NEA SMART 2.0

Informacja o ochronie danych NEA SMART 2.0

Společnost REHAU je potěšena, že jste se rozhodli používat náš regulační systém NEA SMART 2.0. Níže uvádíme, jak jsou zpracovávány osobní údaje zjišťované v souvislosti s používáním systému.

Jaké údaje ukládáme?

Při používání aplikace REHAU pro regulační systém NEA SMART 2.0 jsou uloženy vámi uvedené údaje. 

Shromažďovat můžeme následující údaje:

Pomozte nám prosím udržovat vaše údaje aktuální tím, že nás informujete o změnách svých osobních údajů, a to zejména kontaktních údajů.

K čemu vaše údaje používáme?

Všechny vámi poskytnuté údaje používáme tak, abychom vám mohli zajišťovat plný funkční rozsah aplikace a regulačního systému. Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. I písm. b GDPR. 

Můžete rozhodnout, zda nám poskytnete všechny potřebné informace, a získáte tak přístup k plnému funkčnímu rozsahu. 

Např . uvedení adresy je nutné pro zobrazování údajů o počasí pro stanoviště regulačního systému. Vaši e-mailovou adresu používáme k tomu, abychom vás mohli informovat o aktualizacích systému, pokud v jednotlivých případech automatická aktualizace není možná nebo není plánovaná. 

U každého mobilního zařízení, na kterém je aplikace NEA SMART 2.0 instalovaná, můžete individuálně rozhodnout, zda chcete používat funkci geofencing. Pokud tuto funkci aktivujete, bude v pravidelných intervalech zjišťovaná aktuální poloha vašeho mobilního zařízení. Zjišťování polohy je aktivní na pozadí také v případě, že je aplikace zavřená. Při používání této funkce můžete profitovat z toho, že vytápění nebo chlazení vaší budovy bude sníženo, pokud se uvnitř nenachází žádný uživatel. Topení lze automaticky aktivovat při vaší cestě domů. Tím je dosaženo ještě efektivnější funkce vytápění/chlazení.

Kromě toho odesílá systém naměřené hodnoty z provozu zařízení na server. Tyto naměřené hodnoty se zpracovávají, abyste mohli v aplikaci sledovat různá vyhodnocení. Vyhodnocení obsahují např. průběh teploty a vlhkosti v místnostech a pokyny pro úsporu energie.

Nastavíte-li v aplikaci názvy místností, jsou údaje používány pro uložení jednorázově provedených nastavení a pro jejich opakované použití. Tím je také zabráněno tomu, aby různí členové rodiny prováděli rozporná zadání nebo nastavení. I ostatní údaje jsou v aplikaci viditelné pro další uživatele stejné instalace vytápění/chlazení.

V případě servisního případu můžete našemu zákaznickému servisu nebo vámi pověřenému servisnímu partnerovi poskytnout dočasný nebo trvalý přístup k vašemu vytápění/chlazení a v některých variantách přístup k vašim údajům o používání (vč. historie používání). Tato osoba tak získá přístup ke všem údajům, které jste dali k dispozici.

Vaše osobní údaje používáme také my nebo námi pověřené marketingové společnosti, abychom vás mohli kontaktovat e-mailem, push notifikací, poštou nebo telefonicky pro účely průzkumu trhu. Právním základem je čl. 6 odst. I písm. f GDPR. Tento souhlas s používáním vašich údajů pro reklamní účely můžete kdykoliv odvolat.

Získávané údaje jsou statisticky vyhodnocovány v rámci ochrany oprávněných zájmů a použity k dalšímu vývoji a odstranění chyb našich produktů. V souvislosti s tímto dalším vývojem budou údaje používány pouze anonymně, pokud to bude technicky možné.

Jak můžete své osobní údaje vymazat?

Stejným způsobem, jakým nám osobní údaje dáváte k dispozici, je můžete opět sami kdykoli smazat. Pokud své osobní údaje sami smažete, společnost REHAU neuchovává kopii smazaných údajů. Funkce, pro které byly osobní údaje zjištěny, pak již nelze používat. 

Předchozí odstavec se vztahuje na osobní údaje, které byly zadány v rámci aplikace. Pokud chcete navíc vymazat váš kompletní uživatelský účet u firmy REHAU, kontaktujte prosím service.de@support.rehau.com. Nezapomeňte prosím, že vymazání uživatelského účtu REHAU se může týkat i ostatních aplikaci u firmy REHAU, např. Re.Guard, ke kterým byste pak neměli žádný přístup.

Pokud vymažete své osobní údaje, není již možné k vám přiřadit naměřené údaje, které nadále uchováváme.

Další účely zpracování

Společnost REHAU podléhá řadě dalších zákonných povinností. Aby mohla tyto povinnosti plnit, zpracováváme vaše údaje v potřebném rozsahu a případně je v rámci zákonné povinnosti hlášení předáváme odpovědným orgánům. Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 I písm. c GDPR. Příslušné zpracování se dále provádí na základě obchodních a daňových evidenčních předpisů podle obchodního zákoníku a daňového řádu.

Poskytnete-li nám příslušný souhlas nebo je-li to v rámci oprávněných zájmů přípustné, použije společnost REHAU adresu rovněž pro zajišťování zákaznických vztahů, abychom vám např. mohli zasílat zajímavé informace o nových produktech z oblasti Smart Home / řízení topení. Abychom mohli lépe plnit vaše přání a přizpůsobovat produkty vašim zájmům, můžeme případně předávat vaše údaje třetím stranám. 

S tímto zpracováním můžete kdykoli z důvodů, které vyplývají z vaší osobní situace, vyjádřit nesouhlas, resp. můžete svůj souhlas kdykoli bez uvedení důvodů zrušit.

Jméno a adresa odpovědného orgánu a pověřence pro ochranu osobních údajů

REHAU Industries SE & Co. KG
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Německo

Pověřenec pro ochranu osobních údajů datenschutz@rehau.com

Doba uložení

Vaše osobní údaje ukládáme pouze na dobu, která je nezbytně nutná pro účely, pro které byly zjišťovány, resp. na dobu stanovenou zákonem nebo v rámci úředních pokynů. Vaše údaje smažeme, resp. zablokujeme, jakmile již nebudou potřebné.

Údaje o používání (historické údaje o průběhu) budou vymazány nejpozději po 24 měsících.

Údaje o instalaci budou vymazány nejpozději 15 let po ukončení používání. 

Zcela anonymizované údaje nemusí být nutně vymazány. 

Dále vaše údaje neprodleně smažeme, resp. zablokujeme při odvolání vašeho souhlasu a při oprávněné námitce proti zpracování.

Plánované předávání údajů do třetích zemí

Pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně údajů můžeme vaše osobní údaje předávat jiným společnostem REHAU. Jiné společnosti mohou vaše osobní údaje používat ve vlastním zájmu pro stejné účely, k jakým je používáme my. Zejména mohou tyto společnosti zpracovávat vaše osobní údaje ve vlastním zájmu pro uvedené účely. V rámci skupiny REHAU mají zaměstnanci přístup k vašim osobním údajům pouze v rozsahu, který je nezbytný pro provádění jejich činnosti.

Přenos údajů do poboček mimo EHP probíhá buď na základě rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany (čl. 45 odst. 3 GDPR), nebo na základě standardních doložek o ochraně údajů (čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR), které dotyčné osobě poskytují přiměřené záruky. 

Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje můžeme dále předávat třetím stranám mimo společnosti REHAU při zajišťování technických nebo organizačních služeb, které potřebujeme pro plnění uvedených účelů nebo jiných našich činností. Naši poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni zpracovávat osobní údaje výhradně z našeho pověření a podle našich pokynů. Poskytovatele služeb zavazujeme rovněž k dodržování technických a organizačních opatření, která zajišťují ochranu osobních údajů. Pokud se poskytovatelé služeb nacházejí v zemích, v nichž příslušné zákony neposkytují ochranu osobních údajů srovnatelnou s německým právem, smluvně zajišťujeme, aby příslušní poskytovatelé služeb dodržovali zákonem stanovenou úroveň ochrany osobních údajů (standardní doložky o ochraně údajů). Další informace získáte od našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše práva

Máte možnost kontrolovat dodržování předpisů o ochraně osobních údajů ze strany společnosti REHAU. Máte přitom tato práva:

Pokud máte jakékoliv dotazy na tato práva týkající se zpracování osobních údajů, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je vám k dispozici i v případě požadavků na poskytnutí informací, návrhů nebo stížností. Další informace o ochraně osobních údajů najdete na adrese https://www.rehau.com/cz-cs/rehau-k-tematu-ochrany-dat

1. 6. 2022

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection