Uslovi isporuka i plaćanja

REHAU D.O.O. - BEOGRAD

I Uopšteno 

1. Naše isporuke, usluge i ponude se zasnivaju isključivo na sledećim uslovima, koji su objavljeni na poleđini svake od naših ponuda, potvrda porudžbina, otpremnica i faktura. Isti važe i za sve buduće poslovne odnose, čak i onda kada ne budu bili posebno i iznova ugovarani, pošto su se naši kupci prijemom naših gore navedenih poslovnih dokumenata upoznali tj. morali biti upoznati sa sadržajem ovih uslova isporuka i plaćanja. Kontrapotvrde kupca, kojima se vrši upućivanje na njegove sopstvene uslove poslovanja se ne prihvataju. Odstupanja od ovih uslova su važeća samo ukoliko ih mi pismenim putem potvrdimo.

II Ponuda i zaključivanje ugovora 

1. Naše ponude su neobavezujuće, osim ukoliko nije šta drugo izričito navedeno. Uzorci i probe predstavljaju neobavezujuće orijentacione podatke. 
2. Svi naši ugovori se zaključuju obostranim potpisivanjem sa kupcima i to po pravilu uvek na osnovu ovih uslova, koja predstavljaju sastavni deo naših ugovora. Samo za slučaj da se odredbama ugovora vanredno i izričito ugovore drugačiji uslovi, jedino tada isti imaju prednost u odnosu na ove uslove.
Osim toga, zaključnice i dogovori postaju obavezujući tek nakon što mi pisanim putem potvrdimo porudžbine, ili kroz realizaciju naših isporuka, čime takođe nastaju ugovorni odnosi sa našim kupcima, pri čemu u poslednjem slučaju faktura zamenjuje potvrdu porudžbine. 
3. Uobičajena oznaka prilikom davanja porudžbine «kao što je već isporučivano» odnosi se u svim slučajevima samo na izvedbu, a ne i na cenu. Za oznaku proizvoda merodavna je samo REHAU oznaka artikla. Dodatno navodjenje oznake artikla kupca je neobavezujuće.
4. Naši saveti u vezi sa tehnikom primene, a koji su dati u pismenom i usmenom obliku, neobavezujući su – čak i u odnosu na ma kakva zaštićena prava trećih lica – tako da ne oslobađaju kupca od dužnosti sopstvene provere naših proizvoda na njihovu primenljivost za nameravane postupke i svrhe.

III Cene 

1. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, podrazumeva se da su naše cene date na paritetu franko fabrika ili skladište, na koje se zaračunavaju pakovanje i utovar, kao i na dan isporuke primenjiv PDV.
2. Ukoliko izričito nije drugačije navedeno, cene se formiraju slobodno i zasnovane su na aktuelnim elemenatima cene koštanja. Ukoliko do dana isporuke nastupe promene u elementima cene koštanja, npr. zbog povećanja cena sirovina ili zbog rasta cene rada, zadržavamo sebi pravo na odgovarajuće prilagođavanje naših cena. 
3. Na porudžbine, za koje nisu dogovorene cene, primenjivaće se naše cene koje budu važile na dan isporuke. 
4. Podrazumeva se, da su prodajne cene, kao i sve ponude zajedno sa kalkulacijama date u Dinarima, osim ukoliko izričito nije drugačije dogovoreno.

IV Uslovi plaćanja

1. Ukoliko pojedinačnim ugovorima, odnosno kroz naše ponude, potvrde porudžbina, otpremnice i fakture nije postignut drugačiji dogovor o načinu plaćanja, tada važi sledeće: u roku od 30 dana nakon datuma izdavanja faktura se naplaćuje neto iznos, osim ukoliko u cenovnicima ne postoje drugi uslovi plaćanja, koji se odnose na posebne programe. Na troškove alata se ne odobrava popust. Gore pomenuti popust odobrava se samo pod uslovom da su sve obaveze plaćanja iz ranijih isporuka bile ispunjene bez ikakvih zaostataka. Plaćanja imaju da se vrše nezavisno  od eventualnih prijava nedostataka. Mesto izvršenja za plaćanja je Beograd. 
2. Zadržavanje uplata i prebijanja potraživanja je, ukoliko nije drugačije dogovoreno, moguće samo ako je protivzahtev kupca nesporan, ili je isti pravosnažno utvrđen. 
3. Pri prekoračenju odloženog roka plaćanja pada se u docnju bez prethodne opomene. Kupac pada takođe u docnju, kada ne izvrši plaćanje ni nakon prijema opomene, koja se daje nakon dospeća kupoprodajne cene. 
4. Menice i čekovi se primaju samo kao sredstvo plaćanja, pri čemu nismo odgovorni za njihovo blagovremeno prezentiranje i podizanje protesta. U slučaju prijema menica zaračunava se njihovo diskontovanje, kao i nastali troškovi; takav prijem se vrši uz zadržavanje prava da se u svako doba zahteva plaćanje u gotovini, tako što bi se izvršio prethodni povraćaj tih hartija od vrednosti. Kod plaćanja čekovima se popust može odobriti ako su čekovi kod nas pravovremno primljeni. Kod primanja menica se ne odobrava popust.
5. Za slučaj docnje u plaćanju dospevaju sve neplaćene fakture, odnosno svi iznosi menica odmah na naplatu i utužive su. Kod nepridržavanja uslova plaćanja, ili pri nastanku okolnosti, koje su pogodne za umanjenje kreditne sposobnosti kupca, imamo pravo da sva naša potraživanja - bez obzira na datum dospeća primljenih, ali još uvek nedospelih menica - odmah podnesemo na naplatu. Osim toga, imamo takođe pravo da još uvek neizvršene isporuke realizujemo samo uz avansna plaćanja ili uz sredstva obezbeđenja. Ukoliko se ne izvrše avansna plaćanja, ili se ne daju sredstva obezbeđenja ni po isteku datog im primerenog roka, imamo pravo da odustanemo od ugovora u pogledu  neizvršenih usluga, i to uz posledicu da se svi zahtevi kupca vezano za još uvek neizvršene isporuke gase. 
6. Imamo pravo da sva naša potraživanja prema kupcu obračunamo sa svim njegovim potraživanjima, koja kupac zbog isporuka, ili na osnovu drugih pravnih razloga ima prema nama. 

V Zadržavanje prava svojine i ostala sredstva obezbeđenja

1. Roba ostaje naše vlasništvo sve do potpune naplate svih potraživanja od kupca, uključujući i budućih potraživanja nastalih iz poslovnih odnosa, ukoliko se kupoprodajni ugovori sa našim kupcima zvanično overavaju od strane javnih beležnika. 
2. Prerada i preoblikovanje robe, koju mi isporučujemo uz zadržavanje prava svojine, vrši se uz isključenje sticanja vlasničkih prava i to uvek po našem nalogu, ali bez obaveza po nas. Prerađena roba nam služi kao sredstvo obezbeđenja samo do visine vrednosti robe na koju smo zadržali pravo svojine. Kod prerade robe od strane kupca sa drugom robom, koja ne pripada nama, mi stičemo suvlasništvo na tako novonastalim stvarima i to proporcionalno (vrednost faktura),  uz posledicu da iste od tada postaju roba sa zadržanim pravom svojine u smislu ovih uslova. 
3. Kupac ima pravo da u svom redovnom poslovanju prerađuje robu nad kojom je zadržano pravo svojine, ali ne i da je otuđuje, odnosno ne sme da dalje prodaje ni proizvode nastale iz robe nad kojom je zadržano pravo svojine. 
4. Kupac nam već sada za svaki slučaj ustupa sva potraživanja koja mu pripadaju - uključujući i potraživanja po saldu iz konto-korentnih računa, kao i po osnovu obrade i prerade ili spajanje robe koju smo mi isporučili; ovo važi na isti način i za zahteve kupca i po ostalim pravnim osnovama (osiguranje, nedozvoljeni postupci, itd.) u odnosu na robu nad kojom je zadržano pravo svojine. Takvo ustupanje je vrednosno ograničeno cenom isporučene robe i to za onaj deo robe isporučene prema našim fakturama. Ukoliko je kupčev potrošač delotvorno isključio potraživanje protiv sebe, tada stupamo kupac i mi u takav međusobni odnos kao da su nam na delotvoran način ustupljena gore navedena i unapred ustupana potraživanja i to bez obzira koje su vrste ista bila. Kupac nas ovlašćuje da ostvarimo takvo potraživanje u njegovo ime, a za na naš račun, čim kupac u skladu sa sledećom odredbom više ne bude imao pravo da realizuje to potraživanje u sopstveno ime. 
5. Mi ovim opozivo ovlašćujemo kupca, da može za svoj račun i u svoje ime da naplati potraživanja koja nam je ustupio. Čim kupac ne ispuni neku svoju obavezu prema nama, ili nastupi okolnost navedena u poglavlju IV, tačka 6, kupac će na naš zahtev javno objaviti postojanje ustupanja, a zatim će nam pružiti sve potrebne informacije i dokumentaciju. Mi imamo pravo da dužnicima kupca direktno prijavimo postojanje ustupanja i da od njih zatražimo da prema nama izvrše plaćanje. 
6. Isporučena roba ne sme bez naše dozvole, i to pre svega u slučaju stečajnog postupka odn. eventualne zaplene na strani kupca, ni da se pleni, niti da se preda radi obezbeđenja. Za slučaj ispoljavanja zahteva od strane trećih lica u odnosu na robu nad kojom je zadržano pravo svojine, kupac će ukazati na naše vlasništvo i nas će odmah o tome obavestiti, kao što će nam pružiti i svu potrebnu pomoć za očuvanje naših prava. 
7. Ako se kupac ne ponaša u skladu sa ugovorom – naročito u slučaju kašnjenja sa plaćanjima – imamo pravo da iskoristimo svoje pravo zadržavanja svojine i da zahtevamo da nam se smesta vrati roba nad kojom smo zadržali pravo svojine. Korišćenje prava zadržavanja svojine ne znači i odstupanje od ugovora. 
8. Ako vrednost sredstva obezbeđenja plaćanja sveukupno prevazilazi visinu naših potraživanja sa više od 20%, tada smo obavezni da na zahtev kupca u istoj meri i po našem izboru oslobodimo sredstva obezbeđenja. 
9. Kupac snosi rizik i za slučajnu propasti, kao i za oštećenje robe nad kojoj smo zadržali pravo svojine, tako da mora dovoljno da osigura robu nad kojoj smo zadržali pravo svojine od požara i krađe. Potraživanja od osiguravajućih društava po nastaloj šteti nam se već sada ustupaju u visini vrednosti robe nad kojom je zadržano pravo svojine.

VI Rokovi isporuke , kašnjenje isporuke

1. Mesto izvršenja za isporuke je Beograd ili sedište fabrike odnosno skladišta ovlašćenog za isporuku. Rokovi isporuke i rokovi za pružanje usluge su ispunjeni ukoliko je do njihovog isteka predmet isporuke napustio fabriku ili skladište ili je dato obaveštenje o spremnosti robe za otpremu, odnosno ako je pružena usluga. 
2. Rok isporuke i rok za pružanje usluge se produžuje primereno  kada se preduzimaju mere u borbi za radnička prava, posebno kod štrajkova ili kod onemogućavanja pristupa radnim mestima, kao i u slučaju nastupanja nepredvidljivih smetnji koje su izvan našeg uticaja, ukoliko se može dokazati da te smetnje znatno utiču na proizvodnju ili na otpremanje predmetne isporuke, ili na pružanje usluge. Isto važi i ako takve okolnosti nastupe kod naših dobavljača, odnosno kod nedostataka u   obezbeđenju repromaterijala bez naše krivice, kao i kada napred navedeno nastane i za vreme naše docnje. U slučaju dužih prekoračenja rokova imamo mi, kao i kupac - ali tek nakon što nam ostavi dodatan rok - pravo da odustanemo od ugovora. O početku i o prestanku ovakvih prepreka obavestićemo kupca što je pre moguće. 
3. Isporuke i usluge (ispunjenje ugovora) - koje se realizuju po osnovu spoljnotrgovinskih poslova - uslovljene su time, da njihovo ispunjenje ne sprečavaju bilo kakve prepreke po osnovu nacionalnih ili međunarodnih propisa priznatih od strane Srbije, pre svega odredbi o kontroli izvoza, kao embargu ili ostalih sankcija. Ugovorne strane se obavezuju, da će pribaviti sve informacije i dokumentaciju, koja je potrebna za izvoz/otpremu/uvoz. Kašnjenja nastala zbog kontrole izvoza ili zbog postupaka za izdavanje odobrenja stavljaju van snage rokove i vremena za isporuke. Ukoliko se ne izdaju neophodna odobrenja, smatra će se da ugovor nije zaključen u odnosu na time pogođene delove robe/usluga koje su trebale da budu isporučene. Zbog prethodno navedenih prekoračenja rokova se u istoj meri isključuje pravo na naknadu štete.  
4. Kupac može da odustane od ugovora bez ostavljanja dodatnog roka, ako izvršenje celokupne usluge konačno postane nemoguće pre prenosa rizika. Pored toga, kupac može da odustane od ugovora ako  kod neke porudžbine nije moguće izvršiti neki njen deo, a kupac ima opravdani interes da odbije delimičnu isporuku. Ukoliko to nije slučaj, tada ima kupac da plati ugovornu cenu, koja se odnosi na delimičnu isporuku. Isto važi za nemogućnost sa naše strane. U ostalom važi poglavlje IX. Ukoliko nemogućnost ili nesposobnost nastupi tokom kašnjenja prijema ili ako je kupac jedini ili pretežno odgovoran za ove okolnosti, njemu ostaje obaveza protivusluge. 
5. Ako smo u docnji i ako kupcu zbog toga nastane šteta, on ima pravo da zahteva paušalnu odštetu zbog docnje. Ona za svaku punu sedmicu kašnjenja iznosi 0,5% u celini, ali najviše 5% od vrednosti  onog dela ukupne isporuke koji usled kašnjenja ne može da se koristi blagovremeno ili shodno ugovoru. Ako nam kupac – vodeći računa o zakonskim izuzecima – po dospeću da prigodan rok za isporuku, a ukoliko se ne pridržavamo tog roka, onda kupac u okviru zakonskim propisa ima pravo da se povuče. Dalji zahtevi po osnovu kašnjenja isporuke određuju se isključivo shodno poglavlju IX ovih uslova.  
6. Roba za koju se izda obaveštenje da je spremna za otpremu, mora se po isteku datog roka odmah preuzeti; ukoliko se to ne izvrši imamo pravo da je otpremimo po vlastitom izboru ili da je po vlastitoj proceni uskladištimo na trošak i rizik kupca; isto se odnosi i na slučaj kada se otprema ne može izvršiti sa razloga za koje mi nismo dužni da ih pravdamo. Nakon izdavanja obaveštenja o spremnosti robe za otpremu, smatra se da je roba isporučena, tako da se može fakturisati. 
7. Vrsta transporta, transportno sredstvo, transportni put, kao i vrsta i obim potrebnih zaštitnih sredstava, ali i izbor špeditera ili vozara, kao i pakovanje, su u nedostatku drugih dogovora u pojedinačnim slučajevima prepušteni našem izboru. To se vrši prema našoj proceni i pažnji uobičajenoj u domenu saobraćaja, ali uz isključene svake naše odgovornosti. Roba se osigurava samo na izričitu želju kupca i to na njegov teret. 
8. Delimične isporuke su dozvoljene. Dozvoljen je količinski višak ili manjak u isporukama od 10%, a kod posebnih izrada od 20% i to uz vršenje odgovarajućeg obračuna.

VII Prelaz rizika 

1. Sa predajom robe špediteru ili prevozniku, a najkasnije po napuštanju fabrike ili skladišta, rizik prelazi u svakom slučaju, na kupca – osim ako nije postignut drugačiji dogovor. 
2. Reklamacije zbog nepotpune, manjkave ili pogrešne isporuke moraju nam se odmah i to najkasnije u roku od 10 dana po prijemu robe pismeno saopštiti. U suprotnom se isporuke imaju smatrati odobrenim.

VIII Reklamacije 

Odgovaramo za stvarne i pravne nedostatke pri isporuci, pri čemu se isključuju dalji prigovori – izuzev po poglavlju IX – kako sledi:       
Stvarni nedostaci 
1. Svi oni delovi ili usluge kod kojih se u roku zastarevanja pokaže stvarni nedostatak, ukoliko je njegov uzrok postojao već u trenutku prenosa rizika, moraju se besplatno popraviti ili ponovo isporučiti.
2. Kod reklamacija se plaćanja kupca smeju zadržati u obimu koja su u primerenom odnosu prema nastalim stvarnim nedostacima. Kupac može zadržati plaćanje samo ukoliko je istaknuta reklamacija o čijoj opravdanosti ne može postojati ikakva sumnja. Ukoliko je do reklamacije došlo neopravdano, imamo pravo da izdatke koji su nam nastali tražimo od kupca. 
3. Prvo nam se mora dati prilika za naknadno ispunjenje u okviru primerenog roka. Ako to naknadno ispunjenje ne uspe, naručilac može – bez obzira na eventualne zahteve za naknadu štete shodno poglavlju IX – da odstupi od ugovora ili da umanji naknadu. 
4. Reklamacije ne postoje kod samo neznatnih odstupanja od dogovorene strukture, kod neznatnih uticaja na upotrebljivost, kod prirodnog habanja, ili oštećenja koji nastanu posle prenosa rizika usled pogrešnog ili nemarnog postupanja, preteranog opterećenja ili nepogodnih sredstava za upotrebu. Mi imamo pravo da odbijemo reklamacije ako kupac u roku od 4 nedelje posle poziva ne podnese na uvid deo sa nedostatkom: to ne važi u slučaju ako na osnovu strukture ili konstrukcije tog dela ne bi bilo moguće da se isti podnese na uvid. 
5. Isključena su prava kupca na troškove koji su potrebni u svrhu naknadnog ispunjenja, naročito troškovi transporta, puta, rada i materijala, ukoliko se ti troškovi uvećavaju jer je predmet isporuke naknadno transportovan na neko drugo mesto a ne u sedište kupca, sem ukoliko je to sprovođenje u skladu sa svrhom korišćenja.
Pravni nedostaci
7. Ukoliko moramo da vršimo isporuke po crtežima, modelima i uzorcima kupca ili uz korišćenje delova koje je kupac stavio na raspolaganje, kupac stoji iza toga, da se ovim ne povređuju zaštićena prava trećih lica u odredišnoj zemlji robe. Mi ćemo obavestiti kupca o pravima koja su nama poznata. Kupac mora da nas oslobodi od prava trećih lica i da izvrši naknadu nastale štete. Ukoliko nam se od strane trećeg lica zabrani proizvodnja ili isporuka uz pozivanje na zaštićeno pravo koje mu pripada, ovlašćeni smo – bez provere pravnog stanja – da obustavimo radove do rešavanja pravne situacije između kupca i tog trećeg lica. Ukoliko zbog kašnjenja smatramo da nastavak naloga ne bi bio moguć, ovlašćeni smo za odustajanje od istog.
8. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, u obavezi smo da isporuke oslobođene od industrijskih i autorskih prava vršimo samo u zemlji mesta isporuke. Ukoliko korišćenje isporučenog predmeta dovede do povrede prava industrijske svojine i autorskih prava, mi ćemo na naš trošak kupcu u principu pribaviti pravo za dalje korišćenje, ili predmet isporuke modifikovati tako da odgovara kupcu, a da više ne postoji povreda zaštićenih prava.
9. Ukoliko to nije moguće uz ekonomski prihvatljive uslove ili u odgovarajućem roku, kupac je ovlašćen da odustane od ugovora. Pod navedenim uslovima, imamo i mi pravo na odustajanje od ugovora.
10. Pored toga, oslobađamo kupca odgovornosti od nespornih ili pravosnažno utvrđenih potraživanja od strane predmetnih vlasnika zaštićenih prava.
11. Naše obaveze navedene pod tačkom 9 su zaključne, osim u odnosu na poglavlje IX za slučaj povrede zaštićenih i autorskih prava.

Iste postoje samo ako

  • nas kupac odmah obavesti o podnetim zahtevima zbog povrede zaštićenih ili autorskih prava,
  • nas kupac u odgovarajućoj meri podržava u odbrani podnetih zahteva, tj. ako nam omogući sprovođenje mera modifikacije shodno tački 7,
  • nam ostanu omogućene sve mere odbrane, uključujući vansudskog rešavanja,
  • se  pravni nedostatak ne zasniva na nalogu ili specijalnom zahtevu kupca i  
  • pravna povreda nije uzrokovana time, da kupac predmet isporuke nije samostalno izmenio ili ga koristio na način koji nije ugovoren ili je u ostalom uzrok povrede zaštićenog prava.

IX Odgovornost

1. Kupčevi zahtevi za naknadu štete i naknadu troškova, po bilo kom osnovu, naročito zbog povrede obaveza iz obligacionog odnosa i zbog nedozvoljene radnje, su isključeni, sem ukoliko odgovornost ne nastupa u skladu sa tačkama 2 i 3.
2. Za štetu koja nije nastala na samom predmetu isporuke, odgovaramo – po bilo kom pravnom osnovu – samo
a) kod namere,
b) kod grube nepažnje,
c) kod skrivljene povrede života, tela, zdravlja,
d) kod nedostataka, koje smo zlonamerno prećutali ili čije smo nepostojanje garantovali,
e) kod nedostataka predmeta isporuke, ukoliko nastupa odgovornost, shodno propisima o odgovornosti za proizvode, za štetu licima i na stvarima, eventualno i nad predmetima isporuke koji se upotrebljavaju u privatne svrhe.
3. Kod skrivljene povrede bitnih ugovornih obaveza odgovaramo i kod grube nepažnje naših zaposlenih koji nisu na rukovodećim pozicijama, a kod obične nepažnje, u poslednjem slučaju ograničene na štetu koja je tipična za ugovor i koja se razumno može predvideti. U navedenom slučaju obične nepažnje naša odgovornost je ograničena na iznos od 25.000.000 dinara po štetnom slučaju. 
U slučaju obične nepažnje pri kašnjenju sa isporukom, odnosno sa uslugom, primenjuje se isključivo odredba o odgovornosti iz poglavlja VI, br. 5, rečenice 1 i 2.      
4. Gornja pravila se ne odnose na zakonska pravila o teretu dokazivanja.
5. Ukoliko REHAU i u Srbiji podleže obavezama informisanja shodno odredbama uredbe (EG) br. 1907/2006 o registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemijskih materija (REACH), REHAU ne odgovara za tačnost i potpunost informacija dobijenih od svojih pod-dobavljača.

X Zastarevanje

Svi zahtevi kupca – iz bilo kojih pravnih razloga – zastarevaju za 12 meseci. Za zahteve za naknadu štete shodno poglavlju IX, br. 2 a do e važe zakonski rokovi. Oni važe i za nedostatke građevine ili za predmete isporuke, koji su korišćeni na odgovarajući uobičajeni način upotrebe za građevinu i koji su izazvali njegove nedostatke.

XI Tolerancije 

1. Ukoliko nije već kroz ugovorene DIN norme određeno, ni kroz fabričke standarde, niti je to na drugačiji način precizirano (na primer kroz tehničke uslove isporuke ili REHAU-crteže), tada za creva i profile važe sledeće tolerancije kao dogovorene, ali sa izuzetkom artikala od penastih materijala: 

Kod profila, ukoliko je merljivo:
širina, visina i prečnik, po DIN-u 16941-3, veoma grubo;

Kod izolacionih creva / posebne dimenzije:
oslanjajući se na DIN 40621 “izolaciona creva B (bez tkanja)“
unutrašnji prečnik: ±5%
debljina zida: ±10%

Kod ostalih creva:

unutrašnji prečnik:

do 5 mm 

+0,1/-0,2 m


preko 5 do 8 mm

+0,2/-0,3 mm


preko 8 mm 

+2,5%/-3%

debljina zida:

do 0,7 mm

+0,1/-0,1 mm


preko 0,7 do 1,5 mm

+0,15/-0,15 mm


preko 1,5 mm

± 10mm

Za fabričke dužine (uključujući i silikon) važe dužinske tolerancije, merene na sobnoj temperaturi neposredno po izradi, i to kod profila i creva: prema DIN-u 16941-3A, a kod buntova i rolni: ±2%. 

Kod creva i profila od silikona važe tolerancije formi shodno DIN 7715 E3.

2. Podaci o Shore-A tvrdoći podrazumevaju se za područje tolerancije od ±3 kod termoplasta i ±5 kod elastomera. Uobičajena trgovačka odstupanja vezana za težinu i boju ne daju pravo na reklamaciju isporuke. Slike, dimenzije i težine u našim listama, tehničkim uslovima isporuke, fabričkim normama, ponudama i potvrdama porudžbina su samo približna odstupanja od mere, težine, broja komada i kvaliteta su u okviru uobičajenih trgovinskih tolerancija ili su dozvoljene prema odgovarajućim standardima. Ne jemči se pridržavanje istih.

XII Autorska prava i prava industrijske svojine, modeli i alati 

1. Na crtežima, uzorcima i sličnim informacijama zadržavamo sva prava svojine i autorska prava; njima treća lica mogu pristupiti samo nakon naše prethodne saglasnosti. 
2. Za skice, nacrte i alate, koje smo mi izradili, zadržavamo u svakom slučaju pravo da isključivo sami proizvodimo odgovarajuće artikle. Dalje prenošenje, kao i umnožavanje te dokumentacije i alata, upotreba i otkrivanje njihovog sadržaja nije dozvoljena, ukoliko to nije izričito odobreno. Suprotno ponašanje obavezuje na nadoknadu štete. Zadržana su sva prava za slučaj dodele patenta i za slučaj registracije upotrebljivih uzoraka. Kupac jemči da izrada i isporuka predmeta, koji su proizvedeni po njegovim merama, ne povređuju zaštićena prava trećih lica. Modeli, šabloni i ostali uređaji ostaju isključivo naše vlasništvo i onda kada se naručiocu za to zaračunaju troškovi. 
3. Ukoliko mi po nalogu kupca izrađujemo ili nabavljamo modele, kalupe, alate i ostale uređaje za formiranje, za te namene izdvojeno zaračunavamo deo troškova. Pošto se ovom participacijom u troškovima ne pokrivaju naši izdaci za dizajn, izradu, uhodavanje ili za know-how, kao ni za održavanje –modeli i kalupi, kao i alati uključujući i pribor, ostaju u našem vlasništvu. Isto važi za izmene, kao i za dodatne modele i alate kao i za razvijene oblike. Troškovi alata i kalupa itd. su naplativi i uz zaračunavanje zakonskog PDV-a i uz izdavanje računa. Ukoliko su od poslednje isporuke izrađenih artikala prošle 3 godine, nismo u obavezi njihovog daljeg čuvanja.

XIII Sudska nadležnost i ostale odredbe 

1. Ugovorena je sudska nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu za sve zahteve i obaveze ugovornih strana, takođe i za potraživanja po menicama i čekovima, bez obzira na mesto plaćanja.   
2. Ukoliko ugovorni partner obustavi svoje plaćanje, ili se inicira insolventni i/ili stečajni postupak nad njegovom imovinom, ili vansudski postupak poravnanja, tada REHAU ima pravo da odustane od neizvršenog dela ugovora. 
3. Primenjuje se srpsko pravo. Primena sporazuma Ujedinjenih Nacija od 11.4.1980. o ugovorima o međunarodnoj kupoprodaji robe je isključena kod spoljnotrgovinskih poslova.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection