Pravne napomene

PRAVNE NAPOMENE

Dobrodošli na našu web stranicu! Zahvaljujemo Vam se na interesovanju za našu kompaniju i proizvode. Ovde želimo da Vam iznesemo nekoliko pravnih napomena o korišćenju informacija koje smo za vas objavili na internetu.

I. Sporazum o korišćenju naše web stranice
Informacije i preporuke (u daljem tekstu: "informacije") koje su na raspolaganju na ovoj web stranici pripremili smo prema našim najboljim saznanjima. Trudimo se da informacije budu uvek aktuelne kako bi u trenutku kada ih Vi gledate bile tačne i odraz najnovijeg stanja. Međutim REHAU-grupa (u daljnjem tekstu: kompanija) se ne obavezuje, ni pod kojim uslovima, na aktualizaciju ili korekciju informacija, koje se objavljuju na njenim stranicama. Kompanija takođe zadržava pravo na izmene ili korekcije sadržaja web stranice bez prethodne najave. Ne daju se nikakva obećanja ili garancije u vezi potpunosti ili tačnosti tih informacija.

Kompanija ne preuzima odgovornost za štete, bilo koje vrste, koje bi nastale primenom tih informacija, poverenjem u te informacije ili zbog nekog proizvoda u vezi toga.

Nije dozvoljeno tumačenje ovih informacija kao preporuke za korišćenje bilo kojih informacija, proizvoda, procesa, opreme ili formulacija. Isključene su takođe sve izričite ili prećutne garancije, koje se odnose na mogućnost prodaje proizvoda, pogodnost za određene svrhe ili nepovredivost zakona.

Kompanija ne daje izričita ili prećutna obećanja ili garancije da primena ovih informacija ne predstavlja povredu nekih patenata, autorskih prava ili zaštitnog znaka. Informacije se ne smeju shvatiti kao formulacije, koje su u protivrečnosti sa bilo kakvim patentima, autorskim pravima ili zaštitnim znakom.

II. Intelektualno vlasništvo
Autorska prava
Sve informacije sadržane na ovoj web stranici vlasništvo su kompanije i podležu autorskim pravima, koja važe u trenutku javnog objavljivanja na web stranici. Kopiranje materijala sa ove web stranice dozvoljeno je samo u svrhu prikupljanja informacija i samo za privatnu upotrebu.

Trgovačke marke
Ukoliko nije drugačije navedeno ili nedvosmisleno ne proizlazi iz okolnosti, svi nazivi firme, logo, kao i registrovani zaštitni znaci proizvoda (oznaceni sa ® odn. ™) pripadaju kompaniji. Bez prethodne pismene saglasnosti kompanije ne mogu se koristiti.

Obaveza korisnika
Svaki posetioc internet stranica, koji kompaniji stavi na raspolaganje svoje informacije, daje kompaniji neograničena prava na transfer tih informacija i autorizaciju kompaniji da te informacije koristi po sopstvenoj želji. Informacije koje posetioc daje ne smatraju se poverljivima. Iste moraju biti precizne i zakonite i ne smeju štetiti interesima trećih lica.

Hypertekst-Linkovi
Kompanija ni u kom slucaju ne garantuje za sadržaj web stranica za koje se nude linkovi. Ti linkovi nude se kao servis za korisnike web stranice kompanije. Njihove sadržaje kompanija izričito ne smatra svojima.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection