Juridische verwijzingen

Welkom op onze website. REHAU dankt u voor uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten. In het onderstaande informeren wij u over juridische verwijzingen betreffende de omgang met de informatie, die wij voor u op het internet hebben gezet.

I. Afspraken over het gebruik van onze website
De REHAU-groep kan echter onder geen beding verplicht worden tot het actualiseren of verbeteren van de op haar website gepubliceerde informatie. Bovendien behoudt REHAU zich het recht voor, de inhoud van haar website te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te corrigeren. Garanties met betrekking tot de volledigheid of de juistheid van de informatie worden niet gegeven.

REHAU is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van gebruik van deze informatie of het in deze informatie of in een daarmee samenhangend product gewekte vertrouwen. Deze informatie mag niet worden beschouwd als aanbeveling voor het gebruik van enigerlei informatie, producten, processen, voorzieningen of formuleringen. Alle uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of niet-overtreding van wetten zijn uitgesloten. REHAU geeft geen uitdrukkelijke of impliciete toezeggingen of garanties af, dat het gebruik van deze informatie geen inbreuk pleegt op enigerlei patenten, auteursrechten of handelsmerken. Deze informatie mag niet worden beschouwd als formuleringen, die inbreuk plegen op patenten, auteursrechten of handelsmerken. De op deze website beschikbare informatie en aanbevelingen (hierna te noemen informatie") worden naar eer en geweten op onze website geplaatst. Wij doen ons best deze informatie doorlopend te actualiseren, zodat u in principe steeds juiste en actuele informatie gepresenteerd krijgt.


II. Intellectueel eigendom

Auteursrecht
Alle informatie op deze website is eigendom van REHAU en is auteursrechtelijk beschermd. Daarbij is het auteursrecht van toepassing, dat gold op het moment van publicatie op de website. Het maken van kopieën van documenten, die op deze website zijn opgenomen, is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en voor privégebruik.


Handelsmerken
Voor zover niets anders is vermeld of indien uit de context eenduidig af te leiden, behoren alle op onze internetpagina’s genoemde bedrijfsnamen, logo’s en geregistreerde producten en handelsmerken (gekenmerkt met ® c.q. ™) toe aan REHAU. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van REHAU mogen deze niet worden gebruikt.


Verplichtingen van de gebruiker
Elke bezoeker van de internetpagina’s, die aan REHAU informatie ter beschikking stelt, draagt hiermee de rechten met betrekking tot deze informatie aan REHAU over en staat toe dat REHAU van deze informatie naar eigen goeddunken gebruik maakt. De door bezoekers geleverde gegevens gelden als niet vertrouwelijk. Deze moeten juist en rechtmatig zijn en mogelijk het belang van derden niet schaden.


Hyperlinks
REHAU is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe links aangeboden worden. Deze links zijn opgenomen als service voor de gebruiker van de website(s) van REHAU. De inhoud van de websites waar naartoe links aangeboden worden, wordt door REHAU uitdrukkelijk niet als haar eigendom beschouwd.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection