NEA SMART 2.0

Informacije o zaštiti podataka NEA SMART 2.0

Kompanija REHAU se raduje što ste se odlučili za korišćenje našeg sistema za regulaciju NEA SMART 2.0. U nastavku ćete saznati kako se vrši obrada ličnih podataka koji su prikupljeni tokom korišćenjem sistema.

Koje podatke čuvamo?

Kada koristite REHAU aplikaciju za svoj sistem za regulaciju NEA SMART 2.0, neki od podataka koje ste uneli biće sačuvani. 

Možemo prikupljati sledeće podatke:

Pomozite nam u ažuriranju Vaših podataka tako što ćete nas informisati o promenama svojih ličnih podataka, a posebno podataka za kontakt.

Za šta koristimo Vaše podatke?

Podatke koje ste nam stavili na raspolaganje koristimo kako bismo mogli da Vam pružimo kompletan opseg funkcija aplikacije i sistema za regulaciju. Pravna osnova za ovu obradu je čl. 6 I, alineja b OUZP-a (General Data Protection Regulation - Opšta uredba o zaštiti podataka). 

Možete da odlučite da li ćete nam staviti sve potrebne informacije na raspolaganje i na taj način dobiti pristup kompletnom opsegu funkcija. 

Tako je npr. informacija o adresi stanovanja potrebna da bi se prikazali podaci o vremenu za lokaciju sistema za regulaciju. Adresu Vaše e-pošte koristimo da bismo Vas informisali o ažuriranjima za sistem, ako u pojedinim slučajevima nije moguće automatsko ažuriranje ili ono nije predviđeno. 

Za svaki mobilni uređaj na kome je instalirana aplikacija NEA SMART 2.0, možete individualno odlučivati o tome da li želite da koristite funkciju Geofencing. Ako aktivirate ovu funkciju, trenutna lokacija Vašeg mobilnog uređaja će se određivati u redovnim intervalima. Određivanje lokacije je takođe aktivno u pozadini kada je aplikacija zatvorena. Korišćenjem ove funkcije možete imati koristi od smanjenja grejanja ili hlađenja Vaše zgrade kada u njoj nema stanara. Grejanje se može automatski aktivirati dok ste na putu kući. Na taj način se postiže još efikasniji način funkcionisanja Vaših instalacija za grejanje/hlađenje.

Pored toga, sistem šalje izmerene vrednosti o radu postrojenja do servera. Obrada ovih mernih vrednosti se vrši kako bi Vam mogle biti predstavljene razne analize u aplikaciji. Analize sadrže npr. tok temperature i vlažnosti vazduha u prostorijama, kao i napomene za uštedu energije.

Ako u aplikaciji podesite nazive prostorija, podaci se koriste kako bi se jednom izvršena podešavanja sačuvala i ponovo koristila. Na taj način se različiti članovi porodice sprečavaju da vrše kontradiktorne unose ili podešavanja. Ostali podaci su takođe vidljivi drugim korisnicima iste instalacije za grejanje/hlađenje u aplikaciji.

U slučaju servisnog poziva, našoj službi za korisnike ili servisnom partneru kojeg ste naručili možete dati privremeni ili trajni pristup svojoj instalaciji za grejanje/hlađenje a, u nekim varijantama i pristup svojim podacima o korišćenju (uklj. istoriju korišćenja). Na taj način ova osoba dobija pristup svim podacima koje ste dali.

Vaše lične podatke takođe koristimo mi ili marketinške kompanije koje smo angažovali da bismo kontaktirali sa Vama e-poštom, push obaveštenjem, poštom ili telefonom u svrhe istraživanja tržišta. Pravna osnova ovog korišćenja je čl. 6 alineja f GDPR-a. U bilo kom trenutku možete da prigovorite na ovu buduću upotrebu Vaših podataka u svrhe oglašavanja.

Dobijeni podaci se u okviru zaštite legitimnih interesa statistički analiziraju i koriste za dalji razvoj i otklanjanje grešaka naših proizvoda. U okviru ovog daljeg razvoja, podaci će se koristiti samo u anonimnom obliku.

Kako možete da izbrišete svoje lične podatke?

Na isti način na koji nam stavljate lične podatke na raspolaganje, lične podatke možete i sami u svakom trenutku izbrisati. Ukoliko lične podatke sami izbrišete, kompanija REHAU ne zadržava kopiju izbrisanih podataka o ličnosti. Funkcije za koje su lični podaci prikupljani tada više neće moći da se koriste. 

Prethodni odeljak se odnosi na lične podatke koji su uneti u aplikaciju. Ako takođe želite da izbrišete ceo svoj REHAU korisnički nalog, kontaktirajte sa service.de@support.rehau.com. Imajte na umu da brisanje REHAU korisničkog naloga može da utiče i na druge aplikacije kompanije REHAU, npr. Re.Guard, kojima više ne biste imali pristup.

Nakon što izbrišete svoje lične podatke, više neće biti moguće dodeliti Vam podatke merenja koje još čuvamo.

Ostale svrhe obrade

Kompanija REHAU podleže velikom broju drugih zakonskih obaveza. Kako bismo ispunili ove obaveze, obrada Vaših podataka se vrši u potrebnom obimu i oni se u okviru zakonske obaveze o obaveštavanju po potrebi prosleđuju nadležnim organima. Pravna osnova za ovu obradu je čl. 6 I, alineja c OUZP-a (General Data Protection Regulation - Opšta uredba o zaštiti podataka). Odgovarajuća obrada se dalje vrši na osnovu propisa o čuvanju trgovinskih i fiskalnih podataka u skladu sa zakonom o trgovini i poreskim propisima.

Ukoliko ste nam dali odgovarajuću saglasnost ili je ona dozvoljena u okviru ostvarivanja legitimnih interesa, kompanija REHAU će adresu stanovanja koristiti i za održavanje odnosa sa klijentima, kako bi Vam npr. dostavila interesantne informacije o novim proizvodima iz oblasti Smart Home/Upravljanje grejanjem. Kako bismo što bolje izašli u susret Vašim željama i prilagodili naše proizvode Vašim interesima, možda će biti neophodno da Vaše podatke prosledimo trećoj strani. 

Ovakvu obradu podataka možete u svakom trenutku da odbijete, iz razloga koji proizilaze iz Vaše posebne situacije, odn. u svakom trenutku možete opozvati svoju saglasnost bez navođenja razloga.

Naziv i adresa odgovornog tela i odgovornog lica za zaštitu podataka

REHAU Industries SE & Co. KG
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Nemačka

Odgovoran za zaštitu podataka: datenschutz@rehau.com

Trajanje čuvanja podataka

Vaše lične podatke ćemo čuvati samo onoliko koliko je potrebno za potrebe za koje su prikupljeni i koliko je neophodno, odn. onoliko dugo koliko je to određeno zakonski ili odredbom nadležnog organa. Vaše podatke brišemo, odn. blokiramo čim više ne budu potrebni.

Podaci o korišćenju (istorijski podaci procesa) biće izbrisani najkasnije nakon 24 meseca.

Podaci o instalaciji biće izbrisani najkasnije 15 godina nakon prestanka korišćenja. 

Potpuno anonimni podaci se ne brišu obavezno. 

Osim toga, Vaše podatke odmah brišemo, odn. blokiramo u slučaju opoziva Vaše saglasnosti, kao i kod opravdanog prigovora protiv obrade podataka.

Planirani prenos podataka u treće zemlje

U svrhe koje su navedene u ovoj izjavi o zaštiti podataka, Vaše lične podatke možemo prosleđivati drugim kompanijama REHAU-a. Druge kompanije mogu Vaše lične podatke da koriste u sopstvenom interesu, u iste svrhe kao i mi. One u sopstvenom interesu naročito mogu da vrše obradu Vaših ličnih podataka u navedene svrhe. Unutar REHAU Grupe zaposleni dobijaju pristup Vašim ličnim podacima samo ukoliko je to neophodno za obavljanje njihovih aktivnosti.

Prenos podataka na filijale van EEP-a se vrši na osnovu zaključka komisije o podobnosti (čl. 45, stav 3 OUZP-a ) ili na osnovu standardne klauzule o zaštiti podataka (čl. 46, stav 2, alineja c OUZP-a), koje sadrže odgovarajuće garancije za dotičnu osobu. 

Prenos podataka trećim licima

Pored toga, Vaše lične podatke možemo prosleđivati trećoj strani van kompanija grupe REHAU, kako bismo iskoristili pravo na tehničke ili organizacione usluge koje su nam potrebne za ispunjavanje navedenih ciljeva i drugih poslovnih aktivnosti. Naši pružaoci usluga su ugovorom obavezani da obradu ličnih podataka vrše isključivo po našem nalogu i prema našim instrukcijama. Naše pružaoce usluga takođe obavezujemo na poštovanje tehničkih i organizacionih mera koje obezbeđuju zaštitu ličnih podataka. Ako se pružaoci usluga nalaze u zemljama u kojima važeći zakoni ne predviđaju zaštitu ličnih podataka uporedivu sa zakonima Evropske Unije, ugovorom ćemo obezbediti da relevantni pružaoci usluga ispoštuju zakonom propisan nivo zaštite ličnih podataka (standardne klauzule o zaštiti podatka). Bliže informacije u vezi sa tim možete dobiti od našeg odgovornog lica za zaštitu podataka.

Vaša prava

Vi sami imate mogućnost da proverite poštovanje odredbi o zaštiti ličnih podataka od strane kompanije REHAU. U tu svrhu imate sledeća prava:

Ukoliko imate pitanja o ovim pravima u pogledu obrade Vaših ličnih podataka možete se obratiti našem licu odgovornom za zaštitu podataka, koje Vam stoji na raspolaganju u slučaju zahteva za informacijama ili ako imate sugestije ili žalbe. Dodatne informacije o zaštiti podataka naći ćete na https://www.rehau.com/rs-sr/policy

1.6.2022.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection