NEA SMART 2.0

Informacja o ochronie danych NEA SMART 2.0

Firma REHAU pragnie podziękować Państwu za wybranie systemu regulacji NEA SMART 2.0. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z systemu.

Jakie dane są przechowywane?

Korzystanie z aplikacji REHAU do obsługi systemu regulacji NEA SMART 2.0 wiąże się z zapisywaniem przekazywanych danych. 

Możemy gromadzić następujące dane:

Uprzejmie prosimy o przekazywanie nam na bieżąco informacji dotyczących zmian danych osobowych, w szczególności danych kontaktowych.

Do czego wykorzystujemy dane?

Wszystkie udostępnione dane wykorzystujemy w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności aplikacji i systemu regulacji. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 I lit. b RODO. 

Użytkownik może zdecydować, czy przekaże nam wszystkie wymagane informacje, uzyskując tym samym dostęp do pełnej funkcjonalności systemu. 

Konieczne jest np. podanie adresu, co pozwoli na prezentację danych o pogodzie dla lokalizacji, w której zainstalowano system regulacji. Adres poczty elektronicznej wykorzystujemy do informowania o aktualizacjach systemu, jeżeli w danym przypadku nie ma możliwości lub nie przewidziano automatycznej aktualizacji. 

Dla każdego urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest aplikacja NEA SMART 2.0, można indywidualnie zdecydować, czy ma być używana funkcja geofencing. Po włączeniu tej funkcji w regularnych odstępach czasu ustalana jest aktualna lokalizacja urządzenia przenośnego. Śledzenie lokalizacji jest aktywne w tle, nawet gdy aplikacja jest zamknięta. Korzystając z tej funkcji, można ograniczyć ogrzewanie lub chłodzenie budynku, gdy nie przebywają w nim użytkownicy. Ogrzewanie można włączać automatycznie w drodze do domu. Dzięki temu system ogrzewania/chłodzenia działa jeszcze bardziej efektywnie.

Ponadto system przesyła do serwera wartości pomiarowe uzyskane podczas pracy instalacji. Wartości te są przetwarzane dla potrzeb prezentacji różnych analiz w aplikacji. Analizy obejmują m.in. zmiany temperatury oraz wskaźników wilgotności powietrza w pomieszczeniu, a także informacje dotyczące oszczędności energii.

Gdy w aplikacji ustawione są nazwy pomieszczeń, dane te są wykorzystywane do przechowywania i ponownego wykorzystywania wprowadzonych ustawień. Zapobiega to także dokonywaniu sprzecznych wpisów lub ustawień przez różnych członków rodziny. W aplikacji pozostali użytkownicy tej samej instalacji grzewczej/chłodzącej mogą zobaczyć również inne dane.

W przypadku naprawy serwisowej użytkownik może przyznać działowi obsługi klienta lub wybranemu partnerowi serwisowemu tymczasowy lub stały dostęp do instalacji grzewczej/chłodzącej oraz, w poszczególnych wariantach, dostęp do danych dotyczących jej użytkowania (w tym do historii użytkowania). W ten sposób dana osoba uzyskuje dostęp do wszystkich danych podanych przez użytkownika.

Dane osobowe użytkownika są ponadto wykorzystywane przez nas lub wyznaczone przez nas firmy marketingowe do kontaktowania się z użytkownikiem w celu badania rynku za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomień push, poczty lub telefonu. Podstawę prawną takiego korzystania z danych stanowi art. 6 I f RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych do celów reklamowych ze skutkiem na przyszłość.

Pozyskane dane są poddawane analizie statystycznej w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów i wykorzystywane do dalszego rozwoju produktów i eliminowania ich wad. W ramach tego dalszego rozwoju dane będą wykorzystywane w miarę możliwości technicznych wyłącznie w sposób anonimowy.

Jak można usunąć swoje dane osobowe?

W taki sam sposób, w jaki użytkownik przekazuje nam dane osobowe, może również w każdej chwili samodzielnie je usunąć. Jeśli użytkownik sam usunie swoje dane osobowe, REHAU nie będzie przechowywać kopii usuniętych danych. Nie można jednak wówczas korzystać z funkcji, dla których dane osobowe zostały zgromadzone. 

Powyższy ustęp dotyczy danych osobowych wprowadzanych w aplikacji. W przypadku zamiaru całkowitego usunięcia konta użytkownika w REHAU należy skontaktować się z service.de@support.rehau.com. Trzeba pamiętać, że usunięcie konta użytkownika REHAU może mieć również wpływ na inne aplikacje REHAU, np. Re.Guard, do których użytkownik nie będzie miał dostępu.
Po usunięciu danych osobowych nie ma możliwości przypisania do nich danych pomiarowych, które nadal przechowujemy.

Inne cele przetwarzania

Na firmie REHAU ciąży wiele innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Wypełniając te obowiązki, przetwarzamy dane w wymaganym zakresie i przekazujemy je ewentualnie właściwym organom zgodnie z przepisami regulującymi obowiązki infomacyjne. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 I lit. b RODO. Odpowiednie przetwarzanie danych odbywa się także na podstawie przepisów prawa handlowego i podatkowego o przechowywaniu danych w myśl postanowień kodeksu handlowego oraz ordynacji podatkowej.

Jeżeli posiadamy zgodę użytkownika lub jest to dopuszczalne w ramach uzasadnionych interesów, firma REHAU będzie wykorzystywać adres użytkownika także do utrzymania relacji z klientem, m.in. w celu przekazywania interesujących informacji o nowych produktach do obsługi domu inteligentnego/sterowania ogrzewaniem. Aby lepiej spełniać życzenia użytkowników i dopasowywać nasze produkty do ich zainteresowań, konieczne może być przekazywanie danych użytkownika osobom trzecim. 

Użytkownik w każdej chwili może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji lub w dowolnym momencie całkowicie cofnąć udzieloną zgodę bez podawania przyczyn.

Nazwa i adres administratora oraz inspektora ochrony danych

REHAU Industries SE & Co. KG
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Niemcy

Inspektor ochrony danych: datenschutz@rehau.com

Okres przechowywania

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak długo jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane, lub jak długo jest to wymagane na mocy przepisów prawa lub wymogów urzędowych. Usuwamy lub blokujemy dane, gdy nie są już potrzebne.

Dane dotyczące użytkowania (dane historyczne) są usuwane najpóźniej po 24 miesiącach.

Dane dotyczące instalacji zostaną usunięte najpóźniej po 15 latach od zakończenia użytkowania. 

W pełni zanonimizowane dane nie muszą być usuwane. 

Ponadto w przypadku cofnięcia zgody oraz w przypadku uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych natychmiast je usuwamy lub blokujemy.

Planowane przekazywanie danych do państw trzecich

Możemy przekazywać dane osobowe innym spółkom REHAU w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Inne spółki mogą we własnym interesie wykorzystywać dane osobowe do tych samych celów, do których my je wykorzystujemy. Spółki te mogą zwłaszcza we własnym interesie przetwarzać dane osobowe do wyżej wymienionych celów. W ramach Grupy REHAU pracownicy mają dostęp do danych osobowych tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków.

Dane są przekazywane do oddziałów położonych poza EOG na podstawie decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 ust. 3 RODO) lub na podstawie standardowych klauzul ochrony danych (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), zawierających odpowiednie gwarancje dla osoby, której dane dotyczą. 

Przekazywanie danych stronom trzecim

Ponadto możemy przekazywać dane osobowe osobom trzecim spoza spółek należących do Grupy REHAU, aby korzystać z usług technicznych i organizacyjnych niezbędnych do realizowania przez nas wyżej wymienionych celów lub prowadzenia innej działalności gospodarczej. Nasi usługodawcy są zobowiązani umowami do tego, aby przetwarzać dane osobowe wyłącznie na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi instrukcjami. Naszych usługodawców zobowiązujemy również do stosowania środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają ochronę danych osobowych. Jeżeli dostawcy usług znajdują się w krajach, w których obowiązujące przepisy nie zapewniają poziomu ochrony danych osobowych porównywalnego z prawem europejskim, w umowie zapewnimy, że dani dostawcy usług będą przestrzegać wymaganego prawem poziomu ochrony danych (standardowe klauzule ochrony danych). Więcej informacji na ten temat można uzyskać od naszego inspektora ochrony danych.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma możliwość sprawdzenia stopnia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez firmę REHAU. Przysługują mu następujące prawa:

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ww. praw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Dotyczy to również wniosków o udzielenie informacji, sugestii lub skarg. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.rehau.com/pl-pl/ochrona-danych-osobowych

01.06.2022

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection