Gebruiksvoorwaarden Klantenportaal

Toestand April 2020

§ 1 Toepassingsgebied

(1) Deze algemene gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van het klantenportaal (hieronder genoemd ”portaal“) van de REHAU Groep (hieronder genoemd ”REHAU“) door personen met toegangsrechten tot het portaal (hieronder genoemd ”gebruiker“). Elke gebruiker wordt daarbij steeds geacht te handelen namens een onderneming (hieronder genoemd ”klant“).

(2) Met dit portaal stelt REHAU haar klanten en belangstellenden verschillende services en informatie ter beschikking. Geautoriseerde gebruikers hebben via het portaal, afhankelijk van hun gebruiksrechten, toegang tot documenten, prijslijsten, productcatalogi en andere inhoud, kunnen contracten en voorraden bekijken en kunnen gebruikmaken van diverse andere functionaliteiten voor het voorbereiden, plaatsen en volgen van orders.

(3) Mochten er voor specifieke onderdelen van het portaal aanvullende, afzonderlijke gebruiksvoorwaarden gelden of gaan gelden, dan wordt dit uitdrukkelijk aan de gebruikers kenbaar gemaakt. Zulke bijzondere gebruiksvoorwaarden hebben dan voorrang op deze algemene gebruiksvoorwaarden.

(4) Regelingen tussen REHAU en de gebruiker die afwijken van deze gebruiksvoorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk zijn vastgelegd. Het opheffen van deze eis tot schriftelijke vastlegging kan eveneens uitsluitend schriftelijk geschieden.

(5) REHAU behoudt zich het recht voor, deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde met geldigheid voor de toekomst te wijzigen.
 

§ 2 Registratie en aanmelding

(1) Om het portaal te kunnen gebruiken, is een klantenaccount bij REHAU vereist en dient de gebruiker persoonlijk geregistreerd te zijn. Een klantenaccount kan eventueel in het kader van de gebruikersregistratie worden aangemaakt.

(2) Na succesvolle registratie ontvangt de gebruiker een persoonlijk wachtwoord om zich te kunnen aanmelden. In combinatie met een door REHAU vastgelegde gebruikersnaam (normaliter het e-mailadres van de gebruiker) kan de gebruiker zich hiermee aanmelden op het portaal. Het wachtwoord voor aanmelding dient bij de eerste aanmelding door de gebruiker te worden gewijzigd.

(3) Van een recht op registratie is geen sprake. REHAU kan het aanmaken van een gebruikersaccount weigeren en kan de toegang van een individuele gebruiker te allen tijde zonder opgave van redenen blokkeren of beperken tot bepaalde onderdelen van het portaal.

(4) De gebruiker mag zijn wachtwoord niet ter beschikking stellen aan derden; hij dient zijn gebruikersnaam en zijn wachtwoord steeds gescheiden van elkaar te bewaren.
De gebruiker is verplicht een veilig wachtwoord te kiezen en dit tegen misbruik te beschermen. Mocht de gebruiker vaststellen dat zijn toegangsgegeven onrechtmatig werden gebruikt, moet hij REHAU hiervan onmiddellijk in kennis stellen. De gebruiker is in dat geval verplicht zijn wachtwoord onmiddellijk te wijzigen. Indien er dan nog steeds gevaar bestaat voor misbruik, heeft REHAU het recht de toegang tot het portaal te blokkeren.

(5) De gegevens die de gebruiker bij zijn registratie invoert, moeten overeenkomen met de waarheid. Wijzigingen die zich voordoen na de registratie, moeten onmiddellijk aan REHAU worden meegedeeld.

(6) Indien een gebruiker de onderneming van de klant verlaat of om een andere reden zijn toegang tot het portaal dient te beëindigen, moet REHAU daarvan onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht.

(7) Indien de toegangsgegevens van de gebruiker niet overeenstemmen met zijn persoonsgegevens (de naam van de gebruiker wordt in het portaal weergegeven onder persoonlijke instellingen), is de gebruiker verplicht, dit aan REHAU te melden.

(8) REHAU behoudt zich om veiligheidsredenen het recht voor toegangsgegevens waarmee gedurende meer dan 12 maanden niet meer aangemeld is op het portaal, te verwijderen. Het is te allen tijde mogelijk, een verwijderde gebruiker opnieuw toegang te verlenen tot het portaal.
 

§ 3 Prestaties van REHAU

(1) De gebruiker kan de door REHAU in het portaal beschikbaar gestelde informatie bekijken of downloaden. Voor de documenten in de onderdelen “Documenten“ en “REHAU Academy“ krijgt de gebruiker uitsluitend leesrechten; hij kan de daar vermelde gegevens niet wijzigen, noch verwijderen.

(2) REHAU heeft het recht het portaal geheel dan wel gedeeltelijk buiten bedrijf te stellen. Van tijd tot tijd is buitengebruikstelling noodzakelijk voor het updaten van de software. REHAU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen in de beschikbaarheid van het portaal.
 

§ 4 Verplichtingen van de gebruiker

(1) De gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten in het portaal die plaatsvinden met zijn aanmeldgegevens.

(2) Het is voor de gebruiker onder andere niet toegestaan

  • personen schade te berokkenen of hun persoonlijkheidsrechten te schenden;
  • het portaal voor reclame- of andere commerciële doeleinden te gebruiken.

Bij overtreding hiervan behoudt REHAU zich het recht voor de gebruiker onmiddellijk de toegang tot het portaal te ontzeggen. REHAU behoudt zich bovendien het recht voor inhoud en materiaal die tegen bovengenoemde regels ingaan te verwijderen. Bij misbruik van het portaal is de gebruiker aansprakelijk jegens REHAU en mogelijke derden en vrijwaart de gebruiker in zoverre REHAU van aanspraken door derden.

(3) Na elk gebruik van het portaal dient de gebruiker zich af te melden. Wanneer de gebruiker misbruik van zijn aanmeldgegevens constateert of vermoedt, dan is de gebruiker verplicht REHAU hierover onmiddellijk te informeren.
 

§ 5 Gebruiksrechten van de gebruiker

(1) REHAU verleent de gebruiker het niet exclusieve en niet overdraagbare recht, de in het portaal ter beschikking gestelde informatie en documentatie volgens de voorschriften van REHAU te gebruiken.

(2) De gebruiker mag de via het portaal ter beschikking gestelde informatie en documentatie noch tegen betaling noch kosteloos, geheel dan wel gedeeltelijk ter beschikking stellen aan derden, tenzij in het portaal uitdrukkelijk is vermeld dat inhoud bestemd is voor publicatie of beschikbaarstelling aan derden.

(3) Het is de gebruiker niet toegestaan de tot het portaal behorende webpagina’s of de inhoud daarvan door middel van een hyperlink in een deelvenster (frame) op te nemen en/of te tonen.

(4) Buiten de hierbij uitdrukkelijk aan de gebruiker verleende gebruiksrechten of andere rechten, worden hem geen verdere rechten van welke aard ook verleend, in het bijzonder met betrekking tot de bedrijfsnaam en rechten van industriële eigendom (zoals patenten, gebruiksmonsters, merken e.d.). Evenmin is REHAU verplicht, de gebruiker zulke rechten te verlenen.
 

§ 6 Rechte ten aanzien van portaal-inhoud – intellectueel eigendom

(1) REHAU behoudt zich ten aanzien van alle pagina’s van het portaal, inclusief de lay-out en de volledige inhoud, de auteurs- en alle andere beschermende rechten voor.

(2) De gebruiker zal de rechten van REHAU in acht nemen en in het bijzonder geen copyrightclaims en/of merkaanduidingen en/of andere gegevens in de inhoud wijzigen of verwijderen.
 

§ 7 Hyperlinks

Voor zover REHAU naar webpagina’s van derden verwijst, accepteert REHAU geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze webpagina’s van derden. REHAU neemt de inhoud van de webpagina’s van derden uitdrukkelijk niet als eigen inhoud over. Het is voor REHAU niet mogelijk de webpagina’s van derden voortdurend te controleren. Het gebruik van de links naar externe  websites buiten REHAU geschiedt dus op eigen risico voor de gebruiker.
 

§ 8 Vergoeding

REHAU biedt zijn klanten toegang tot het portaal als kosteloze service.
 

§ 9 Aansprakelijkheid

(1) Virussen. REHAU stelt weliswaar alles in het werk om het portaal en de daarin aanwezige webpagina’s vrij te houden van virussen en andere schadelijke software. REHAU kan echter niet garanderen dat deze virusvrij zijn. De gebruiker zal daarom voor het downloaden adequate voorzorgsmaatregelen treffen, in het bijzonder door steeds een actuele virusscanner te gebruiken. Dit zowel voor zijn eigen bescherming alsook om te voorkomen dat het portaal geïnfecteerd raakt met schadelijke software.

(2) REHAU accepteert geen aansprakelijkheid en staat niet garant voor de juistheid, actualiteit of volledigheid van de in het portaal opgeslagen informatie.

(3) REHAU is onbeperkt aansprakelijk

  • in geval van opzet of grove nalatigheid;
  • voor schending van leven, lijf of gezondheid;
  • volgens de dwingende voorschriften van de toepasselijke bepalingen van het productaansprakelijkheidsrecht;
  • in het kader van andere dwingende wettelijke bepalingen.

Voor het overige is aansprakelijkheid van REHAU uitgesloten.
 

§ 10 Persoonsgegevens en gebruiksstatistieken

(1) REHAU handelt bij het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonsgegevens van de gebruiker in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op https://www.rehau.be/policy.

(2) Om de via het portaal beschikbaar gestelde services te kunnen verbeteren, behoudt REHAU zich het recht voor geautomatiseerde statistieken betreffende de frequentie en aard van gebruik van het portaal bij te houden en te analyseren.
 

§ 11 Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

(1) De bevoegde rechtbank is die van het hoofdkantoor van REHAU.

(2) Het op het hoofdkantoor van REHAU toepasselijk wettelijk recht is van toepassing.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection