NEA SMART 2.0

Informácie o ochrane osobných údajov NEA SMART 2.0

Pre spoločnosť REHAU je potešením, že ste sa rozhodli používať náš systém regulovania NEA SMART 2.0. V nasledujúcom dokumente sa dozviete, ako sa spracúvajú osobné údaje zhromaždené v súvislosti s používaním systému.

Aké údaje uchovávame?

Pri používaní aplikácie REHAU pre váš systém regulácie NEA SMART 2.0 sa ukladajú údaje, ktoré vložíte. 

Môžeme zhromažďovať nasledujúce údaje:

Pomôžte nám udržiavať vaše údaje aktuálne tak, že nás budete informovať o zmenách vo vašich osobných údajoch, predovšetkým vašich kontaktných údajoch.

Na čo používame vaše údaje?

Všetky sprostredkované údaje využívame na to, aby sme vám mohli poskytovať celý rozsah funkcií aplikácie a systému regulácie. Právny základ tohto spracúvania údajov tvorí čl. 6 I písm. b GDPR. 

Môžete sa rozhodnúť, či nám poskytnete všetky nevyhnutné informácie a získate tak prístup k všetkým funkciám. 

Uvedenie vašej adresy je potrebné napríklad na to, aby sme mohli zobrazovať údaje o počasí pre lokalitu systému regulácie. Vašu e-mailovú adresu používame na to, aby sme vás informovali o aktualizáciách systému v prípade, že v jednotlivom prípade automatická aktualizácia nie je možná alebo nie je plánovaná. 

Pre každé mobilné zariadenie, na ktorom je nainštalovaná aplikácia NEA SMART 2.0, sa môžete individuálne rozhodnúť, či využijete funkciu geofencing. Ak funkciu aktivujete, v pravidelných intervaloch sa bude zisťovať aktuálna poloha vášho mobilného zariadenia. Určovanie polohy je aktívne aj na pozadí, keď je aplikácia zatvorená. Použitím tejto funkcie môžete ťažiť zo zníženia vykurovania alebo chladenia vašej budovy, keď v nej nikto nie je. Kúrenie sa môže aktivovať automaticky, keď ste na ceste domov. Týmto spôsobom váš vykurovací/chladiaci systém funguje ešte efektívnejšie.

Systém takisto odosiela namerané hodnoty z prevádzkovania zariadenia na server. Tieto namerané hodnoty sa spracúvajú na to, aby sme vám v aplikácii mohli prezentovať rôzne analýzy. Tieto analýzy zahŕňajú napr. vývoj teplôt a vlhkostí prostredia, ako aj informácie o úspore energie.

Ak v aplikácii nastavíte názvy miestností, využijú sa tieto údaje na uloženie a opätovné použitie jednorazovo uskutočnených nastavení. Zabráni sa tak tomu, aby rôzni členovia rodiny vložili protichodné údaje alebo uskutočnili protichodné nastavenia. Ostatné údaje sú viditeľné aj pre ostatných používateľov rovnakého vykurovacieho/chladiaceho zariadenia v aplikácii.

V prípade servisného hovoru môžete nášmu zákazníckemu servisu alebo vami poverenému servisnému partnerovi poskytnúť dočasný alebo trvalý prístup k vašej inštalácii vykurovania/chladenia a v niektorých variantoch aj prístup k vašim údajom o používaní (vrátane histórie používania). Táto osoba tak získa prístup ku všetkým údajom, ktoré ste jej poskytli.

Vaše osobné údaje používame aj my alebo nami poverené marketingové spoločnosti, aby sme vás kontaktovali e-mailom, push notifikáciou, poštou alebo telefonicky na účely prieskumu trhu. Právnym základom pre toto použitie je článok 6 I f GDPR. Proti tomuto budúcemu použitiu vašich údajov na reklamné účely môžete kedykoľvek namietať.

Získané údaje sú v rámci oprávnených záujmov štatisticky vyhodnocované a používané na ďalší vývoj a odstraňovanie porúch našich produktov. V kontexte tohto ďalšieho vývoja sa údaje budú používať len anonymne, pokiaľ to bude technicky možné.

Ako môžete vymazať svoje osobné údaje?

Rovnako ako nám poskytujete osobné údaje, môžete osobné údaje kedykoľvek vymazať aj sami. Ak svoje osobné údaje vymažete sami, REHAU si kópiu vymazaných osobných údajov neuchová. Funkcie, pre ktoré sa tieto osobné údaje zhromažďujú, potom už nemožno využívať. 

Predchádzajúca časť sa týka osobných údajov zadaných v aplikácii. Ak chcete vymazať aj celý svoj účet REHAU, kontaktujteservice.de@support.rehau.com. Upozorňujeme, že vymazanie používateľského účtu REHAU môže mať vplyv aj na iné aplikácie v REHAU, napríklad Re.Guard, ku ktorým by ste potom už nemali prístup.

Po vymazaní vašich osobných údajov vám už nie je možné prideliť namerané údaje, ktoré máme stále uložené.

Iné účely spracovania

Spoločnosť REHAU podlieha množstvu ďalších zákonných povinností. Aby sme si tieto povinnosti mohli plniť, spracúvame vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu a v rámci zákonnej oznamovacie povinností ich v nevyhnutnom prípade poskytujeme zodpovedným orgánom. Právny základ tohto spracúvania tvorí čl. 6 I písm. c GDPR. Adekvátne spracúvanie bude pokračovať ďalej na základe obchodných a daňových predpisov o uchovávaní v súlade s nemeckým Obchodným zákonníkom a Daňovým poriadkom.

Ak nám udelíte príslušný súhlas alebo ak to bude v rámci oprávneného záujmu prípustné, použije spoločnosť REHAU adresu aj na udržiavanie vzťahov so zákazníkmi, aby sme vám mohli poskytovať napr. zaujímavé informácie z oblasti Smart Home/ovládania vykurovania. Aby sme mohli lepšie vyhovieť vaším požiadavkám a prispôsobiť svoje produkty vašim záujmom, možno budeme musieť poskytnúť vaše údaje tretím osobám. 

Toto spracúvanie môžete z dôvodov, ktoré vyplynú z mimoriadnej situácie, kedykoľvek zrušiť, môžete proti nemu namietať, resp. môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodov.

Názov a adresa zodpovedného orgánu a úradníka pre ochranu údajov

REHAU Industries SE & Co. KG
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Nemecko

Splnomocnenec na ochranu osobných údajov: datenschutz@rehau.com

Lehota uchovávania

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len dovtedy, pokým to bude potrebné na účely, na ktoré boli získané, príp. pokiaľ je uchovávanie uložené zákonom alebo úradnými nariadeniami. Len čo vaše údaje nebudeme potrebovať, vymažeme ich alebo zablokujeme.

Údaje o používaní (historické údaje o pokroku) budú vymazané najneskôr po 24 mesiacoch.

Inštalačné údaje budú vymazané najneskôr 15 rokov po ukončení používania. 

Úplne anonymné údaje nemusia byť nevyhnutne vymazané. 

Ďalej vymažeme alebo zablokujeme vaše údaje okamžite po odvolaní vášho súhlasu, ako aj pri oprávnenej námietke proti ich spracúvaniu.

Plánované odovzdanie údajov tretím krajinám

Na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov môžeme vaše osobné údaje odovzdať iným spoločnostiam REHAU. Iné spoločnosti môžu vaše osobné údaje vo vlastnom záujme použiť na rovnaké účely ako my. Zvlášť sa môžu tieto osobné údaje na uvedené účely vo vlastnom záujme spracúvať. V rámci skupiny REHAU získajú zamestnanci prístup k vašim osobným údajom, pokiaľ si to bude vyžadovať plnenie ich činnosti.

Odovzdanie osobných údajov pobočkám mimo EHS sa uskutoční buď na základe rozhodnutia Komisie o primeranosti (čl. 45 ods. 3 GDPR), alebo na základe štandardných doložiek o ochrane údajov (čl. 46 ods. 2 písm. c GDPR), ktoré obsahujú primerané záruky pre dotknutú osobu. 

Prenos údajov tretím stranám

Ďalej môžeme vaše osobné údaje odovzdať tretím stranám mimo skupiny REHAU, aby sme mohli využívať technické a organizačné služby, ktoré potrebujeme na splnenie uvedených účelov alebo inej našej obchodnej činnosti. Naši poskytovatelia služieb sa zmluvne zaviazali, že osobné údaje budú spracúvať len na základe nášho poverenia a podľa našich inštrukcií. Našich poskytovateľov zaväzujeme aj k dodržiavaniu technických a organizačných opatrení, ktoré zabezpečia ochranu osobných údajov. Ak sa poskytovatelia služieb nachádzajú v krajinách, v ktorých použiteľné zákony nestanovujú ochranu osobných údajov porovnateľnú s európskym právom, potom zmluvne zabezpečíme, aby títo poskytovatelia služieb dodržiavali zákonom predpísanú úroveň ochrany osobných údajov (štandardné doložky o ochrane údajov, resp. EU-US Privacy Shield Framework (Štít na ochranu osobných údajov). Podrobnejšie informácie o tom si môžete vyžiadať od našej zodpovednej osoby.

Vaše práva

Máte možnosť sami skontrolovať dodržiavanie právnych predpisov na ochranu osobných údajov zo strany spoločnosti REHAU. Máte nasledujúce práva:

Ak máte otázky k týmto právam týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu, ktorá vám je k dispozícii v prípade žiadosti o informácie, podnetov alebo sťažností. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na https://www.rehau.com/sk-sk/informacie-o-ochrane-osobnych-udajov

01.06.2022

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection