Vaše mogućnosti za karijeru

Vaše mogućnosti za karijeru

Vaš individualni razvoj kod REHAU-a zasnovan je na načelu efikasnosti našeg kadrovskog koncepta. U zavisnosti od Vašeg potencijala, inicijative i spremnosti sukcesivno Vas pripremamo za preuzimanje daljih zadataka.

Karijera

Stručna karijera:
Pored klasične stručne karijere nudimo visoko kvalifikovanim saradnicima mogućnost za izazovno napredovanje u struci, na primer kao referent nadležan za određeno stručno područje.

Karijera rukovodioca:
Talentovane, motivisane i preduzimljive saradnike sa rukovodećim sposobnostima pratimo na njihovom putu klasičnog vertikalnog razvoja karijere. Kao rukovodioc preuzimate na kraju stručnu i kadrovsku odgovornost za određeni poslovni sektor.

Razvijanje potencijala

Razvoj potencijala smatramo kontinuiranim procesom, u kojem se sve bazira na kvalifikaciji i kompetentnosti naših saradnika. Zajedno želimo da savladamo sadašnje i buduće zadatke. Zbog toga posebnu pažnju posvećujemo nastojanju da svoje potrebe za kvalificikovanim saradnicima pokrijemo po mogućnosti sposobnim ljudima iz sopstvenih redova.

U okviru sistemskog razvoja kadrova, potencijali naših saradnika procjenjuju se u redovnim intervalima. Profil kompetentnosti, koji se na taj način utvrdi omogućava rukovodiocima da ciljano prate razvoj saradnika. Razvoj potencijala smatramo instrumentom rukovođenja, a ujedno i šansom.

Školovanje

Usavršavanje i edukacija u REHAU su bitan i sastavni deo poslovne politike kompanije. Naš cilj je da održimo kvalifikovanost i kompetentnost naših saradnika i da ih stalno unapređujemo. Na školovanjima nudimo više od novih saznanja i veština. Kod REHAU-a usavršavanja doprinose motivaciji i zadovoljstvu zaposlenih u radu.

Koncepti profesionalnog usavršavanja i razvoja omogućavaju razvoj talenata i efikasnosti svakog pojedinca. Naši saradnici utvrđuju zajedno sa svojim pretpostavljenima i odeljenjem za ljudske resurse potrebe za internim i eksternim školovanjima. REHAU raspolaže sopstvenim odeljenjem za školovanje, koje na internacionalnim lokacijama permanentno obezbeđuje edukaciju naših saradnika.