Gebruiksvoorwaarden Klantenportaal

§ 1 Toepassingsgebied

(1) Deze algemene gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van het klantenportaal (hieronder genoemd „portaal“) van de REHAU Groep
(hieronder genoemd „REHAU“) door personen met toegangsrechten tot het portaal (hieronder genoemd „gebruiker“). Elke gebruiker wordt
daarbij steeds geacht te handelen namens een onderneming (hieronder genoemd „klant“).
(2) Met dit portaal stelt REHAU haar klanten en belangstellenden verschillende services en informatie ter beschikking. Geautoriseerde
gebruikers hebben via het portaal, afhankelijk van hun gebruiksrechten, toegang tot documenten, prijslijsten, productcatalogi en andere
inhoud, kunnen afspraken en voorraden bekijken en kunnen gebruik maken van diverse andere functionaliteiten voor het voorbereiden,
plaatsen en volgen van orders.
(3) Mochten voor specifieke onderdelen van het portaal aanvullende, afzonderlijke gebruiksvoorwaarden gelden of gaan gelden, dan wordt dit
uitdrukkelijk aan de gebruikers kenbaar gemaakt. Zulke speciale gebruiksvoorwaarden gaan dan vóór deze algemene gebruiksvoorwaarden.
(4) Contracten worden niet via het portaal gesloten. Het portaal dient uitsluitend de onder (2) vermelde doelen.
(5) Regelingen tussen REHAU en de gebruiker die afwijken van deze gebruiksvoorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk zijn
vastgelegd. Het opheffen van deze eis tot schriftelijke vastlegging kan eveneens uitsluitend schriftelijk geschieden.
(6) REHAU behoudt zich het recht voor, deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde met geldigheid voor de toekomst te wijzigen.

§ 2 Registratie en aanmelding

(1) Om het portaal te kunnen gebruiken dient een klantenaccount bij REHAU te bestaan en dient de gebruiker persoonlijk geregistreerd te zijn.
Een klantenaccount kan eventueel in het kader van de gebruikersregistratie worden aangemaakt.
(2) Na succesvolle registratie ontvangt de gebruiker een persoonlijk wachtwoord om te kunnen aanmelden. In combinatie met een door REHAU
vastgelegde gebruikersnaam (normaliter het e-mailadres van de gebruiker) kan de gebruiker zich hiermee aanmelden op het portaal.
Het wachtwoord voor aanmelding dient bij de eerste aanmelding door de gebruiker te worden gewijzigd.
(3) Van een recht op registratie is geen sprake. REHAU kan het aanmaken van een gebruikersaccount weigeren en kan de toegang van een
individuele gebruiker te allen tijde zonder opgave van redenen weigeren of beperken tot bepaalde onderdelen van het portaal.
(4) De gebruiker mag zijn wachtwoord niet ter beschikking stellen aan derden; hij dient zijn gebruikersnaam en zijn wachtwoord steeds
gescheiden van elkaar te bewaren.
(5) De gegevens, die de gebruiker bij zijn registratie invoert, moeten overeenkomen met de waarheid. Na de registratie optredende wijzigingen
dient de klant onmiddellijk aan REHAU mee te delen.
(6) In het geval dat een gebruiker de onderneming van de klant verlaat, of indien om een andere reden zijn toegang tot het portaal dient te
worden beëindigd, dient REHAU daarover onmiddellijk te worden geïnformeerd.
(7) Indien de gebruiker vaststelt dat de gegevens bij zijn persoonlijke instellingen in het portaal niet overeenkomen met zijn persoonlijke
gegevens, is de gebruiker verplicht, dit aan REHAU te melden.
(8) REHAU behoudt zich het recht voor om uit veiligheidsoverwegingen login-gegevens, waarmee gedurende meer dan 12 maanden niet
aangemeld is op het portaal, te verwijderen. Het is te allen tijde mogelijk, een verwijderde gebruiker opnieuw toegang te verlenen tot het
portaal.

§ 3 Prestaties van REHAU

(1) De gebruiker kan de door REHAU in het portaal beschikbaar gestelde informatie bekijken of downloaden. Voor de documenten in de
onderdelen „Documenten“ en „REHAU Academy“ krijgt de gebruiker uitsluitend leesrechten; hij kan de daar vermelde gegevens noch
wijzigen, noch verwijderen.
(2) REHAU is gerechtigd het portaal geheel danwel gedeeltelijk buiten bedrijf te stellen. Van tijd tot tijd is buitengebruikstelling noodzakelijk voor
actualisering van de software. Voor onderbrekingen in de beschikbaarheid van het portaal accepteert REHAU geen enkele aansprakelijkheid.

§ 4 Verplichtingen van de gebruiker

(1) De gebruiker is aansprakelijk voor alle met zijn aanmeldgegevens ondernomen activiteiten in het portaal.
(2) Het is de gebruiker niet toegestaan om
a. personen schade te berokkenen of in hun persoonlijke rechten te benadelen;
b. het portaal voor reclame- of andere commerciële doeleinden te gebruiken.
Bij overtreding hiervan behoudt REHAU zich het recht voor, de gebruiker onmiddellijk de toegang tot het portaal te ontzeggen. REHAU
behoudt zich bovendien het recht voor, inhoud en materiaal die tegen bovengenoemde regels ingaan te verwijderen. Bij misbruik van het
portaal is de gebruiker aansprakelijk jegens REHAU en mogelijke derden en vrijwaart de gebruiker in zoverre REHAU van aanspraken door
derden.
(3) Na elk gebruik van het portaal dient de gebruiker zich af te melden. Wanneer de gebruiker misbruik van zijn aanmeldgegevens constateert
of vermoedt, dan is de gebruiker verplicht, REHAU hierover onmiddellijk te informeren.

§ 5 Gebruiksrechten van de gebruiker

(1) REHAU verleent de gebruiker het niet exclusieve en onoverdraagbaar recht, de in het portaal ter beschikking gestelde informatie en
documentatie volgens de voorschriften van REHAU te gebruiken.
(2) De gebruiker mag de via het portaal ter beschikking gestelde informatie en documentatie noch tegen betaling noch om niet, geheel dan wel
gedeeltelijk aan derden ter beschikking stellen, tenzij in het portaal uitdrukkelijk is vermeld, dat inhoud voor publicatie of beschikbaarstelling
aan derden bestemd is.
(3) Het is de gebruiker niet toegestaan, de tot het portaal behorende webpagina’s of de inhoud daarvan door middel van een hyperlink in een
deelvenster (frame) op te nemen en/of te tonen.
(4) Buiten de hierbij aan de gebruiker uitdrukkelijk verleende gebruiksrechten of andere rechten worden hem geen verdere rechten van
ongeacht welke aard, in het bijzonder met betrekking tot de bedrijfsnaam en beschermende rechten (zoals patenten, gebruiksmonsters,
merken e.d.) verleend. Evenmin is REHAU verplicht, de gebruiker zulke rechten te verlenen.

§ 6 Rechte ten aanzien van portaal-inhoud – intellectueel eigendom

(1) REHAU behoudt zich voor alle pagina’s, inclusief layouts en de totale inhoud, de auteurs- en alle andere beschermende rechten voor.
(2) De gebruiker zal de rechten van REHAU in acht nemen en in het bijzonder geen copyrightclaims en/of merkaanduidingen en/of andere
gegevens in de inhoud wijzigen of verwijderen.

§ 7 Hyperlinks

Voor zover REHAU naar webpagina’s van derden verwijst, accepteert REHAU geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze webpagina’s
van derden. REHAU neemt de inhoud van de webpagina’s van derden uitdrukkelijk niet over. Het is voor REHAU niet mogelijk webpagina’s
voortdurend te controleren. Het gebruik van de links naar niet-REHAU websites geschiedt dus op eigen risico van de gebruiker.

§ 8 Vergoeding

REHAU verleent haar klanten als kosteloze service toegang tot het portaal.

§ 9 Aansprakelijkheid, virussen

(1) REHAU stelt weliswaar alles in het werk om het portaal en de daarin aanwezige webpagina’s vrij van virussen en andere schadelijke software
te houden. REHAU kan echter niet garanderen dat deze geen enkel virus bevatten. De gebruiker zal daarom voor het downloaden adequate
voorzorgsmaatregelen treffen, in het bijzonder door steeds een actuele virusscanner te gebruiken. Dit zowel voor zijn eigen bescherming
alsook om te voorkomen dat het portaal geïnfecteerd raakt met schadelijke software.
(2) REHAU accepteert geen aansprakelijkheid en staat niet garant voor de juistheid, actualiteit of volledigheid van de in het portaal opgeslagen
informatie.

§ 10 Persoongerelateerde gegevens en gebruiksstatistieken

(1) REHAU handelt bij het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker in overeenstemming met
de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Meer informatie hierover vindt u onder https://www.rehau.com/be-nl/privacyverklaring.
(2) Om de via het portaal beschikbaar gestelde services te kunnen verbeteren, behoudt REHAU zich het recht voor om geautomatiseerde
statistieken betreffende de frequentie en aard van gebruik van het portaal bij te houden en te evalueren.

§ 11 Toepasselijk recht

(1) Voor eventueel uit onze website voortvloeiende geschillen is de rechter van het ambtsgebied Leuven bevoegd.
(2) Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Engineering progress

Enhancing lives