NEA SMART 2.0

Privacy-informatie NEA SMART 2.0

REHAU is blij, dat u voor het gebruik van ons ruimteregeling NEA SMART 2.0 heeft gekozen. Hierna wordt uitgelegd hoe de persoonsgegevens worden verwerkt die in het kader van het gebruik van het systeem worden verzameld.

Welke gegevens slaan wij op?

Wanneer u de REHAU-app gebruikt voor uw NEA SMART 2.0 regelsysteem, worden de gegevens die u invoert opgeslagen. 

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

U kunt ons helpen uw gegevens up-to-date te houden door ons op de hoogte te brengen van wijzigingen in uw persoonsgegevens, en met name uw contactgegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken alle gegevens die u verstrekt om u alle functies van de app en het regelsysteem te kunnen aanbieden. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 I lit. b AVG. 

U kunt beslissen, of u ons alle benodigde informatie ter beschikking stelt en zo toegang krijgt tot de volledige functionaliteit. 

Zo is bijvoorbeeld de opgave van uw adres nodig, om de weergegevens van de locatie van het ruimteregeling te kunnen weergeven. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over updates van het systeem, wanneer in bepaalde gevallen een automatische update niet mogelijk of niet voorzien is. 

Voor elk mobiel apparaat waarop de NEA SMART 2.0 app is geïnstalleerd, kunt u apart beslissen of u de geofencing-functie wilt gebruiken. Als u de functie activeert, wordt met regelmatige tussenpozen de huidige locatie van uw mobiele apparaat bepaald. De locatiebepaling is ook als de app gesloten is op de achtergrond actief. Als u deze functie gebruikt, kunt u genieten van het voordeel dat de verwarming of koeling van uw gebouw verminderd wordt als er geen personen aanwezig zijn. De verwarming kan automatisch worden ingeschakeld wanneer u op weg bent naar huis. Dit zorgt voor een nog efficiëntere werking van uw verwarmings-/koelsysteem.

Bovendien stuurt het systeem meetwaarden van de werking van de installatie naar een server. Deze meetwaarden worden verwerkt, om u verschillende analyses in de app te kunnen presenteren. De analyses bevatten bijv. het verloop van de ruimtetemperatuur en de ruimteluchtvochtigheid en suggesties voor energiebesparing.

Wanneer u in de app namen geeft aan de verschillende ruimten, worden de gegevens gebruikt om de instellingen op te slaan en later opnieuw te gebruiken. Zo wordt ook vermeden dat verschillende gezinsleden tegenstrijdige waarden of instellingen invoeren. Ook andere gegevens zijn in de app zichtbaar voor de andere gebruikers van dezelfde verwarmings-/koelinstallatie.

In geval van service kunt u onze klantenservice of een door u ingeschakelde servicepartner tijdelijk of permanent toegang geven tot uw verwarmings-/koelinstallatie en, bij bepaalde varianten, toegang geven tot uw gebruiksgegevens (incl. gebruiksgeschiedenis). Daardoor krijgt die persoon toegang tot alle gegevens die u ter beschikking hebt gesteld.

Verder zullen uw persoonsgegevens door ons of door marketingbedrijven die door ons zijn aangesteld worden gebruikt om via e-mail, pushberichten, per post of telefonisch contact met u op te nemen voor marktonderzoek. De rechtsgrondslag voor dit gebruik is Art. 6 I f AVG. U kunt zich te allen tijde verzetten tegen dit gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden.

De ingezamelde gegevens worden statistisch geanalyseerd in het kader van de uitoefening van legitieme belangen en gebruikt voor de verdere ontwikkeling van onze producten en voor het oplossen van problemen. I forbindelse med denne videreudvikling vil dataene kun blive anvendt anonymt i det omfang, det er teknisk muligt.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens verwijderen?

Net zoals u ons uw persoonsgegevens verstrekt, kunt u die persoonsgegevens ook te allen tijde weer zelf verwijderen. Wanneer u uw persoonsgegevens zelf verwijdert, zal REHAU geen kopie van de verwijderde persoonsgegevens bewaren. De functies waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld, kunnen dan niet langer worden gebruikt. 

De paragraaf hierboven heeft betrekking op de persoonsgegevens die in de app worden ingevoerd. Als u ook uw volledige gebruikersaccount bij REHAU wenst te verwijderen, neem dan contact op met service.de@support.rehau.com. Houd er rekening mee dat het verwijderen van het REHAU-gebruikersaccount ook gevolgen kan hebben voor andere applicaties bij REHAU, zoals Re.Guard, waar u dan geen toegang meer toe hebt.

Nadat u uw persoonsgegevens hebt gewist, is het niet meer mogelijk dat de meetgegevens die bij ons blijven opgeslagen, aan u worden gekoppeld.

Andere verwerkingsdoeleinden

REHAU moet aan tal van andere wettelijke verplichtingen voldoen. Om deze verplichtingen na te leven, verwerken wij uw gegevens in de benodigde omvang en geven wij deze in het kader van wettelijke meldplichten eventueel door aan de bevoegde autoriteiten. Rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 I lid. c AVG. Een passende verwerking vindt verder plaats op basis van de handels- en belastingtechnische bewaarvoorschriften conform de geldende wetgeving.

Voor zover u ons een bijbehorende toestemming heeft gegeven of dit in het kader van legitieme belangen toegestaan is, zal REHAU de adressen ook voor het onderhouden van de klantrelaties gebruiken om u bijv. interessante informatie over nieuwe producten op het gebied van Smart Home/verwarmingsregeling te doen toekomen. Om beter aan uw wensen tegemoet te kunnen komen en om onze producten op uw interesses aan te passen, kan het nodig zijn, dat wij uw gegevens aan derden doorgeven. 

U kunt tegen deze verwerking te allen tijde om redenen, die uit uw bijzondere situatie ontstaan, bezwaar maken resp. uw toestemming zonder opgaaf van redenen intrekken.

Naam en adres van de bevoegde instantie en van de functionaris voor gegevensbescherming

REHAU Industries SE & Co. KG
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Duitsland

Functionaris voor gegevensbescherming: datenschutz@rehau.com

Bewaartermijn

Wij slaan uw persoonsgegevens slechts op zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, of zo lang de opslag wettelijk of in het kader van overheidsrichtlijnen bepaald is. Wij verwijderen of blokkeren uw gegevens zodra deze niet meer nodig zijn.

De gebruiksgegevens (geschiedenis) worden uiterlijk na 24 maanden gewist.

De installatiegegevens worden uiterlijk 15 jaar na het einde van het gebruik verwijderd. 

Volledig geanonimiseerde gegevens worden niet verplicht verwijderd. 

Bovendien verwijderen of blokkeren wij uw gegevens onmiddellijk na herroeping van uw toestemming en bij gerechtvaardigd verzet tegen de verwerking.

Geplande gegevensoverdracht in derde landen

Voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met andere REHAU-bedrijven. Die andere bedrijven kunnen uw persoonsgegevens in hun eigen belang gebruiken voor dezelfde doeleinden als wij. Meer bepaald kunnen zij uw persoonsgegevens in hun eigen belang verwerken voor de genoemde doeleinden. Binnen de REHAU Groep hebben werknemers alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun taken.

Gegevensoverdracht naar vestigingen buiten de EER vindt plaats op basis van een adequaatheidsbesluit van de Commissie (Art. 45, lid 3, van de AVG) of op basis van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (Art. 46, lid 2, onder c van de AVG), die passende waarborgen bevatten voor de betrokkene. 

Gegevensoverdracht aan derden

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden buiten de REHAU-bedrijven, om gebruik te kunnen maken van technische of organisatorische diensten die wij nodig hebben voor de uitvoering van de genoemde doeleinden of onze andere bedrijfsactiviteiten. Onze dienstverleners zijn contractueel verplicht de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en volgens onze instructies te verwerken. Wij verplichten onze dienstverleners er ook toe de technische en organisatorische maatregelen te treffen die de bescherming van persoonsgegevens garanderen. Indien de dienstverleners gevestigd zijn in landen waar de geldende wetgeving geen bescherming van persoonsgegevens voorziet die vergelijkbaar is met het Europees recht, zullen wij er contractueel voor zorgen dat de betreffende dienstverleners het wettelijk voorgeschreven niveau van gegevensbescherming halen (standaardbepalingen inzake gegevensbescherming). Meer informatie hierover kunt u aanvragen bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

Uw rechten

U hebt zelf de mogelijkheid om te controleren of REHAU voldoet aan de voorschriften inzake gegevensbescherming. U heeft daarvoor de volgende rechten:

Als u vragen hebt over deze rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, waar u ook terecht kunt met verzoeken om informatie, suggesties of klachten. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op https://www.rehau.com/nl-nl/privacyverklaring

1 juni 2022

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection