isto važi za izmene, kao i za dodatne modele i alate kao i za razvijene oblike. Troškovi alata i kalupa itd. su naplativi i uz zaracunavanje zakonskog PDV-a i uz izdavanje racuna. Ukoliko su od poslednje isporuke izradenih artikala prošle 3 godine, nismo u obavezi njihovog daljeg cuvanja.


XIII Sudska nadležnost i ostale odredbe
1. Ugovorena je sudska nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu za sve zahteve i obaveze ugovornih strana, takode i za potraživanja po menicama i cekovima, bez obzira na mesto placanja.
2. Ukoliko ugovorni partner obustavi svoje placanje, ili se inicira insolventni i/ili stecajni postupak nad njegovom imovinom, ili vansudski postupak poravnanja, tada REHAU ima pravo da odustane od neizvršenog dela ugovora.
3. Primenjuje se srpsko pravo. Primena sporazuma Ujedinjenih Nacija od 11.4.1980. o ugovorima o medunarodnoj kupoprod

Engineering progress

Enhancing lives