NEA SMART 2.0

Информация относно защитата на данните при NEA SMART 2.0

REHAU се радва, че сте избрали да ползвате нашата система за регулиране NEA SMART 2.0. По-долу ще научите как ще се обработват личните данни, събрани във връзка с използването на системата.

Какви данни запаметяваме?

С използването на приложението REHAU за вашата система за регулиране NEA SMART 2.0 въведените от вас данни се запаметяват. 

Можем да събираме следните данни:

Моля, помогнете ни да поддържаме актуални вашите данни, като ни информирате за промени във вашите лични данни, по-специално в данните за контакт.

За какво използваме вашите данни?

Използваме всички предоставени от вас данни, за да ви предоставим пълната функционалност на приложението и системата за регулиране. Правното основание за тази обработка е установено в член 6 I, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните. 

Можете да решите дали да ни предоставите цялата необходима информация и така да получите пълен достъп до пълния набор от функции. 

Така например е необходимо посочване на адреса, за да може да се представят метеорологичните данни за местоположението на системата за регуларане. Използваме вашия имейл адрес, за да ви уведомим за актуализации на системата, ако в отделни случаи автоматичната актуализация не е възможна или не е предназначена. 

За всяко мобилно устройство, на което е инсталирано приложението NEA SMART 2.0, можете да решите индивидуално дали да използвате функцията за геопозициониране. Ако активирате функцията, текущото местоположение на мобилното ви устройство се определя на равни интервали от време. Проследяването на местоположението е активно във фонов режим, дори когато приложението е затворено. При използване на тази функция можете да се възползвате от намаляване на отоплението или охлаждането във вашата сграда, когато в нея няма обитатели. Отоплението може да се активира автоматично, докато пътувате към дома си. По този начин се постига още по-ефективна работа на вашата система за отопление/охлаждане.

Освен това системата изпраща измерените стойности от работата на системата до сървър. Тези показатели се обработват, за да ви предоставят различни оценки в приложението. Оценките включват напр.  разпределението на температурата в помещенията и влажността на помещенията, както и указания за енергоспестяването.

Ако зададете наименованията на помещенията в приложението, данните се използват за запазване и повторно използване на вече направени настройки. Това също така предотвратява възможността различни членове на семейството да правят противоречиви вписвания или настройки. В приложението се виждат и други данни за другите потребители на същата инсталация за отопление/охлаждане.

За целите на сервизното обслужване можете да предоставите на нашия отдел за обслужване на клиенти или на упълномощен от вас сервизен партньор временен или постоянен достъп до вашата отоплителна/охладителна инсталация и, в отделни случаи, достъп до данните за нейното използване (вкл. история на използването). По този начин това лице получава достъп до всички предоставени от вас данни.

Използването на вашите лични данни се извършва допълнително от нас или от упълномощени от нас маркетингови компании, за да се свържат с вас за целите на пазарно проучване по електронна поща, Push уведомления, поща или телефон. Правните основания за използването на данните са заложени в член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Можете да възразите срещу използването на вашите данни за рекламни цели по всяко време в бъдеще.

Получените данни се оценяват статистически в контекста на упражняването на законните интереси и се използват за по-нататъшното разработване и отстраняване на неизправности на нашите продукти. В контекста на това по-нататъшно развитие данните ще се използват само анонимно, доколкото това е технически възможно.

Как можете да изтриете вашите лични данни?

По същия начин, по който ни предоставяте вашите лични данни, можете и да ги изтриете сами по всяко време. Ако сами изтриете вашите лични данни, REHAU няма да запази копие на изтритите лични данни. След това функциите, за които са били събрани личните данни, няма да могат да бъдат използвани повече. 

Предходният раздел се отнася за личните данни, въведени в приложението. Ако в допълнение желаете да изтриете целия си потребителски профил в REHAU, моля, обърнете се към service.de@support.rehau.com. Моля, имайте предвид, че изтриването на потребителския профил в REHAU може да засегне и други приложения в REHAU, напр. Re.Guard, до които вече няма да имате достъп.

След като сте изтрили вашите лични данни, вече няма възможност за присвояване на съхраняваните при нас данни за измерване към вас.

Други цели на обработката

REHAU е субект на голям брой други правни задължения. За да изпълним тези задължения, обработваме данните ви в необходимата степен и, ако е необходимо, ги предаваме на отговорните органи в рамките на законовите задълженията за регистриране. Правното основание за тази обработка е установено в член 6, буква в) от Общия регламент относно защитата на данните. Съответната обработка продължава да се извършва въз основа на разпоредби за запазване на търговското и данъчното законодателство съгласно Търговския закон и Данъчния кодекс.

Доколкото сте ни дали съответното съгласие или това е допустимо в рамките на законните интереси, REHAU ще използва адреса и за поддържане на отношенията с клиентите, напр.  за да ви изпраща интересна информация за нови продукти от сектора на Smart Home (интелигентен дом)/контрол на отоплението. За да отговорим по-добре на вашите желания и да адаптираме нашите продукти към вашите интереси, може да е необходимо да предадем вашите данни на трети страни. 

Можете да възразите на тази обработка по всяко време по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация, или да оттеглите съгласието си по всяко време, без да посочвате причини.

Име и адрес на отговорния орган и на длъжностното лице по защита на данните

REHAU Industries SE & Co. KG
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Германия

Длъжностно лице по защита на данните: datenschutz@rehau.com

Продължителност на съхранение

Съхраняваме вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които са събрани, или докато съхранението е разпоредено със закон или в рамките на официалните наредби. Ние изтриваме или блокираме вашите данни, веднага щом те не са необходими повече.
Данните за използване (исторически данни) се изтриват най-късно след 24 месеца.

Данните от инсталацията ще бъдат изтрити най-късно 15 години след изтичане на използването им. 

Не е задължително напълно анонимизираните данни да бъдат изтрити. 

Освен това ще изтрием или блокираме вашите данни веднага след оттегляне на вашето съгласие и в случай на основателно противопоставяне на обработката.

Планирано прехвърляне на данни в трети страни

За целите, посочени в настоящата декларация за защита на личните данни, може да предаваме вашите лични данни на други компании на REHAU. Другите компании могат да използват вашите лични данни в свой собствен интерес за същите цели като нас. По-специално те могат да обработват вашите лични данни за посочените цели в техен интерес. В рамките на групата REHAU служителите имат достъп до вашите лични данни само дотолкова, доколкото им е необходимо за изпълнение на тяхната дейност.

Предаването на данните на клонове извън ЕИЗ се извършва или въз основа на решение за адекватност на Комисията (член 45, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните.), или въз основа на стандартните клаузи относно защитата на данните (член 46, параграф 2, буква в) от Общия регламент относно защитата на данните), които осигуряват подходящи гаранции за засегнатото лице. 

Предаване на данни на трети страни

Възможно е също така да препратим вашите лични данни на трети страни извън компаниите на REHAU с цел получаване на технически или организационни услуги, от които може да имаме нужда, за да изпълним заявените цели или други наши бизнес дейности. Нашите доставчици на услуги са задължени по договор да обработват личните данни само по наше възлжение и съгласно нашите указания. Ние също така задължаваме нашите доставчици на услуги да спазват техническите и организационните мерки, които гарантират защитата на личните данни. Ако доставчиците на услуги се намират в страни, в които приложимите закони не предвиждат защита на лични данни, която е сравнима с немското законодателство, ние ще гарантираме чрез договор, че съответните доставчици на услуги спазват законоустановените стандарти за защита на данните (стандартни клаузи за защита на данните). Допълнителна информация може да получите от нашето длъжностно лице по защита на данните.

Вашите права

Вие сами имате възможността да проверите дали REHAU спазва правилата относно защитата на данните. За целта имате следните права:

Ако имате въпроси за тези права относно обработката на Вашите лични данни, можете да се обърнете към нашия упълномощен служител по въпросите за защитата на личните данни, който е на Ваше разположение при запитвания за предоставяне на информация, предложения или оплаквания. Допълнителна информация относно защитата на данните можете да намерите на адрес https://www.rehau.com/bg-bg/zashtita-na-dannite

01.06.2022

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection