Zaštita podataka - Informacija

Obaveštenje o privatnosti

REHAU doo, Stražilovska 7, 11272 Dobanovci (u daljem tekstu: „Kompanija REHAU“) Vam se zahvaljuje na interesovanju koje ste pokazali za našu kompaniju i proizvode. Želimo da se prijatno osećate kada stupite u kontakt sa kompanijom REHAU. Zbog toga nam je veoma važna bezbednost Vaših podataka o ličnosti koje od Vas prikupljamo i obrađujemo kada uspostavljate kontakt sa kompanijom REHAU, kao što su ime, adresa, broj telefona ili adresa e-pošte.

Ovo Obaveštenje o privatnosti (u daljem tekstu: „Obaveštenje“) primenjuje se na obradu podataka svih fizičkih lica sa kojima Kompanija REHAU komunicira, uključujući kupce, potencijalne kupce i zainteresovane strane, posetioce naših internet stranica, korisnike naših aplikacija, druge korisnike naših proizvoda ili usluga i posetioce naših objekata ( u daljem tekstu: „Vi“ ili „Vama“). Obaveštenje sadrži  informacije u skladu sa čl. 23 i 24 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018), (u daljem tekstu: „Zakon“) .

1. Pojmovi

Obrada podataka o ličnosti  vrši seu skladu sa Zakonom.

Pojam „podaci o ličnosti“ označava sve informacije koje se odnose na fizičko lice, a na osnovu kojih se fizičko lice  identifikuje ili se može identifikovati.

Obrada“ obuhvata svaku radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, strukturisanje,  pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanjem prenosom, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje ili povezivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Ostali pojmovi imaju značenje u skladu sa definicijama u čl. 4 Zakona.

2. Naziv i adresa Rukovoaca

REHAU doo
Stražilovska 7
11272 Dobanovci

3. Svrhe i pravni osnovi obrade

REHAU prikuplja i obrađuje Vaše podatake o ličnosti u sledećim slučajevima:

 • Ukoliko nas direktno kontaktirate, npr. putem naše internetstranice, preko službe za brigu o kupcima Kompanije REHAU ili ukoliko nas posetite u našim objektima, na događajima koje organizujemo, i ukoliko ste npr. zainteresovani za naše proizvode ili usluge, odn. po nekom drugom pitanju;
 • Ukoliko Vi ili Vaš poslodavac kupujete proizvode ili usluge direktno od nas;
 • Ukoliko Vi ili Vaš poslodavac zatražite informacije o našim proizvodima i uslugama (npr. dostavljanje brošura ili cenovnika);
 • Ukoliko kupujete ili koristite proizvode kompanije REHAU;
 • Ukoliko nam Vi ili Vaš poslodavac nudite ili prodajete proizvode ili usluge.

Pomozite nam u ažuriranju Vaših podataka tako što ćete nas informisati o promenama Vaših poda o ličnosti, a posebno o Vašim podacima za kontakt.

Ako kompanija REHAU obrađuje Vaše podataka o ličnosti, onda se to prvenstveno odnosi na Vaše ime, kao i Vaše  podatke za kontakt, kao što su kompanija u kojoj radite, radno mesto, broj telefona ili e-pošta, kao i podaci o ugovoru i transakciji. Druge kategorije podataka o ličnosti se prikupljaju u svrhe koje su niže objašnjene.

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo putem obrazaca za kontakt na našim internet stranicama, a ukoliko je potrebno to u konkretne svrhe, prikupljamo ih i direktno od Vas, ili iz javno dostupnih izvora (npr. privredni registar, internet).

U nastavku ćemo Vas informisati o svrhama u koje kompanija REHAU obrađuje podataka o ličnosti. U situacijama koje se ne ponavljaju, kompanija REHAU obično, prilikom opisa konkretne svrhe obrade još jednom ukazuje na ove informacije i ukoliko je potrebno pruža dodatne informacije.

3.1. Obrada podataka o ličnosti u svrhu preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora  i u svrhu izvršenja zaključenog ugovora

Kao  kompanija čija je osnovna delatnost proizvodnja REHAU obrađuje podatke o ličnosti u svrhu procesa nabavke (u vezi sa  ovom svrhom obrade upućujemo Vas na i tačku 3.9 ovog obaveštenja) procesa prodaje, kao i u svrhu izvršenja ugovora. U kontekstu navedenog, podaci o ličnosti se obrađuju u svrhu uspostavljanja kontakta sa potencijalnim kupcima, obrade ponude, savetovanja kupaca, nabavke, proizvodnje i isporuke robe, upravljanje ugovorima i obradu reklamacija.

U okviru ovih aktivnosti  obrađuju se sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • kontakt podaci  fizičkog lica (prezime, ime, adresa, adresa e-pošte itd.);
 • logistički podaci, kao što je adresa za isporuku;
 • podaci o ugovoru, podaci o plaćanju. 

Pri tome će možda biti potrebno da podatke o ličnosti koji su neophodni za izradu ponude i realizaciju ugovora prosledimo trećoj strani koja je uključena u lanac snabdevanja ili je to na drugi način neophodno za sprovođenje ugovora.

U svrhu provere solventnosti naših poslovnih partnera vršimo obradu podataka o ličnosti koje u skladu sa zakonom dobijamo od Agencije za privredne registre. Pored toga, u svrhu dodatnog smanjenja rizika od nemogućnosti plaćanja, REHAU zadržava pravo da iskustva sa kupcem u vezi plaćanja prijavi  da zatraži informacije od kompanije koja sprovodi proveru boniteta poslovanja kompanija (Bisnode doo, Bulevar Vojvode Bojovića 8, 11000 Beograd, Republika Srbija). Od ove obrade  izuzeta su iskustva sa plaćanjem sa fizičkim licima.

Za optimizaciju finansijskih transakcija REHAU zadržava pravo da potraživanja prema  poslovnim klijentima u okviru finansiranja potraživanja ustupi nekoj od kompanija za refinansiranje. Pri tome se u svrhu finansiranja potraživanja prosleđuju isključivo podaci koji se odnose na kompaniju (ime dužnika, razlog, iznos duga, rok za naplatu potraživanja). Ukoliko je to za proveru potraživanja neophodno, kompanija za refinansiranje će navedene podatke o kompaniji radi provere boniteta proslediti trećoj strani.

Pravni osnov  za finansiranje potraživanja /prodaju prava potraživanja, ukoliko se u konkretnom slučaju radi o podacima o ličnosti fizičkih lica, je čl. 12 stav 1 tačka 6 Zakona (ostvarenje legitimnog interesa Rukovaoca).

Ukoliko se prikupljanje podataka vrši u svrhu obrade upita ili izvršenja ugovora, REHAU će Vas obavestiti o tome koji podaci o ličnosti su neophodni u ove svrhe. Ukoliko se ne radi o Vama samima, već o Vašem poslodavcu ili nekom drugom ko je sa Vama ili sa Vašim poslodavcem ugovorno povezan kao treći ugovorni partner, obrada podataka se vrši na osnovu čl. 12 stav 1 tačka 6 Zakona.

Podaci o ličnosti se obrađuju ukoliko je takva obrada neophodna u svrhu izvršenja ugovora ili poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca iz ugovora, npr. obaveza na osnovu garancija ispravno funkcionisanje proizvoda i drugih obaveza (npr. obaveze o obaveštavanju, obaveze o davanju informacija i obaveze o upozoravanju).

Ukoliko se obrada vrši na osnovu čl. 12 stav 1 tačka 6 Zakona, imate u svakom trenutku pravo na prigovor. 

3.2. Korišćenje korisničkog portala

REHAU svojim kupcima nudi korišćenje korisničkog portala za pojednostavljenu obradu naloga, za pristup određenim konfiguracijama proizvoda, kao i za druge servisne usluge. Prilikom registracije za korišćenje portala, dobijate informaciju o tome koji podaci o ličnosti su potrebni za korišćenje korisničkog portala. Svrha i pravni osnov navedeni su u Odeljku 3.1 Obaveštenja. Ostali podaci o ličnosti obrađuju se na osnovu Vašeg pristanka  da bismo stupili u kontakt sa Vama (u vezi sa tim Vas upućujemo na odeljak 3.9 ovog Obaveštenja).

Prilikom korišćenja korisničkog portala  pojedinačne transakcije čuvaju se i arhiviraju u skladu sa zakonskim propisima za čuvanje podataka na osnovu čl. 12 stav 1 tačka 3 Zakona.

Korišćenje korisničkog portala i čuvanje Vaših podataka o ličnosti u korisničkom portalu možete u svakom trenutku prekinuti, ukoliko to nije potrebno za ispunjavanje ugovora. U tu svrhu stupite u kontakt sa nadležnim prodajnim mestom: Obratite nam se.

Čuvanje podataka o obavljenim transakcijama ostaje nepromenjeno.

3.3. Selekcija kandidata za posao (čl. 6 stav 1 tačka 6 Zakona – legitimni interes)

Prilikom prijavljivanja za posao u kompaniji REHAU postoje dodatne informacije o obradi Vaših podataka o ličnosti, a koje Vam se dostavljaju u slučaju da se prijavljuje za posao u Kompaniji REHAU, a važe sledeće napomene.

3.4. Učešće na događajima i posete objektima (čl. 12 stav 1 tačka 6 Zakona – legitimni interes)

Biće nam veoma drago da Vas lično upoznamo u okviru posete našem objektu ili na nekom od naših događaja. Vršimo obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhu organizacije i održavanja događaja, kao i da bismo Vam stavili na raspolaganje informativni materijal. Prilikom održavanja događaja, podatke eventualno prosleđujemo kompanijama koje smo angažovali da organizuju događaj. To je važno kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje događaja. Osim toga, podatke o ličnosti koje smo tom prilikom prikupili koristimo za analizu i praćenje naših događaja.

Za dobijanje povratnih informacija Kompanija REHAU takođe koristi i funkcije kompanije SurveyMonkey. Ukoliko učestvujete u odgovarajućoj anketi, molimo Vas da pročitate informacije o zaštiti podataka kompanije SurveyMonkey (https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/).

Za dokumentovanje događaja, kao i u svrhu promocije naših aktivnosti u medijima i odnosa sa javnošću mogu biti izrađene fotografije ili video zapisi događaja. Pri tome se takođe vrši i obrada Vaših podataka o ličnosti. U svakom trenutku imate pravo na prigovor na ovu obradu podataka. U tom slučaju je potrebno da se ti razlozi unapred saopšte fotografima ili organizatorima događaja koji će Vaš prigovor uzeti u obzir i preduzeti potrebne mere.

3.5. Korišćenje servisnih usluga (savetovanje) - (čl. 12 stav 1 tačka 6 Zakona – legitimni interes)

Pored naših proizvoda i sistemskih rešenja, kompanija REHAU nudi i opsežne servisne usluge. U to spadaju i savetodavne i servisne usluge koje Vam, između ostalog, pružamo  u telefonskim konsultacijama, e-poštom, putem obrazaca za kontakt, a pod određenim okolnostima i na licu mesta. Ovom uslugom želimo da Vam pružimo podršku pri izboru, korišćenju i primeni REHAU sistema.

U okviru ove servisne usluge, podaci o ličnosti koji su za to potrebni, a koje nam dostavljate zajedno sa upitom za uslugu, kao što su npr. podaci za kontakt osobe (prezime, ime, adresa, adresa e-pošte itd.) mogu se čuvati zajedno sa odgovarajućim proizvodom i opisom problema. Time želimo da osiguramo da Vas, u slučaju eventualnih kasnijih upita, možemo ciljano posavetovati na osnovu dosadašnje istorije servisne usluge. Pravni osnov za ovu obradu (pohranjivanje Vaših podataka o ličnosti) je naš legitimni interes za konzistentnu i efikasnu aktivnost u periodu pružanja savetodavnih usluga. Vaši podaci se čuvaju isključivo u direktnoj vezi sa Vašim slučajem pružanja usluge. Ukoliko su servisni podaci neophodni za odbranu od od pravnih zahteva, a naročito u slučaju naše odgovornosti za ispravno funkcionisanje proizvoda, kompanija REHAU će vršiti obradu i za tu svrhu. Podaci će biti izbrisani kada više ne budu bili potrebni za tu svrhu, a najkasnije po isteku postojećeg roka zastarelosti za ovu odgovornost.

Ukoliko se obrada podataka vrši samo na osnovu čl. 12 stav 1 tačka 6 Zakona, imate pravo da uložite prigovor na obradu, odnosno  čuvanje Vaših podataka o ličnosti.

3.6. Pristup fabričkom krugu radi isporuke robe ili obavljanja usluge ili radova (čl. 12 stav 1 tačka 6 Zakona – legitimni interes)

U ovom slučaju, pored Vaših podataka, na osnovu čl. 12 stav 1 tačka 6 Zakona (legitimni interes) obrađujemo i podatke o ličnosti čija je obrada neophodna za održavanje poslovnog odnosa, kao što su prezime, ime, naziv kompanije u kojoj radite, podaci o računu, podaci o identifikaciji vozila, a takođe i dužina Vašeg boravka u kompaniji REHAU. Naš poslovni interes je da se u hitnom slučaju i neophodnoj evakuaciji poseduju informacije o osobama koje se nalaze u objektima, odnosno fabričkom krugu. Ukoliko se zadržavate poslovno, trajanje boravka može da se koristi za proveru i optimizaciju internih procesa, kao i za proveru verodostojnosti podataka o učinku (npr. faktura).

Pri isporuci robe se za nadzor logističkih procesa na raznim lokacijama koriste i kamere.

U cilju poštovanja naših pravnih obaveza, odnosno na osnovu. člana12 stav 1 tačka 3 Zakona, dokumentuju se i bezbednosne napomene koje posetilac dobija.

Naravno, Vi u svakom trenutku  imate pravo na prigovor na osnovu čl. 12 stav 1 tačka 6 Zakona iz razloga koji proizilaze iz Vaše posebne situacije.

Video nadzor se na našim lokacijama vrši javno. O tome se obaveštavate putem odgovarajućih znakova. Ovaj video nadzor služi za zaštitu naše proizvodnje i naših sistema za obradu podataka. Na taj način se garantuje još viši nivo zaštite podataka o ličnosti.

3.7. Korporativna komunikacija i imidž u javnosti (čl. 12 stav 1 tačka 6 Zakona – legitimni interes)

U okviru učešća u događajima, poseta sajmu i drugih dešavanja, radi dokumentovanja događaja, za potrebe medija i odnosa sa javnošću i korporativnu komunikaciju se izrađuju fotografije i video zapisi ovih događaja. Pri tome se takođe vrši i obrada Vaših podataka o ličnosti.

Objavljivanje fotografija se vrši kako elektronskim putem na društvenim mrežama, kao što je Facebook, tako i u štampanim medijima. Pravni osnov za ovu obradu u svrhu korporativne komunikacije je čl. 12 stav 1 tačka 6 Zakona.

Ukoliko je u konkretnom slučaju moguće, kod pojedinačnih događaja će se još jednom skrenuti pažnja na obradu Vaših podataka o ličnosti - fotografije. U svakom trenutku možete  imate pravo na prigovor na ovu obradu iz razloga koji proizilaze iz Vaše posebne situacije. Ovo pravo možete ostvariti tako što ćete razloge unapred saopštiti fotografu, tako da će on to uzeti u obzir prilikom svog rada. Rado ćemo vam saopštiti detalje u vezi sa određenim događajem.

3.8. Kontrola usklađenosti poslovanja, sprovođenje zakona i sprečavanje kriminala (čl. 12 stav 1 tačka 3 i 6  Zakona – poštovanje pravnih obaveza legitimni interes Rukovaoca)

Kompanija REHAU obrađuje Vaše podatke o ličnosti za ostvarivanje i odbranu od pravnih zahteva u slučaju pravnih sporova. U okviru kontrole usklađenosti poslovanja kompanije, podaci se mogu koristiti i za sprečavanje, istraživanje i prevenciju krivičnih dela.

Ukoliko je potrebno obradu u navedene svrhe, pored prethodno navedenih kategorija podataka se koriste i podaci o bonitetu, podaci o posetama, podaci o nalogu, kao i podaci o prepiskama, kupovini i prodaji. Kompanija REHAU takođe koristi interni sistem uzbunjivanja po anonimnim i potpisanim prijavama o kršenju usklađenosti poslovanja. Ovi podaci se u okviru primenljivog zakonodavstva, odn. neposredno po okončanju određenog postupka brišu ili potpuno anonimiziraju.

U svrhu bezbednosti lica u objektima Rukovaoca i imovine Rukovaoca, koriste se sistemi za zaštitu objekata i postrojenja, kao i zaštita naših sistema za obradu podataka o ličnosti poput npr. kontrole pristupa ili video nadzora. Navedene kontrole su u našim objektima javne. O tome se možete ponovo detaljno informisati u objektu.

Pored navedenog, obradu Vaših podataka o ličnosti vršimo u svrhu uobičajenih provera poslovnih partnera u okviru zahteva kontrole usklađenosti poslovanja. Ukoliko Vaše podatke o ličnosti nismo direktno zatražili od Vas, onda smo ih u svrhu  analize prikupili iz javno dostupnih izvora i baza podataka. Podaci o ličnosti koji su prikupljeni iz ovih izvora obrađuju se isključivo u tu svrhu i brišu se čim više nisu potrebni za tu svrhu.

Obrada Vaših podataka u ovu svrhu vrši se na osnovu člana 12 stav 1 tačka 3 Zakona ili legitimnom interesu kompanije REHAU u proceni svojih poslovnih partnera radi smanjenja rizika. Ukoliko se obrada podataka zasniva na članu 12 stav 1 tačka 6 Zakona, možete da uložite prigovor na ovakvu obradu.

3.9. Marketinška komunikacija i istraživanje tržišta (čl. 12 stav 1 tačka 1 Zakona – Vaš pristanak)

Ukoliko  nam date Vaš pristanak (čl. 12 stav 1 tačka 6 Zakona), obradu Vaših podataka o ličnosti vršimo za potrebe marketinške komunikacije, ankete o zadovoljstvu kupaca i reklamne kampanje.

U okviru ovih aktivnosti možemo da obrađujemo podatke o ličnosti koji su za to potrebni, kao npr. podaci za kontakt (prezime, ime, adresa, adresa e-pošte itd.), Vaša interesovanja i želje.

Ukoliko ste saglasni, dobićete navedene informacije po pravilu elektronskom poštom. Inače, za poslovne partnere koji nisu potrošači, informacije se daju putem telefona ili analogno.

Ukoliko na to pristanete, Vaše podatke o ličnosti prosledićemo kompanijama REHAU grupe, kako bi se Vašoj želji što bolje udovoljilo ili kako bismo kontinuirano mogli da poboljšavamo naše proizvode i usluge. Možete u svakom trenutku da opozovete i Vaš pristanak u skladu sa čl. 15, stav 3 Zakona, tako da on ubuduće neće važiti.

Na osnovu Vašeg pristanka, u svrhu i daljeg razvoja naših proizvoda, usluga i poslovnih procesa, kao i radi istraživanja tržišta, vršimo analizu podataka koje imamo o poslovnim transakcijama, ugovorima i upitima. Izvođenje zaključka o fizičkim licima pri tome ni u kom slučaju nije moguće.

3.10. Ispunjavanje zakonskih obaveza (čl. 12 stav 1 tačka 3 Zakona – poštovanje pravnih obaveza Rukovaoca)

Kompanija REHAU je adresat velikog broja zakonskih obaveza i u ovu svrhu mora da obrađuje Vaše podatke o ličnosti.. To se odnosi npr. na propise za čuvanje trgovinskih i fiskalnih podataka u skladu sa propisima o trgovini i poreskim propisima.

Kako bismo ispunili ove obaveze, obrada Vaših podataka o ličnosti vrši se u potrebnom obimu i oni se, u okviru zakonske obaveze o obaveštavanju, po potrebi, prosleđuju nadležnim organima.

3.11. Ostale svrhe obrade

Obrada podataka o ličnosti se takođe vrši i u svrhu upravljanja kvalitetom, za utvrđivanje i poboljšanje zadovoljstva kupaca, za dalji razvoj proizvoda i usluga, za sprovođenje istraživanja i razvoja, kao i u cilju poboljšanja IT bezbednosti i IT operativnosti (identifikovanje i sprečavanje neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti).

Pravni osnov za ovu obradu u svrhu sprovođenja korporativne komunikacije je čl. 12 stav 1 tačka 6 Zakona. Ukoliko ne postoji pristanak, ne mogu se izvoditi zaključci o fizičkim licima.

U svakom slučaju se može priložiti prigovor na ovu obradu podataka iz razloga koji proizilaze iz Vaše posebne situacije.

3.12. Prosleđivanje podataka trećoj strani

Podaci se mogu preneti trećoj strani koja Rukovaocu pomaže u ostvarivanju navedenih svrha. Prenos se vrši ili na osnovu naloga Rukovaoca u smislu čl. 45 Zakona, na osnovu saradnje sa zajedničkim rukovaocem u skladu sa čl. 43 Zakona ili u svrhu angažovanja za obavljanje stručnih usluga.

Za prenos podataka u države koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka (vidi Odeljak 7. u nastavku).

4. Period čuvanja

Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati samo onoliko koliko je potrebno za potrebe za koje su prikupljeni i koliko je neophodno, odnosno u periodu koji je propisani zakonom. Vaše podatke o ličnosti brišemonakon isteka perioda koji je propisan zakonom ili nakon iscrpljivanja svrha u koje ih obrađujemo.

Vaše podatke odmah brišemo, u slučaju opoziva Vašeg pristanka, kao i u slučaju opravdanog prigovora na obradu podataka o ličnosti, u slučaju obrade na osnovu legitimnog interesa.

5. Planiran prenos podataka u države koje ne obezbeđuju primeran nivou zaštite podataka

Za svrhe navedene u ovom Obaveštenju, Vaše  podatke o ličnosti možemo da prosledimo drugim REHAU društvima. Na osnovu Vašeg pristanka,  REHAU društva mogu Vaše  podatke o ličnosti da obrađuju za ostvarivanje njihovih poslovnih interesa, i a u cilju sprovođenja svrha koje su navedene s u ovom Obaveštenju. Unutar REHAU grupe pristup Vašim podacima o ličnosti dobijaju zaposleni samo ako je to neophodno za obavljanje njihovih dužnosti.

Prenos podataka u države koje obezbeđuju primeren nivo zaštite podataka o ličnosti se slobodno, u skladu sa  Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019).

Prenos u države koje ne obezbeđuju primeren nivo zaštite podataka o ličnosti vrši se na osnovu standardnih ugovornih klauzula Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.  

 Vaše l podatke o ličnosti možemo da prosledimo trećim stranama, koja nisu REHAU društva, kako bi koristili njihove tehničke ili organizacione usluge, a  koje su nam potrebne za ispunjavanje navedenih ciljeva ili drugih naših poslovnih aktivnosti. Naši pružaoci usluga se ugovorom obavezuju da  podatke o ličnosti obrađuju isključivo po našem nalogu i u skladu sa našim instrukcijama. Mi naše pružaoce usluga obavezujemo i na poštovanje tehničkih i organizacionih mera radi obezbeđenja zaštite  podataka o ličnosti. Ako se pružaoci usluga nalaze u zemljama u kojima važeći zakoni ne predviđaju zaštitu  podataka o ličnosti koja je ekvivalentna zaštiti koju propisuje Zakon, ugovorom ćemo obezbediti da pružaoci usluga ispoštuju Zakonom propisan nivo zaštite ličnih podataka i potpisivanje i implementiranjem standardnih ugovornih klauzula Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ).

6. Onlajn obrada podataka o ličnosti / poseta našim web-stranicama

U daljem tekstu saznaćete koje informacije eventualno prikupljamo prilikom posete našim web-stranicama i kako ih koristimo. Web-stranice kompanije REHAU mogu sadržavati veze za web-stranice drugih provajdera, na koje se ova izjava o zaštiti podataka ne odnosi.

Prilikom Vaše posete našoj internetstranici čuvamo podatke o internet pregledaču i operativnom sistemu koji koristite, o datumu i tačnom vremenu posete i IP adresu. Međutim, ovi podaci Vam ne mogu biti dodeljeni i ne odnose se na podatke o ličnosti.. Samo Vi odlučujete o tome da li, u okviru neke registracije, porudžbine ili ankete, da želite da nam dostavite podatke o ličnosti ili ne. Ove podatke koristimo kako bismo osigurali nesmetano uspostavljanje veze i obezbedili komfornu upotrebu naše web-stranice.

6.1. Cookies - Kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke, koje najčešće neka internet stranica implementira na vaš računar. Kolačići pri tome imaju raznovrsnu namenu. Međutim, oni nikada nisu rizični jer im nedostaje bilo kakva „aktivna“ karakteristika. To znači da oni ne mogu da izvedu bilo kakvu štetnu radnju. Oni skoro isključivo sadrže samo informacije koje su neophodne za obezbeđivanje komotnog korišćenja interneta.

Osim toga, i mi sami smo postavili rok za brisanje kolačića. Oni se bez Vaše ponovnog pristanka čuvaju maksimalno 12 meseci od prvobitnog prikupljanja. U tu svrhu preduzimamo tehničke mere kako bismo osigurali automatsko brisanje.

Klasični primeri zadataka kolačića su: Login-podaci, memorisanje korpe, analiza korisnika, polja formulara. Informacije koje mogu biti sačuvane u kolačiću: vek trajanja, naziv servera, Unique ID, podaci o sadržaju.

Upotreba kolačića - Cookies

 • Funkcija
  Funkcionalni kolačići, odn. kolačići sesije - tehnički kolačići koji su neophodni za besprekorno funkcionisanje naše internet stranice.
 • Statistika putem statističkih kolačića, odn. kolačića za praćenje vrši se – naravno u potpuno anonimnom obliku – evaluacija ponašanja korisnika prilikom posete našoj internet stranici.
  REHAU, a po potrebi i odgovorna služba u REHAU dobija vredne informacije o tome kako se koristi internet stranica, što kompaniji REHAU, a po potrebi i odgovornoj službi, omogućava da internet stranicu bolje prilagodi interesima posetilaca.
 • Marketing kolačići - pored sopstvenih kolačića, koristimo i kolačiće treće strane da bi prikazivali personalizovanu reklamu na našim i drugim web-stranicama.
  Ovaj postupak se zove „retargetiranje“. On je zasnovan na Vašoj aktivnosti na našoj internet stranici.
 • Pored navedenog, dodatni programi koji se koriste na našoj internet stranici koriste sopstvene kolačiće.

O vrstama i svrhama kolačića možete se informisati na navedenim stranicama drugih provajdera.

Spisak provajdera kolačića
Spisak kolačića

Consentmanager:

Na našoj web-stranici je integrisana alatka za upravljanje pristankom „consentmanager“ (www.consentmanager.net), Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Švedska, info@consentmanager.net, radi postavljanja upita za dobijanje Vašeg pristanka za obradu podataka, odn. upotrebu kolačića ili drugih sličnih funkcija. Korišćenjem consentmanager-a imate mogućnost davanja ili odbijanja saglasnosti za određene funkcionalnosti naše web-stranice, npr. za potrebe integrisanja eksternih elemenata, integrisanja striming sadržaja, statističke analize, merenja posećenosti i personalizovanog oglašavanja. Pomoću consentmanager-a možete dati ili odbiti pristanak za sve funkcije ili dati saglasnost za pojedinačne svrhe ili pojedinačne funkcije. Podešavanja koja ste izvršili se mogu naknadno promeniti. Svrha integracije consentmanager-a je da omogući da se korisnicima naše internet stranice prepusti odluka o prethodno navedenom i da se u okviru daljeg korišćenja naše web-stranice pruži mogućnost promene već izvršenih podešavanja. Prilikom korišćenja consentmanager-a vrši se obrada podataka o ličnosti, kao i informacija o korišćenim krajnjim uređajima, kao što je IP adresa.

Pravni osnov za ovu obradu je čl. 12, stav 1 tačka 1 u vezi sa čl. 12, stav 1, tačka 3 i, čl. 15 stav 1 Zakona. Obradom podataka, consentmanager nam pomaže u ispunjavanju prilikom naših pravnih obaveza (npr. obaveza pružanja dokaza o usklađenosti sa Zakonom). Consentmanager čuva Vaše podatke o ličnosti sve dok su Vaša korisnička podešavanja aktivna. Dve godine nakon izvršenih korisničkih podešavanja sledi ponovni zahtev za Vaš pristanak. Preduzeta korisnička podešavanja se tada ponovo čuvaju tokom ovog perioda.

Naa našoj internetstranici koristimo sledeće tehnologije:

6.2. Upotreba SnapEngage Live-Chat-Tool-a

Ova web-stranica koristi SnapEngage, Live-Chat-uslugu firme SnapEngage, LLC. SnapEngage koristi kolačiće, tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i koje omogućavaju analizu vaše upotrebe internetstranice. Ovako generisane informacije se prenose i čuvaju isključivo na serveru SnapEngage-a u EU, radi procene Vaše upotrebe četova i izrade izveštaja za nas. Ako je potrebno, SnapEngage će ovakve informacije preneti trećim stranama ukoliko je propisano primenjiv pravom ili je, po nalogu SnapEngage-a, neophodna obrada Vaših podataka od strane trećeg lica. SnapEngange ni u kom slučaju neće vašu skraćenu IP-adresu povezati sa drugim podacima SnapEngange. Detalje možete pročitati u informaciji o zaštiti podataka firme SnapEngage, putem sledećeg linka: http://snapengage.com/privacy-policy/. SnapEngage će Vaše podatke o ličnosti, na naš zahtev, proslediti nama, a mi ćemo ih isključivo koristiti za internu upotrebu, eventualno i za uspostavljanje kontakta sa Vama.

6.3. Chatbot / DialogFlow

Ukoliko koristite našu uslugu „REHAU Chatbot“ (na primer preko naše internet stranice www.rehau.com  ili u okviru mobilne aplikacije), prikupljanje i čuvanje podataka o ličnosti, između ostalog istorije ćaskanja, IP adrese i kolačiće vrše pružaoci usluga Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska i Botcopy Inc., korporacija osnovana u Delaveru, sa sedištem a gradu Santa Monika, Kalifornija. Ove informacije su neophodne za pružanje usluge.Dodatne informacije u vezi sa tim naći ćete na: https://policies.google.com/privacy?hl=sr-Latn&gl=rs, kao i na https://www.botcopy.com/privacy/ i https://www.botcopy.com/gdpr/

6.4. Korišćenje usluge web-analize - Google Analytics

Naša internet stranica koristi Google Analytics, usluga web-analize firme Google Inc. Google Analytics koristi tzv. "Cookies", tekstualne datoteke, koje se čuvaju na Vašem računaru i koje omogućavaju analizu vaše upotrebe internet stranice. Informacije koje generiše kolačić o Vašoj upotrebi naše internet stranice se po pravilu prenose i čuvaju na serveru Google-a u SAD. U slučaju aktivacije IP-anonimizacije na ovoj web-stranici, vašu IP-adresu Google će prethodno skratiti, ali samo unutar država članica Evropske unije ili drugim državama koje su potpisnice sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima prenosi se puna IP-adresa na server Google-a u SAD, i tamo se skraćuje. Po nalogu operatera internet stranice, Google će ove informacije koristiti za procenu Vaše upotrebe internet stranice i sastavljanje izveštaja o Vašim aktivnostima na internet stranici, kao i za pružanje usluga operateru internet stranice koje su povezane sa upotrebom internet stranice i interneta. IP-adresa koja se u okviru Google Analytics obezbeđuje putem Vašeg pretraživača neće se spajati sa drugim podacima Google-a. Čuvanje kolačića možete sprečiti kroz odgovarajuća podešavanja u Vašem pretraživaču. Napominjemo da u tom slučaju možda nećete moći u potpunosti da koristite sve funkcije internet stranice. Pored toga prikupljanje podataka (uključujući vašu IP-adresu) koje generiše kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu internet stranicu, kao i obradu ovih podataka o ličnosti od strane Google-a, možete sprečiti tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pretraživač pod linkom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Registraciju podataka putem Google Analytics možete sprečiti tako što ćete kliknuti na sledeći link, kako bi se postavio Opt-Out-Cookie (kolačić za isključivanje) koji će sprečiti buduće prikupljanje vaših podataka o poseti ovoj web-stranici: Google Analytics deaktivacija

  
Detaljnije informacije o uslovima korišćenja i zaštiti podataka naći ćete na https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ odnosno, na https://policies.google.com/privacy?hl=sr-Latn&gl=rs. Ističemo da je na našoj web-stranici Google Analytics proširen kodom „gat._anonymizeIp();“ , kako bi se osigurala anonimna kolekcija IP-adresa (tzv. IP-Masking).

6.5. Google Tag Manager

Naša internet stranica koristi Google Tag Manager. Tag Manager ne evidentira podatke o ličnosti. Alatka omogućava aktiviranje drugih oznaka, koje zatim mogu evidentirati podatke. Google Tag Manager ne pristupa ovim podacima. Ukoliko je deaktiviranje izvršeno na nivou domena ili kolačića, ono ostaje na snazi za sve oznake za praćenje koje su implementirane sa Google Tag Manager-om. Napomene o zaštiti podataka Google-a koje se odnose na ovu alatku naći ćete ovde: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

6.6. Google Ads Remarketing

Naša internet stranica koristi funkcije Google Ads Remarketing-a, pomoću koga reklamiramo ovu internet stranicu u rezultatima pretrage Google-a, kao i na internet stranicama treće strane. Provajder je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Google“). U tu svrhu, Google postavlja kolačić u internet pretraživač Vašeg krajnjeg uređaja, koji na osnovu stranica koje ste posetili i pseudonimizovanog ID-a kolačića automatski omogućava oglašavanje u skladu sa interesovanjima. Obrada se vrši na osnovu Vaše pristanka skladu sa čl. 12  stav 1 tačka 1 Zakona. Svaka dalja obrada podataka se vrši samo ukoliko Google ima Vaš pristanak da Vaša istorija internet pregledača i aplikacije bude povezana sa Vašim Google nalogom i da se informacije iz Vašeg Google naloga mogu koristiti za personalizaciju oglasa koje pregledavate na internetu. Ukoliko ste u tom slučaju tokom posete stranicama naše web-stranice prijavljeni kod Google-a, Google će koristiti Vaše podatke zajedno sa podacima Google Analytics-a za kreiranje i definisanje lista ciljnih grupa za ponovno oglašavanje na više uređaja. Google će u tu svrhu privremeno povezati vaše podatke o ličnosti sa podacima Google Analytics-a, kako bi se generisale ciljne grupe. Podešavanje kolačića za podrazumevane vrednosti oglasa možete trajno isključiti tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za internet pregledač dostupan na sledećoj vezi: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

O konfiguraciji kolačića se alternativno možete informisati kod Digital Advertising Alliance na internet adresi www.aboutads.info i izvršiti podešavanja u vezi sa tim. Na kraju, možete podesiti Vaš internet pregledač tako da Vas informiše o korišćenju kolačića i da pojedinačno odlučujete o njihovom prihvatanju za određene slučajeve ili da ih generalno isključite. U slučaju neprihvatanja kolačića, funkcionalnost naše web-stranice može biti ograničena..Dodatne informacije i odredbe o zaštiti podataka u vezi sa oglašavanjem i Google-om možete pogledatiovde: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

6.7. Upotreba dodatka Facebook-Plugin

Na našoj web-stranici koristimo „Visitors Action-Pixel“ kompanije Facebook Inc. Tako se može pratiti ponašanje korisnika, nakon što se klikom na Facebook-oglasu preusmeri na web-stranicu ponuđača. Ovaj postupak je namenjen prikupljanju statističkih podataka o efektu Facebook-oglasa, kao i istraživanju tržišta kako bi se buduće reklamne kampanje optimizovale. Prikupljeni podaci su anonimni za nas i ne dovode do zaključka o identitetu korisnika. Međutim, podatke čuva i obrađuje Facebook, tako da je moguće identifikovati korisnički profil i Facebook može da upotrebi podatke za sopstvene reklamne svrhe u skladu sa Facebook-pravilnikom o upotrebi podataka: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Ovi podaci Facebook-u, kao i njegovim partnerima, mogu omogućiti plasiranje reklamnih poruka na Facebook-u ali i izvan njega. Osim toga u cilju svega toga moguće je da se na vašem računaru sačuva kolačić.

6.8. Facebook Remarketing

Na našoj web-stranici koristimo funkciju ponovnog oglašavanja „Custom Audiences“ kompanije Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD; „Facebook“). Ova funkcija ima za svrhu ciljano obraćanje posetiocima internet stranice oglašavanjem zasnovanim na interesovanjima na društvenoj mreži Facebook. U tu svrhu je na našoj internet stranice implementirana Facebook oznaka za ponovno oglašavanje. Putem ove oznake se prilikom posete internet stranice uspostavlja direktna veza sa Facebook serverima. Time se Facebook serverima prenosi informacija o našim stranicama koje ste posetili. Facebook dodeljuje ove informacije Vašem ličnom Facebook korisničkom nalogu. Kada posetite društvenu mrežu Facebook, tada će Vam se prikazivati personalizovani Facebook oglasi zasnovani na interesovanjima. Obrada se vrši na osnovu čl. 12 stav tačka 1 Zakona, odnosno na osnovu Vašeg pristanka za obradu Vaših podataka o ličnostiza gore navedenu svrhu.Funkciju ponovnog oglašavanja „Custom Audiences“ možete isključiti ovde. Više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane Facebook-a, Vašim pravima u vezi s tim i mogućnostima za zaštitu Vaše privatnosti možete naći u Facebook-ovim informacijama o zaštiti podataka na https://www.facebook.com/about/privacy/.

6.9. Facebook Lead Ads

Koristimo Facebook Lead Ads za dobijanje podataka za kontakt od korisnika koji se na Facebook-u interesuju za naše proizvode i usluge. Naše reklame na Facebook-u se time proširuju na dodatne mogućnosti interakcije, posebno na opciju za korisnika da pomoću obrasca za kontakt može da zatraži dodatne informacije o našim proizvodima i uslugama. Ukoliko zainteresovana osoba pošalje takav obrazac, Facebook će podatke koje je naveo korisnik sačuvati kao podatke o potencijalnom klijentu i proslediti ih nama. Ove podatke koristimo samo za svrhu koja je navedena u Lead Ad-u. To može biti, na primer, ime za lično obraćanje, adresa e-pošte za slanje željenih informacija o proizvodu ili broj telefona za kontaktiranje putem telefona. Dodatne informacije o tome možete dobiti direktno od Facebook-a na https://www.facebook.com/about/privacy/.

6.10. Upotreba dodatka Youtube-Plugin

Za integraciju video zapisa na našoj internet stranici koristimo između ostalog i Plugin firme YouTube LLC (koju zastupa Google Inc.). Kada koristite našu internet strancu uspostavlja se veza sa Youtube-serverom i time se uspostavlja Plugin. Na ovaj način vrši se prenos podataka na YouTube-server o tome koju ste od naših stranica posetili. Ako ste pri tome registrovani kod YouTube-a onda će ove informacije bile svrstane u vaš lični korisnički nalog. Prilikom korišćenja Plugin-a, npr. nakon klika na dugme za start nekog video zapisa, ova informacija se svrstava takođe u vaš korisnički profil. Ovakvo svrstavanje informacija možete sprečiti time što ćete se pre korišćenja naše web-stranice odjaviti sa vašeg YouTube-naloga, kao i sa drugih korisničkih naloga kod firme YouTube LLC i Google Inc., i tako što ćete odgovarajuće kolačiće ovih kompanija izbrisati. Ostale informacije o obradi podataka i napomene vezano za zaštitu podataka od strane YouTube-a (Google-a) naći ćete na: https://policies.google.com/privacy?hl=sr-Latn&gl=rs.

6.11. Upotreba dodatka Microsoft-Plugin

Naša internet stranica koristi Conversion-Tracking firme Microsoft Corporation. U slučaju da ste na našu internet stranicu dospeli preko neke Microsoft Bing-reklame, onda se putem Microsoft Bing Ads-a aplicira kolačić na Vašem računaru. Na ovaj način Microsoft Bing i mi možemo da ispratimo, da li je neko kliknuo na neki oglas, bio preusmeren na našu web-stranicu i da li je dospeo na prethodno definisanu, odredišnu stranicu (Conversion-stranicu). Pri tome dobijamo samo podatke o ukupnom broju korisnika koji su kliknuli na Bing-oglas i koji su nakon toga preusmereni na Conversion stranicu, mi ne dobijamo nikakve personalizovane informacije vezano za identitet korisnika. Ako ne želite da učestvujete u Tracking-postupku možete da odbijete apliciranje kolačića neophodnog za ovaj proces, npr. putem podešavanja u pretraživaču, koje generalno deaktivira automatsko postavljanje kolačića. Dodatne informacije o zaštiti podataka i kolačićima koje koristi Microsoft Bing-a naći čete na web-stranici Microsoft-a: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/

6.12. Outbrain

Na našoj internet stranici koristimo tehnologiju provajdera Outbrain UK Ltd., pomoću koje se našim korisnicima ukazuje na dodatne, eventualno za njih takođe interesantne sadržaje na našoj web-stranici i na web-stranicama treće strane. Na primer, Outbrain određuje preporuke za dalje čitanje koje su integrisane ispod članka na osnovu prethodnog sadržaja kojeg je korisnik pročitao. Za prikazivanje dodatnog sadržaja povezanog sa interesovanjem Outbrain koristi kolačiće. Za anonimizaciju IP adrese se uklanja poslednji oktet IP adrese, kako bi mogla da se garantuje potpuna anonimizacija.U svakom trenutku možete kompaniji Outbrain da uložite prigovor praćenju radi prikazivanja preporuka na osnovu interesovanja na internet adresi https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

6.13. Adform

Na našoj internet stranici se koristi tehnologija Adform A/S. Ovaj sistem koristi kolačiće za praćenje i upravljanje digitalnim reklamnim kampanjama. Zakonitost obrade podataka Vaših podataka o ličnosti zasniva se na „na Vašem pristanku za obradu Vaših podataka o ličnosti u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1 Zakona.
Postavljanjem kolačića, Adform ne čuva nikakve podatke o ličnosti kao što su ime, adrese e-pošte ili drugi lični podaci. Sve informacije su potpuno anonimizovane i sadrže tehničke informacije kao što su, na primer, učestalost oglasa i datum prikazivanja reklamnog materijala, korišćeni internet pregledač ili instalirani operativni sistem. Pri tome nije moguće izvesti zaključak o vašoj ličnosti. Kako se IP adrese u Nemačkoj smatraju podacima o ličnosti, Adform u Nemačkoj nikada ne čuva kompletnu IP adresu, već je skraćuje za poslednji oktet, kako bi bila u skladu sa zaštitom podataka.
Možete uložiti prigovor na praćenje kolačićima. U tu svrhu koristite sledeću vezu: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Time će na Vašem uređaju biti sačuvan takozvani OptOut kolačić, koji tehničkom sistemu signalizira da se ubuduće ne sme vršiti nikakva analiza podataka, niti se smeju postavljati kolačići.

6.14. REHAU Account / cidaas

Ukoliko koristite našu uslugu „REHAU Account“ (na primer putem https://accounts.rehau.com ili u okviru mobilne aplikacije), zahtevaju se i čuvaju podaci o ličnosti koji su neophodni za pružanje usluge. Pri tome se osnovna usluga – proizvod pod nazivom „cidaas“ – stavlja na raspolaganje od strane našeg obrađivača naloga, kompanije Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim.Dodatne informacije u vezi sa tim naći ćete na: https://www.cidaas.com/de/datenschutzhinweise/

6.15. Cloudflare

Ukoliko koristite našu uslugu „REHAU Account“ (na primer putem https://accounts.rehau.com ili u okviru mobilne aplikacije), pružalac usluga Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, SAD prikuplja lične podatke, između ostalog anonimizovanu IP adresu i kolačiće, i čuva ih do sedam dana. Ove informacije su neophodne kako bi se povećao nivo bezbednosti usluge i one se prikupljaju isključivo u tu svrhu.Dodatne informacije u vezi sa tim naći ćete na: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies, kao i na: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

7. Bezbednost podataka o ličnosti

Primenjuju tehničkie i organizacione mere koje su proporcionalne procenjenom riziku  za zaštitu podatke o ličnosti, kako bi i Vaše podatke o ličnosti zaštitili od neovlašćene ili nezakonite obrade, i/ili nenamernog gubitka, izmene, objave ili pristupa.

8. Vaša prava

Imate mogućnost da sami proverite da li kompanija REHAU poštuje propise o zaštiti podataka. U tu svrhu imate sledeća prava:

 • pravo na pristup, informisanje i kopiju podataka o ličnosti;
 • pravo na informacije o obradi Vaših podataka o ličnosti;
 • pravo na prigovor u slučaju da Vaše podatke obrađujemo na osnovu legitimnog interesa;
 • pravo na ispravku, brisanje, ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti;
 • pravo na prenosivost podataka i pravo na podnošenje pritužbe nadležnom organu za sprovođenje Zakona:

Poverenik za informacije o javnog značaja i za zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija

Ukoliko imate pitanja u vezi sa obradom Vaših l podataka o podataka o ličnosti i želite da ostvarite prava koja imate na osnovu Zakonom , možete da se obratite slanjem e-maila na e-mail adresu: Beograd@rehau.rs ili direktno u pisanoj formi na adresu sedišta kompanije REHAU.

Engineering progress

Enhancing lives